Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Omgevingsdienst Twente

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOmgevingsdienst Twente
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingInkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Twente
CiteertitelInkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Twente
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 2 Algemene Inkoopwaarden ICT aanvragen Bijlage 3 ARW 2016 voor Werken Bijlage 4 Inkoopstartformulier Bijlage 5 Verkorte leidraad Bijlage 6 Format Nota van Inlichtingen Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument Bijlage 8 Bestek TenderNed versie 2023 Bijlage 9 Invulbijlage referenties Bijlage 10 Overeenkomst diensten leveringen Bijlage 11 Verwerkersovereenkomst Bijlage 12 Zoektool bijzondere en sociale diensten Bijlage 13 Klachtenprocedure

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanbestedingswet 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-2023nieuwe regeling

20-10-2023

bgr-2023-1243

Tekst van de regeling

Intitulé

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Twente

Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente overweegt, gelet op:

 

 • de Aanbestedingswet 2012 (Aw2012) en overige aanbestedingswet-en regelgeving waaronder de Gids Proportionaliteit;

 • de financiële verordening; en

 • het delegatie- en mandaatbesluit Algemeen Bestuur,

dat:

 

 • 1.

  een opdracht Europees moet worden aanbesteed indien sprake is van een overheidsopdracht in de zin van artikel 1.1 Aw2012 en de geraamde waarde van die opdracht het toepasselijke Europese drempelbedrag overschrijdt;

 • 2.

  met dit beleid beoogd wordt de naleving van aanbestedingswet- en regelgeving te waarborgen, zodat risico’s van (schade)claims en gerechtelijke procedures zoveel mogelijk worden beperkt;

 • 3.

  met dit beleid wordt beoogd aan elke potentiële opdrachtnemer – indien vereist - een passende mate van openbaarheid te garanderen;

 • 4.

  de integriteit bij aanbestedingen, zowel intern als extern, wordt gewaarborgd;

 • 5.

  de verantwoording van de gevolgde aanbestedingsprocedures wordt gewaarborgd;

 • 6.

  met dit beleid gestreefd wordt naar optimale aanwending van de (financiële) middelen die worden ingezet bij de uitvoering van taken en beleid, waarbij onder optimaal wordt verstaan dat de prijs en de kwaliteit van het werk, de levering of de dienst in de beste verhouding tot elkaar staan;

 • 7.

  ook voor het verlenen van opdrachten met een waarde die onder het Europese drempelbedrag ligt de beginselen van proportionaliteit, non-discriminatie, transparantie en gelijke behandeling in acht worden genomen; en

 • 8.

  zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met criteria van social return, regionale economie, innovatie, duurzaamheid en doelmatigheid.

en besluit het volgende Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Twente vast te stellen:

1: Geldigheid

Dit beleid is van toepassing op alle inkopen en aanbestedingen door de Omgevingsdienst Twente.

 

2: Afwijken

De directeur van Omgevingsdienst Twente kan gemotiveerd afwijken van dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid, voor zover dit niet in strijd is met de Aanbestedingswet- en regelgeving. Het voorstel om af te wijken gaat altijd vergezeld van een advies van een (extern) juridisch adviseur.

 

3: Algemene beginselen van het aanbestedingsrecht

Alle inkopen en aanbestedingen worden op proportionele, gelijke, non-discriminatoire en transparante wijze uitgevoerd. De algemene beginselen van het aanbestedingsrecht worden hierbij in acht genomen. Verder zijn de Gedragscode integriteit voor ambtenaren en de Gedragscode Integriteit voor bestuurders van toepassing: voorbeeld (https://lokaleregelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Sittard-Geleen/CVDR172315.html)

 

4: Openbaarheid

Bij elke aanbestedingsprocedure (met uitzondering van enkelvoudig onderhandse aanbestedingen) wordt een passende mate van openbaarheid in acht genomen en voldoende concurrentie gewaarborgd. Hierbij wordt onder andere gelet op de aard en omvang van de opdracht, het karakter van de markt en de omstandigheden waarbinnen een uitvraag wordt gedaan. Aan deze openbaarheid kan – afhankelijk van de soort aanbesteding (nationaal of Europees) - worden voldaan door publicatie van de aanbesteding op de website van Omgevingsdienst Twente (meervoudig onderhands) of publicatie via een daarvoor bedoeld aanbestedingsplatform zoals TenderNed (nationaal of Europees).

 

5: Totstandkoming overeenkomst

De mededeling van de gunningsbeslissing houdt geen aanvaarding van het aanbod van de leverancier in als bedoeld in artikel 6:217 lid 1 BW. De opdracht is pas definitief en de overeenkomst komt aldus pas tot stand na ondertekening van de overeenkomst door Omgevingsdienst Twente en opdrachtnemer (zie ook algemene inkoopvoorwaarden).

 

6: Algemene inkoopvoorwaarden

Bij iedere opdracht tot levering of dienst worden in de aanbestedingsstukken de algemene inkoopvoorwaarden Omgevingsdienst Twente van toepassing verklaard (zie bijlage 1). Voor specifieke ICT inkopen gelden de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (zie bijlage 2).

 

Van minderbelang bij de Omgevingsdienst Twente:

Voor aanbestedingen van werken geldt het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) (zie bijlage 3). Voor de uitvoering van werken gelden, afhankelijk van de aard van de opdracht, de UAV 2012 of de UAV-GC met uitzondering van het arbitraal geding. In de aanbestedingsstukken wordt separaat vermeld welke voorwaarden (UAV of UAV-GC) op de uitvoering van werken van toepassing zijn.

 

7: Drempelbedragen

De Gids Proportionaliteit voor de decentrale overheid (klassieke sectoren) wordt gevolgd om te bepalen welke aanbestedingsprocedure toegepast wordt. Hierbij wordt allereerst gekeken of de geraamde waarde van de opdracht de Europese drempelbedragen overschrijdt.

