Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Overbetuwe

Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOverbetuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011
CiteertitelBeleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlagebeleidsregel handhaving bij plattelandswoningen 2011 11 12 06.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81 e.v.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-12-2011nieuwe regeling

06-12-2011

Hét Gemeente Nieuws; 14-12-2011

11bwb00056

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11BWB00056

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 mei 2011;

 

gelet op het overwegend landelijke karakter en buitengebied van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op het op binnen afzienbare termijn vast te stellen integraal handhavingsbeleid(splan);

 

gelet op artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

b e s l u i t e n:

 

vast te stellen de

 

Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders;

 • b.

  plattelandswoning: een (voormalige) agrarische bedrijfswoning, die geen binding (meer) heeft met het naastgelegen agrarische bedrijf;

 • c.

  wetsvoorstel: het wetsvoorstel inzake ‘plattelandswoningen’.

Artikel 2 Handhaving bij plattelandswoningen

Het college geeft geen prioriteit aan de handhaving bij plattelandswoningen, zolang:

 • 1.

  het wetsvoorstel aanhangig is, en/of

 • 2.

  de bestuursrechter in het concrete geval nog geen uitspraak heeft gedaan die anders bepaalt.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 4 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel handhaving bij plattelandswoningen gemeente Overbetuwe 2011.

 

Aldus besloten in de vergadering van 6 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 

Algemene toelichting

De brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 mei 2011 geeft mogelijkheden om een beleidsregel op te stellen over de prioritering van handhaving bij zogeheten ‘plattelandswoningen’. Dit heeft te maken met het aanhangig zijn van een wetsvoorstel over dit onderwerp. Dit wetsvoorstel is op 7 november 2011 bij de Tweede Kamer ingediend. Het is gewenst een standpunt te bepalen in welke mate priorititeit wordt gegeven aan handhaving van plattelandswoningen zolang het wetsvoorstel aanhangig is en/of er nog geen uitspraak van de bestuursrechter ligt.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In dit artikel worden de in de beleidsregel gebruikte begrippen omschreven.

 

Artikel 2 Handhaving bij plattelandswoningen

Met dit artikel wordt bepaald dat het college geen prioriteit geeft aan de handhaving van (voormalige) agrarische bedrijfswoningen zolang niet duidelijk is wat de uitkomst zal zijn van het wetsvoorstel inzake ‘plattelandswoningen’. Dit om te voorkomen dat handhavend wordt opgetreden terwijl dat uiteindelijk niet nodig of gewenst is. Handhaving komt eerst pas aan de orde als de bestuursrechter dit heeft bepaald, zo volgt uit het gestelde onder 2.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen toelichting.

 

Artikel 4 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.