Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Brummen

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBrummen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning
CiteertitelBeleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageTabel eenheidsprijzenlijst 2014

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet
 3. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-04-2014nieuwe regeling

01-04-2014

Digitaal gemeenteblad 'Brummense Berichten', 09-04-2014

BW14.0083

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning

Het college van B&W heeft besloten om beleidsregels vast te stellen voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning.

Inleiding

Op grond van de legesverordening bestaan de leges voor een bouwactiviteit uit een percentage van de bouwkosten van het betreffende bouwplan. De bouwkosten vormen daarmee de maatstaf om de leges te kunnen vaststellen. Om te kunnen bepalen welke grondslag moet worden gebruikt, wordt aan de aanvrager van een omgevingsvergunning verzocht om op het aanvraagformulier een opgave van de bouwkosten van het bouwplan te geven. Om de aannemelijkheid van deze opgave van de bouwkosten te kunnen toetsen is een lijst met eenheidsprijzen ontwikkeld (Bijlage “tabel eenheidsprijzenlijst”).

 

De tabel eenheidsprijzenlijst maakt het mogelijk om voor meest voorkomende bouwplannen te bepalen hoe hoog de gemiddelde/normale bouwkosten zijn. Hierna wordt deze uitkomst de normberekening genoemd. Omdat de normberekening een weergave is van de gemiddelde/normale bouwkosten zal de opgave van de bouwkosten hier in de regel iets van afwijken. Binnen bepaalde, hieronder aangegeven grenzen is dit acceptabel. Bij een grotere afwijking zal op basis van een meer gedetailleerde toetsing moeten worden bepaald of de opgave van de bouwkosten aannemelijk zijn.

Artikel 1. Algemene bepalingen

Onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Ter vaststelling van de voornoemde raming van de kosten worden gehanteerd de “tabel eenheidsprijzenlijst” behorende bij de “Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning” (Hierna de “tabel eenheidsprijzenlijst”). Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 2. Toepassing Tabel eenheidsprijzenlijst

 • 1.

  Als basis voor de normberekening van de bouwkosten wordt door de medewerkers van afdeling Dienstverlening gebruik gemaakt van de “tabel eenheidsprijzenlijst” behorende bij deze beleidsregel.

 • 2.

  Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten gebruikt, tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening.

 • 3.

  Indien de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de normberekening of indien er bij de aanvraag geen opgave van de geraamde bouwkosten wordt gedaan, wordt de nota leges opgelegd op basis van de normberekening.

 • 4.

  Als de eenheidsprijs van een bouwwerk - waarvoor een vergunning wordt aangevraagd - in de tabel ontbreekt, stelt de behandelend ambtenaar van de afdeling Dienstverlening een bouwkostensom vast. De nota leges wordt opgelegd op basis van deze bouwkostensom.

 • 5.
  • a.

   Bij de vaststelling van de bouwkosten op grond van het vierde lid wordt gebruik gemaakt van actuele kengetallen die zijn genoemd in de “Tabel eenheidsprijzenlijst".

  • b.

   Bij ontbreken van actuele kengetallen van soortgelijke bouwwerken in de “Tabel eenheidsprijzenlijst” stelt de behandelend ambtenaar van de afdeling Dienstverlening, op basis van ervaring een bouwkostensom vast.

 • 6.

  De berekende bouwkostensom wordt naar beneden afgerond op hele euro’s.

 • 7.

  De leges worden berekend op grond van de normberekening van de bouwkosten.

 • 8.

  Aan de nota leges wordt een berekening van de bouwkosten toegevoegd.

Artikel 3. Tegenbewijsregeling

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 worden de bouwkosten op een lager bedrag vastgesteld, als deze lagere bouwkostensom door de (gemachtigde van de ) aanvrager tegelijkertijd met de vergunningsaanvraag en met overlegging van bewijsstukken aannemelijk wordt gemaakt.

 • 2.