 

De geraamde waarde wordt (uitzonderingsgevallen daargelaten) berekend door het totale bedrag te nemen dat met de uitvoering van de opdracht gemoeid gaat, inclusief opties en mogelijke verlengingen. Indien dit bedrag op voorhand niet vaststaat, wordt door Omgevingsdienst Twente een zorgvuldige raming opgesteld (dit kan mogelijk middels een marktoriëntatie).

 

Omgevingsdienst Twente past conform de Gids Proportionaliteit de volgende richtlijnen (aanbestedingsprocedures) voor diensten en leveringen toe:

 

 

Voor werken worden de volgende richtlijnen gevolgd:

 

 

De Europese drempelbedragen voor 2022 en 2023 zijn:

Klassieke sectoren (Richtlijn 2014/24):

 • de drempel voor werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (was € 5.350.000, -);

 • de drempel voor leveringen en diensten voor centrale overheid wordt € 140.000 exclusief btw

  • o

   (was € 139.000, -);

 • de drempel voor leveringen en diensten voor decentrale overheid wordt € 215.000 exclusief btw (was € 214.000, -).

Van minderbelang bij de Omgevingsdienst Twente:

Concessieovereenkomsten (Richtlijn 2014/23):

de drempel voor concessieovereenkomsten voor (openbare) werken wordt € 5.382.000 exclusief btw (is nu nog € 5.350.000, -); dit drempelbedrag geldt ook voor dienstenconcessies (artikel 8 lid 1 Richtlijn 2014/23).

 

Nb.: De Europese drempelbedragen wijzigen elke 2 jaar.

 

Gelet op de toelichting in de Gids Proportionaliteit is een-op-een gunning toegestaan voor opdrachten voor diensten en leveringen tot een geraamde waarde van € 40.000, -- exclusief btw. Bij opdrachten voor werken mag tot een geraamde waarde van € 160.000, -- een-op-een gegund worden.

 

In paragraaf 3.4 van de Gids Proportionaliteit is nader uiteengezet op welke wijze de keuze voor een geschikte procedure kan worden gemaakt en aan welke objectieve criteria daarbij kan worden gedacht. Voorschrift 3.4A Gids Proportionaliteit bepaalt:

 

“De aanbestedende dienst beziet per opdracht welke aanbestedingsprocedure geschikt en proportioneel is, daarbij slaat hij in ieder geval acht op de volgende aspecten:

 • omvang van de opdracht;

 • transactiekosten voor de aanbestedende dienst en de inschrijvers;

 • aantal potentiële inschrijvers;

 • gewenst eindresultaat;

 • complexiteit van de opdracht;

 • type van de opdracht en het karakter van de markt.”

Afwijking van (de voorschriften van) de Gids Proportionaliteit is mogelijk, indien dit deugdelijk door Omgevingsdienst Twente gemotiveerd wordt (‘comply or explain’). De Directie dient akkoord te geven op de redenen waarom afgeweken wordt.

 

Wanneer een Nationale aanbesteding

Op opdrachten met een geraamde waarde onder het toepasselijke Europese drempelbedrag is uitsluitend deel 1 van de Aw2012 van toepassing, waaronder artikel 1.4 Aw2012.

 

Artikel 1.4 Aw2012 bepaalt dat een aanbestedende dienst in alle gevallen op basis van objectieve criteria moet kiezen:

 • a.

  welke aanbestedingsprocedure zij toepast; en

 • b.

  welke ondernemer(s) zij toelaat tot die procedure.

De objectieve criteria voor de te volgen aanbestedingsprocedure zijn onder andere de grootte van de opdracht, de baten en de lasten van een bepaalde procedure, de omvang en structuur van de markt en de geografische ligging van de plaats van uitvoering.

 

Wanneer een Europese aanbesteding

Wanneer de geraamde waarde van de opdracht het Europese drempelbedrag overschrijdt, dan is Omgevingsdienst Twente verplicht deze opdracht Europees aan te besteden. Omgevingsdienst Twente past in beginsel een Europees openbare of niet openbare procedure toe.

 

Wanneer aan de in de Aw2012 gestelde voorwaarden wordt voldaan, kan van een Europees openbare of niet openbare procedure worden afgeweken en kan Omgevingsdienst Twente kiezen voor een andere procedure of bijzondere aanbestedingsprocedure (bijvoorbeeld de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging, mededingingsprocedure met onderhandeling, concurrentiegerichte dialoog, innovatiepartnerschap of bijvoorbeeld een prijsvraag).

 

Welke uitzonderingen:

Voor de categorie overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten geldt in afwijking van de reguliere drempelbedragen voor Europese aanbestedingen een drempelbedrag van € 750.000, - over de contractperiode exclusief btw. In bijlage 8 is een overzicht terug te vinden welke diensten dit betreft.

 

8: Te volgen standaard aanbestedingsprocedures 2024-2025 Leveringen en Diensten

Als uitgangspunt worden de berekende bedragen door Omgevingsdienst Twente gehanteerd bij het bepalen van de te volgen aanbestedingsprocedure (een-op-een, meervoudig onderhands, nationaal openbaar of Europees).

De uitgaven aan een levering, dienst of werk bepalen welke procedure gevolgd moet worden. De berekenwijze is:

 • Voor Raamovereenkomsten (indien de totaalafname niet bepaald kan worden):

  een maandbedrag x 48 maanden; dit geeft het drempelbedrag. Overeenkomst mag niet langer worden aangegaan dan 48 maanden)

 • Voor overheidsopdrachten (waar de totaalafname wel bepaald kan worden)

  Het maandbedrag x de duur van de af te sluiten overeenkomst (=aantal maanden looptijd)

 • 1: 1 gunningen worden per opdracht bepaald; dit kan tot een bedrag van 40.000, - (exclusief btw). Dit mogen geen homogene opdrachten aan één leverancier betreffen.

