Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Maasgouw

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Maasgouw 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMaasgouw
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Maasgouw 2020)
CiteertitelNadere regels reclame Maasgouw 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage tijdelijke reclame kern Linne Bijlage nadere regels reclame, lichtmastreclame Bijlage tijdelijke reclame kern Beegden Bijlage tijdelijke reclame kern Linne Bijlage tijdelijke reclame kern Panheel Bijlage tijdelijke reclame kern Thorn Bijlage tijdelijke reclame kern Wessem Bijlage tijdelijke reclame Stevensweert Bijlage tijdelijke reclame, Ohe en Laak Bijlage tijdelijke recl Heel, Maasbr-Brachterb Bijlage Tekeningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Nadere regels reclame Maasgouw 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-02-2021nieuwe regeling

09-02-2021

gmb-2021-47043

Z/20/002005

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw houdende regels omtrent reclame (Nadere regels reclame Maasgouw 2020)

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1:1 Definities

 • 1.

  In deze nadere regels wordt verstaan onder:

  • a.

   affichebord op verplaatsbare voetsteun: raamwerk in de openbare ruimte waarbinnen of waaraan periodiek reclame wordt aangebracht;

  • b.

   Apv: Algemene plaatselijke verordening Maasgouw 2020;

  • c.

   Bor: Besluit omgevingsrecht;

  • d.

   bouwwerk: een bouwwerk als bedoeld in de Woningwet;

  • e.

   driehoeks bord: drie reclameborden die als een driehoek aan elkaar zijn bevestigd, door middel van een constructie;

  • f.

   handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee kennelijk wordt beoogd een commercieel belang te dienen;

  • g.

   ideële reclame: iedere openbare aanprijzing waarmee een maatschappelijk of politiek belang wordt gediend;

  • h.

   lokaal evenement: een evenement als bedoeld in artikel 2:12 Apv, gericht op activiteiten binnen de gemeente Maasgouw;

  • i.

   omgevingsvergunningvrijbouwwerk: bouwwerk waarvoor op grond van de Wabo geen omgevingsvergunning is vereist;

  • j.

   reclame: verzamelterm voor de uiting van handels- en ideële reclame;

  • k.

   sandwichbord: twee reclameborden die als een stel aan elkaar bevestigd worden, door middel van een constructie;

  • l.

   seizoensgebonden producten: reclame voor producten tijdens de oogstperiode (bijvoorbeeld aardbeien en asperges);

  • m.

   solitaire reclame: reclame die geen functionele relatie heeft met het perceel waarop deze wordt gemaakt;

  • n.

   (span)doek: een uitgespannen doek met een reclame–uiting al dan niet bevestigd in of aan een constructie;

  • o.

   tijdelijk bouwwerk: een bouwwerk dat niet langer dan 30 dagen op een bepaalde plaats staat;

  • p.

   Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Artikel 1:2 Afbakening

 • 1.

  De in dit document opgenomen nadere regels zijn van toepassing op reclame zoals bedoeld in artikel 4:14 Apv.

 • 2.

  De nadere regels hebben alleen betrekking op reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg.

 • 3.

  De nadere regels hebben geen betrekking op de door de of in opdracht van de gemeente geplaatste borden voor recreatie en toeristische bewegwijzering, officiële bewegwijzering, openbaar vervoerborden, verkeerstekens, verkeersaanduidingen, verkeers (veiligheids)campagnes en gemeentenaamborden.

 • 4.

  De nadere regels hebben geen betrekking op uitingen ten behoeve van gemeentelijke, waterschaps-, provinciale, landelijke of Europese verkiezingen.

 • 5.

  De nadere regels zijn niet van toepassing op alternatieve plaatsnaamborden in het kader van carnaval.

 • 6.

  De nadere regels hebben geen betrekking op tijdelijke reclame uitingen op de locatie voor lokale één- of meerdaagse evenementen.

Artikel 1:3 Algemeen verbod

Als verboden reclame wordt in ieder geval aangemerkt:

 • 1.

  reclame in strijd met de Grondwet, een wet in formele zin, uitvoeringsregeling of andere algemeen verbindende voorschriften waaronder die deel uitmakend van een bestemmingsplan, beheersverordening of verordening van de provincie of het waterschap.

 • 2.

  reclame waarvan duidelijk is dat deze het bedoelde effect niet kan hebben.

 • 3.

  aanstootgevende en shockerende reclame.