  Onder bewijsstukken wordt in dit verband verstaan: een gespecificeerde en volledige begroting (inclusief kopieën van ondergetekende offertes) van de aanneemsom te overleggen zoals bedoeld in de in paragraaf 1, eerste lid van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989, (UAV 1989) voor het uit te voeren werk, of een uitgewerkte en met bewijsstukken gespecificeerde raming van de bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Artikel 4. Bezwaar bouwkostensom

Een bezwaar tegen de vastgestelde bouwkostensom wordt beschouwd als een bezwaar tegen een opgelegde nota leges en wordt ook als zodanig in behandeling genomen.

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking na de dag van bekendmaking.

Artikel 6. Citeertitel

De beleidsregels worden aangehaald als: ”Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten bij aanvragen om een omgevingsvergunning".

Aldus vastgesteld in de B&W-vergadering van 1 april 2014

gemeentesecretaris, E.V. Schmitz

wnd. burgemeester, A.J. van Hedel

Bijlage Tabel eenheidsprijzenlijst 2014

Tabel eenheidsprijzenlijst 2014

Toelichting overzicht bouwkosten

1.1 WOONGEBOUWEN

 

Appartementen en flats

De kosten voor appartementen en flats zijn inclusief de kosten van gemeenschappelijke ruimte, bergingen etc. De genoemde kosten hebben echter alleen betrekking op de wooneenheid zelf. De bouwkosten dienen daarom per wooneenheid te worden berekend.

 

1.2 EN 1.3 WONINGEN

Kosten voor bij de woning behorende onderdelen zoals garages en dakkapellen zijn niet meegerekend, tenzij anders vermeld. Er is onderscheid gemaakt:

 

1.2 Woningen – afwerkniveau normaal.

. Normale isolatie van de spouwmuren;

. Kalkzandsteen spouwmuur als woningscheiding;

. Vlizotrap naar zolderberging (indien berging > 15 m2);

. Hardhouten kozijnen;

. Vuren binnendeuren;

. Tegelwerk natte ruimte tot 1,8 meter;

. Behangen;

. VR-ketel met warm-tapwatervoorziening;

. Kwalitatief normaal schakelmateriaal;

. Standaard keuken en sanitair.

 

1.3 Woningen – afwerkniveau beter

. Goede isolatie van de spouwmuren;

. Kalkzandsteen spouwmuur als woningscheiding;

. Vlizotrap naar zolderberging;

. Hardhouten kozijnen met isolatieglas;

. Vuren binnendeuren;

. Tegelwerk natte ruimte tot 1,8 meter;

. Behangen;

. VR-ketel met warm-tapwatervoorziening;

. Kwalitatief goed schakelmateriaal;

. Standaard keuken en sanitair.

 

1.4 AANVULLINGEN – WONINGEN

In dit hoofdstuk vindt u “optelprijzen” van gebouwonderdelen. Dit houdt in dat de genoemde kosten zonder meer opgeteld mogen worden bij de kosten van woningen. Eventuele doublures in materiaal en/of arbeid zijn al verrekend. Om te veel discussie te voorkomen is bovendien rekening gehouden met het gegeven dat een deel van de werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd zullen worden.

 

Aanbouw aan woonhuis

Normale bouwconstructie met een beter afwerkniveau.

 

Garage / berging

Er is gerekend met halfsteens gevels en betonvloer op grondslag.

 

Kelder

Dit is een (geprefabriceerde betonnen) kelder met dak.

 

Serre

Dit is een aluminium serre van ca. 47 m3 (6X3 meter) met lexaan (in plaats van glas).

Luxe uitvoering is inclusief bouwkundig werk (fundering, vloer etc.) en (verwarming) installatie.

Sobere uitvoering is “kale” serre.

 

2.1 BIJEENKOMSTGEBOUWEN

 

Multifunctioneel centrum

Constructieve gemetselde gevel waarvan 30% gevelopeningen gevuld met hardhouten kozijnen en elektrisch bediende buitenzonwering (60% van de kozijnen). Dak bestaande uit breedplaat betonelementen. Vloerafwerking bestaande uit linoleum in de verkeersruimte en tapijt in de gebruiksruimte. Technische installaties bestaande uit decentraal gasgestookte ketels aangesloten op radiatoren en het luchttoevoersysteem, mechanische afzuiging, kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, basis telefoonvoorziening, eenvoudige brandmeldinstallatie en inbraaksignalering. Inclusief keuken en vaste sanitaire voorzieningen.