Het voorgaande resulteert in de volgende (standaard) aanbestedingsprocedures respectievelijk uitgangspunten voor opdrachten voor leveringen en diensten1:

 

Geraamde waarde

(bedragen excl. Btw)

procedure

manager

Directie

Inkoop start

Formulier

(bijlage 4)

Te gebruiken inkoopdocument

<5.000

Enkelvoudig onderhands, maximaal 2 offertes

X

Neen

>5.000

<40.000

Enkelvoudig onderhands,

Altijd 3 offertes

X

X

ja

Bijlage 5

>40.000

<160.000

Meervoudig onderhands

Minimaal 3, maximaal 5 offertes

X

X

ja

Bijlage 6

>160.000

<215.000

Nationaal openbaar

X

X

ja

Bijlage 7

>215.000

Europees

X

X

ja

Bijlage 7

 

Let op uitzonderingen

>750.000

Specifieke en andere sociale diensten

X

X

ja

Bijlage 6

 

NB. Bij Enkelvoudig onderhandse, meervoudig onderhandse aanbestedingen of bij een specifieke of andere sociale dienst streeft Omgevingsdienst Twente ernaar om leveranciers uit het regionale bedrijfsleven uit te nodigen. Bij een enkelvoudige onderhandse procedure gaat de voorkeur ook uit naar een regionale partij.

De keuze uit leveranciers dient op basis van objectieve gronden te worden bepaald (grosslist).

 

9: Aanbestedingsstrategie

Omgevingsdienst Twente wil haar inkoopdoelstellingen bereiken door flexibiliteit en maatwerk en door een expliciete afweging aan de voorkant te maken voor wat betreft de aanbestedingsstrategie. Hierbij is het strategische vraagstuk:

 

De werkzaamheden niet aan te besteden maar in eigen beheer houden of quasi inbesteden of zelf uitvoeren van de aanbesteding, het uitbesteden van de inkoopwerkzaamheden aan een derde of samen met een andere overheidsdienst de aanbesteding uitvoeren.

 

Bij elke Nationale en Europese aanbesteding wordt vooraf de inkoopstrategie bepaald door de verantwoordelijk manager en wordt deze geaccordeerd door de directeur.

 

Omgevingsdienst Twente kiest ervoor om zelf alleen (standaard) aanbestedingsprocedures uit te voeren voor leveringen en diensten. Bij afwijkende procedures en voor opdrachten voor werken wordt beoordeeld of er externe kennis moet worden ingehuurd of dat Omgevingsdienst Twente de procedure in samenwerking met derden uitvoert.

 

Voor de te kiezen procedure wordt het startformulier inkoop gehanteerd (bijlage 4).

 

Gestandaardiseerde aanbestedingsstukken

Voor de gestandaardiseerde aanbestedingsstukken - zie bijlage 5 voor enkelvoudige onderhandse opdrachten bijlage 6 meervoudig onderhandse procedure, bijlage 7 Nationaal/Europese openbare procedure.

 

10: Looptijd overeenkomsten

In uitgangspunt wordt een reguliere overeenkomst (overheidsopdracht) afgesloten door Omgevingsdienst Twente. De looptijd hiervoor wordt gesteld op maximaal 8 jaar (96 maanden - incl. opties/verlengingen). Alleen in uitzonderlijke gevallen mag de overeenkomst langer duren. Dit alleen na akkoord van de Directie van Omgevingsdienst Twente.

 

NB: Omgevingsdienst Twente hoeft zichzelf deze beperking niet op te leggen. Uit de Aw2012 vloeit alleen een maximale duur voor raamovereenkomsten voort, niet voor reguliere overeenkomsten (zij het dat aanbesteden voor onbepaalde tijd in principe niet toegestaan is.

 

Een af te sluiten raamovereenkomst duurt maximaal 48 maanden, dit is inclusief opties/verlengingen. Van deze maximale duur wordt slechts met een deugdelijke motivering afgeweken. Een raamovereenkomst wordt alleen gebruikt indien de afname aantallen niet vooraf bekend zijn.

 

11: Klachten

Klachten over een aanbestedingsprocedure worden afgehandeld op de in de gestandaardiseerde aanbestedingsstukken vastgestelde wijze. Zie bijlage 9.

 

12: Dossier

Bij elke aanbestedingsprocedure wordt een aanbestedingsdossier opgebouwd. Na definitieve gunning van een opdracht wordt het dossier centraal gearchiveerd (zie bijlage 4 voor de standaard documenten).

 

13: Toetsing

In het kader van de rechtmatigheid wordt getoetst of de inkopen en aanbestedingen in overeenstemming zijn met de nationale en Europese Aanbestedingswet- en regelgeving. Deze regelgeving is het toetsingskader bij de accountantscontrole. In het normenkader zal het Inkoopbeleid niet worden meegenomen. Bij een interne controle kan het Inkoopbeleid wel worden getoetst.

 

14: Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit beleid treedt in werking een dag na publicatie.

 • 2.

  Dit beleid wordt bekend gemaakt door plaatsing in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Twente.

 • 3.

