Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Cromstrijen

Parkeerbeleid gemeente Cromstrijen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieCromstrijen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingParkeerbeleid gemeente Cromstrijen
CiteertitelParkeerbeleid gemeente Cromstrijen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenexb-2018-6150 bijlage 1 bijlage 2 bijlage 3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-10-201401-01-2021nieuwe regeling

23-09-2014

Het Kompas, d.d. 3 oktober 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Parkeerbeleid gemeente Cromstrijen
 • 1.

  Inleiding

  • 1.

   Aanleiding

Parkeren, met de auto, de fiets, de vrachtwagen of de caravan, iedereen heeft er mee te maken. Het vormt zowel de begin- als eindschakel in de mobiliteitsketen. Er moet zowel sprake zijn van een goede verbinding als genoeg parkeergelegenheid om de mobiliteitsketen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Indien er niet genoeg parkeergelegenheid is dan is er ook geen sprake van goede verbinding tussen vertrekpunt en eindpunt. Een locatie, of dit nu een woning, een huisartsenpost of een winkelstraat is, moet goed bereikbaar zijn voor burgers en hulpdiensten. Tegelijkertijd moet de omgeving leefbaar, veilig en duurzaam zijn.

 

Lange tijd is bij de ontwikkeling van woongebieden slechts minimaal rekening gehouden met het autobezit per huishouden. Immers, de trend van meerdere auto’s per huishouden is iets van de laatste 10 á 20 jaar. Vele woonwijken maar ook winkelcentra die voor die tijd zijn gerealiseerd, kennen daarmee een andere verhouding van parkeerplaats en auto’s per huishouden. De reeds bebouwde gebieden zijn niet allemaal op de toename van het autobezit ontworpen. Dit leidt op verschillende plaatsen tot capaciteitsproblemen. Hierdoor hebben burgers niet altijd de mogelijkheid om hun voertuig op redelijke afstand van de te bezoeken locatie (woning of voorziening) te parkeren.

 

In een groot deel van de bestaande woonstraten neemt de parkeerdruk verder toe. Vragen en klachten die de gemeente Cromstrijen ontvangt over het parkeren in verschillende woonwijken, de bedrijventerreinen en in het centrum bevestigen dit. Ook bij de beoordeling van aanvragen voor nieuwe woningen, bedrijven of winkels speelt de mogelijkheid voor parkeren een rol. De ruimte binnen de kernen wordt immers steeds schaarser, een optimaal gebruik van deze ruimte is noodzakelijk.

 

De hoofddoelstelling van het parkeerbeleid van de gemeente Cromstrijen luidt daarom als volgt:

 • De gemeente Cromstrijen streeft naar een parkeersituatie met een goede afweging tussen de kwaliteit van de omgeving en de kwantiteit en kwaliteit van het parkeren waarmee Cromstrijen voor zowel bewoners, ondernemers als bezoekers aantrekkelijk is.

 

 

 

 

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie beschreven. Hierin komen de problemen en de knelpunten naar voren die bekend zijn en brengen wij recente parkeeronderzoeken in kaart. Vervolgens beschrijven wij in hoofdstuk 3 de beleidskaders van verschillende overheden. Hoofdstuk 4 toont de visie en de doelstelling van dit nieuwe parkeerbeleid aan. Vervolgens komen de beleidskeuzes van de gemeente Cromstrijen aan bod in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 geeft tot slot een vijftal maatregelen weer die de gemeente naar aanleiding van de gemaakte beleidskeuzes uitvoert.

Huidige situatie

Vigerend beleid

De gemeente Cromstrijen beschikt niet over een parkeerbeleid. Bij de beoordeling van ruimtelijke vraagstukken (vergunningaanvragen of nieuwe plannen) maken wij gebruik van de regels zoals opgenomen in het betreffende bestemmingsplan. Bij het beoordelen van feitelijke situaties in de buitenruimte hanteren wij de normen die verwoord staan in de Algemene Plaatselijke Verordening. Hierin namen wij bepalingen op over het parkeren op de openbare weg van onder meer kampeermiddelen, aanhangwagens en vrachtwagens.

Hoewel iedere situatie die de gemeente beoordeelt anders is, bouwplannen zijn immers nagenoeg nooit hetzelfde, dienen wij wel een basis te hebben voor de normen die wij toepassen. Met voorliggend beleid ligt deze basis vast.

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2014-2024

Op 24 september 2013 stelde de raad een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2014-2018 (GVVP) vast. Het uitvoeringprogramma dat het college op basis van dit GVVP opstelde, stelde zij op 11 februari 2014 vast. Een van de pijlers van dit GVVP is leefbaarheid. De toelichting hierbij luidt als volgt;

‘Het hebben van goede en voldoende parkeervoorzieningen komt leefbaarheid en wooncomfort in woonwijken ten goede. Bij de aanleg van nieuwe woonwijken of herinrichting van bestaande woonwijken houden wij rekening met voldoende parkeervoorzieningen. Parkeervoorzieningen in een gebied met gemengde functies (centrumgebieden en bedrijventerreinen) dienen voor uitvoering van die functies haalbaar te zijn.

Analyses die de gemeente maakte voor het GVVP wijzen uit dat de parkeergelegenheid in met name jaren ’70-woonwijken een knelpunt vormt. Vanwege de vormgeving en opzet van deze wijken is de ruimte zeer beperkt. Omdat bewoners van deze wijken creatief zijn in hun omgang met deze situatie, wordt dit in veel straten nog niet als een probleem ervaren. Dit wil echter niet zeggen dat dit in de toekomst geen probleem kan worden.

Het reguleren en faciliteren van parkeergelegenheid in de jaren ’70-woonwijken stelde de raad als ambitie voor de lange termijn (na 2024). Concrete maatregelen op het gebied van parkeren, behoudens de extra parkeergelegenheid die wordt gerealiseerd met de herinrichting van de Voorstraat in Numansdorp, voeren wij de komende jaren niet uit.

Parkeeronderzoeken

In 2013 voerden wij parkeeronderzoeken uit in de centrumgebieden van Numansdorp en Klaaswaal. Doel van deze parkeeronderzoeken was om te bepalen wat de parkeerdruk rondom de winkelstraten is en daarmee of er voldoende parkeergelegenheid is in de direct omliggende straten om zowel de bewoners als de bezoekers van het centrumgebied te bedienen.

Bewoners van de genoemde straten ontvingen een enquêteformulier over onder meer de parkeersituatie in hun woonstraat en het al dan niet aanwezig zijn van een parkeerprobleem. Naast de enquêteformulieren brachten wij de situatie in de straten in beeld op verschillende momenten van de dag en op verschillende dagen. Hiermee konden wij beoordelen op welke momenten van de dag de parkeerplaatsen bezet zijn en of deze kort- of langdurig bezet worden.

Parkeeronderzoek Klaaswaal (52 respondenten)

In de periode 17 juni 2013 tot 30 juni 2013 vond een parkeeronderzoek plaats in de Voorstraat, Kerkstraat en Rankpad in Klaaswaal. Deze straten maken onderdeel uit van het centrumgebied van Klaaswaal.

De enquête voor deze straten werd door bewoners en ondernemers ingevuld. Het overgrote deel van deze bewoners beschikt zelf over een auto, sommigen over meerdere auto’s. Ongeveer de helft van de respondenten beschikt over een eigen parkeerplaats die ofwel op eigen terrein is, ofwel via een slagboom of een hekwerk afgesloten is van de openbare ruimte. De bewoners geven aan nagenoeg altijd binnen een straal van 200 meter van hun bestemming te kunnen parkeren. Desondanks geeft een deel van de respondenten wel aan een parkeerprobleem te ervaren tijdens koopavonden, op zaterdag tot 17h, tijdens de marktdag en tijdens evenementen. De mate van beschikbaarheid van een parkeerplaats is niet anders in de zomermaanden dan in de wintermaanden. Wanneer het gaat om de parkeergelegenheid voor bezoekers geven de meeste respondenten aan hier geen problemen bij te ondervinden. Eventuele probleemmomenten voor bezoekers die zij benoemen zijn dezelfde als die zij zelf ervaren (koopavond, etc) maar ook wordt een aantal maal de doordeweekse dagen na 17h genoemd. Ondanks dat dan de winkels in het gebied gesloten zijn, blijken de beschikbare parkeerplaatsen veelal bezet te zijn.

