Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerking Kempengemeenten

Functiewaardering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerking Kempengemeenten
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingFunctiewaardering
CiteertitelFunctiewaardering
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp
Externe bijlagenODRP-functiewaarderingssysteem (OFS) Scoretabel leidinggevende Functieboek Eindadvies Adviescommissie functiewaardering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Naamswijziging organisatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010art.

09-03-2010

Onbekend

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Functiewaardering

 

 

Functiewaardering

Regeling functiewaardering

 • Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

  • Artikel 1 Begripsbepalingen

  • Artikel 2 Reikwijdte regeling

  • Artikel 3 Systeem

 • Hoofdstuk 2 Vaststelling functieboek

  • Artikel 4 Functieboek

  • Artikel 5 Conversietabel

 • Hoofdstuk 3 Toekenning functieprofiel

  • Artikel 6 Toekenning functieprofiel

  • Artikel 7 Adviescommissie

  • Artikel 8 Periodieke actualisering

 • Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen

  • Artikel 9 Hardheidsclausule

  • Artikel 10 Slot- en overgangsbepalingen

 • Bijlagen

  • Bijlage 1 ODRP-functiewaarderingssysteem (OFS)

  • Bijlage 1a Scoretabel leidinggevende

  • Bijlage 2 Functieboek

  • Bijlage 3 Conversietabel

 • Adviescommissie functiewaardering

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Ambtenaar: de ambtenaar zoals bedoeld in artikel 1:1, lid 1 onder a van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

 • b

  Functieprofiel: een groepering van werkzaamheden van min of meer gelijke zwaarte binnen een functiefamilie;

 • c

  Functiefamilie: een bundeling van functieprofielen die qua aard van activiteiten vergelijkbaar zijn;

 • d

  Functieboek: het functieboek Kempengemeenten waarin alle vastgestelde functieprofielen zijn opgenomen;

 • e

  College: de afzonderlijke colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden danwel het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten;

 • f

  Gemeenteraad: de afzonderlijke gemeenteraden van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden;

 • g

  Gemeentesecretaris: de afzonderlijke gemeentesecretarissen van Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden danwel het met de portefeuille P&O aangewezen lid van de directie van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten;

 • h

  Directie: de directie van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten;

 • i

  Kempen BGO: het bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) van de samenwerkende Kempengemeenten;

 • j

  OR-platform: het overleg van de Ondernemingsraden van de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden en van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten;

 • k

  Conversietabel: de in bijlage 3 opgenomen tabel die een koppeling legt tussen de resultaten van de waardering en de salarisniveaus;

 • l

  Inconveniëntentoelage: de toelage op het salaris ter compensatie van onaangename arbeidsomstandigheden.

Deze regeling is van toepassing op de beschrijving en waardering van profielen waarvan de bezoldiging door het college wordt vastgesteld.

Indien de gemeenteraad daartoe besluit, is de regeling ook van toepassing op profielen waarvan de bezoldiging door of namens de gemeenteraad wordt vastgesteld.

De functieprofielen worden gewaardeerd volgens het functiewaarderingssysteem van ODRP (OFS) 2004 zoals opgenomen in bijlage 1 bij deze regeling en de bij deze regeling horende scoretabel leidinggeven, opgenomen als bijlage 1a.

Het college stelt een functieboek vast met functiefamilies en functieprofielen inclusief de daarbij horende waarderingen.

De vaststelling, of wijzigingen daarin, vindt niet plaats dan na verkregen instemming van de Ondernemingsraden die hun advies afstemmen in het OR-platform.

Bij deze regeling behoort het functieboek zoals opgenomen in bijlage 2.

Bij deze regeling hoort de conversietabel zoals opgenomen in bijlage 3.

Toekomstige wijzigingen in de conversietabel kunnen eerst worden toegepast na instemming van het Kempen BGO.

Alvorens het advies in te winnen als bedoeld in lid 2 legt het college het voorstel voor aan een door de vakorganisaties, die vertegenwoordigd zijn in het Kempen BGO, aan te wijzen deskundige. De deskundige beziet de wijzigingen in de conversietabel, onverminderd het gestelde in artikel 4 lid 2, in relatie tot de eventuele wijzigingen in het functieboek.

De gemeentesecretaris besluit welk functieprofiel gekoppeld wordt aan de functie die een ambtenaar vervult.

De gemeentesecretaris besluit op basis van een advies van een commissie welke bestaat uit één P&O-adviseur uit elke gemeente en de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten, aangevuld met de adviseur organisatieontwikkeling als voorzitter. In de gevallen waarin het functies betreft die betrekking hebben op de leden van deze commissie, wordt het advies naar de gemeentesecretaris gezonden via de directie.

In afwijking van het gestelde in lid 1 besluit het college over bedoelde koppeling van functieprofiel aan de functie bij de inwerkingtreding van deze regeling.