  Dit beleid wordt aangehaald als Inkoop- en aanbestedingsbeleid Omgevingsdienst Twente

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente op 20 oktober 2023,

de voorzitter,

drs. P.G. Welman

de secretaris,

ir. J.J.W. Strebus

Bijlagen welke onderdeel zijn van het Inkoopbeleid:

Bijlage 1 Algemene inkoopvoorwaarden Omgevingsdienst Twente

Bijlage 2 Algemene Inkoopvoorwaarden GIBIT 2020 voor ICT aanvragen

Bijlage 3 ARW 2016 voor Werken

Bijlage 4 Inkoopstartformulier

Bijlage 5 Verkorte leidraad t.b.v. enkelvoudig onderhandse aanbesteding Diensten en Leveringen

Bijlage 6 Format Nota van Inlichtingen Meervoudig onderhandse aanbestedingen

Bijlage 7 Uniform Europees Aanbestedingsdocument 2020

Bijlage 8 Bestek TenderNed versie 2023

Bijlage 9 Invulbijlage referenties

Bijlage 10 Overeenkomst diensten leveringen bij aanbestedingen

Bijlage 11 Verwerkersovereenkomst Standaard

Bijlage 12 Zoektool bijzondere en sociale diensten

Bijlage 13 Klachtenprocedure

 

Algemene inkoopvoorwaarden Omgevingsdienst Twente voor levering en diensten

 

I Algemeen

Artikel 1. Definities

Aflevering: het verschaffen van het bezit van de Goederen aan de Omgevingsdienst Twente.

 

Contractant: de in de Overeenkomst genoemde wederpartij van de Omgevingsdienst Twente.

 

Diensten (Dienst): de door de Contractant te verrichten werkzaamheden ten behoeve van een specifieke behoefte van de Omgevingsdienst Twente, niet zijnde werken of leveringen.

 

Goederen: alle zaken en alle vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk Wetboek.

 

Levering(en): de door de Contractant op basis van Overeenkomst ten behoeve van de Omgevingsdienst Twente te leveren Goederen.

 

Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.

 

Offerte aanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Omgevingsdienst Twente voor te verrichten Prestaties of een (Europese) aanbesteding conform de Aanbestedingswet en de Europese aanbestedingsrichtlijn 2014/24/EU.

 

OmgevingsdienstTwente: de Omgevingsdienst Twente, zetelend Haven Zuidzijde 30 te Almelo.

 

Overeenkomst: al hetgeen tussen de Omgevingsdienst Twente en de Contractant is overeengekomen, inclusief daarbij behorende bijlagen.

 

Partijen/Partij: de Omgevingsdienst Twente en/of de contractant Personeel van contractant: de door de Contractant voor de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of andere hulppersonen die krachtens de Overeenkomst onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zullen zijn.

 

Prestatie: de te verrichten Leveringen en/of Diensten.

 

Schriftelijk: door middel van geschreven documenten, fax, of emailcommunicatie, alsmede andere door de wet daarmee gelijk gestemde vormen van communicatie

 

Werkdag: kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen en door de Omgevingsdienst Twente aangewezen brugdagen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 2.1

  Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de Offerteaanvraag en Overeenkomsten met betrekking tot Leveringen en Diensten.

 • 2.2

  Van deze algemene inkoopvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien Partijen dit uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 • 2.3

  Indien een bepaling van deze algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverkort en volledig van kracht. Partijen treden in onderling overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Hierbij worden zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht genomen.

 • 2.4

  Door het indienen van de Offerte wijst de Contractant uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn algemene voorwaarden af.

 • 2.5

  Indien onderdelen van de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met deze algemene inkoopvoorwaarden is de hiërarchie, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, als volgt: ten eerste de Overeenkomst, ten tweede de bijlagen en ten derde de algemene inkoopvoorwaarden.

 • 2.6

  De Algemene voorwaarden voor levering en diensten Omgevingsdienst Twente treden in werking één dag na bekendmaking. Op dezelfde datum van inwerkingtreding van de Algemene voorwaarden voor levering en diensten Omgevingsdienst Twente worden ‘de Algemene leveringsvoorwaarden versie 3 oktober 2018’ ingetrokken.

Artikel 3. Offerte, opdracht en totstandkoming Overeenkomst

 • 3.1

  De Omgevingsdienst Twente kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Omgevingsdienst Twente zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 3.2

  De Offerte van de Contractant heeft een gestanddoeningstermijn van negentig dagen of zoveel langer of korter als in de Offerteaanvraag is vermeld. De gestanddoeningstermijn vangt aan op de dag waarop de inschrijvingstermijn sluit of op de dag die wordt vermeld in de Offerteaanvraag.

 • 3.3

  Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Omgevingsdienst Twente een expliciete Schriftelijke aanvaarding van de Offerte van de Contractant heeft verzonden aan de Contractant.

 • 3.4

  De Schriftelijke aanvaarding geldt enkel als aanvaarding, indien daaraan een besluit ten grondslag ligt als bedoeld in artikel 57 van de Wet gemeenschappelijke regelingen dat is genomen door of namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente.

 • 3.5

  Het delegatie- en mandaatbesluit Algemeen Bestuur en de aanvaarding is ondertekend door de voorzitter of een ander waaraan op grond van het bepaalde in artikel 57d, tweede lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen de vertegenwoordiging van de Omgevingsdienst Twente is opgedragen. Op eerste verzoek van de Contractant legt de Omgevingsdienst Twente een kopie van dit besluit over.

 • 3.6

  Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

 • 3.7

  Alle handelingen die de Contractant verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor rekening en risico van de Contractant.

II Uitvoering overeenkomst

Artikel 4. Algemene verplichtingen Contractant

 • 4.1

  De Contractant zal zijn verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Omgevingsdienst Twente nakomen, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant.

 • 4.2

  De Contractant zal de Omgevingsdienst Twente op de hoogte houden van de uitvoering van de Overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. De Contractant is onder meer, doch niet uitsluitend, verplicht om de Omgevingsdienst Twente direct Schriftelijk in te lichten over feiten en omstandigheden die kunnen leiden tot vertraging in de nakoming of waarmee in de Overeenkomst geen rekening is gehouden.