In de volgende tabel een overzicht van het resultaat van de analyse van de feitelijke situatie in de woonstraten.

 

Aantal beschikbare plaatsen

Percentage bezet

Voorstraat

30

81%

Kerkstraat

60

52%

Rankpad

5

33%

Tabel 1. Resultaat analyse feitelijke situatie Klaaswaal

Kijkend naar de tabel blijkt dat met name de parkeerplaatsen in de Voorstraat veel bezet worden. Voor een groot deel gaat het hier om voertuigen van bewoners waardoor veelal sprake is van langparkeren. De overige parkeerplaatsen worden met name op de vrijdag en zaterdag bijna allemaal gebruikt. Dit is opvallend omdat de parkeerplaatsen aan de Kerkstraat (inclusief het parkeerplein) dan maar voor 64% vol staat. Deze heeft nog voldoende capaciteit over. Ook op de overige dagen beschikt de Kerkstraat nog over voldoende lege parkeerplaatsen om tegemoet te komen aan de parkeerbehoefte voor het centrum van Klaaswaal. De parkeerplaatsen aan de Kerkstraat worden in mindere mate gebruikt door bewoners omdat deze voor een groot deel beschikken over eigen parkeergelegenheid. De parkeerplaatsen aan het Rankpad worden de gehele week in dezelfde mate gebruikt. Uit de analyse komt geen duidelijk verschil in bezettingsgraad tussen de momenten waarop de winkels geopend zijn en de momenten waarop de winkels gesloten zijn.

Parkeeronderzoek Numansdorp (166 respondenten)

In de periode 5 maart tot en met 16 maart 2013 vond een parkeeronderzoek plaats in het centrum van Numansdorp. Dit onderzoek vond plaats in de Torenstraat, Kerkstraat, Havenstraat, Voorstraat, Burgemeester de Zeeuwstraat, Hoekstraat, Flohilplein, Zomp, Heulbrug, Leeuwerikstraat en Groeneweg.

De enquête voor deze straten werd ingevuld door zowel bewoners als ondernemers. Het merendeel van de respondenten beschikt over 2 auto’s of meer. Het overgrote deel van de respondenten kan binnen een straal van 200 meter van de eigen woning of onderneming parkeren. Een parkeerprobleem wordt door iets minder dan de helft van de respondenten ervaren. De parkeerdruk is volgens de respondenten het hoogst op doordeweekse dagen tot 17h en op zaterdag tot 17h. Ook tijdens evenementen is het moeilijker om een parkeerplaats te vinden. Op momenten dat het op bepaalde locaties druk is (bijvoorbeeld bij de bakker of de kerk) is het in die omgeving ook moeilijker om een parkeerplaats te vinden. De bewoners en ondernemers van het centrum van Numansdorp geven aan geen onderscheid te zien in de parkeerdrukte tussen de zomer- en wintermaanden. In beide jaargetijden hebben bewoners soms moeite om een parkeerplaats te vinden. Voor bezoekers geldt dit op doordeweekse dagen voor 17h, op koopavonden, op zaterdagen voor 17h en tijdens evenementen.

In de volgende tabel een overzicht van het resultaat van de analyse van de feitelijke situatie in de woonstraten.

 

Aantal beschikbare plaatsen

Percentage bezet

Torenstraat

65

87%

Kerkstraat

9

34%

Havenstraat

45

69%

Voorstraat

20

71%

Burgemeester de Zeeuwstraat

26

42%

Hoekstraat

9

54%

Flohilplein

16

41%

Zomp

42

51%

Heulbrug

5

64%

Leeuwerikstraat

75

44%

Groeneweg

65

45%

Tabel 2. Resultaat analyse feitelijke situatie Numansdorp

Kijkend naar de tabel blijkt dat met name in de Torenstraat en Voorstraat de parkeerplaatsen voor een groot deel bezet worden. Op zondag is de parkeerdruk op deze straten het laagst. De Kerkstraat en het Flohilplein kent het laagste bezettingspercentage. Hierbij moet wel gezegd dat het Flohilplein wel degelijk een hoge bezetting kent, dit is echter sterk gebonden aan de openingstijden van de winkels in de winkelstraat. Op momenten dat deze gesloten zijn, wordt de parkeerplaats veel minder gebruikt. Parkeerplaats de Zomp kent een bezettingspercentage van 51%. Deze parkeerplaats doet dienst als parkeerplaats voor het centrumgebied en kent met name op dinsdag (marktdag Voorstraat), vrijdag en zaterdag een hoge bezetting. Buiten de openingstijden van de winkels wordt de Zomp nauwelijks gebruikt. De bezettingsgraad van de parkeerplaats aan de Leeuwerikstraat (Albert Heijn) verschilt dagelijks nauwelijks, enkel op zondag wordt hier minder geparkeerd. Langparkeren vind voornamelijk plaats op de Zomp en aan de Torenstraat. Deze beide locaties liggen net buiten de blauwe zone van het centrum van Numansdorp.

Conclusie van het onderzoek is dat met name de Torenstraat en Voorstraat een hoge parkeerdruk kennen. Deze parkeerdruk is echter wel sterk gerelateerd aan de openingstijden van de winkels. Parkeerplaats de Zomp wordt door winkelend publiek of bewoners relatief weinig gebruikt.

Burgertevredenheidsonderzoek

In 2011 voerden wij een burgertevredenheidsonderzoek uit. Dit onderzoek richtte zich niet uitsluitend op verkeerskundige aspecten maar deze maakten hier wel onderdeel van uit. Over het onderdeel ‘Parkeren’ werden de volgende opmerkingen gemaakt;

 • ·

  Parkeren op plaatsen die hiervoor niet zijn ingericht, bijvoorbeeld het parkeren in voortuinen, voor de eigen garage of op trottoirs en op dijken (naast de woningen).

 • ·

  Parkeergelegenheid bij sportvelden en scholen. Tijdens wedstrijddagen voldoet het aantal parkeerplaatsen in Klaaswaal niet en ondervinden bewoners last van het aantal geparkeerde auto’s. Daarnaast ondervinden omwonenden van scholen parkeeroverlast tijdens de breng- en haaltijden van de schoolgaande kinderen.

 • ·

  Parkeergelegenheid in de jaren ’70-woonwijken is ontoereikend.

Parkeren wordt beoordeeld met een 6.2. Opvallend is dat 31% van de respondenten ontevreden tot zeer ontevreden is over de parkeermogelijkheden in de buurt. Uit het burgertevredenheidsonderzoek is niet te herleiden in welke wijken deze ontevredenheid speelt.

Klachten en meldingen

Via het klachten- en meldingensysteem ontvangen wij klachten en meldingen van bewoners over diverse zaken, zo ook over het parkeren. Daarnaast ontvangen wij klachten via de e-mail.

Hoge parkeerdruk in jaren ’70 woonstraten

Een deel van de woongebieden in Numansdorp en Klaaswaal is gebouwd in de jaren ‘70 van de vorige eeuw. In de tijd dat deze wijken ontwikkeld zijn, werd rekening gehouden met het autobezit in die tijd en niet met het toekomstige c.q. het huidige autobezit per huishouden. In de loop van de jaren is de parkeerdruk in deze wijken dan ook toegenomen als gevolg van de toename van het autobezit.

De jaren ’70-straten in Klaaswaal beschikken over voldoende parkeerplaatsen voor de huidige bewoners, van deze bewoners ontving de gemeente geen klachten. Bewoners van de jaren ’70-straten in Numansdorp ervaren wel problemen met parkeren in hun straten. Met name in de Componistenbuurt ervaren bewoners de parkeermogelijkheden als problematisch.

Bij de inrichting van deze wijken werd het principe gehanteerd dat mensen die over een garage beschikken ook gebruik maakten van deze garage. Bij de berekening van het aantal parkeerplaatsen zijn daarom ook de garages meegenomen als parkeergelegenheid. Deze vallen vanzelfsprekend niet onder de noemer openbare parkeergelegenheid maar werden wel als zodanig meegenomen in de ontwikkeling van deze wijken. De toepassing van dit principe was in de jaren ‘70 gebruikelijk, Cromstrijen is hierin geenszins een uitzondering.