Eénmaal per jaar wordt bezien of en in hoeverre er wijzigingen zijn in de functie van de ambtenaar. De ambtenaar kan hiertoe verzoeken in het jaarlijkse functioneringsgesprek. De besluitvorming over de wijziging van de functie is opgedragen aan de gemeentesecretaris. In geval van wijziging in de taakstelling wordt bezien of dit leidt tot wijziging van het functieprofiel.

In afwijking van artikel 6 lid 2 wordt voor de conversie naar het functieboek op de datum van inwerkingtreding van deze regeling advies ingewonnen bij de adviescommissie.

De adviescommissie bestaat uit:

 • a

  indien er sprake is van nieuwe functieprofielen welke duurzaam moeten worden vervuld;

 • b

  indien wijziging van het systeem van functiewaardering noodzakelijk is.

Aan de commissie wordt een ambtenaar toegevoegd die optreedt als secretaris.

Het college beziet periodiek in hoeverre aanpassing van het functieboek gewenst is.

Het functieboek wordt gewijzigd:

 • a

  indien er sprake is van nieuwe functieprofielen welke duurzaam moeten worden vervuld;

 • b

  indien wijziging van het systeem van functiewaardering noodzakelijk is.

Het college kan om andere redenen besluiten tot aanpassing van het functieboek.

Besluiten tot aanpassing van het functieboek worden niet genomen dan nadat daarover overeenstemming bestaat tussen de colleges.

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, neemt het college een besluit.

Tegen besluiten als bedoeld in artikel 6, lid 1 is ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar mogelijk.

Deze regeling wordt aangehaald als: "Regeling Functiewaardering Kempengemeenten".

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2010.

Met ingang van de datum genoemd in lid 3 worden de regelingen of besluiten die de onderwerpen regelt die ook in deze regeling voorkomen, geacht te zijn ingetrokken. Die intrekking geldt ook de bijlagen alsmede de na datum van vaststelling aangebrachte wijzigingen. Voor de gemeente Bergeijk betreft dit de “Regeling organieke functiewaardering 1998 gemeente Bergeyk”. Voor de gemeente Bladel betreft dit de “Functiewaarderingsregeling Gemeente Bladel, zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 12 juli 2005. Voor de gemeente Eersel betreft dit de “Regeling functiewaardering gemeente Eersel 2000” inclusief de daarbij horende conversietabel, beide zoals vastgesteld bij besluiten van burgemeester en wethouders van 29 augustus 2000. Voor de gemeente Oirschot betreft dit de “Regeling functiewaardering gemeente Oirschot”, zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 25 november 1997. Voor de gemeente Reusel-De Mierden betreft dit de “Procedureregeling organieke functiebeschrijving en functiewaardering gemeente Reusel-De Mierden”, zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 17 november 1998 en de conversietabel zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 9 juli 1999. Regelingen of besluiten die hier niet zijn genoemd maar waarvan duidelijk is dat deze betrekking hebben op onderwerpen in deze regeling, worden geacht te zijn ingetrokken met ingang van de datum genoemd in het vorige lid. In afwijking van voorgaande volzin blijven de functiebeschrijvingen in stand, onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 3. De regelingen blijven in stand voorzover dat nodig is procedures die betrekking hebben op de periode vóór 1 januari 2010 af te werken.

Uiterlijk 1 juli 2011 vindt een evaluatie van de werking van deze regeling plaats.

De ambtenaar die bij de conversie per 1-1-2010 een functie vervult welke als gevolg van die conversie lager in schaal uitkomt, ontvangt een garantie op een volledige doorloop van die hogere schaal met inbegrip van eventuele daaraan verbonden uitlopen.

Het gestelde in lid 6 is van toepassing onder de voorwaarden zoals die gelden of gaan gelden indien de functie niet in een lagere schaal zou zijn uitgekomen. De ambtenaar werkt in beginsel mee aan plaatsing in een functie die meer past bij die hogere salarisschaal.

De ambtenaar die bij de conversie per 1-1-2010 een functie vervult welke als gevolg van die conversie hoger uitkomt, wordt per genoemde datum in de hogere functieschaal ingeschaald. Indien de ambtenaar is ingeschaald in een aanloopschaal, wordt hij ingeschaald in de nieuwe aanloopschaal.

Met ingang van de datum genoemd in lid 3 komt voor de gemeente Reusel-De Mierden de “Inconveniëntenregeling” zoals vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 25 maart 1997 te vervallen. Voor de gemeente Bergeijk komen de individuele besluiten die betrekking hebben op toelagen voor inconveniënten te vervallen. Regelingen of besluiten die hier niet zijn genoemd maar waarvan duidelijk is dat deze betrekking hebben op inconveniënten, worden geacht te zijn ingetrokken met ingang van de datum genoemd in lid 3.

Indien als gevolg van het gestelde in lid 9 de individuele ambtenaar een lager bruto-salaris ontvangt, wordt hem een toelage toegekend tot het brutosalaris dat hij daarvoor, inclusief de inconveniëntentoelage, ontving.

ODRP-functiewaarderingssysteem (OFS)

Scoretabel leidinggevende

Functieboek

Eindadvies Adviescommissie functiewaardering

Vastgesteld maart 2010