Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
De Wolden

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDe Wolden
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit
CiteertitelBeleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting en woningbouw
Externe bijlageBijlage: kengetallenlijst

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 11 Legesverordening 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-10-2019bijlage kengetallenlijst gewijzigd

08-10-2019

De Wolder Courant

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Wolden;

 

Gelet op:

 

artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht;

artikel 11 Legesverordening 2018.

 

Overwegende dat:

 

leges voor een omgevingsvergunning activiteit bouwen op grond van de legesverordening geheven worden over een percentage van de bouwkosten;

het van belang is een eenduidige wijze van berekening van de bouwkosten vast te leggen. 

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  bouwkosten: De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 • b.

  leges: een bepaald bedrag dat wordt geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • c.

  kengetallenlijst: een lijst met kengetallen die is toegevoegd als bijlage bij deze beleidsregel;

 • d.

  normberekening: berekening van de bouwkosten volgens de kengetallenlijst;

 • e.

  normbedrag: het bedrag dat uit de normberekening volgt;

 • f.

  aanvrager: degene die de omgevingsvergunning heeft aangevraagd of als gemachtigde optreedt.

Artikel 2 Bepaling hoogte bouwkosten en leges

 • 1.

  De basis voor de normberekening van bouwkosten zijn de kengetallen zoals weergeven in de kengetallenlijst behorend bij dit beleid. Indien nodig wordt deze kengetallenlijst jaarlijks opnieuw ter vaststelling voorgelegd.

 • 2.

  Als maatstaf voor de berekening van de leges worden de opgave van bouwkosten gebruikt, tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening.

 • 3.

  Indien de afwijking tussen de opgegeven bouwkosten en de normberekening groter is dan 10% wordt de aanvrager schriftelijk verzocht om een onderbouwde opgave van zijn bouwkosten in te dienen. Aanvrager dient dit aan te tonen met een open begroting en aannemingsovereenkomst. Hierbij geldt dat:

  a. tot en met opgegeven bouwkosten van 15.000 euro deze beleidsregel niet wordt toegepast, tenzij overduidelijk blijkt dat de bouwkosten onjuist zijn opgegeven onder de 15.000 euro;

  b. aanvrager een termijn krijgt in overeenstemming met de aanvullende gegevens termijn geldend voor de aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleveren van de onderbouwde opgave van zijn bouwkosten;

  c. de ingediende gegevens getoetst worden aan de normberekening. Indien de afwijking meer dan 10% blijft dan wordt inhoudelijk getoetst of de opgave aannemelijk is. Een afwijking van meer dan 20% wordt gezien als niet aannemelijk. Wanneer de opgave van bouwkosten niet aannemelijk is worden de leges berekend over het normbedrag;

  d. wanneer de bouwkosten niet berekend kunnen worden met behulp van de kengetallenlijst stelt het college van burgemeester en wethouders de bouwkosten vast aan de hand van een onderbouwde berekening;

  e. indien aanvrager niet reageert of niet binnen de termijn reageert op het verzoek om een onderbouwde opgave van de bouwkosten worden de leges berekend over het normbedrag;

  f. wanneer de bouwkosten verhoogd worden ontvangt de aanvrager een mededeling van deze verhoging.

Artikel 3 Bezwaar indienen tegen vaststelling leges

Wanneer aanvrager het niet eens is met het opgelegde legesbedrag kan aanvrager bezwaar indienen tegen de legesaanslag.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als "Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit".

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 januari 2018.

Aldus vastgesteld door het college op 12 december 2017,

de secretaris, de voorzitter,