Vanwege de toename van het autobezit en de trend dat steeds minder mensen gebruik maken van hun garage om hun auto in te parkeren (omdat de ruimte te klein is, de motorfiets hierin staat of omdat de garage voor andere doeleinden gebruikt wordt) werden de beschikbare openbare parkeerplaatsen door een steeds groter wordende groep mensen gebruikt. Bewoners van de Componistenbuurt ervaren de parkeerdruk in hun wijk als problematisch, het wordt voor hen steeds moeilijker om nabij hun woning een parkeerplaats voor hun auto te vinden. Bewoners van de Componistenbuurt hebben zelf oplossingen gevonden voor deze situatie en parkeren voor hun garages en/of in hun voortuinen. Dit om er in ieder geval voor te zorgen dat de weg voor hulpdiensten vrij is van obstakels.

Over deze zelf gevonden oplossingen ontving de gemeente echter enkele klachten. Auto’s staan immers op plaatsen waar volgens de wet of lokale regels niet geparkeerd mag worden.

Beleidskaders

Voor het bepalen van de beleidskaders in voorliggend parkeerbeleid keken we naar de beleidskaders op landelijk, provinciaal en lokaal niveau.

Het landelijke beleidskader

De Nota Mobiliteit is het nationale verkeers- en vervoersplan. Uitgangspunt van deze nota is dat mobiliteit bij een moderne samenleving hoort. Het is een voorwaarde voor een gezonde en sterke economie en het geeft mensen de kans om zich te ontwikkelen en te ontspannen.

De Nota Mobiliteit gaat uit van het principe ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’. De uitwerking en uitvoering van het verkeersbeleid wordt grotendeels gedecentraliseerd naar provincies. Plannen van de provincie dienen optimaal te worden afgestemd met de plannen van de gemeenten om op adequate wijze het locatie- en parkeerbeleid in te vullen. Parkeren is een van de onderwerpen waarvan het Rijk zegt dat deze op provinciaal of lokaal niveau moet worden uitgewerkt.

Bij uitvoering van een parkeerbeleid dienen de bepalingen uit de Wegenverkeerswet en de RVV 1990 in acht genomen te worden.

Het provinciale beleidskader

De provincie Zuid-Holland stelde op 9 juli 2014 de Visie Ruimte en Mobiliteit vast. Deze visie vervangt onder meer het provinciaal verkeer- en vervoerplan. De provincie Zuid-Holland is naast de 2 provinciale wegen N488 (Rijksstraatweg) en N487 (Energieweg) ook eigenaar van de drie carpoolplaatsen die gelegen zijn aan beide zijden van de afritten van de A29, waarvan twee bij de Groene Kruisweg/provinciale weg en een aan de Molendijk nabij het pompstation aan de A29.

De provincie stelt hoge kwaliteitseisen aan de inpassing van de eigen infrastructuur, zo ook aan de parkeergelegenheden waarvan zij eigenaar is. De Visie Ruimte en Mobiliteit biedt echter geen handreiking voor lokale overheden om een parkeerbeleid op te stellen. De provincie Zuid-Holland richt zich veelal op de huidige infrastructuur, nieuwe infrastructuur en de omgang met infrastructuur bij inbreidingsplannen van lokale overheden.

Het lokale beleidskader

Naast het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2014-2024 (zie 2.2) namen wij bepalingen over parkeren op in onder meer de Algemene Plaatselijke Verordening en de verschillende bestemmingsplannen.

Algemene Plaatselijke Verordening

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) bevat bepalingen ten behoeve van de openbare orde en veiligheid. Dit betreft onder meer bepalingen ten aanzien van evenementen, kamperen, horeca, vuurwerk en houtopstanden. Hoewel de meeste regels ten aanzien van parkeren vastliggen in de Wegenverkeerswet, kent de APV een aantal aanvullende bepalingen. Een twaalftal bepalingen vallen onder Hoofdstuk 5, artikel 1 van de APV (Parkeerexcessen). Hierin is onder meer het parkeren van voertuigen van autobedrijven, het te koop aanbieden van voertuigen, het parkeren van reclamevoertuigen, parkeren van grote voertuigen en uitzicht belemmerende voertuigen geregeld. In bijlage 1 treft u de bepalingen zoals opgenomen in hoofdstuk 5, afdeling 1 van de APV.

Bouwverordening

In de Bouwverordening namen wij in artikel 2.5.30 regels op ten aanzien van parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. Gemeenten hebben de verplichting om regels ten aanzien van parkeren op te nemen in hun bestemmingsplannen. Gemeenten mogen in de overgangsperiode (die loopt tot 1 januari 2018) gebruik blijven maken van de Bouwverordening. Na 1 januari 2018 dienen gemeenten regels ten aanzien van parkeren in hun bestemmingsplannen te hebben geborgd.

Bestemmingsplannen

Ieder vigerend bestemmingsplan binnen de gemeente Cromstrijen houdt rekening met de verkeerssituaties en met parkeren. Parkeren is in de meeste bestemmingsplannen van de gemeente geen bestemming op zich maar maakt onderdeel uit van de bestemming ‘Verkeer’, parkeerplaatsen zijn immers vaak gelegen in de directe omgeving van een weg. Ook de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Tuin’ staan parkeervoorzieningen in sommige bestemmingsplannen toe. Het betreft hier overigens niet uitsluitend de bestemmingsplannen binnen de komgrenzen maar ook de bestemmingsplannen buiten de komgrenzen (Landelijk Gebied 2013 en Bedrijventerreinen) kennen deze bepalingen. Niet alle bestemmingsplannen bieden regels ten aanzien van de hoeveelheid parkeervoorzieningen of de inrichting van de parkeerplaatsen.

Beleid elektrische laadpalen

Wij stelden onlangs de ‘Beleidsregels oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s’ vast. In deze beleidsregels benoemen wij regels ten aanzien van de aanvraag, de aanleg en het onderhoud van voorzieningen voor het laden van elektrische auto’s. Ook Cromstrijen heeft immers te maken met de landelijke stijging van het aantal elektrische voertuigen en besloot daartoe beleidsregels op te stellen om op de ontwikkeling hiervan in te kunnen spelen.

Versterken centra dorpskernen

De kern Klaaswaal onderging de afgelopen jaren een metamorfose. De centrumplannen 1, 2, 3 en 4 zijn inmiddels afgerond. De ontwikkeling van deze centrumplannen brachten een toename van de parkeervoorzieningen in het centrum van Klaaswaal met zich mee. Ook de herinrichting van de Voorstraat en Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp levert 18 extra parkeerplaatsen in het centrumgebied op in deze dorpskern.

Visie en doelstelling

De gemeente Cromstrijen ziet als één van de sterke punten van de centra van Numansdorp en Klaaswaal dat er geen betaald parkeren is. Hiermee blijven de centra aantrekkelijk voor bezoekers. Met name het voorzieningenniveau van de kern Numansdorp vervult een regionale functie en is dankzij het gratis parkeren aantrekkelijk om te bezoeken. Wij handhaven het gratis parkeren in de centra dan ook. Uit de gehouden parkeeronderzoeken (zie paragraaf 2.3) blijkt dat in de beide centra geen structureel tekort is aan parkeergelegenheid. Op verschillende momenten in de week is het drukker in het gebied en moet men iets langer uitkijken naar een parkeerplaats, het is echter in geen van beide centra ontoereikend.

De parkeerdruk in een groot deel van de bestaande woonstraten en de hieraan gekoppelde problemen zullen naar verwachting, uitgaande van de landelijke trends, verder toenemen. Een onderliggend doel van dit parkeerbeleid is dan ook het vaststellen van parkeernormen en het vastleggen van een wijze van hoe om moet worden gegaan met klachten om in nieuwe en bestaande woongebieden minder tot geen parkeerproblemen te kennen dan in de huidige situatie.

De bestaande probleemsituaties kenmerken zich echter vaak door een beperkte parkeerruimte in de omgeving. Uitbreiding is vaak niet mogelijk, of voorziet maar ten dele in de parkeerbehoefte.

De hoofddoelstelling van dit parkeerbeleid luidt dan ook als volgt;

Beleidskeuzes

Bij het in kaart brengen van de beleidskeuzes maken wij een onderscheid in beleidskeuzes op ruimtelijk vlak (parkeernormen, parkeren in centrum, schil of buitengebied) en beleidskeuzes onderscheidend in vervoermiddel (gehandicapten, elektrische auto’s en fietsen).

