Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Partiële herziening van het peilbesluit Noord-Kennemerland (Waterberging Vliegveld Bergen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
OrganisatietypeWaterschap
Officiële naam regelingPartiële herziening van het peilbesluit Noord-Kennemerland (Waterberging Vliegveld Bergen)
CiteertitelPartiële herziening van het peilbesluit Noord-Kennemerland (Waterberging Vliegveld Bergen)
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenProjectplan Boezemberging vliegveld Bergen Nota beantwoording zienswijze Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Bijlage 6 Bijlage 7 Bijlage 8 Bijlage 9 Bijlage 10

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Peilbesluit Noord-Kennemerland.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-11-2021nieuwe regeling

13-10-2021

wsb-2021-13335

Tekst van de regeling

Intitulé

Partiële herziening van het peilbesluit Noord-Kennemerland (Waterberging Vliegveld Bergen)

Het college van hoofdingelanden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier;

 

gelezen het voorstel van dijkgraaf en hoogheemraden van 17-08-2021, nr. 21.0848348;

 

gelet op de Waterwet en de Waterverordening Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de bij dit besluit behorende toelichting 'Boezemberging Vliegveld Bergen' datum, nr. 20.0086078 en 'Factsheet Peilwijziging waterberging Vliegveld Bergen, nr. 20.0800219;

 

gehoord de commissie Water & Wegen;

 

b e s l u i t :

 

  • 1.

    de waterpeilen vast te stellen voor het aangegeven gebied in de factsheet van 14 augustus met nr. 20.0800219, behorende bij dit besluit;

  • 2.

    met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit het peilbesluit Noord-Kennemerland, vastgesteld 31 maart 2000 in te trekken.

  • 3.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 13-10-2021

van het college van hoofdingelanden,

de secretaris,

M.J. Kuipers

de voorzitter,

drs. L.H.M. Kohsiek

 

Beroep

 

Belanghebbenden kunnen met ingang van de dag na die waarop het besluit bekend is gemaakt gedurende een periode van zes weken een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Belanghebbenden die geen zienswijzen op het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht lopen het risico dat zij niet-ontvankelijk worden verklaard in hun beroep.

 

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste naam en adres van de indiener, dagtekening van het beroep, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep, bevatten. Als u beroep instelt moet u griffierecht betalen.

 

Het beroep schorst niet de werking van het besluit. Als u wilt dat het besluit wordt geschorst kunt u zich richten tot de voorzieningenrechter van de rechtbank met een verzoek om voorlopige voorziening.

 

Crisis- en herstelwet

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

 

Peilentabel partiële herziening Waterberging Vliegveld Bergen

 

Peilgebied

Polder

Vast peil

Zomer peil

Winter peil

Bovengrens zomer

Ondergrens zomer

Bovengrens Winter

Ondergrens winter

Peil beheer

04090-13

Bergermeer

-1,55*

-1,70

-1,55*

-1,70

Flexibel

*In aanvulling op het bovenstaande wordt het peil in de periode van 1 januari t/m 1 april opgezet conform de volgende randvoorwaarden:

 

1 jan tot 1 feb: verhoging stuwstand tot NAP -1,37. Vasthouden neerslag overschot en indien nodig waterinlaat vanuit Philisteinse polder om gewenste oppervlaktewaterpeil te bereiken. Doel is om voor 1 februari een verhoogde grondwaterstand te realiseren.

 

1 feb tot 1 apr: streefpeil is NAP -1,37 m en mag niet uitzakken. Indien nodig water inlaten.

 

1 apr tot 1 jul: het peil mag gelijkmatig uitzakken tot NAP -1,70 m eind juni. Daarbij blijft de stuw op NAP -1,55 m staan zodat het water na een regenbui direct mee kan stijgen.

 

1 jul tot 1 jan: er is sprake van flexibel peilbeheer. Het oppervlaktewaterpeil mag uitzakken tot NAP -1,70 m in zomer/najaar. Wanneer het peil verder uitzakt wordt er water ingelaten vanuit de Philisteinse polder. Stuwstand is in deze periode NAP -1,55 m zodat bij neerslag het gebiedseigenwater kan worden vastgehouden. Het maximum peil in deze periode is NAP -1,55 m.

 

Huidige peilbesluitkaart

 

 

Nieuwe peilbesluitkaart