Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerde

Restitutieregeling afvalstoffenheffing

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRestitutieregeling afvalstoffenheffing
CiteertitelRestitutieregeling afvalstoffenheffing
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageRestitutieregeling afvalstoffenheffing.25-10-1999.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 148
 2. Invorderingswet, art. 63
 3. Afvalstoffenverordening van de gemeente Heerde

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-199901-01-1999nieuwe regeling

25-10-1999

Schaapskooi, 01-09-1999

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Restitutieregeling afvalstoffenheffing

 

 

De raad van de gemeente Heerde;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 september 1999;

 

gelet op artikel 148 Gemeentewet en artikel 63 van de Invorderingswet, alsmede gelet op het bepaalde in de afvalstoffenverordening van de gemeente Heerde;

 

besluit:

 

vast te stellen volgende: "Restitutieregeling afvalstoffenheffing''

Artikel 1. Inleidende bepaling.

Krachtens deze regeling kan gedeeltelijke teruggave van afvalstoffenheffing worden gevraagd door belastingplichtige inwoners aan wie een aanslag is opgelegd op basis van de verordening afvalstoffenheffing en die een afzonderlijk huishouden voeren waarvan één of meerdere personen deel uitmaken die "voordurend incontinent, ziek of gehandicapt" zijn.

Artikel 2. Begripsbepaling.

Onder de personen die voortdurend incontinent, ziek of gehandicapt zijn worden in deze regeling verstaan "personen die structureeel extra afvalstoffen produceren, als gevolg van voortdurende incontinentie, voortdurende ziekte of een voortdurende handicap, voor onbepaald lange duur en gedurende de gehele dag".

Artikel 3. Gedeeltelijke teruggave van de heffing.

 • 1

  De in artikel 1 genoemde belastingplichtigen kunnen een verzoek om gedeeltelijke terugbetaling indienen bij burgemeester en wethouders.

 • 2

  Burgemeester en wethouders beslissen op het verzoek binnen een termijn van twee maand. De beslissing kan met een maand worden verdaagd.

Artikel 4. Grondslag van de restitutie.

 • 1

  Teruggave van de heffing voor personen die "voortdurend incontinent zijn" kan worden verkregen voor maximaal 1300 keer de gemiddelde literprijs van de afvalstoffenheffing, welke prijs wordt herleid uit de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing.

 • 2

  Teruggave van de heffing voor personen die anderszins een beroep kunnen doen op de regeling kan worden verkregen voor maximaal het aantal liters extra geproduceerde afvalstoffen keer de gemiddelde literprijs van de afvalstoffenheffing, welke prijs wordt herleid uit de tarieventabel behorende bij de verordening afvalstoffenheffing.

 • 3

  De teruggave geldt voor het gehele belastingjaar waarvoor de teruggave is gevraagd.

Artikel 5. Aanhalingstitel en inwerkingtreding.

De regeling kan worden aangehaald als "Restitutieregeling afvalstoffenheffing" en treedt,

met terugwerkende kracht, in werking per 1 januari 1999.

 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d.

 

secretaris, voorzitter.