Parkeernormen

Een bouwsteen voor het parkeerbeleid zijn parkeernormen. De normen geven een toetsingskader voor parkeervraagstukken rondom bestaande situaties. Tevens bieden de parkeernormen een toetsingskader voor kleine en grote ruimtelijke ontwikkelingen of wijzigingen van de fysieke situatie van de openbare weg.

De ASVV (Aanbevelingen Stedelijke Verkeersvoorzieningen) van de CROW (kenniscentrum op het gebied van verkeer en vervoer) ontwikkelt onder meer normen voor allerhande verkeerskundige situaties, waaronder ook parkeernormen. Hoewel het adviesnormen zijn en dus geen verplichte normen, ligt er wel gedegen onderzoek aan ten grondslag. De normen worden dan ook breed toegepast door zowel de rijksoverheid, de provinciale overheden en lokale overheden.

De parkeernormen die de CROW in de ASVV voorstelt maken een onderscheid op een drietal punten;

 • 1)

  De verstedelijkingsgraad van het gebied; is het gebied zeer sterk verstedelijkt of juist niet verstedelijkt? De kernen van de gemeente Cromstrijen behoren tot de categorie ‘Niet stedelijk’. Deze categorisering gaat uit van het aantal adressen per km2. Voor Cromstrijen komt dit uit op 102 adressen per km2. Pas bij meer dan 500 adressen per km2 komt een gemeente in de volgende categorie (weinig stedelijk) terecht.

 • 2)

  Type voorziening; hierbij wordt onderscheid gemaakt in wonen, werken en voorzieningen. Dit onderscheid is zeer ver gespecificeerd, zo bestaat er onderscheid tussen koopwoningen vrijstaand, koopwoningen hoek, koopwoningen etages duur, midden en goedkoop. Maar ook onderscheid in kantoren met en zonder baliefunctie, bedrijfsverzamelgebouwen, casino’s, theaters, bowlingcentra, bibliotheken, buurthuizen, witgoedzaken, jachthavens, hotels (in alle categorieën), apotheken en scholen in verschillende gradaties.

 • 3)

  De stedelijke zone; hierbij bestaat onderscheid tussen centrum, schil/overloopgebied, rest bebouwde kom en buitengebied. Voor Cromstrijen komt dit onderscheid neer op;

Stedelijke zone

Omschrijving

Locatie

Centrum

De gebieden binnen de bebouwde kom met een sterke commerciële functie

Numansdorp; Voorstraat, en Burgemeester de Zeeuwstraat tot kruising Wethouder van der Veldenweg

Klaaswaal; Voorstraat

Schil/overloopgebied

Gebieden direct naast het centrum die naast hun eigen functie (wonen of commercieel) ook voorzien in parkeergelegenheid voor het centrum.

Numansdorp; Hoekstraat, Kerkstraat, Heulbrug, Torenstraat, Havenstraat, Groeneweg en Zomp

Klaaswaal; Kerkstraat, Rankpad en Botjesstraat

Rest bebouwde kom

De gebieden gelegen binnen de bebouwde kom met uitzondering van het centrum en de schil. De bedrijventerreinen.

 

Buitengebied

De gebieden buiten de bebouwde kom.

 

De genoemde kengetallen door ASVV kennen een minimale en maximale parkeernorm voor een bepaalde locatie. Een voorbeeld; voor een sporthal geldt bijvoorbeeld dat deze in niet-stedelijk gebied en in de rest van de bebouwde kom minimaal 2,6 parkeerplaatsen per 100 m2 bvo (bruto vloeroppervlak) moet bieden en maximaal 3,1 plaatsen. Ligt deze sporthal buiten de bebouwde kom, dan is het minimum aantal parkeerplaatsen 3,2 en het maximum 3,7 per 100 m2 bvo.

Voor de parkeernorm bestaat dus een bandbreedte. Dit geeft ruimte voor maatwerk waarbij het streven van de gemeente Cromstrijen is; maximaal voorzien in de parkeerbehoefte. Vertrekpunt is daarom altijd de maximale norm van die bandbreedte. Daar moet op ontworpen en ontwikkeld worden, daar moeten nadere afwegingen en keuzes vanuit gaan. In bijzondere situaties, zoals bijvoorbeeld wanneer sprake is van inbreidingslocaties of dubbelgebruik van parkeergelegenheid, kunnen wij hiervan afwijken. Er kan dan in bepaalde situaties ook voor gekozen worden om uit te gaan van een gemiddelde of de minimale norm. Indien bij een plan onvoldoende ruimte is om zelfs aan deze minimale norm te voldoen, dan kunnen wij toestemming geven gebruik te maken van een parkeerfonds. Het principe van een parkeerfonds is dat een woningeigenaar of een initiatiefnemer een bijdrage kan leveren in een parkeerfonds waaruit wij in openbaar gebied parkeergelegenheid realiseren. Op dit moment werken wij niet met een parkeerfonds.

Parkeren in het centrum

Zoals in voorgaande paragraaf aangegeven maken wij onderscheid in diverse gradaties van stedelijkheid. Het centrumgebied van de kern Numansdorp omvat de Voorstraat en de Burgemeester de Zeeuwstraat tot aan de kruising met de Wethouder van der Veldenweg. Voor Klaaswaal geldt de Voorstraat als centrumstraat.

Beide gebieden hebben een sterk commerciële functie die wordt gecombineerd met wonen. Al speelt, vooral in Numansdorp, de commerciële functie de belangrijkste rol. Voor bezoekers van een centrumgebied spelen aspecten als vestigingsplaats, bereikbaarheid en parkeergelegenheid echter een minder belangrijke rol. De kwaliteit van een winkel en de behandeling die men daar ontvangt zijn belangrijker. De afstand tot een winkel speelt pas in de derde plaats een rol. Hoewel een winkel goed bereikbaar moet zijn is het gezien deze aspecten niet noodzakelijk om dit ten koste van de leefbaarheid en openbare ruimte te bewerkstelligen.

Het instellen van een parkeerschijfzone (ook wel blauwe zone genoemd) kan ingevoerd worden om kortparkeren te bevorderen. Op deze wijze komt er een onderscheid tussen kort- en langparkeerders en daarmee in zekere mate tussen bezoekers en bewoners. Parkeerschijfzones worden overwegend toegepast in winkelgebieden waar een hoge parkeerdruk is. Met behulp van blauwe lijnen en parkeerschijven worden parkeerplaatsen gereserveerd voor kort-parkeren. De beschikbare parkeercapaciteit wordt hierdoor efficiënter gebruikt.

Parkeren centrum Numansdorp

In het centrum van Numansdorp geldt een blauwe zone. Voor deze blauwe zone geldt een maximale parkeerduur van 2 uur. Wij stelden deze blauwe zone in om het parkeren van bezoekers in het centrumgebied te bevorderen. Hiermee maken wij een duidelijk onderscheid tussen kort en lang parkeren. Zodoende worden parkeerplaatsen in het centrum die bedoeld zijn voor bezoekers ook daadwerkelijk door bezoekers gebruikt (kort) en niet in gebruik genomen door ondernemers (lang). De doorstroming in het centrum van Numansdorp verbeterde hier sterk door.

Om te voorkomen dat zich weer een situatie gaat voordoen waarbij de parkeerdruk in het centrum van Numansdorp te groot wordt, besloten wij de blauwe zone in het centrum van Numansdorp te handhaven. Hoewel met de nieuwe inrichting van het centrumgebied van Numansdorp het aantal beschikbare parkeerplaatsen wordt vergroot, blijft het belangrijk dat in de winkelstraat de parkeergelegenheid efficiënt gebruikt wordt. Aan de noordkant vindt hierbij nog een uitbreiding plaats, in de Burgemeester de Zeeuwstraat tot aan de kruising met de Wethouder van der Veldenweg.

