Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Verordening op het wegslepen en in bewaring stellen van motorvoertuigen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het wegslepen en in bewaring stellen van motorvoertuigen
CiteertitelWegsleepverordening Dordrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting Wegsleepverordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 173 van de Wegenverkeerswet 1994
 3. artikel 1 van het Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-07-2017

20-06-2017

gmb-2017-112121

SO/1836133

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het wegslepen en in bewaring stellen van motorvoertuigen

De RAAD van de gemeente Dordrecht;

 

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 9 mei 2017, kenmerk SO/1836133;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

Verordening op het wegslepen en in bewaring stellen van motorvoertuigen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Voor de toepassing van deze verordening en de hierop gebaseerde besluiten en (beleids)regels wordt verstaan onder:

college:

het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht;

RVV 1990:

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van 26 juli 1990 (Staatsblad 1990, 459);

motorvoertuig:

hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990, met inbegrip van brommobielen;

weg:

weg, als bedoeld in artikel 1 eerste lid onder b van de WVW 1994 (alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten);

weggedeelte:

een gedeelte van een weg;

wegsleepbesluit:

het Besluit wegslepen van voertuigen van 5 juli 2001 (Staatsblad 353);

 • 2.

  De definities kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in zowel enkelvoud als meervoud in deze verordening worden gebruikt.

 • 3.

  Tenzij in deze verordening anders is bepaald, geldt dat:

  • a.

   elke verwijzing naar artikelen en bijlagen de verwijzing inhoudt naar de artikelen en bijlagen van deze verordening;

  • b.

   overal waar de mannelijke vorm wordt gebruikt, ook de vrouwelijke vorm gelezen kan worden, en vice versa;

  • c.

   verwijzingen naar een tijdstip gelden als verwijzing naar de Midden-Europese Standaardtijd;

  • d.

   kopjes bij artikelen en bijlagen slechts het gemak dienen en geen enkele werking ten aanzien van uitleg van deze verordening hebben.

 • 4.

  De bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze verordening en hebben dezelfde rechtskracht als ware zij expliciet opgenomen in het lichaam van deze verordening zelf.

Artikel 2 Uitvoering en toezicht

 • 1.

  Het college is belast met de uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  Het college draagt het toezicht op naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening mede op aan door het college aan te wijzen personen.

Artikel 3 Aanwijzen van wegen en weggedeelten

Als wegen en weggedeelten als bedoeld in artikel 170, lid 1, onder c van de WVW 1994 worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Dordrecht voor zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het wegsleepbesluit bedoelde soorten.

Artikel 4 Plaats van bewaring motorvoertuigen en openingstijden

 • 1.

  Als plaats van bewaring van motorvoertuigen wordt aangewezen het adres Rijksstraatweg 92, 3316 EH te Dordrecht.

 • 2.

  Het college stelt de openingstijden vast van de in het eerste lid genoemde bewaarplaats.

Artikel 5 Kosten overbrengen en bewaren van motorvoertuigen

 • 1.

  Voor het overbrengen en bewaren van motorvoertuigen zijn de bedragen genoemd in de bijlage behorend bij de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Indien na het aanbrengen van een wielklem vierentwintig uren zijn verstreken, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden van de kosten van de naheffingsaanslag en het aanbrengen en verwijderen van de wielklem, wordt het motorvoertuig naar de in artikel 4, lid 1 aangewezen plaats overgebracht en in bewaring gesteld.

Artikel 6 Overbrengen en in bewaring stellen van motorvoertuigen in het geval van gebleken onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Het bepaalde in de artikelen 1, 4 en 5 van deze verordening is van overeenkomstige toepassing op gevallen waarin gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid genoemd in artikel 130, lid 4, artikel 164, lid 7 en artikel 174, lid 1 van de WVW 1994.

Artikel 7 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  De Wegsleepverordening Dordrecht, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: "Wegsleepverordening Dordrecht".

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 juni 2017.

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster P.A.C.M. van der Velden