Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Geurverordening gemeente Elburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGeurverordening gemeente Elburg
CiteertitelGeurverordening gemeente Elburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpgeur, geurnormen
Externe bijlageBijlage

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-01-2010Nieuwe regeling

14-12-2009

Huis aan huis Elburg, 12-01-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Geurverordening gemeente Elburg

De raad der gemeente Elburg;

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2009;

vast te stellen de verordening: Geurverordening gemeente Elburg;

Artikel 1 Begripsomschrijving

De begrippen die in deze verordening worden gehanteerd zijn gelijk aan de overeenkomende begrippen in de Wet geurhinder en veehouderij (verder ook aangeduid met ‘Wgv’) en de bijbehorende uitvoeringsregeling (Regeling geurhinder en veehouderij).

Artikel 2 Wettelijke grondslag

Deze verordening is opgesteld op grond van artikel 6 van de Wet geurhinder en veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met de voorwaarden uit de artikelen 8 en 9 van de Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 3 Wijzigen geurnormen nieuwbouwplannen

De deelgebieden waarop dit artikel betrekking heeft zijn weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Kaart behorende bij de geurverordening’) met een blauw tekstvak. De deelgebieden omvatten nieuwbouwplannen in de gemeente Elburg. In afwijking van de waarde (de geurnorm), genoemd in artikel 3, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (3,0 ouE/m3) zijn voor deze gebieden als waarde van toepassing de geurnormen zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Kaart behorende bij de geurverordening’).

Artikel 4 Wijzigen afstanden nieuwbouwplan

De deelgebieden waarop dit artikel betrekking heeft zijn weergegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Kaart behorende bij de geurverordening’) met een blauw tekstvak. De deelgebieden omvatten nieuwbouwplannen in de gemeente Elburg. In afwijking van de waarde (de afstand), genoemd in artikel 4, eerste lid onder a Wgv voor een geurgevoelig object gelegen binnen de bebouwde kom (100 meter) zijn voor deze gebieden als waarde van toepassing de afstanden zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 (‘Kaart behorende bij de geurverordening’).

Artikel 5 Motivering

Voor de onderbouwing en motivering van deze verordening verwijzen wij naar het rapport ‘Gebiedsvisie Elburg, onderbouwing verordening ogv Wet geurhinder en veehouderij’, De Roever Milieuadvisering, d.d. 24 augustus 2009”.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De verordening kan worden aangehaald als “Geurverordening gemeente Elburg”.

Aldus besloten door de raad der gemeente Elburg

in zijn vergadering van 14 december 2009,

de voorzitter, de griffier,

F.A. de Lange Mr. Ir. M.C. Luiting-Kamminga.

Nota-toelichting

Toelichting bij artikelen 3 en 4:

De aangepaste waarden gelden voor geurgevoelige objecten die zijn gelegen binnen het aangegeven gebied. Deze gelden niet voor geurgevoelige objecten als bedoeld in artikel 3, tweede lid en artikel 14, tweede en derde lid van de Wet geurhinder en veehouderij. De bedoelde uitzonderingen betreffen geurgevoelige objecten die behoren tot een veehouderij of geurgevoelige objecten die daartoe op of na 19 maart 2000 behoord hebben of die op of na 19 maart 2000 op een voormalig agrarisch perceel zijn gerealiseerd in het kader van de Regeling beëindiging veehouderijtakken.