 • 4.3

  Slechts met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Omgevingsdienst Twente, kan de Contractant de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden of uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of plichten overdragen aan derden. De Omgevingsdienst Twente kan een toestemming niet op onredelijke gronden weigeren en kan aan een toestemming nadere voorwaarden verbinden.

 • 4.4

  De Contractant garandeert ter zake van de Overeenkomst dat de Contractant of personeel van Contractant of een met de Contractant verbonden rechtspersoon en de onder hen werkzame personen niet betrokken zijn of zijn geweest bij overleg of afspraken met andere ondernemingen op een wijze die strijdig zou kunnen zijn met bepalingen van de Mededingingswet of artikelen 101 en 102 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, waaronder: (1) prijsvorming,(2) het afstemmen van Offerten, en/of (3) verdeling van werkzaamheden.

 • 4.5

  De Contractant vrijwaart de Omgevingsdienst Twente voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties (als bedoeld in artikel 5:2, eerste lid aanhef en onder a van de Algemene wet bestuursrecht, het eventuele kostenverhaal daaronder begrepen) die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Omgevingsdienst Twente krijgt opgelegd. Indien de contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de contractant dit eerst ter goedkeuring voorleggen aan de Omgevingsdienst Twente.

 • 4.6

  De Contractant zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle van toepassing zijnde voorschriften bij of krachtens de wet gesteld naleven. De Contractant zal de overeenkomsten die de Omgevingsdienst Twente met derden heeft gesloten, voor zover deze overeenkomsten bekend zijn bij de Contractant, in acht nemen. Als de Contractant genoodzaakt is om contact op te nemen met derden, zal de Contractant dit eerst voorleggen aan de Omgevingsdienst Twente.

 • 4.7

  De Contractant draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de afspraken die gelden tussen de Contractant en de Omgevingsdienst Twente bij de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 4.8

  Slechts voor zover de Contractant expliciet en Schriftelijk is gemachtigd door de Omgevingsdienst Twente zal de Contractant optreden als gemachtigde van de Omgevingsdienst Twente. Eventuele gevolgen die door het in strijd handelen met het bepaalde in de voorgaande zin zijn ontstaan, komen voor rekening en risico van de Contractant.

Artikel 5. Algemene verplichtingen Omgevingsdienst Twente

 • 5.1

  De Omgevingsdienst Twente zal op verzoek van de Contractant alle inlichtingen en gegevens verstrekken voor zover die nodig zijn om de Overeenkomst naar behoren uit te voeren.

 • 5.2

  De Omgevingsdienst Twente zal zich inspannen zoals een goed opdrachtgever betaamt en zal zich indien nodig inspannen om haar medewerking, waaronder publiekrechtelijke medewerking, te verlenen die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 6. Kwaliteit, Keuring en garantie

 • 6.1

  De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

 • 6.2

  De Omgevingsdienst Twente is gerechtigd om de Prestaties te keuren en de Contractant verleent waar nodig zijn medewerking. Indien de Omgevingsdienst Twente bepaalde Prestaties Schriftelijk heeft goedgekeurd, vervalt het recht zoals genoemd in de voorgaande zin ten aanzien van die Prestaties.

 • 6.3

  De Levering van de Goederen geldt niet als acceptatie van de Omgevingsdienst Twente.

 • 6.4

  Binnen dertig (30) dagen na Levering zal de Omgevingsdienst Twente de Goederen inspecteren met betrekking tot de aard, staat, kwaliteit en hoeveelheid en bovendien om vast te stellen of de Goederen voldoen aan hetgeen tussen Partijen is overeengekomen.

 • 6.5

  De inspectie kan het testen en/of het nemen van monsters van de Goederen inhouden.

 • 6.6

  Indien de Goederen door de Omgevingsdienst Twente in voorraad worden opgeslagen of de Goederen niet direct worden gebruikt en daardoor inspectie redelijkerwijs niet mogelijk is, dan begint de in artikel 6.4 genoemde termijn te lopen op het moment dat de Omgevingsdienst Twente deze Goederen feitelijk in gebruik neemt.

 • 6.7

  De Omgevingsdienst Twente zal de Contractant met inachtneming van artikel 6.4 t/m 6.6, binnen redelijke termijn Schriftelijk informeren of de Goederen zijn geaccepteerd. In het geval dat de Omgevingsdienst Twente de Contractant niet binnen dertig (30) dagen Schriftelijk over de acceptatie heeft geïnformeerd, wordt de Omgevingsdienst Twente geacht de Goederen te hebben geaccepteerd, tenzij sprake is van omstandigheden zoals genoemd in artikel 6.6.

 • 6.8

  In het geval dat de Omgevingsdienst Twente de Goederen afkeurt, dan zal hij de Contractant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Daarbij zal de Omgevingsdienst Twente zijn klachten voldoende duidelijk maken. De Omgevingsdienst Twente heeft in dit geval het recht om de geleverde Goederen inclusief de Goederen die zijn getest of waarvan monsters zijn genomen, terug te zenden naar de Contractant. De kosten en het risico hiervoor komen voor rekening van de Contractant. Indien terugzending redelijkerwijs niet mogelijk is, dan zal de Omgevingsdienst Twente de Goederen voor rekening en risico van de Contractant onder zich houden.

 • 6.9

  De Omgevingsdienst Twente beoordeelt de resultaten van de Diensten binnen een termijn van dertig (30) werkdagen na Levering. Indien de Omgevingsdienst Twente de resultaten als voldoende beoordeelt, accepteert hij deze door middel van een kennisgeving aan de Contractant.

 • 6.10

  Indien de Omgevingsdienst Twente de resultaten van de Diensten als onvoldoende beoordeelt, stelt zij Contractant Schriftelijk op de hoogte.

