Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Putten

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING NOORD-VELUWE 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePutten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingREGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING NOORD-VELUWE 2020
CiteertitelReglement Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, onstsluiting en exploitatie van gronden, volkshuisvesting
Externe bijlageArtikelsgewijze toelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-2020Nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2020-52690

1096834

Tekst van de regeling

Intitulé

REGLEMENT BEZWARENCOMMISSIE WOONRUIMTEVERDELING NOORD-VELUWE 2020

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Putten,

 

gelet op het bepaalde in de Huisvestingsverordening gemeente Putten 2020;

 

besluit:

 

per 1 maart 2020 vast te stellen het Reglement Bezwarencommissie Woonruimteverdeling Noord-Veluwe 2020

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • a.

  commissie:

  de commissie bedoeld in artikel 14 van de Huisvestingsverordening 2020;

 • b.

  woningcorporaties:

  de woningcorporaties genoemd in de Huisvestingsverordening 2020;

 • c.

  college:

  het college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente van de Noord-Veluwe of van een eventuele andere deelnemende gemeente;

 • d.

  bezwaar:

  een van de bezwaarmaker afkomstig schriftelijk stuk, gericht aan het college, waaruit blijkt dat hij door een besluit van de urgentiecommissie rechtstreeks in zijn belang is getroffen;

 • e.

  bezwaarmaker:

  een ieder die schriftelijk een bezwaar ingevolge dit reglement indient;

 • f.

  privacygevoelige gegevens:

  gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele natuurlijke persoon;

 • g.

  urgentiecommissie:

  de commissie bedoeld in artikel 13 van de Huisvestingsverordening 2020.

 

Artikel 2 Samenstelling en benoeming leden van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie leden, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de colleges. Tevens worden één of meer plaatsvervangers benoemd.

 • 2.

  Aan de commissie wordt een ambtelijk secretaris toegevoegd.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de commissie eindigt door:

  • a.

   het verstrijken van de termijn bedoeld in het eerste lid;

  • b.

   schriftelijke opzegging van een lid;

  • c.

   overlijden van een lid;

  • d.

   royement na schorsing als gevolg van disfunctioneren.

 • 4.

  Na het verstrijken van de benoemingstermijn bedoeld in lid 1, kan een lid opnieuw voor een periode van vier jaar worden benoemd. De maximale zittingstermijn voor een lid is acht jaar.

 • 5.

  Binnen 13 weken zal in een tussentijds opengevallen plaats worden voorzien. Gedurende die periode wordt de vacante plaats vervuld door een plaatsvervanger.

 • 6.

  De colleges dragen zorg voor de faciliteiten die de commissie nodig heeft om haar werk te kunnen uitvoeren.

 • 7.

  De colleges verlenen mandaat aan het college van Putten om, op voordracht van de portefeuillehouders volkshuisvesting van de deelnemende gemeenten, de leden van de bezwarencommissie te benoemen.

 

Artikel 3 Taak van de commissie

De commissie adviseert het college over een ingekomen bezwaar van een burger. De commissie geeft haar beslissing in de vorm van een advies aan het college.

 

Artikel 4 Procedure behandeling bezwaren

 • 1.

  Een ieder die door een beslissing ter uitvoering van de gemeentelijke Huisvestingsverordening 2020 rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan bezwaar maken.

 • 2.

  Een bezwaar dient, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na dagtekening van de betreffende beslissing schriftelijk te worden ingediend bij het college.

 

Artikel 5 Ontvangst van het bezwaar

 • 1.

  De bezwaarmaker krijgt binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar van of namens de commissie een schriftelijke bevestiging dat het bezwaar is ontvangen.

 • 2.

  De commissie informeert de bezwaarmaker over de wijze waarop en binnen welke termijn het bezwaar zal worden behandeld.

 

Artikel 6 Voorbereiding van de vergadering van de commissie

 • 1.

  De urgentiecommissie wordt door de commissie binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar in de gelegenheid gesteld schriftelijk op het bezwaar te reageren, door het indienen van een verweerschrift.

 • 2.

  Bezwaarmaker en het college ontvangen ten minste een week van tevoren bericht over de datum en het tijdstip van de vergadering, waarin de commissie het bezwaar zal behandelen.

 • 3.

  De op het bezwaar betrekking hebbende stukken worden aan bezwaarmaker toegestuurd.

 • 4.

  De commissie zal bezwaarmaker en de urgentiecommissie uitnodigen ter vergadering aanwezig te zijn om het bezwaar nader toe te lichten en door de commissie te worden gehoord.

 • 5.

  Bezwaarmaker kan zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen, dan wel zich door een deskundige laten bijstaan. Bezwaarmaker draagt zelf zorg voor oproeping van zijn deskundige.

