Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Heerde

Huisvestingsverordening 1999

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Heerde
Officiële naam regelingHuisvestingsverordening 1999
CiteertitelHuisvestingsverordening 1999
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Huisvestingswet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200023-06-2002nieuwe regeling

20-12-1999

Schaapskooi, 27-12-1999

Onbekend.

Tekst van de regeling

Besluit

De raad der gemeente Heerde;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 november 1999;

overwegende dat in verband met de woningmarktsituatie en planologische beperkingen met goedkeuring danwel toestemming van Gedeputeerde Staten op bepaalde onderdelen mag worden afgeweken van de bepalingen van de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit; dat in de gemeente Heerde sprake is van een krappe woningmarkt en van planologische beperkingen, waardoor bepaalde groepen woningzoekenden in een achterstandpositie kunnen geraken;

dat het derhalve gewenst is de woonruimteverdeling te reguleren en de migratie naar de gemeente Heerde te beperken;

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland goedkeuring danwel toestemming hebben verleend voor:

 • -

  een verhoging van de koopprijsgrens tot f. 350.000,--;

 • -

  het stellen van de eis van een maatschappelijke of economische binding aan woningzoekenden en het gebruik van deze binding als urgentiecriterium;

 • -

  het weren van de beschermde groepen woningzoekenden ex artikel 13c van de Huisvestingswet met uitzondering van de statushouders en asielzoekers als bedoeld in artikel 13c lid 1 sub c.

  gelet op de Huisvestingswet en het Huisvestingsbesluit;

  besluit:

 • I.

  in te trekken het besluit van de raad van 27 juni 1994 tot vaststelling van de Huisvestingsverordening 1994 gemeente Heerde;

 • II.

  vast te stellen de volgende verordening, houdende regels omtrent de verdeling van woonruimte;

 • III.

  te bepalen dat deze verordening in werking treedt op 1 januari 2000.