 

2.2 GEZONDHEIDSZORGGEBOUWEN

 

Woonzorgcentrum

Stabilisatiewand, 2 liftschachten, metselwerk spouwmuur, waar 40% van de gevelopeningen voorzien is van hardhouten kozijnen met zonwering (60% van het kozijnwerk). In werk gestorte betonnen dak voorzien van dakopbouw voor technische installaties. Entree uitgevoerd met tourniquet en paniekdeur. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte (inpandig). Alleen de verkeersruimte is voorzien van dekvloer met tapijt, de wooneenheden zijn alleen met een met een dekvloer afgewerkt. De plafonds van de verkeersruimte zijn verder voorzien van een lamellenplafond, de plafonds van de wooneenheden zijn voorzien van spuitwerk. De technische installatie bestaat uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op een radiatorensysteem, PVC-riolering, elektrische boilers, mechanische afzuiging (dakventilatoren), kracht- en lichtinstallatie armaturen in verkeersruimte, exclusief armaturen in de wooneenheden, basisvoorziening telefoon, oproepinstallatie (alarmering), brandmeldinstallatie en elektrische lift. Inclusief vaste sanitaire voorziening per wooneenheid en eenvoudige vaste keukenvoorziening,

 

Exclusief: centrale keuken, restaurant en gemeenschapsruimte.

 

Ziekenhuis

Betonnen draagconstructie bestaande uit kolommen en liggers, meerdere liften en metselwerk spouwmuur. 30% van het geveloppervlak bestaat uit gevelopeningen voorzien van hardhouten kozijnen met zonwerend glas. 80% van de kozijnen is voorzien van elektrisch bedienbare zonwering. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte, op het dak zijn meerdere dakopbouwen (2) aangebracht voor technische installaties. De hoofdentree is voorzien van een grote elektrische bediende tourniquet met nooddeuren, de achteringang is voorzien van dubbele elektrische schuifdeuren, verder zijn diverse nood- en loopdeuren in de gevel aangebracht. De vloerafwerking bestaat voor het merendeel uit hoogwaardig linoleum. Daarnaast zijn natte groepen voorzien van vloertegels. Het dak bestaat uit een in het werk gestorte betonnen dakvloer. De technische installatie bestaat uit gasgestookte CV-ketels, een stoominstallatie tevens voorzien van warmtewisselaars voor CV-doeleinden, HPE-riolering, drink- en centrale warm tapwatervoorziening, onthardingssysteem en demi-watersysteem, centrale luchtbehandeling, inclusief koeling (gekoeld waternet), bevochtiging en ontvochtiging. De regeling is deels uitgevoerd als conventionele regeling en deels als gebouwbeheersysteem (voornamelijk regeling W-installaties). Complete kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, voorzien van noodstroomaggregaat, data-, personenzoek- en telefooninstallatie, automatische brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie, alsmede meerdere liften. Op de begane grond is een centrale keuken aangebracht inclusief apparatuur. Op diverse plaatsen bevinden zich pantry’s en vaste sanitaire voorzieningen. Exclusief medische apparatuur, medische gassen, verpleeg- en operatiekamerinrichtingen, apotheek, laboratorium, inpandige winkel(s), voorraden, meubilair en terreinvoorzieningen.

 

2.3 HORECAGEBOUWEN

 

Café(taria) met bovenwoning

In het werk gestort betonnen binnenblad, gemetselde gevel. Bij tussenbouw is circa 40% van de buitengevel voorzien van gevelopeningen (hardhouten kozijnen), bij eindbouw is dit 20%. De vloerafwerking is inclusief dekvloer, plinten en tegels in de sanitaire ruimte. Het dak bestaat uit kap, spanten en knieschot. De kosten zijn inclusief inrichting café(taria). De technische installatie is gescheiden (café(taria)/woning) en bestaat uit een gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren, mechanische afzuiging, kracht- en lichtinstallatie, eenvoudige inbraakinstallatie (café(taria), basis telefoonvoorziening en vaste sanitaire.

