Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Zwolle

Winkeltijdenverordening Zwolle 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieZwolle
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWinkeltijdenverordening Zwolle 2018
CiteertitelWinkeltijdenverordening Zwolle 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpOpenbare orde
Externe bijlageToelichting behorende bij de verordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Welke regels gelden er met betrekking tot de openingstijden van winkels ?

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1 van de Winkeltijdenwet
 2. artikel 2 van de Winkeltijdenwet
 3. artikel 3 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
 4. artikel 4 van het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
 5. artikel 149 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2018nieuwe regeling

09-07-2018

gmb-2018-160562

rb 2018-07.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Winkeltijdenverordening Zwolle 2018

Gemeente Zwolle, bekendmaking Winkeltijdenverordening Zwolle 2018.

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 juni 2018;

gelet op de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingenbesluit en artikel 149 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende Winkeltijdenverordening Zwolle 2018

 

Artikel 1 Begripsbepaling

 • a.

  de wet: de Winkeltijdenwet;

 • b.

  de winkel: hetgeen in artikel 1 van de wet daaronder verstaan wordt;

 • c.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Zwolle;

 • d.

  de raad: de gemeenteraad van Zwolle;

Artikel 2 Algemene vrijstelling

Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, van de wet vervatte verboden geldt een algemene vrijstelling met uitzondering van 4 mei na 19 uur.

Artikel 2a Bepaalde vrijstellingen

De in artikel 2, eerste lid en tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de dagen zoals genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet ten aanzien van:

 • 1.

  musea;

 • 2.

  winkels, waar uitsluitend maaltijden, voor directe consumptie geschikte eetwaren, alcoholvrije dranken en, door middel van een automaat, tabak en tabaksproducten, middelen ter voorkoming van zwangerschap en damesverband plegen te worden verkocht;

 • 3.

  winkels waar de bedrijfsactiviteit hoofdzakelijk bestaat uit het verhuren van voorbespeelde videobanden en andere voorbespeelde beelddragers, mits in die winkel geen andere goederen worden te koop aangeboden of verkocht dan videobanden en andere beelddragers, alsmede tijdschriften en catalogi, die betrekking hebben op het te huur aangeboden assortiment;

 • 4.

  winkels, waarin zich horeca bevindt, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het bezoeken van de horeca, deze vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen;

 • 5.

  winkels waar uitsluitend of hoofdzakelijk fietsen en bromfietsen plegen te worden verkocht, voor zover het laten betreden van de winkel noodzakelijk is voor het huren van fietsen en bromfietsen, deze vrijstelling geldt niet ten aanzien van het verkopen van goederen;

 • 6.

  winkels, waar uitsluitend of hoofdzakelijk bloemen en planten plegen te worden verkocht en die zijn gelegen op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang van een begraafplaats, gedurende de openingstijden van die begraafplaats;

 • 7.

  het te koop aanbieden en verkopen van bloemen en planten op een begraafplaats dan wel op een afstand van ten hoogste 100 meter van de publieksingang daarvan, gedurende de openingstijden van die begraafplaats;

 • 8.

  gebouwen, waar voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard plaatsvinden, en waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen die rechtstreeks verband houden met aldaar te houden voorstellingen, uitvoeringen en evenementen plegen te worden verkocht, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • 9.

  het ter gelegenheid van voorstellingen, uitvoeringen of evenementen van culturele aard te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met die voorstellingen, uitvoeringen of evenementen, vanaf een uur voor de aanvang van de voorstelling, de uitvoering of het evenement tot een uur na afloop daarvan;

 • 10.

  winkels in of op het terrein van sportcomplexen, waar uitsluitend of hoofdzakelijk goederen worden verkocht, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • 11.

  het in of op het terrein van sportcomplexen te koop aanbieden en verkopen van goederen, die rechtstreeks verband houden met de aldaar beoefende sporten, gedurende de openstellingsuren van die sportcomplexen;

 • 12.

  winkels in of op het terrein van bejaardenoorden, waar uitsluitend of hoofdzakelijk eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten plegen te worden verkocht;

 • 13.

  op het terrein van bejaardenoorden te koop aanbieden en verkopen van eet- en drinkwaren, prentbriefkaarten, nieuwsbladen en tijdschriften alsmede bloemen en planten;

Artikel 2b Vrijstelling straatverkoop van bepaalde goederen

De in artikel 2, tweede lid, van de wet vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de dagen zoals genoemd in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b van de wet, gelden niet ten aanzien van het te koop aanbieden en verkopen van voor directe consumptie geschikte eetwaren en alcoholvrije dranken.

Artikel 3 Openstelling winkels voor 6 uur en na 22 uur (nachtwinkels)

 • 1.

  Het college kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder c van de wet vervatte verbod.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften verbinden aan het verlenen van de ontheffing.

Artikel 4 Ontheffing voor bijzondere situaties

 • 1.

  Het college kan ontheffing verlenen van de in artikel 2 van de wet vervatte verboden ten behoeve van bijzondere gevallen van tijdelijke aard of voor het uitstallen van goederen.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd indien de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel of waar goederen plegen te worden verkocht op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling.

 • 3.

  Het college kan nadere voorschriften verbinden aan het verlenen van de ontheffing.

Artikel 5 Beslistermijn

 • 1.

  Het college beslist op een aanvraag om een ontheffing binnen 8 weken.

 • 2.

  Het college kan de beslissing voor ten hoogste 6 weken verdagen.

 • 3.

  De aanvrager wordt schriftelijk van de verdaging op de hoogte gesteld voor afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.

Artikel 6 Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar na verkregen toestemming van het college.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffing doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 7 Intrekken of wijzigen van de ontheffing

Het college kan een ontheffing intrekken of wijzigen indien:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  veranderende omstandigheden of gewijzigde inzichten dit noodzakelijk maken in verband met het belang of de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  het gebruik van de winkel of de uitoefening van een bedrijf anders dan in een winkel gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  de aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarin gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen 6 maanden na afgifte van de ontheffing;

 • f.

  van de ontheffing langer dan 6 maanden geen gebruik wordt gemaakt;

 • g.

  de houder of zijn rechtverkrijgende dit verzoekt.

Artikel 8 Toezicht

Met het toezicht en de handhaving op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college aangewezen personen.

Artikel 9 Intrekking voorgaande regeling en overgangsrecht

 • 1.

  De Winkeltijdenverordening gemeente Zwolle 2016 wordt ingetrokken;

 • 2.

  Een krachtens de Winkeltijdenverordening 2015 of Winkeltijdenverordening 2016 verleende ontheffing geldt als ontheffing verleend krachtens deze verordening. Het college kan deze ambtshalve vervangen door een ontheffing of krachtens deze verordening. Ambtshalve vervanging kan gepaard gaan met een wijziging van beperkingen en voorschriften;

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Winkeltijdenverordening gemeente Zwolle 2016 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 augustus 2018.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Winkeltijdenverordening Zwolle 2018".

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2018;

De voorzitter, drs. H.J. Meijer

De griffier, drs. A. ten Have