Parkeren centrum Klaaswaal

De Voorstraat in Klaaswaal kende in de periode 1997 en 2004 een blauwe zone. Doel van deze blauwe zone was ook in deze straat onderscheid te kunnen maken tussen kort en lang parkeren omdat in deze straat zowel woningen als winkels aanwezig zijn. Voor langparkeerders was een parkeerterrein beschikbaar (nu woningen Driekus van der Giessenhof) via een pad vanaf de Voorstraat. In 2004 werd geconstateerd dat er in de Voorstraat in Klaaswaal ruim parkeergelegenheid is en maatregelen om kort parkeren te stimuleren niet langer noodzakelijk waren. Daarnaast werden destijds de centrumplannen in uitvoering gebracht waarbij ook aandacht was voor parkeren. Wij besloten daarom in 2004 de blauwe zone in de Voorstraat in Klaaswaal grotendeels op te heffen, enkel voor de supermarkt zijn een vijftal parkeerplaatsen voorzien van een maximale tijdsduur. Uit het resultaat van het parkeeronderzoek in het centrumgebied van Klaaswaal blijkt dat de parkeergelegenheid in de Voorstraat veel gebruikt wordt. De vraag naar kort parkeren neemt echter, door een verminderd aantal voorzieningen, af. Het opnieuw instellen van een blauwe zone in de volledige Voorstraat heeft derhalve geen toegevoegde waarde voor het centrum. Om de ondernemers in deze straat echter wel goed bereikbaar te houden stellen wij een gedeeltelijke blauwe zone in. Dit houdt in dat wij, indien een winkelier dit wenst, ter hoogte van winkels een drietal parkeerplaatsen markeren als blauwe zone.

Een andere mogelijkheid tot het reguleren van parkeren in het centrum is het instellen van betaald parkeren. Betaald parkeren is in die zin gelijk aan een parkeerschijfzone dat parkeren gereguleerd wordt tot een bepaalde tijdsperiode. Bij betaald parkeren kan echter meer gestuurd worden met behulp van tijdvensters, parkeertarieven of betaalwijze. Binnen de gemeente Cromstrijen is het nergens verplicht om te betalen voor het parkeren. Wij zijn ook niet voornemens om dit betaald parkeren in te voeren.

Ontheffing parkeerschijfzone

De ingestelde parkeerschijfzone draagt bij aan efficiënt gebruik van de beschikbare parkeergelegenheid. Hoewel bewoners van deze zone hierdoor hun voertuigen niet meer nabij hun woning kunnen parkeren, betekent dit wel een verbeterde bereikbaarheid voor de winkels. In het geval van de Voorstraat in Numansdorp zijn veel van deze bewoners-, tevens winkelier en halen zij zakelijk gezien een voordeel uit de zone. Met de uitbreiding van de parkeerschijfzone aan de Burgemeester de Zeeuwstraat tot aan de kruising met de Wethouder van der Veldenweg, zijn ook bewoners betrokken die geen ondernemer zijn in het gebied maar enkel een woning bezitten. Het is voor deze bewoners (eigenaren van een grondgebonden woning) wenselijk dat zij een ontheffing van de blauwe zone krijgen. Omdat het niet de bedoeling is dat deze bewoners meerdere parkeerplaatsen bezet houden, dienen wij hiervoor voorwaarden te scheppen. Voor de Voorstraat en het Flohilplein verlenen wij geen ontheffing.

Een ontheffing van de parkeerschijfzone kan door het college van Burgemeester en Wethouders (op basis van artikel 87 RVV) worden toegekend indien:

 • -

  De woning van de aanvrager zich binnen een parkeerschijfzone bevindt;

 • -

  De aanvrager geen parkeergelegenheid op eigen terrein heeft (wat betekent dat hij geen oprit heeft waar hij minstens één auto kan parkeren of over een garage beschikt (ongeacht of deze in gebruik is of niet));

 • -

  Op het adres van aanvrager niet reeds een ontheffing van de parkeerschijfzone is afgegeven.

Parkeren in de schil/overloopgebied

De schil of het overloopgebied is het gebied direct naast of om het centrum die naast hun eigen functie van wonen of ondernemen ook voorzien in parkeergelegenheid voor het centrumgebied.

Parkeren schil Numansdorp

In Numansdorp behoren de Hoekstraat, Kerkstraat, Heulbrug, Torenstraat, Havenstraat, Groeneweg en Zomp tot de schil of het overloopgebied. Van deze straten hebben de Hoekstraat, de Kerkstraat en de Heulbrug een blauwe zone die een gelijke parkeerduur kent als de blauwe zone in de Voorstraat en Burgemeester de Zeeuwstraat. Daarnaast zijn de Kerkstraat en Heulburg beiden een woonerf waarbij parkeren enkel in de vakken is toegestaan. Omdat de Hoekstraat, Kerkstraat en Heulbrug direct aansluiten op de Voorstraat en Burgemeester de Zeeuwstraat dienen deze straten voor bezoekers als parkeergelegenheid voor het centrum. Deze straten dienen daarom te kunnen voorzien in parkeergelegenheid voor deze bezoekers waardoor kort parkeren gewenst is. Hoewel met de nieuwe inrichting een toename van het aantal parkeerplaatsen in de Voorstraat en Burgemeester de Zeeuwstraat toeneemt, blijven de Hoekstraat, Kerkstraat en Heulbrug belangrijk voor de parkeerbehoefte in het centrum. De gemeente handhaaft dan ook de blauwe zone op deze locatie.

De Torenstraat kent parkeren aan één kant van de weg. Op een aantal punten is dit verboden in verband met een kruising maar over het algemeen staan de voertuigen aan de kant. Hoewel het noordelijke deel van de Torenstraat over parkeervakken beschikt, wordt dit deel van de Torenstraat pas op een later moment een woonerf waardoor het niet verplicht is in deze vakken te parkeren. Daarnaast beschikt de Torenstraat over een groot parkeerterrein naast de kerk dat dienstdoet als parkeerplaats voor het centrum. Dit parkeerterrein beschikt over 44 parkeerplaatsen die niet aan tijd gebonden zijn en dus voor lang parkeren zeer geschikt zijn. Volgens het parkeeronderzoek is de parkeerdruk in de Torenstraat hoog. Omdat de Torenstraat een gebied is dat overwegend een woonfunctie heeft, kan van het invoeren van kort parkeren geen sprake zijn. Ruimtelijk gezien is in de Torenstraat, dan wel Hoekstraat of Kerkstraat geen mogelijkheid tot het creëren van extra parkeergelegenheid.

Ook de Zomp biedt de mogelijkheid om lang te parkeren. Deze parkeerplaats is via een voetgangersbrug verbonden met het Flohilplein en door de nieuwe inrichting van het Flohilplein beter zichtbaar vanuit het centrum. De Zomp biedt gelegenheid aan zo’n 45 motorvoertuigen.

De parkeerdruk in de Havenstraat en Groeneweg is relatief laag. Hoewel de Havenstraat en Groeneweg gebruikt kunnen worden als parkeerplaats voor het centrumgebied, leidt dit er niet toe dat de parkeerdruk op deze straten verhoogt. De Havenstraat kent een parkeerdruk van 69%, terwijl dit in de Groeneweg slechts 45% betreft. Sprake van een parkeerprobleem in deze straten is er dan ook niet. Op de Havenstraat parkeren bewoners op het wegdek. De Groeneweg is deels een woonerf en deels niet. Binnen een woonerf dient binnen de parkeervakken geparkeerd te worden, daar buiten is parkeren langs het trottoir toegestaan tenzij anders aangegeven.

Een wijziging van de parkeersituatie in de schil is enerzijds ruimtelijk gezien niet mogelijk (Torenstraat) en anderzijds niet noodzakelijk (intensiever gebruik parkeerplaats De Zomp).

Parkeren schil Klaaswaal

In Klaaswaal behoren de Kerkstraat, Rankpad en Botjesstraat tot de schil. In deze straten geldt geen beperking van de parkeerduur noch is hier sprake van een woonerf waar uitsluitend binnen de vakken geparkeerd mag worden. De Kerkstraat en Rankpad voorzien, naast de Voorstraat, in parkeergelegenheid ten behoeve van het centrum. Belangrijkste functie van deze straten is echter het bieden van parkeergelegenheid aan de bewoners van de betreffende straten.

Uit het parkeeronderzoek blijkt dat deze straten nog intensiever dienst kunnen doen als parkeergelegenheid voor het centrum, de parkeerdruk in de Botjesstraat is het hoogst met 54%, maar ook de Kerkstraat kent een parkeerdruk van slechts 52%. Binnen de parkeercapaciteit op deze straten is daarom nog voldoende ruimte. Het instellen van een parkeerschijfzone of het aanleggen van extra parkeergelegenheid in deze straten is niet aan de orde.