 • 6.

  Indien bezwaarmaker zich wil laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, dient hij dit voor de vergadering schriftelijk aan de commissie kenbaar te maken.

 

Artikel 7 Behandeling van het bezwaar

 • 1.

  De vergadering waarin de commissie het bezwaar behandelt, is niet openbaar. Toegang tot de vergadering hebben in elk geval:

  • a.

   de bezwaarmaker;

  • b.

   zijn deskundige;

  • c.

   zijn gemachtigde;

  • d.

   een vertegenwoordiger van de urgentiecommissie.

 • 2.

  De bezwaarmaker en zijn vertegenwoordiger worden in de gelegenheid gesteld het bezwaar nader toe te lichten.

 • 3.

  De vertegenwoordiger van de urgentiecommissie wordt in de gelegenheid gesteld een reactie op het bezwaar te geven.

 • 4.

  Bezwaarmaker heeft de gelegenheid om op alle stukken, zoals genoemd in artikel 6, lid 3, ter vergadering te reageren.

 

Artikel 8 Werkwijze en plichten van de commissie

 • 1.

  De commissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als dit in verband met de afhandeling van bezwaren noodzakelijk is.

 • 2.

  De beraadslagingen van de commissie zijn besloten. De commissie baseert haar advies op basis van de ingebrachte stukken en de tijdens de vergadering naar voren gebrachte informatie.

 • 3.

  De commissie kan slechts vergaderen en tot een advies komen, indien meer dan de helft van de leden aanwezig is. Indien onvoldoende leden aanwezig zijn, wordt in de eerstkomende vergadering een beslissing genomen.

 • 4.

  De commissie houdt een register bij van ontvangen bezwaren, waarin ten minste is opgenomen:

  • a.

   de afhandelingstermijn van het bezwaar;

  • b.

   niet in behandeling genomen bezwaren;

  • c.

   de uitgebrachte adviezen.

   Dit register wordt periodiek op de agenda van de vergadering van de commissie geplaatst.

 • 5.

  De commissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden, waarin ten minste de gegevens worden opgenomen als vermeld in het vorige lid.

 

Artikel 9 Waarborgen privacy van bezwaarmaker en derden

 • 1.

  Bezwaarmaker heeft geen recht op kopieën of inzage van stukken, indien deze privacygevoelige gegevens van anderen dan hemzelf bevatten, tenzij voor het verstrekken van die gegevens schriftelijke toestemming door de betrokkene is verleend. De bezwaarmaker wordt door of namens de commissie op de hoogte gesteld of inzage in de stukken kan worden verleend, dan wel kopieën kunnen worden verstrekt. Indien de schriftelijke toestemming wel is verleend, dan is bezwaarmaker verplicht tot geheimhouding van die gegevens.

 • 2.

  De leden van de commissie en een ieder die inzage heeft gehad in de stukken, zijn verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige gegevens, waarvan zij in het kader van de behandeling van het bezwaar kennis hebben genomen.

 • 3.

  Alleen leden van de commissie en door de commissie met name aangewezen personen, hebben toegang tot de privacygevoelige gegevens in de dossiers van de commissie.

 • 4.

  Met schriftelijke toestemming van bezwaarmaker kan het dossier vertrouwelijk in handen worden gesteld van de gemeente die over het bezwaar moet beslissen.

 • 5.

  De leden van de commissie zorgen er voor dat de stukken die zij hebben ontvangen na afdoening op afdoende wijze worden vernietigd.

 

Artikel 10 Advies

 • 1.

  De commissie brengt binnen acht weken nadat zij kennis heeft genomen van het bezwaarschrift advies uit aan het college van de gemeente waaraan het bezwaarschrift is gericht. Als de termijn voor advies is verlengd overeenkomstig artikel 7:10 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt deze termijn veertien weken.

 • 2.

  Als het de commissie niet mogelijk is advies uit te brengen op een zodanig tijdstip dat het college binnen de wettelijke termijn een beslissing op het bezwaarschrift kan nemen, is de commissie, op basis van artikel 14 van de Huisvestingsverordening 2020, bevoegd om namens het college de beslistermijn op het bezwaarschrift te verlengen, overeenkomstig artikel 7:10 lid 3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 3.

  De commissie geeft in haar advies gemotiveerd aan of het bezwaar naar haar mening gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond is.

 • 4.

  De commissie stelt bezwaarmaker in kennis van haar advies aan het college.

 

Artikel 11 Vaststelling en wijziging van reglement

Dit reglement wordt vastgesteld en, gehoord de leden van de commissie, gewijzigd door de colleges.

 

Putten, 10 december 2019

Burgemeester en wethouders van Putten,

de secretaris,

mr. F.E. Contant

de burgemeester,

H.A. Lambooij