 • 6.11

  De Omgevingsdienst Twente kan de resultaten van de Diensten door derden laten beoordelen. Indien de Omgevingsdienst Twente dat noodzakelijk acht, kan hij na kennisgeving aan de Contractant de acceptatietermijn verlengen met tien (10) werkdagen.

 • 6.12

  Als de Omgevingsdienst Twente zich niet binnen een termijn van dertig (30) werkdagen na Levering dan wel na de verlengde termijn zoals opgenomen in artikel 6.11, over de beoordeling heeft uitgelaten, worden de resultaten van de Diensten geacht te zijn geaccepteerd.

 • 6.13

  Vervanging van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten, kan door de Contractant slechts bij uitzondering plaatsvinden.

 • 6.14

  De Contractant kan personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten niet zonder voorafgaande toestemming van de Omgevingsdienst Twente tijdelijk of definitief vervangen. De Omgevingsdienst Twente weigert zijn toestemming niet op onredelijke gronden en kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden. De voor de oorspronkelijke personen geldende tarieven kunnen bij vervanging niet worden verhoogd. Uitgangspunt bij vervanging is dat personen binnen ten hoogste twee weken beschikbaar worden gesteld en dat deze een vergelijkbare deskundigheid, opleiding en ervaring hebben (conform het vereiste in de Offerteaanvraag). Eventuele kosten die gepaard gaan met vervanging komen voor rekening van de Contractant.

 • 6.15

  Als de Omgevingsdienst Twente vervanging verlangt van personen die zijn belast met de uitvoering van de Diensten, omdat hij meent dat dit in het belang van een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig of wenselijk is, geeft de Contractant hieraan gevolg. Daarbij wordt een tarief in rekening gebracht dat niet hoger is dan het tarief dat voor de persoon die wordt vervangen in de Overeenkomst is vastgelegd. Bij een vervanging van personen die belast zijn met de uitvoering van de Overeenkomst, stelt de Contractant personen beschikbaar die qua deskundigheid, opleiding en ervaring ten minste gelijkwaardig zijn aan de te vervangen personen, dan wel voldoen aan hetgeen partijen ten aanzien van deze personen zijn overeengekomen.

Artikel 7. Geheimhouding

 • 7.1

  Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken – inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt. Dit geldt zowel tijdens de uitvoering als na afloop van de Overeenkomst.

 • 7.2

  Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

 • 7.3

  Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

 • 7.4

  De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de Omgevingsdienst Twente Personeel van Contractant een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

Artikel 8. Intellectueel eigendom

 • 8.1

  Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst, berusten bij de Omgevingsdienst Twente, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. De Contractant draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig – over aan de Omgevingsdienst Twente. De Contractant zal op eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

 • 8.2

  Onder resultaat als bedoeld in artikel 8.1, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de Overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of de Contractant daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van de Omgevingsdienst Twente en/of derden.

 • 8.3

  De Contractant doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de Overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

 • 8.4

  Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt of verkrijgt de Contractant geen gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van de Overeenkomst.

 • 8.5

  De Omgevingsdienst Twente behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de Overeenkomst aan Contractant openbaar gemaakt werk. De Contractant erkent dit voorbehoud.

 • 8.6

  In het geval dat de Omgevingsdienst Twente Goederen aan de Contractant ter beschikking heeft gesteld ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, blijven deze Goederen in eigendom van de Omgevingsdienst Twente.

 • 8.7

  De Contractant retourneert de Goederen binnen veertien (14) dagen nadat de Overeenkomst is uitgevoerd, zonder kosten aan de Omgevingsdienst Twente. Het is de Contractant niet toegestaan een kopie hiervan te bewaren of te gebruiken.

 • 8.8

  De Contractant garandeert dat de gekochte Goederen en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Omgevingsdienst Twente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Omgevingsdienst Twente tegen alle aanspraken van derden dienaangaande.

 • 8.9

  In het geval van aanspraken van derden zal de Contractant alles in het werk stellen om in overleg met de Omgevingsdienst Twente te bewerkstelligen dat de Omgevingsdienst Twente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.

 • 8.10

  In het geval van aanspraken van derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal de Contractant alle schade van de Omgevingsdienst Twente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 9. Wijziging overeenkomst

 • 9.1

  De Omgevingsdienst Twente is bevoegd om de Overeenkomst Schriftelijk te wijzigen en/of aan te vullen, na overleg met en instemming van de Contractant over de gevolgen van de wijziging of aanvulling.

 • 9.2

  In dit kader blijven Partijen binnen de grenzen van de redelijk- en billijkheid.

Artikel 10. Uitrusting en materialen

 • 10.1

  De Contractant zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor alle bij de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken - niet van de Omgevingsdienst Twente afkomstige - materialen en uitrusting (waaronder gereedschappen), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 10.2

  De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de deugdelijkheid van de gebruikte Goederen, materialen en uitrusting en dient deze voor eigen rekening en risico te verzekeren, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Tijdstip nakoming

 • 11.1

  De Contractant is van rechtswege in verzuim nadat de fatale termijn(en) of termijnen voor de uitvoering van de desbetreffende Prestaties, zoals vermeld in de Overeenkomst, zijn verstreken en de desbetreffende Prestaties niet of niet volledig zijn uitgevoerd.

 • 11.2

  De Contractant stelt de Omgevingsdienst Twente Schriftelijk tijdig en met opgaaf van redenen in kennis van een eventuele vertraging en de maatregelen die de Contractant zal treffen om de vertraging zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 12. Toerekenbare tekortkoming

 • 12.1

  Als één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze algemene inkoopvoorwaarden, zal de andere Partij een aangetekend schrijven verzenden aan de tekortkomende Partij, alvorens gebruik te maken van de Partij toekomende wettelijke rechten, behoudens de gevallen waarin ingebrekestelling ingevolge het Burgerlijk Wetboek achterwege kan blijven, in welke gevallen de nalatige Partij direct in verzuim verkeert.