 • 4.

  reclame waardoor de veiligheid van het verkeer in gevaar wordt gebracht en/of ernstige hinder voor de omgeving wordt veroorzaakt.

 • 5.

  reclame die overlast met zich brengt voor gebruikers van een in de nabijheid gelegen onroerende zaak.

 • 6.

  reclame-uitingen die niet in een goede staat van onderhoud verkeren.

 • 7.

  handelsreclame–uiting die is aangebracht op een voertuig dat enkel dient als middel om handelsreclame te maken en waarmee niet daadwerkelijk wordt gereden en in die hoedanigheid niet bijdraagt aan de bedrijfsvoering.

 • 8.

  Het aanbrengen van een reclame-uiting en/of de aanwezigheid daarvan schade toebrengt aan de weg, gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg.

 • 9.

  reclame die is bevestigd of anderszins aangebracht op of aan bomen, haltepalen, kunstwerken, parkeermeters, speeltoestellen, schakelkasten, transformatorhuisjes, bruggen, viaducten, verkeersborden, verwijsborden, verkeerslichten of op andere wijze nadelige invloed heeft op het gebruik of de staat van deze of andere voorzieningen van openbaar nut.

 • 10.

  reclame die fluorescerende kleuren bevat, knipperend is, roterende en mechanische bewegingen maakt, aangebracht is in de vorm van lichtreflexborden en, voor zover relevant, niet is aangebracht op of aan borden of constructies vervaardigd van deugdelijk, waaronder weerbestendig materiaal.

 • 11.

  handelsreclame aangebracht op door het college aangewezen aanplakborden zoals omschreven in artikel 2:32, tweede lid Apv.

 • 12.

  reclame waardoor geen sprake is van een vrije doorloopbreedte van minimaal 1,2 meter bij een trottoir.

 • 13.

  reclame waarbij geen vrije hoogte is van minimaal 2,3 meter boven een trottoir/wegberm.

 • 14.

  reclame boven de rijbaan en aansluitende 0,5 m van trottoir/wegberm.

 • 15.

  reclame voor een openbare verkoop of een aanbieding ter verkoop, verhuur, of verpachting van een onroerende zaak in de gemeente, tenzij:

  • -

   er maximaal 1 bord wordt geplaatst;

  • -

   de maximale oppervlakte 0,5 m2 bedraagt en de langste zijde korter dan 1 meter is;

  • -

   de reclame onverlicht is.

 • 16.

  reclame voor een seizoensgebonden product, tenzij:

  • -

   er maximaal 1 bord wordt geplaatst;

  • -

   de maximale oppervlakte 0,5 m2 bedraagt en de langste zijde korter is dan 1 meter;

  • -

   de reclame onverlicht is;

  • -

   de reclame wordt gemaakt in dezelfde straat waaraan het verkooppunt is gelegen, op een maximale afstand van 300 meter van het verkooppunt.

HOOFDSTUK 2 TOETSINGSCRITERIA

Artikel 2:1 Reclame niet bevestigd aan een bouwwerk

 • 1.

  Onder reclame niet bevestigd aan een bouwwerk wordt in ieder geval verstaan reclame aan of op:

  • a.

   driehoeksborden;

  • b.

   sandwichborden;

  • c.

   solitaire reclame op spandoeken;

  • d.

   solitaire reclame op borden, en;

  • e.

   afficheborden op een verplaatsbare voetsteun.

Artikel 2:1:1 Reclame op driehoeksborden en sandwichborden

Het maken van reclame op driehoeks- en sandwichborden is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  alleen voor:

  • a.

   een lokaal evenement, en;

  • b.

   ideële reclame.

 • 2.

  alleen voor een maximale periode van drie weken waarbinnen het evenement of activiteit plaatsvindt.

 • 3.

  alleen op, aan of tegen door de gemeenteraad aangewezen lichtmasten (zie bijlage 1).

 • 4.

  dat het totaal aantal driehoeks- en sandwichborden per evenement of activiteit maximaal 50% van de aangewezen lichtmasten per kern is.

 • 5.

  de reclame wordt verwijderd maximaal drie dagen na afloop van het evenement of activiteit.

 • 6.

  de maximale afmeting is A0-formaat (1 m2).

 • 7.

  maximaal één bord per lichtmast.

Artikel 2:1:2 Solitaire reclame op spandoeken en borden

Het maken van solitaire reclame op spandoeken (enkel op frame) en borden is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

 • 1.

  alleen voor:

  • a.

   een lokaal evenement, en;

  • b.

   ideële reclame.