Concluderend kan gesteld worden dat in de schil in Klaaswaal de noodzaak voor aanpassingen ontbreekt. Ditzelfde geldt voor een gedeelte van de schil in Numansdorp (Havenstraat en Groeneweg) maar op een gedeelte van de schil in Numansdorp juist wel behoefte is aan extra parkeergelegenheid (Torenstraat). Ruimtelijk gezien behoort dit echter niet tot de mogelijkheden.

Parkeren rest bebouwde kom

Parkeren in bestaande woonwijken

In het verleden zijn woonwijken vaak gebouwd op basis van een lagere parkeernorm dan wij vandaag de dag zouden hanteren. Door een toename van het autobezit leidt dit in deze tijd in enkele wijken tot parkeerproblemen. Met name de ruimte in de woonwijken die in de jaren ’70 werden aangelegd, is beperkt. De nieuwere woonwijken zoals Philipsburg in Numansdorp, de Muziekbuurt in Klaaswaal en de Oranjewijken in beide kernen zijn ruimer opgezet waardoor er voldoende ruimte is om een eventueel parkeerprobleem op te vangen.

In de jaren ’70-woonwijken gaan bewoners creatief om met parkeren waarbij echter niet altijd de regels in acht worden genomen (parkeren voor de garagedeur of in de voortuin). Een en ander leidt tot onveilige en ongewenste situaties. Omdat in deze wijken een gebrek aan ruimte is gaat de aanleg van extra parkeergelegenheid ten koste van andere ruimtelijke claims zoals openbaar groen en speeltuinen.

Wat in woonwijken zoveel mogelijk voorkomen moet worden is dat de parkeerplaatsen (langdurig) bezet worden gehouden door bijvoorbeeld aanhangers, caravans, hobby auto’s, etc. In de vorm van de APV heeft de gemeente een instrument om dit te beperken. Binnen de gemeente Cromstrijen is het verboden om kampeermiddelen (caravan, camper) en aanhangers langer dan drie dagen te parkeren op de openbare weg. Omdat een dergelijk voertuig niet thuishoort in het straatbeeld en zeker in woonwijken waar een hoge parkeerdruk is, parkeerproblemen veroorzaakt, verruimt de gemeente deze mogelijkheden niet. Daarnaast is het niet toegestaan om in woonwijken (of zelfs in de gehele bebouwde kom) vrachtwagens met opleggers te parkeren ongeacht de tijdsduur. Het college van Burgemeester en Wethouders kan hier straten aanwijzen waar zij dit wel toestaan.

Naast voornoemde verboden, wordt parkeren in de woonwijken niet gereguleerd. In een tweetal situaties verdient parkeren in bestaande woonwijken bijzondere aandacht;

 • -

  Bij groot onderhoud aan de wegenstructuur

 • -

  Bij een groot aantal klachten

Hoewel in bestaande woonwijken ook vele bewoners beschikken over een garage, geven ervaringscijfers aan dat deze slechts beperkt gebruikt worden. Enerzijds zijn bijvoorbeeld garages te klein om een auto in de parkeren, anderzijds worden zij gebruikt als opslagruimte voor bijvoorbeeld (motor-)fietsen en tuinmeubilair. Slechts de helft van degene die over een garage beschikken maken hiervan ook daadwerkelijk gebruik om de auto in te parkeren. Woningen met een oprit gebruiken deze wel om de auto te parkeren. Parkeren voor een garagedeur is op basis van de RVV 1990 echter niet toegestaan waardoor bewoners met een eigen garage maar zonder oprit, hun auto niet voor de garage mogen parkeren. Hoewel het gebruik van de garage is gewijzigd, blijft de functie en uitstraling gehandhaafd en is het volgens de RVV 1990 een uitrit. Wij vinden dat parkeren voor een garage die niet langer als zodanig in gebruik is, niet per definitie verboden moet zijn. Wij bezien de mogelijkheden hiervoor.

Parkeren in de voortuin zoals in deze woonwijken ook met enige regelmaat gebeurt, is in de meeste gevallen in strijd met de bepalingen uit het bestemmingsplan. Hoewel het eigen terrein is, is parkeren in een tuinbestemming of woonbestemming meestal niet toegestaan. In sommige straten zou het toestaan van parkeren in de voortuin wel een oplossing zijn voor de parkeerdruk in die betreffende straat. Vanwege de leefbaarheid en kwaliteit van een woonwijk is dit echter niet altijd gewenst. Wij kunnen bij strijdig gebruik handhavend optreden. Parkeren in de voortuin zien wij als oplossing in bepaalde straten. Wij onderzoeken hiervoor de mogelijkheden.

Groot onderhoud aan de wegenstructuur

Op het moment dat een weg toe is aan groot onderhoud kan de parkeerdruk onderzocht worden. Op een dergelijk moment is het mogelijk om parkeergelegenheid toe te voegen of weg te halen. Afweging of de maatregel noodzakelijk is wordt gemaakt op basis van onder meer de parkeerdruk. Een parkeerdruk van 90% ziet de gemeente als problematisch. Naast de parkeerdruk speelt het aantal foutparkeerders mee, deze kunnen het gebruik van beschikbare parkeerplaatsen beperken (bijvoorbeeld door bij insteekvakken 1,5 parkeervak in beslag te nemen). Maar ook de veiligheid en leefbaarheid van een gebied neemt de gemeente mee in haar afweging. Zo heeft de gemeente een groenbeleid waarin zij vastlegt wat de mate van groenvoorzieningen in een gebied moet zijn. De gemeente maakt daarom een integrale afweging alvorens bij het groot onderhoud parkeerplaatsen toe te voegen of weg te halen.

Een groot aantal klachten

Wij ontvangen klachten over parkeren in ons klachten- en meldingensysteem of rechtstreeks. Klachten registreren wij en beoordelen wij adhoc. Individuele klachten worden beoordeeld en waar nodig en mogelijk worden maatregelen getroffen. In geval van een groot aantal klachten is een adhoc-behandeling dan wel het treffen van maatregelen op korte termijn vaak niet mogelijk. Het aantal klachten is immers niet voor niets groot. Omdat met name in de jaren ’70-woonwijken het hanteren van de parkeernormen zoals genoemd in paragraaf 5.1 niet realistisch is, dient voor deze wijken maatwerk te worden verricht. Uitgangspunt blijft de vastgestelde norm maar zal niet koste wat kost bereikt kunnen worden. Naast verkeerskundige afwegingen (parkeerdruk) nemen wij andere overwegingen mee in onze beoordeling (ruimtelijke kwaliteit, groenvoorziening). Wij zijn in deze niet pro-actief, maar reageren wanneer een groot aantal klachten ons bereikt. Wanneer er immers geen klachten zijn, dan ontbreekt ook de noodzaak tot het treffen van maatregelen. Wanneer wij een groot aantal klachten ontvangen, treden wij in overleg met de bewoners en zoeken wij samen met hen naar oplossingsmogelijkheden (zie verder paragraaf 6.2).

Parkeren in nieuwbouwwijken

Indien een woonwijk wordt geherstructureerd, bestaat de kans om de parkeergelegenheid af te stemmen op de geldende normen. De inrichting van de woonwijk wijzigt dan immers door veranderde bebouwing. Wij passen hier de ASVV-normen toe.

Bedrijventerreinen

Zowel de kern Numansdorp als de kern Klaaswaal kent bedrijventerreinen. Op deze bedrijventerreinen hebben bedrijven zowel op eigen terrein als aan de openbare weg ruimte om te parkeren. Bij nieuw vesting van bedrijven toetst de gemeente aan de hand van de eerder vermeldde parkeernormen of een bedrijf voorziet in het aantal benodigde parkeerplaatsen. Bedrijven moeten parkeergelegenheid op eigen terrein beschikbaar hebben voor eigen medewerkers, voor leveranciers en voor bezoekers. Bij de beoordeling hiervan houdt de gemeente het soort bedrijf en het oppervlak van het bedrijf in ogenschouw.