 

Restaurant

Stabiliserend, gemetselde gevels voorzien van hardhouten kozijnen (30%) en buitenzonwering, dak bestaande uit betonnen breedplaatvloer, dakopbouw voor technische installaties. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als inpandige technische ruimte. De vloerafwerking bestaat uit een afwerkvloer voorzien van linoleum in de verkeersruimte en tapijt in het restaurant en de zalen. De installaties bestaan uit centraal gasgestookte ketels, onderschaalde PVC-riolering met vervangput, centrale warm tapwatervoorziening, luchtbehandeling exclusief centrale koeling, inclusief kracht- en lichtinstallatie, armaturen, basis telefooninstallatie en eenvoudige brandmeldinstallatie, exclusief geluidsinstallatie. Centrale keuken inclusief vaste keukenvoorzieningen zoals vaste bak- en kooktoestellen, vaatwasser e.d. Vaste sanitaire voorzieningen voor personeel en bezoekers.

 

2.4. INDUSTRIEGEBOUWEN

 

Tuinderskas

Kassenbouwers hanteren volgens telefonische opgaven een prijs van circa € 25,00 per m2 voor een kas zonder installaties. Volgens de kassenbouwer heeft de grootte van de kas niet zoveel invloed op de genoemde richtprijs. Voor een verwarmde kas dient de prijs verhoogd te worden met € 10,00 /m2.

 

Bedrijfshal

Stalen draagconstructie met schuin dak, stalen dakplaten en dubbelwandige gevelbeplating. 23% van de gevel bestaat uit gevelopeningen gevuld met aluminium kozijnen voorzien van zonwerend glas, overhead deuren aan de zijkant deel is voorzien van dock-leveliers en – shelters. 10% is inpandig kantoor, afgewerkt met tapijt en verlaagd systeemplafond. Betonvloer hal is voorzien van anti slijtlaag. 3% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte. De technische installatie bestaat uit een centraal gasgestookte ketel met radiatoren in kantoorruimte en luchtverhitters in de hal, PVC-riolering, mechanische afzuiging, kantoor zonder koeling, centrale kracht- en lichtinstallatie, door hoogte meer armaturen, eenvoudige brandmeldinstallatie en vaste sanitaire voorzieningen. De bedrijfshallen ten behoeve van op- en overslag zijn bedrijfsruimten exclusief kantoorruimte.

 

Met een sobere “bedrijfshal” op- en overslag wordt een bedrijfsruimte met minimale isolatie/afwerking en zonder technische installatie bedoeld.

 

2.5 KANTOORGEBOUWEN

Draagconstructie met stabilisatiewand, 30% van de gevel bestaat uit gevelopeningen. 7% van het vloeroppervlak is inpandige technische ruimte, terwijl vanaf drie verdiepingen rekening is gehouden met een dakopbouw voor technische installaties en een of meerder liften. De vloerafwerking van de verkeersruimte bestaat uit linoleum en van de kantoorruimte uit tapijt. De technische installaties bestaan o.a. uit een centraal gasgestookte installatie, ventilatievoorzieningen met verwarming maar zonder koeling, PVC-riolering, centrale kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, brandbeveiliging, exclusief inbraaksignalering, inclusief vaste sanitaire voorzieningen.

 

2.6. LOGIESGEBOUWEN

 

Hotel

Gemetselde gevels met 30% buitenwandopeningen voorzien van hardhouten kozijnen met zonwerend glas en buitenzonwering. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte. De vloerafwerking bestaat uit tapijt. Bij het traditionele hotel bestaat het dak uit een zadeldak met houten constructie en dakpannen, bij het moderne hotel bestaat het dak uit een betonnen breedplaatvloer met dakopbouw. De technische installaties bestaan uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op een radiatorensysteem, PVC-riolering met vetvangput, centrale warm tapwatervoorziening, centrale luchtbehandeling exclusief koeling. Bij het conventionele hotel is de zolder zodanig aangepast dat de luchtbehandeling op de zoldervloer kan worden geplaatst. Bij het moderne hotel bevindt deze unit zich als buitenopstelling op het dak. Verder: centrale kracht- en lichtinstallatie, armaturen, telefoon op elke hotelkamer, brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie, 1 lift, vaste keukenvoorzieningen (centrale keuken) en vaste sanitaire voorzieningen algemeen en in de hotelkamers.