 • 2.

  alleen voor een maximale periode van drie weken waarbinnen het evenement of activiteit plaatsvindt.

 • 3.

  de reclame wordt verwijderd maximaal drie dagen na afloop van het evenement of activiteit.

 • 4.

  alleen op de door de gemeenteraad aangewezen en hiertoe ingerichte locaties (zie bijlage 1).

 • 5.

  de maximale oppervlakte bedraagt drie m2.

Artikel 2:1:3 Reclame op afficheborden op een verplaatsbare voetsteun

 • 1.

  Het maken van reclame op afficheborden op een verplaatsbare voetsteun is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorschriften:

  • a.

   alleen in centrumgebieden en/of detailhandel- en bedrijfspanden;

  • b.

   alleen tijdens op grond van de Winkeltijdenwet en de Winkeltijdenverordening Maasgouw geldende openingstijden;

  • c.

   maximaal 1 bord per adres;

  • d.

   in een strook maximaal 3 meter vanuit de voor- of zijgevel en;

  • e.

   de maximale afmeting is A0-formaat (1 m2).

Artikel 2:2 Reclame op of aan een bouwwerk

Onder reclame op of aan een bouwwerk valt in ieder geval: reclame op een omgevingsvergunningvrij bouwwerk, en reclame op een omgevingsvergunningplichtig bouwwerk waarvoor reeds een omgevingsvergunning is verleend.

 • 1.

  Het maken van reclame op een omgevingsvergunningvrij of omgevingsvergunningplichtig projectbord of projectspandoek aan een frame is uitsluitend geoorloofd als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   alleen gedurende de periode zes maanden direct voorafgaand aan de realisatie van het project en vanaf de realisatie tot de oplevering;

  • b.

   alleen na de realisatie voor verhuur of verkoop van het project voor een periode van maximaal drie jaar;

  • c.

   geplaatst op het terrein waarop de activiteit of werkzaamheid wordt uitgevoerd / betrekking heeft;

  • d.

   de maximale oppervlakte van de reclame-uiting bedraagt 12 m2;

  • e.

   niet gelegen in het beschermde stadsgezicht Thorn en beschermde dorpsgezichten van Stevensweert en Wessem en op/bij monumenten.

 • 2.

  Voor andere omgevingsvergunningvrije bouwwerken geldt:

  tussen de reclame en de activiteiten in een pand of een locatie moet een directe functionele relatie bestaan.

 • 3.

  Voor reclame op of aan omgevingsvergunningplichtige bouwwerken gelden de criteria zoals opgenomen in Hoofdstuk 7, paragraaf 7.14 van de Welstandsnota gemeente Maasgouw.

Artikel 2:3 Handhaving

Vervallen

Artikel 2:4 Overgangsrecht

 • 1.

  Reclame die aanwezig is op het tijdstip van inwerkingtreding van deze nadere regels en hiermee in strijd is, mag worden voorgezet mits de afwijking van deze regels naar de aard en omvang niet wordt vergroot.

 • 2.

  Het bepaalde onder 1 is niet van toepassing op reclame die reeds in strijd was met “de Nadere regels reclame Maasgouw 2017”, daaronder begrepen de overgangsregels van deze nadere regels.

Artikel 2:5 Overig

De bij dit document behorende bijlagen 1 en 2 maken onlosmakelijk deel uit van de nadere regels.

Artikel 2:6 Citeertitel

Dit document wordt aangehaald als “Nadere regels reclame Maasgouw 2020”.

Artikel 2:7 Inwerkingtreding

 • 1.

  De vastgestelde “Nadere regels reclame Maasgouw 2020” treden in werking de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De “Nadere regels reclame Maasgouw 2017” worden per gelijke datum ingetrokken.

   

Maasgouw, 9 februari 2021

Burgemeester en wethouders van de gemeente Maasgouw,

De secretaris,

W.R.J.H. Ploeg

De burgemeester,

S.H.M. Strous

BIJLAGE 1: AANGEWEZEN LICHTMASTEN VOOR DRIEHOEKS- EN SANDWICHBORDEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:1:1, DERDE LID EN AANGEWEZEN EN HIERTOE INGERICHTE LOCATIES VOOR SOLITAIRE RECLAME OP SPANDOEKEN EN BORDEN ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:1:2, VIERDE LID

 

BIJLAGE 2: TOELICHTING “NADERE REGELS RECLAME MAASGOUW 2020”

 • -

  Artikel 1:1, onderdeel g: hieronder vallen bijvoorbeeld een landelijke of een plaatselijke collecte-instelling, de plaatselijke goede doelen week, de actie “wij gaan weer naar school” of “de scholen beginnen weer”.