Parkeren buitengebied

Voor het parkeren buiten de bebouwde kom gelden de landelijke verkeersregels. Dit houdt in dat parkeren langs de kant van de weg op veel plaatsen is toegestaan. In de praktijk gebeurt dit voornamelijk bij woningen. Bij woningen is wel ruimte aanwezig waar bewoners en bezoekers gebruik van kunnen maken. Op bepaalde wegen buiten de bebouwde kom stelde de wegbeheerder een parkeerverbod in. Dit deed zij om de verkeersveiligheid te waarborgen. De verantwoordelijk wegbeheerder buiten de bebouwde kom is Waterschap Hollandse Delta, zij beoordelen dan ook of een parkeerverbod op een locatie gewenst is, eventueel in overleg met de gemeente.

In het incidentele geval van wijziging van gebruik zal voor de situatie ter plaatse rekening houdend met de mogelijkheden aldaar een nadere afweging en keuze gemaakt moeten worden.

Parkeren nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen

Vanuit het kwaliteitsaspect is het gewenst om bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (niet herstructurering of inbreiding) aandacht te schenken aan de parkeernormering. Leidraad voor de beoordeling van nieuwe ruimtelijke plannen is de parkeernormering zoals vastgelegd in paragraaf 5.1. Omdat bij nieuwe woonwijken met een situatie wordt gewerkt die nog volledig moet worden ingevuld, kunnen wij extra voorwaarden stellen aan de verhouding tussen parkeren op eigen en openbaar terrein. Op deze wijze hoeft de parkeervraag niet te drukken op de openbare ruimte.

Het is echter niet mogelijk om bewoners ook te verplichten gebruik te maken van deze parkeermogelijkheden. Als een bewoner zijn garage wil gebruiken voor andere doeleinden, dan heeft hij daar alle recht toe. Bij de beoordeling van een ruimtelijk plan moet er daarom niet zonder meer van uit worden gegaan dat bewoners de parkeerruimte op eigen terrein als zodanig gebruiken (zie de jaren ’70-woonstraten). Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen hanteert de gemeente de ASVV-normen zoals de CROW deze opstelde.

Parkeren voor gehandicapten

Het parkeren voor gehandicapten is te verdelen in twee onderdelen zijnde, algemene gehandicaptenparkeerplaatsen of op kenteken gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen.

Gehandicaptenparkeerplaatsen op de openbare weg

Naast de reguliere balans van parkeerplaatsen is het belangrijk om voldoende parkeerplaatsen voor gehandicapten te hebben. Veelal zijn deze parkeerplaatsen noodzakelijk bij winkelvoorzieningen en maatschappelijke voorzieningen. Wij zijn autonoom in het bepalen van de hoeveelheid en de locaties van deze gehandicapten parkeerplaatsen. Een landelijke richtlijn is dat er van iedere 50 parkeerplaatsen (in de openbare ruimte) één algemene gehandicaptenparkeerplaats beschikbaar moet zijn. Dergelijke parkeerplaatsen liggen in de directe nabijheid van de voorziening waarvoor deze bedoeld is.

Wij hechten grote waarde aan het zelfstandig kunnen blijven functioneren van gehandicapten, eigen mobiliteit dient daarom zoveel mogelijk gewaarborgd te blijven. Uitgangspunt is dat instellingen waar een gehandicapte uit medische noodzaak naartoe moet gaan, over tenminste één algemene gehandicaptenparkeerplaats moet beschikken in de nabijheid van de ingang. In gevallen dat een instelling meerdere gehandicaptenparkeerplaatsen wenst, dient zij inzicht te geven in het (gehandicapte) cliëntenbestand van de instelling.

Gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

Het vastleggen van een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats (via een parkeerkaart) is uitvoering van landelijk en lokaal beleid. Alvorens een dergelijke parkeerplaats te reserveren dient de aanvrager een keuring te ondergaan waarin de loopafstand bepaald wordt. Daarnaast wordt de parkeersituatie in de betreffende straat in kaart gebracht. Het is daarbij belangrijk om te weten of de aanvrager binnen deze afstand zijn woning doorgaans parkeergelegenheid kan vinden. Indien binnen deze straal voldoende parkeergelegenheid aanwezig is, wordt de aanvraag afgewezen. Personen die in bezit zijn van eigen parkeergelegenheid (een garage of een oprit) komen ook niet in aanmerking voor een individuele gehandicaptenparkeerplaats. Via het Zorgloket van de gemeente kan een gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats worden aangevraagd.

Parkeren elektrische auto’s

De toename van het bezit van een elektrische auto is inmiddels ook in Cromstrijen zichtbaar. Wegbeheerders moeten rekening houden met dit thema in hun beleidsvorming en inrichting van de openbare ruimte.

Parkeren van elektrische auto’s mag in principe overal op de openbare weg. Indien een auto ook opgeladen moet worden gelden andere regels. Deze regels legden wij vast in de ‘Beleidsregels oplaadinfrastructuur voor elektrische auto’s’.

Kort samengevat is het noodzakelijk dat bij het bepalen of in een woonwijk een elektrisch oplaadpunt wordt gerealiseerd, een parkeeronderzoek moet worden uitgevoerd. Zeker in woonwijken waar de parkeerdruk hoog is, is het onttrekken van een parkeerplaats uit de openbaarheid (immers alleen elektrische auto’s mogen daar parkeren) niet altijd gewenst.

Parkeren met kampeermiddelen en aanhangwagens

Zoals eerder vermeld is het verboden om een kampeermiddel of aanhangwagen langer dan drie dagen te parkeren op de openbare weg. Deze bepaling leggen wij vast in onze Algemene Plaatselijke Verordening. Wij besloten hiertoe omdat het parkeren van een kampeermiddel of aanhangwagen op de openbare weg een nadelige invloed heeft op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het aanzien en uiterlijk van de gemeente. Van dit verbod kan het college van burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. Dit zullen zij echter slechts in zeer uitzonderlijke gevallen doen.

Fietsparkeren

Om het gebruik van de fiets te stimuleren is de aanwezigheid van voldoende voorzieningen van belang. Bij een tekort aan fietsparkeervoorzieningen wordt de kans dat een fiets gestolen wordt of beschadigd raakt, groter. Het parkeren van fietsen tegen gevels of bomen dient daarnaast voorkomen te worden. Een dergelijke situatie kan ertoe leiden dat bewoners de fiets laten staan en de auto pakken naar hun bestemming. Dit leidt weer tot een hogere parkeerdruk bij bepaalde voorzieningen. Om te bepalen hoeveel fietsvoorzieningen op een bepaalde locatie nodig zijn, stelde de ASVV van de CROW normen op. Deze normen maken onderscheid in winkelcentra, kantoren, onderwijsinstellingen, sportcomplexen en uitgaansgelegenheden. In bijlage 2 een schema van deze normen. Daarnaast wordt in het Bouwbesluit vermeld in welke gevallen fietsparkeervoorzieningen aanwezig moeten zijn.

Wij houden bij de bouw van nieuwe ruimtelijke plannen, bij de beoordeling van bouwplannen en bij de nieuwvestiging van een bedrijf rekening met deze normen maar legden ze tot op heden niet verplicht op. Omdat Cromstrijen een agrarische gemeente is, speelt de fietser en de daarvoor benodigde fietsparkeervoorzieningen vaak een minder grote rol. Desalniettemin worden de centra van Numansdorp en Klaaswaal zeer actief bezocht door fietsers (zowel bewoners als recreatieve fietsers). Fietsparkeervoorzieningen zijn daarom zeer gewenst. Daarnaast speelt bij het fietsparkeren de trend van elektrische fietsen. Hoewel de gemeente een beleid opstelt omtrent oplaadpunten voor elektrische voertuigen, gaat dit beleid niet in op elektrische oplaadpunten voor fietsen. De ervaring leert dat elektrische fietsen voornamelijk thuis worden opgeladen of dat horecagelegenheden hiervoor mogelijkheden bieden.

Wij streven naar een optimaal aanbod van fietsvoorzieningen in onze centra (ten behoeve van de aldaar aanwezige winkels en horeca) en naar goede fietsvoorzieningen bij maatschappelijke voorzieningen, gezondheidszorg en openbaar vervoer.