 

 

Motel

Gemetselde gevels met 26% buitenwandopeningen voorzien van hardhouten kozijnen en handbediende buitenzonwering. 7% van het oppervlak is ingericht als technische ruimte. De vloerafwerking bestaat uit tapijt. Bij het motel met schuine kap bestaat het dak uit een zadeldak met houten constructie en dakpannen, bij het moderne motel bestaat het dak uit een betonnen breedplaatvloer. De technische installaties bestaan uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op een radiatorensysteem, PVC-riolering met vetvangput, centrale warm tapwatervoorziening, centrale luchtbehandeling exclusief koeling. Bij het motel met zadeldak is de zolder zodanig aangepast dat de luchtbehandelingsunit op de zoldervloer kan worden geplaatst. Bij het motel met het platte dak bevindt deze unit zich als buitenopstelling op het dak. Verder: centrale kracht- en lichtinstallatie, armaturen, telefoon op elke motelkamer, brandmeldinstallatie, 1 lift, vaste keukenvoorzieningen (centrale keuken) en vaste sanitaire voorzieningen algemeen en in de motelkamers.

 

2.7 ONDERWIJSGEBOUWEN

 

School

Stalen draagconstructie met metselwerk gevel waarvan 30 voorzien van hardhouten kozijnen. Het dak bestaat uit niet constructieve stalen dakplaten. In de school is ca. 30 m2 van het vloeroppervlak ingericht als administratieve ruimte, docentenkamer en opslagruimte. Deze ruimte zijn voorzien van buitenzonwering. Verder is 3% van het vloeroppervlak ingericht als technische ruimte. De vloerafwerking bestaat uit linoleum voor de lokalen en verkeersruimte en tapijt voor de administratieve ruimte en docentenkamer. In de sanitaire ruimte zijn vloertegels aangebracht. De technische installatie bestaat uit een centraal opgesteld gasgestookte ketel aangesloten op centraal opgestelde indirecte gestookte luchtverwarmers en radiatoren (algemene ruimten), mechanische afzuiging, kracht- en lichtinstallatie inclusief hoog-frequent-armaturen, basis telefooninstallatie, omroepinstallatie en eenvoudige brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie. Inclusief vaste sanitaire voorzieningen en een eenvoudige pantry/koffiehoek.

 

School, semipermanent

Gevel bestaat uit geïsoleerde sandwichpanelen waarvan 30% gevelopeningen gevuld met hardhouten kozijnen zonder zonwering. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte. De vloerafwerking bestaat gedeeltelijk uit linoleum en gedeeltelijk tapijt. De technische installatie bestaat uit een gasgestookte ketel, PVC-riolering, mechanische afzuiging (geen koeling of luchtverwarming), radiatorensysteem, kracht- en lichtvoorziening met standaard armaturen, eenvoudige brandmeldinstallatie en vaste sanitaire voorzieningen.

 

2.8. SPORTGEBOUWEN

 

Gymzaal

Constructieve gemetselde gevel, waarvan 30% gevelopening gevuld met hardhouten kozijnen. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte. Vloerafwerking in kleed-, douche- en sanitaire ruimten bestaande uit dubbel hard gebakken vloertegels, in de gymzaal is dit een speciale kunststof gymzaalvloer inclusief belijning. Plafondafwerking bestaat uit houten lamellenplafond. De technische installaties bestaan uit en direct gestookt luchtverwarmingssysteem, PVC-riolering, centrale warm tapwatervoorziening, mechanische luchtafzuiging, lichtinstallatie inclusief armaturen en een eenvoudige krachtinstallatie, telefoonaansluiting. Exclusief brandmeldinstallatie. Inclusief vaste sanitaire voorzieningen zoals douches, toiletten, en wastafels.