 • 12.2

  Er is geen sprake van enige toerekenbare tekortkoming van de kant van de Omgevingsdienst Twente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens respectievelijk tot het niet verlenen van de publiekrechtelijke medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 13. Niet toerekenbare tekortkoming

 • 13.1

  De Contractant kan zich naar de Omgevingsdienst Twente toe enkel op overmacht beroepen, indien de Contractant de Omgevingsdienst Twente zo spoedig mogelijk, onder overlegging van de bewijsstukken, schriftelijk van het beroep op overmacht in kennis stelt.

Artikel 14. Aansprakelijkheid en verzekering

 • 14.1

  De Contractant vrijwaart de Omgevingsdienst Twente tegen eventuele aanspraken van derden ter zake van schade door deze derden geleden ten gevolge van de uitvoering door de Contractant van de Overeenkomst en het gebruik of toepassing van de geleverde Goederen of Diensten van de Contractant.

 • 14.2

  De Contractant zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst.

 • 14.3

  De Contractant zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Omgevingsdienst Twente wijzigen, tenzij de Omgevingsdienst Twente hiervoor haar expliciete en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.

 • 14.4

  Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover de Contractant nog niet beschikt, zal de Contractant afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15. Boete

 • 15.1

  Als een boetebepaling is overeengekomen, is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst, ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.

 • 15.2

  De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van de Omgevingsdienst Twente tot nakoming en het recht op schadevergoeding.

Artikel 16. Toepasselijk recht en geschillen

 • 16.1

  Op deze algemene inkoopvoorwaarden en de Overeenkomsten, alsmede op de totstandkoming en de interpretatie, is Nederlands recht van toepassing.

 • 16.2

  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 • 16.3

  Als er een geschil ontstaat met betrekking tot de Offerteaanvraag, de procedure zoals beschreven in de Offerteaanvraag, de totstandkoming van de Overeenkomst of de uitvoering van de Overeenkomst, dan is elk der Partijen gerechtigd om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Omgevingsdienst Twente gevestigd is.

III Financiële bepalingen

Artikel 17. Prijzen, meerwerk en minderwerk

 • 17.1

  De Contractant zal de Overeenkomst uitvoeren tegen de in zijn Offerte genoemde prijzen in euro’s.

 • 17.2

  Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor over dit uitsluitend aan de Omgevingsdienst Twente is toe te rekenen.

 • 17.3

  Meerwerk zal door de Contractant slechts in behandeling worden genomen nadat de inhoud en het budget Schriftelijk zijn overeengekomen met de Omgevingsdienst Twente.

 • 17.4

  Verrekening van meerwerk of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Offerte, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

 • 17.5

  Voor zover prijzen en tarieven van meerwerk of minderwerk niet in de Offerte zijn opgenomen, verplicht de Contractant zich ertoe voor meerwerk en minderwerk uitsluitend marktconforme tarieven aan te bieden.

Artikel 18. Facturering en betaling

 • 18.1

  Op de factuur vermeldt de Contractant;

  • de wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen:

  • naam, adres, postcode, woonplaats, bank/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, BTW-nummer, KvK-nummer;

  • het factuuradres van de Contractant;

  • het totale factuurbedrag inclusief en exclusief BTW; en

  • eventuele nadere eisen in overleg met de Omgevingsdienst Twente zoals routecode.

 • 18.2

  De Contractant hanteert een betalingstermijn van dertig dagen na de ontvangst van de factuur of zoveel langer of korter als overeengekomen tussen Partijen in de Overeenkomst. De Omgevingsdienst Twente zal binnen de gehanteerde betalingstermijn de factuur van de Contractant betalen.

 • 18.3

  Indien de Goederen of Diensten niet beantwoorden aan de Overeenkomst is de Omgevingsdienst Twente bevoegd om de betaling naar rato van de tekortkoming geheel of gedeeltelijk op te schorten.

IV Bepalingen betreffende de leveringen van goederen

Artikel 19. Leveringen

 • 19.1

  De Contractant levert de Goederen conform Delivered Duty Paid (DDP), volgens Incoterms 2010, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

 • 19.2

  De Contractant is gehouden om de Goederen in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en kwaliteit op de overeengekomen datum van Levering te leveren.

 • 19.3

  Deelleveringen zijn behoudens een Schriftelijke toestemming van de Omgevingsdienst Twente niet toegestaan.

 • 19.4

  Tenzij Schriftelijk een andere tijd of plaats is overeengekomen, geschiedt de Aflevering uitsluitend op Werkdagen tijdens de openingstijden van de Omgevingsdienst Twente in het Stadskantoor aan Haven Zuidzijde 30 in Almelo. Als een medewerker van de gemeente Almelo de goederen in ontvangst neemt en hiervoor tekent is dit geen goedkeuring van de goederen, maar slechts een bevestiging van ontvangst van de goederen. De Contractant dient zijn vervoerder hiervan op de hoogte te stellen.

 • 19.5

  Als de Omgevingsdienst Twente de Goederen gemotiveerd afkeurt, zal de Contractant op zijn eigen kosten de Goederen ophalen.

 • 19.6

  De Goederen worden geacht te zijn goedgekeurd vanaf het moment van volledige operationele ingebruikname door de Omgevingsdienst Twente, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen of bepaalde omstandigheden nopen tot Schriftelijke goedkeuring van de Omgevingsdienst Twente.

 • 19.7

  De Contractant verleent tenminste een garantie voor de Goederen van twaalf maanden vanaf het moment dat de Omgevingsdienst Twente de Goederen heeft goedgekeurd, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Deze garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de Contractant.

