Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsnota’s zonering bouwhoogtes bedrijventerrein Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnota’s zonering bouwhoogtes bedrijventerrein Rijssen-Holten
CiteertitelBeleidsnota's zonering bouwhoogtes bedrijventerrein Rijssen en Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenZonering bouwhoogte bedrijventerrein Holten Zonering bouwhoogte bedrijventerrein Rijssen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening
  2. artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-11-2018nieuwe regeling

20-09-2018

gmb-2018-250664

2018-0086

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnota’s zonering bouwhoogtes bedrijventerrein Rijssen-Holten

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

Overwegingen:

gelezen het voorstel van het college van 21 augustus 2018;

- gezien de wens om de bouwhoogtes voor de bedrijventerrein te verhogen;

- gezien het ontwerp beleid dat gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen;

- gelet op het feit dat er drie inspraakreacties tegen het ontwerp beleid zijn ingediend;

- dat deels tegemoet kan worden gekomen aan de ingediende inspraakreacties;

- gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

- gezien de bespreking in de commissie Grondgebied op 6 september 2018;

- gelezen het verworpen amendement van de fractie van Gemeentebelang en het aangenomen amendement van de fracties van SGP, CDA en Christenunie;

Besluit:

1. De bouwhoogtes voor de bedrijventerreinen van Rijssen en Holten te verhogen.

2. Kennis te nemen van de verschillende mogelijkheden en varianten voor bouwhoogtes op het bedrijventerrein van Rijssen en Holten.

3. Deels tegemoet te komen aan de ingekomen inspraakreacties.

4. De 2 bijgevoegde beleidsnota's 'Zonering bouwhoogtes bedrijventerrein Rijssen en Holten' geamendeerd vast te stellen en daarbij te kiezen voor de ruimtelijke-economische variant voor Rijssen en Holten.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 20 september 2018.

G.H. Veerman, A.C. Hofland

Griffier, voorzitter