Parkeren in een schoolomgeving

Parkeren is een van de onderwerpen die leeft als we het hebben over de duurzaam veilige schoolomgeving. Parkeren kan in een schoolomgeving voor problemen zorgen. De aard, omvang en oorzaak verschilt vaak per school en per moment. In het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 2014-2024 (vastgesteld door de gemeenteraad op 23 september 2013) is geïnventariseerd wat knelpunten zijn op schoolroutes en in de schoolomgeving. Het parkeren kwam hier bij een aantal scholen aan de orde. Parkeerproblemen in schoolomgevingen concentreren zich voornamelijk op de momenten waarop de leerlingen naar school worden gebracht of weer worden opgehaald. Buiten deze momenten om zijn in de schoolomgevingen geen parkeerproblemen geconstateerd.

Een aantal scholen geeft aan dat de problemen worden veroorzaakt doordat ouders/verzorgers zich niet aan de verkeersregels houden. Onveilige situaties ontstaan bijvoorbeeld doordat direct naast een voetgangersoversteekplaats wordt geparkeerd terwijl dit binnen een afstand van 5 meter aan weerszijden niet is toegestaan. De scholen zijn van mening dat om dit probleem op te lossen vooral een bewustwording en gedragsverandering bij de weggebruikers nodig is. In het Uitvoeringsprogramma GVVP (vastgesteld 11 februari 2014) namen wij dan ook geen infrastructurele maatregelen op om het aantal parkeerplaatsen in schoolomgevingen te vergroten.

Controle op parkeermaatregelen

Parkeren op een plaats waar dit niet is toegestaan zorgt voor onveiligheid en verstoring van de openbare ruimte. Bovendien kan het leiden tot beschadigingen (in geval van parkeren op een trottoir of in een berm). De toegankelijkheid van een straat kan in het geding komen waardoor hulpdiensten en de afvalinzamelingsdiensten de straten niet goed in en uit kunnen rijden en/of de doorgang belemmerd wordt.

Een effectieve en duurzame werking van parkeermaatregelen valt of staat met controle daarop. Beter gezegd, de werking hangt af van de beleving van de bestuurder over de pakkans en gevolgen bij een overtreding. Dit betekent niet dat permanente controle noodzakelijk of zelfs wenselijk is. De Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Cromstrijen heeft de bevoegdheid foutparkeerders aan te spreken en wanneer nodig te beboeten. Ook de politie heeft deze bevoegdheid.

Wanneer zich een situatie voordoet waarin sprake is van een onveilige situatie (er wordt bijvoorbeeld een weg geblokkeerd) dan dient de gemeente de mogelijkheid te hebben om het voertuig te laten wegslepen. Een dergelijke bevoegdheid moet de gemeente echter wel opnemen in een Wegsleepverordening. De gemeente Cromstrijen beschikt nog niet over een dergelijke verordening.

Maatregelen

Voornoemde beleidskeuzes leiden deels tot een alerte beoordeling van nieuwe bouwplannen, uitbreidingsplannen, herstructurering, etc. Daarnaast dienen wij aan de hand van voornoemde beleidskeuzes een aantal maatregelen uit te voeren. Deze maatregelen maken vooralsnog geen onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan 2014-2024.

Ontheffingen parkeerschijfzone centrum Numansdorp

Zoals aangegeven in het voorgaande hoofdstuk stelden wij een parkeerschijfzone in, in de Voorstraat, Flohilplein, Kerkstraat, Heulbrug en Burgemeester de Zeeuwstraat in Numansdorp. Wij breidden deze zone onlangs uit tot de kruising van de Burgemeester de Zeeuwstraat en Wethouder van der Veldenweg. Dit leidt ertoe dat ook bewoners op de Burgemeester de Zeeuwstraat hiermee geconfronteerd worden. Deze bewoners kunnen in aanmerking komen voor een ontheffing van de parkeerschijfzone indien zij voldoen aan de in paragraaf 5.2 genoemde voorwaarden.

Wij beoordelen voor de bewoners van dit uitgebreide deel van de parkeerschijfzone wie voor ontheffing in aanmerking komt en verlenen de ontheffing.

Fietsvoorzieningen

Wij streven naar een optimaal aanbod van fietsvoorzieningen in onze centra (ten behoeve van de aldaar aanwezige winkels en horeca) en naar goede fietsvoorzieningen bij maatschappelijke voorzieningen, gezondheidszorg en openbaar vervoer. Wij inventariseren de huidige fietsvoorzieningen in de centra, bij gezondheids- en maatschappelijke organisaties (zoals vernoemd in bijlage 2) en bij de ov-haltes. Wanneer nodig verhogen wij het aantal fietsvoorzieningen op specifieke locaties. Wij ronden deze inventarisatie in 2015 af.

Wegsleepverordening

Wij stellen een wegsleepverordening op. In deze wegsleepverordening regelen wij de juridische en praktische voorwaarden die gelden en welke kosten er worden gerekend voor de automobilist. In de praktijk betekent dit dat wij de uitvoering kunnen uitbesteden aan een externe partij en de kosten doorbelast aan de automobilist. De gemeentelijke regellast en kosten blijven daarmee beperkt. Wij stellen in 2015 de wegsleepverordening vast.

Onderzoeken parkeerfonds

Zoals eerder vermeld dient een parkeerfonds voor woningeigenaren of initiatiefnemers die niet kunnen voldoen aan de parkeernorm en op deze wijze een bijdrage leveren aan de gemeente voor het realiseren van parkeerplaatsen in openbaar gebied. Tot op heden werkten wij nog niet met een parkeerfonds. Een dergelijk fonds kent voor- en nadelen die wij in kaart moeten brengen alvorens hierover een beslissing te nemen. Wij voorzien de afronding van dit onderzoek in 2015

Lokale beleidsstukken aanpassen

Voor een effectief gebruik van voorliggend parkeerbeleid is het belangrijk dat de regels zoals zij in dit beleid zijn opgenomen, ook in de overige beleidsstukken van de gemeente verwerkt zijn. Zoals in hoofdstuk 3 aangegeven, kunnen wij vanaf 1 januari 2018 geen gebruik meer maken van de Bouwverordening voor het vastleggen van onze regels ten aanzien van parkeren. Wij dienen deze in andere beleidsdocumenten te verwerken. Omdat onze bestemmingsplannen voor 2018 niet meer herzien hoeven [Klik hier om het document te downloaden] worden, dienen wij te onderzoeken op welke manier wij deze regels wel kunnen vastleggen. Bij een eerstvolgende herziening van de APV dienen wij deze, voor zover van toepassing, aan te passen aan voorliggend beleid.

Daarnaast gaven wij aan dat tuinparkeren of parkeren voor een garagedeur (aan de openbare weg) vaak niet ongewenst is. In sommige woonstraten kan dit een oplossing bieden voor de parkeerdruk die daar ervaren wordt. Wij dienen daarom in beeld te brengen onder welke voorwaarden wij tuinparkeren wel of niet willen toestaan en welke mogelijkheden bestaan om parkeren voor een garagedeur wel toe te staan. Wij doen dit aan de hand van een praktijkcasus; de casus ‘Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp’.

Casus ‘Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp.

De casus Parkeerplan Componistenbuurt Numansdorp betreft de parkeerproblemen die deze buurt in Numansdorp kent. Deze buurt is aangelegd in de jaren ’70 waarin de destijds geldende parkeernorm is toegepast. Bewoners van deze buurt trokken aan de bel bij de gemeente en zijn tot op heden creatief met het zoeken naar een oplossing. Hierbij worden niet altijd de verkeersregels in acht genomen (parkeren voor een garagedeur of in de voortuin). Voor de Componistenbuurt in Numansdorp stellen wij een parkeerplan op. Dit parkeerplan omvat een inventarisatie van het beschikbare aantal parkeerplaatsen (onderscheid in openbaar en privé), het aantal benodigde parkeerplaatsen (feitelijk autobezit), een analyse van de maximale en minimale parkeernorm en een inventarisatie van de klachten en wensen van de bewoners.

In dit traject passen wij een hoog participatieniveau toe waarbij samen met de bewoners gekeken wordt naar een goede oplossing voor de parkeerproblemen. Uiteraard houden wij hierbij rekening met de gewenste hoeveelheid groenvoorzieningen, veiligheid en uitstraling van de straten. Wij ronden in 2015 het parkeerplan voor de Componistenbuurt af. De gemeente besloot de huidige situatie te gedogen totdat het parkeerplan is vastgesteld en in uitvoering is gebracht.

 

 

bijlage 1

bijlage 2

bijlage 3