 • -

  Artikel 1:2, vijfde lid: in de carnavalsperiode worden binnen de gemeente Maasgouw regelmatig alternatieve plaatsnaamborden carnaval geplaatst. Bij het plaatsen van dergelijke borden zijn de nadere regels reclame niet van toepassing. In overige gevallen, bijvoorbeeld indien op het alternatieve plaatsnaambord carnaval tevens reclame wordt gemaakt voor (carnavals)activiteiten zijn de nadere regels reclame wel van toepassing.

 • -

  Artikel 1:3, tweede lid: hiermee wordt voorkomen dat reclame langer blijft staan dan zij nut heeft voor de reclamemaker.

 • -

  Artikel 1:3, zevende lid: hierdoor wordt voorkomen dat bijvoorbeeld aannemersbusjes met opschrift verboden zijn.

 • -

  Artikel 1:3, achtste lid: dit betreft het verbod wat voorheen in artikel 2:6, eerste lid van de Apv 2013 was opgenomen. Doordat het verbod rechtstreeks in de nadere regels is opgenomen is dit voor het onderdeel reclame in de Apv vervallen.

 • -

  Artikel 1:3, tiende lid: dit betreft de invulling van het welstandscriterium.

 • -

  Artikel 1:3, elfde lid: dit betreft het verbod wat voorheen in artikel 2:35, vijfde lid, Apv 2013 was opgenomen. Doordat het verbod rechtstreeks in de nadere regels is opgenomen is het vijfde lid van artikel 2:35 Apv vervallen.

 • -

  Artikel 2:1:1, eerste lid, onder a: artikel 7 van de Grondwet is niet van toepassing op handelsreclame. Omdat evenementen binnen de gemeente Maasgouw een overwegend commercieel karakter hebben wordt reclame voor evenementen aangemerkt als “handelsreclame”. Hieraan kunnen dus voorschriften worden verbonden. Het is hierbij wenselijk om reclame op driehoeks/sandwichborden te beperken tot lokale evenementen.

 • -

  Artikel 2:1:1, eerste lid, onder b: omdat ideële reclame wordt beschermd door artikel 7 van de Grondwet is opgenomen dat ideële reclame is toegestaan op driehoeks/sandwichborden.

 • -

  Artikel 2:1:1, tweede lid: voor zover de reclame op driehoeksborden en sandwichborden niet bedoeld zijn om daar langer dan drie weken aaneengesloten te blijven functioneren wordt geduid op een niet permanent karakter. Hetgeen voortvloeit uit de toelichting van de Woningwet.

 • -

  Artikel 2:1:2, eerste lid, onder a: artikel 7 van de Grondwet is niet van toepassing op handelsreclame. Omdat evenementen binnen de gemeente Maasgouw een overwegend commercieel karakter hebben wordt reclame voor evenementen aangemerkt als “handelsreclame”. Hieraan kunnen dus voorschriften worden verbonden. Het is hierbij wenselijk om solitaire reclame op spandoeken en borden te beperken tot lokale evenementen.

 • -

  Artikel 2:1:2, eerste lid, onder b: omdat ideële reclame wordt beschermd door artikel 7 van de Grondwet is opgenomen dat ideële reclame is toegestaan op solitaire reclame op spandoeken en borden.

 • -

  Artikel 2:1:2, tweede lid: voor zover solitaire reclame op spandoeken en borden niet bedoeld zijn om daar langer dan drie weken aaneengesloten te blijven functioneren wordt geduid op een niet permanent karakter. Hetgeen voortvloeit uit de toelichting van de Woningwet.

 • -

  Artikel 2:3: dit artikel is vervallen. Zie voor een uitleg hierover de toelichting behorende bij artikel 4:11 Apv 2020.

 • -

  Artikel 2:4, eerste lid: hieronder valt de situatie waarin het plaatsen van nieuwe reclame wordt getoetst aan de “Nadere regels reclame Maasgouw 2020” en deze reclame afwijkt van de oude “Nadere regels reclame Maasgouw 2017”.

 • -

  Artikel 2:4, tweede lid: hieronder vallen de situaties waarin:

  • -

   de huidige reclame in strijd is met de oude “Nadere regels reclame Maasgouw 2017”;

  • -

   de huidige reclame valt onder het overgangsrecht van de oude “Nadere regels reclame Maasgouw 2017”.