 • 19.8

  De Contractant garandeert dat voor een periode van tenminste vijf jaar of een termijn die Schriftelijk is overeengekomen na Aflevering van de Goederen, onderdelen van de Goederen kunnen worden geleverd.

 • 19.9

  De Contractant zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen etc., zoveel mogelijk opgesteld in de Nederlandse taal, die de Omgevingsdienst Twente redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de Goederen kosteloos in Schriftelijke vorm aan de Omgevingsdienst Twente ter beschikking stellen.

 • 19.10

  De Contractant zal voor zijn rekening en risico alle voorkomende gebreken aan de geleverde Goederen na Aflevering of voltooiing binnen de door de Omgevingsdienst Twente bij eerste aanzegging gestelde redelijke termijn wegnemen door herstel of vervanging.

Artikel 20. Verpakking en transport

 • 20.1

  De Contractant draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Goederen, dat deze in een goede staat de plaats van Aflevering bereiken en het lossen daar veilig kan plaatsvinden. De Contractant is verantwoordelijk voor het naleven van de Nederlandse, Europese en internationale voorschriften met betrekking tot verpakkingen.

 • 20.2

  De Contractant neemt alle verpakkingen kosteloos terug, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, en draagt zorg voor een milieuvriendelijke verwerking.

Artikel 21. Overdracht van eigendom en risico

 • 21.1

  De eigendom van de geleverde Goederen gaat over op het moment van goedkeuring Aflevering, waar nodig na eventuele installatiewerkzaamheden die daarmee gepaard gaan. Het risico gaat over op de Omgevingsdienst Twente na acceptatie van de Goederen door de Omgevingsdienst Twente.

V Bepalingen betreffende het verrichten van diensten

Artikel 22. Diensten

 • 22.1

  De Contractant zal de Diensten in de vorm, hoeveelheid en kwaliteit uitvoeren binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de Overeenkomst.

 • 22.2

  De Contractant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor zowel zijn eigen Prestaties, Prestaties van Personeel van Contractant alsmede Prestaties van de door de Contractant ingeschakelde derden.

 • 22.3

  De Contractant zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen etc., zoveel mogelijk opgesteld in de Nederlandse taal, die de Omgevingsdienst Twente redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te maken van de Diensten, kosteloos in Schriftelijke vorm aan de Omgevingsdienst Twente ter beschikking stellen.

Artikel 23. Personeel van Contractant

 • 23.1

  Voor zover Diensten worden verricht ten kantore en/of in de openbare ruimte van de Omgevingsdienst Twente, zijn de Contractant, Personeel van Contractant en de door de Contractant ingeschakelde derden gehouden de vastgestelde huisregels voor dat kantoor/gebouw en/of die openbare ruimte na te leven.

 • 23.2

  De Contractant staat ervoor in dat het Personeel van Contractant gerechtigd is om in Nederland arbeid te verrichten dan wel Diensten te verrichten.

 • 23.3

  De Contractant is verantwoordelijk voor en aansprakelijk voor de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen uit de belastingwetgeving en de sociale zekerheidswetgeving, waaronder begrepen verplichtingen die verband houden met het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De Contractant vrijwaart de Omgevingsdienst Twente tegen alle aanspraken ter zake. De Contractant zal – indien wettelijk vereist dan wel door de Omgevingsdienst Twente wordt vereist – met een g-rekening werken. Indien de Omgevingsdienst Twente geconfronteerd wordt met een naheffing, worden deze kosten één-op-één verhaald op de Contractant.

 • 23.4

  De Omgevingsdienst Twente accepteert een concurrentiebeding in de bepalingen van de aanbieding van Contractant, tussen Contractant en Omgevingsdienst Twente dan wel tussen Contractant en Personeel van Contractant ingezet bij het verrichten van diensten voor de Omgevingsdienst Twente, niet. AIs een concurrentiebeding om specifieke redenen toch noodzakelijk is, dan behoudt de Omgevingsdienst Twente zich het recht voor hierover specifieke afspraken in een contract op te nemen. Partijen treden hierover in overleg op initiatief van Contractant. Het oordeel over het wel of niet opnemen van specifieke afspraken in een contract rust bij de Omgevingsdienst Twente.

VI Einde overeenkomst

Artikel 24. Opzegging

 • 24.1

  De Omgevingsdienst Twente is gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Omgevingsdienst Twente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.

Artikel 25. Opzegging

 • 25.1

  Ieder der Partijen heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • artikel 4.4 van deze Algemene inkoopvoorwaarden wordt geschonden;

  • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen;

  • de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;

  • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;

  • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt;

  • de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen;

  • de andere Partij in verzuim is geraakt, behoudens voor zover ontbinding– gelet op de omstandigheden van het geval, waaronder de ernst van het verzuim – in strijd zou zijn met de redelijk- en billijkheid.

 • 25.2

  Elke ontbinding als bedoeld in artikel 25.1 dient terstond door middel van een aangetekend brief te geschieden.

 • 25.3

  Ingeval van ontbinding door de Omgevingsdienst Twente als bedoeld in artikel 25.1 is de Omgevingsdienst Twente geen vergoeding verschuldigd aan de Contractant voor de Prestaties die niet door Contractant zijn verricht. Eventuele aan de Contractant verrichte onverschuldigde betalingen, betaalt de Contractant terug aan de Omgevingsdienst Twente, vermeerderd met wettelijke rente vanaf de dag waarop dit is betaald.

Artikel 26. Vernietiging

 • 26.1

  Indien één van de Partijen zich beroept op vernietiging door middel van een buitengerechtelijke verklaring, dient dit te geschieden met een aangetekend schrijven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente van 20 oktober 2023

 

De voorzitter,

De secretaris,


1

Aanbestedingsprocedures voor werken worden in principe niet zonder externe expertise door Omgevingsdienst Twente uitgevoerd, zie hoofdstuk 8.