 

Kleedgebouw

Constructieve gemetselde gevel, waarvan 20% gevelopening, voornamelijk ter plaatse van de kantine. Gevelopeningen gevuld met hardhouten kozijnen. De vloer van de kantine is afgewerkt met linoleum, in de kleed- en sanitaire ruimten dubbel hardgebakken vloertegels zijn toegepast. De technische installaties bestaan uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren, PVC-riolering. De kleine kleed- en kantineruimtes zijn exclusief douches en centrale warm tapwatervoorziening, de grote kleed- en kantineruimte is inclusief douches en centrale warm tapwatervoorziening uit een gasgestookte voorraadboiler. Bij beide gebouwen is mechanische afzuigventilatie toegepast, eenvoudige kracht en lichtinstallatie inclusief armaturen en basis telefoonvoorziening. Exclusief brandmeld- en inbraaksignaleringssysteem en kantine-inrichting. Inclusief vaste sanitaire voorzieningen. 

 

Tennishal/sporthal

Stalen draagconstructie bestaande uit spanten, stalen dakplaten. Aluminium gevelplaat waarvan 15% gevelopeningen gevuld met hardhouten kozijnen. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte. Aanbouwen tennishal 347 m3 inhoud met gemetselde gevel constructief, 15% gevelopeningen voorzien van hardhouten kozijnen, vloer kleedruimte voorzien van dubbel hardgebakken vloertegels. Bij aanbouw met inhoud 52 m3 inclusief doucheruimte en bijbehorende voorziening. Exclusief kantine-inrichting.

 

2.9 WINKELGEBOUWEN

 

Doe-het-zelf hal

Gevel bestaat uit geïsoleerde beplating. 30% van de gevel bestaat uit gevelopeningen gevuld met hard houten kozijnen, meerdere automatische schuifdeuren. 3% is technische ruimte. 2,5% is inpandig kantoor. Betonvloer afgewerkt met coating, kantoordeel afgewerkt met tapijt en verlaagd systeemplafond. De technische installatie bestaat uit een centrale ketel aangesloten op radiatoren in het kantoor en een luchtverhittersysteem. In de hal is een centrale luchtverhitter met kanalen en inblaasroosters aanwezig en decentrale luchtafzuiging. HPE-riolering, centrale kracht- en lichtinstallatie. Pantry en koffiehoek voor personeel en bezoekers, vaste sanitaire voorzieningen voor personeel en bezoekers.

 

Warenhuis

Klein warenhuis: stabilisatiewand, gemetselde spouwmuren waarvan 60% gevelopeningen gevuld met hardhouten kozijnen. Kanaalplaatvloeren. Dak bestaand uit stalen dakplaten. 1 lift. Linoleum vloerafwerking. De technische installaties bestaan uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren, de ingangsverwarming en het luchttoevoersysteem, PVC-riolering, elektrische boilers, luchttoevoersysteem zonder koeling, kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, personenzoek-, omroep- en basis telefooninstallatie, automatische brandmeldinstallatie. Tevens eenvoudige pantry/koffiehoek en vaste sanitaire voorzieningen voor personeel en klanten. Exclusief winkelinrichting zoals stellingen, sfeer- en indirecte verlichting, reclameverlichting, winkeldecoratie etc.

Groot warenhuis: betonnen prefab spouwmuur waarvan 25% gevelopeningen gevuld met hard houten kozijnen en zonwerend glas met buiten zonwering. Wanden deels afgewerkt met sierpleisterwerk. 8 liften en 4 roltrappen. Vloeren afgewerkt met hoogwaardig slijtvast linoleum. Personeelsrestaurant en klantenrestaurant, inclusief centrale keuken. De technische installaties bestaan uit centraal gasgestookte ketels aangesloten op radiatoren, de ingangsverwarming en luchtbehandeling, PVC-riolering, centrale warm tapwatervoorziening, centrale luchtbehandeling inclusief directe expansiekoeling, kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, personenzoek-, omroep- en telefooninstallatie, automatische brandmeldinstallatie, inbraaksignalering, elektrische liften (8) en roltrappen (4). Exclusief sprinklerinstallatie. Centrale keuken voor zowel personeels- als klantenrestaurant, inclusief vaste keukenvoorzieningen zoals kook-, bak- en brandinstallaties, koel- en uitgiftebalie, kassa’s en restaurantmeubilair. Vaste sanitaire voorzieningen voor zowel personeel als klanten. Exclusief winkelinrichting zoals stellingen, sfeer- en indirecte verlichting, reclameverlichting, winkeldecoratie etc.

 

Winkel, modern

Stalen kolommen, stabiliteitswand beton, dakvloer beton, begane grond- en verdiepingsvloer kanaalplaat, trap prefab beton. Gevelopeningen 40% met hardhouten kozijnen, dubbele doordraaiende entreedeur, dubbele beglazing. 7% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimten. De vloer is afgewerkt met linoleum en tapijt, plafond is systeemplafond. De technische installaties bestaan uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren en luchtverwarming nabij de entree, PVC-riolering, elektrische boilers, mechanische afzuiging, kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, lege buisleidingen voor telefoon en data, automatische brandmeldinstallatie. Exclusief winkelinrichting, inclusief vaste sanitaire voorziening voor personeel en klanten.

 

Winkel met bovenwoning

Staalskelet, gemetselde gevel en breedplaatvloeren. 30% van de gevel bestaat uit gevelopeningen voorzien van hard houten kozijnen. 1,5% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte (voor de ketel). Voor het woningdeel is geen rekening gehouden met vloerafwering (behoudens de afwerkvloer), bij de winkel is uitgegaan van tapijt. 5% van de winkel is ingericht als administratieve ruimte (kantoor). De trap komt ten laste van de bovenwoning. De installaties voor de winkel en de woning zijn gescheiden uitgevoerd en bestaan uit een VC-ketel, PVC-riolering, drinkwaternet, radiatoren, lokale koeling (alleen voor de winkel) en een kracht- en lichtinstallatie. In de winkel bevindt zich verder nog een eenvoudige brand- en inbraaksignaleringsinstallatie alsmede een eenvoudige pantry/koffiehoek.

 

Winkelcentrum

Stalen draagconstructie en gemetselde spouwmuur waarvan 12% gevelopeningen gevuld met hardhouten kozijnen. 1,5% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruime terwijl % van het vloeroppervlak kantoor- en administratieve ruimte en opslagruimte is. Het dak bestaat uit stalen dakplaten. De entree is voorzien van dubbele schuifdeuren. De vloer in de winkels is afgewerkt met dubbel hardgebakkenvloertegels, de vloer in het kantoor is voorzien van tapijt. De technische installaties bestaan uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren en luchtverwarming nabij de entree, PVC-riolering, elektrische boilers, centrale luchtbehandeling exclusief koeling, kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen (TL) en sfeerverlichting in algemene ruimten, lege buisleidingen voor telefoon en data, automatische brandmeldinstallatie. Exclusief winkelinrichtingen zoals kassa’s, stellingen, koel- en vrieskasten etc., inclusief vaste sanitaire voorzieningen voor personeel en klanten.

 

Winkel met bovenwoningen, modern

Gemetselde gevel, dragende wanden kalkzandsteen, stalen kolommen, betonvloer eerste verdieping. 70% van de gevel bestaat uit gevelopeningen voorzin van hard houten kozijnen met dubbel glas, entree met glasdeur. 3% van het vloeroppervlak wordt gebruikt als technische ruimte. De installatie bevat PVC-riolering, mechanische afzuiging, kracht- en lichtinstallatie (alleen verdeelinrichting), brandslanghaspels, pantry en sanitaire voorzieningen. Winkeldeel wordt casco zonder vloer- en plafondafwerking opgeleverd. Woningdeel heeft een gemetselde gevel met 30% gevelopeningen, hardhouten kozijnen met dubbel glas, bouwmuren kalkzandsteen, verdiepingsvloeren beton, prefab balkons en galerijen, hoofdtrappenhuis toegerekend aan woningen. 2% van het vloeroppervlak is ingericht als technische ruimte. De technische installatie bevat een individueel gasgestookte ketel met radiatoren, PVC-riolering, mechanische afzuiging, lichtinstallatie, sanitair en een eenvoudige keuken. Galerijen zijn verbonden met een ander gebouw waarin een liftvoorziening aanwezig is.