Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Neder-Betuwe

Administratieve lastenverlichting inzake stookontheffingenbeleid

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieNeder-Betuwe
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAdministratieve lastenverlichting inzake stookontheffingenbeleid
CiteertitelAdministratieve lastenverlichting inzake stookontheffingenbeleid
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpAlgemeen
Externe bijlageBijlagen aanvullend besluit resthout

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5.34
  2. Wet milieubeheer, art. 10.2, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-03-2011nieuwe regeling

01-03-2011

Rhenense Betuwse Courant 23-03-2011

BW/11/02069

Tekst van de regeling

Intitulé

Administratieve lastenverlichting inzake stookontheffingenbeleid

College van Burgemeester en Wethouders,   Onderwerp:

Administratieve lastenverlichting inzake stookontheffingenbeleid Advies/Ontwerpbesluit:

1. Aanvullend op het bestaande beleid "Resthout beheerst verbranden", vaststellen dat stookontheffingen (o.a. voor agrarische bedrijven) met ingang van het stookseizoen 2011/2012 worden verleend voor een periode van 3 jaar

2. De gemeenteraad voorstellen - via een separaat nog in te dienen raadsvoorstel - de leges te wijzigen

  Besluit:

Artikel  

Aanleiding :

In 2006 hebben de colleges van de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en Zaltbommel gezamenlijk de regeling “Resthout beheerst verbranden” vastgesteld. Met deze regeling is beoogd dat vanaf 1 juli 2006 invulling wordt gegeven aan een enigszins terughoudend ontheffingenbeleid dat door zijn praktische uitvoerbaarheid door alle actoren gedragen wordt. Met name de voorwaarden en voorschriften zijn regionaal vastgesteld (zie bijlagen).

De administratieve afhandeling is niet vastgelegd in de regionale regeling. Gebleken is dat de werkwijze die sinds 2006 wordt gehanteerd enerzijds goed functioneert, maar anderzijds een zware administratieve belasting oplevert voor zowel aanvrager als de ambtelijke organisatie. Wettelijke beleidskaders:

1. Wet milieubeheer artikel 10.2, eerste lid: verbod om afvalstoffen buiten inrichtingen te verbranden. Op

grond van artikel 10.63, tweede lid is het college bevoegd hiervoor ontheffing te verlenen.

2. Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Neder-Betuwe (APV) artikel 5.34 verbiedt daarnaast

“anderszins vuur te stoken”. Het college kan ontheffing van dit verbod verlenen op grond van het 3e lid.

3. Regionale regeling “Resthout beheerst verbranden”, door het college van Neder-Betuwe vastgesteld op

6 maart 2006, waarin de spelregels stookbeleid en de voorschriften voor de ontheffing zijn bepaald

(zie bijlagen). Beoogd effect:

Een verlichting van lasten en kosten voor zowel de aanvrager als de gemeente. De afweging en het feitelijke advies:

De regionale regeling waarin het gemeentelijk beleid in 2006 is vastgelegd staat niet ter discussie. Wel is het mogelijk om binnen de vastgestelde kaders de administratieve afhandeling te wijzigen. Huidige werkwijze

De huidige werkwijze is als volgt. Voor het stookseizoen, dat loopt van 1 november tot 1 juni, moet aanvrager jaarlijks een aanvraagformulier invullen en indienen. Hierop volgt een beschikking die gepubliceerd wordt. De daadwerkelijke stookdatum moet 24 uur vooraf telefonisch gemeld worden aan de receptiemedewerkster. Deze voert de stookdatum in het excelbestand van verleende ontheffingen en meldt de datum aan brandweer en gemeentelijke handhavers milieu. Deze controleren steekproefsgewijs of naar aanleiding van klachten. De leges voor een stookontheffing bedragen € 24,90 (leges 2011).

De ervaring leert dat het jaarlijks gaat om over het algemeen dezelfde aanvragers voor dezelfde percelen, in totaal zo’n 100 aanvragen per jaar. Elk jaar dienen zij dezelfde aanvraag in en verlenen wij vervolgens dezelfde ontheffing. Hiermee kan men maximaal 8x per jaar de gerooide bomen verbranden (snoeiafval verbranden is slechts in uitzonderlijke gevallen bij erfbeplanting of cultuur landschap toegestaan).

De ervaring leert dat veel gebruik wordt gemaakt van het aanvragen van stookontheffingen en dat het verbranden zonder ontheffing weinig voorkomt. Leges worden sinds 2008 geheven. In het collegevoorstel van 2006 is terecht aangegeven dat voor een wet milieubeheer ontheffing geen leges geheven mogen worden. Aangezien het tevens een ontheffing betreft op grond van de APV (art. 5.34), is in 2008 besloten om leges voor de stookontheffing in te voeren (hoofdstuk 14 van de tarieventabel bij de legesverordening). Het bedrag is echter niet kostendekkend. Voorstel

Voorgesteld wordt de ontheffing standaard te verlenen voor een periode van 3 jaar en de leges aan te passen naar een meer kostendekkend tarief.

In dat geval is een besparing te behalen in tijd en kosten voor de gemeente, maar zeer zeker ook voor de aanvrager. Wanneer voor het in behandeling nemen van een aanvraag een kostendekkend bedrag wordt gevraagd, zouden de leges € 58,95 zijn . Gezien de nodige bezuinigingen is het noodzaak om een kostendekkend tarief in rekening te brengen. Als de ontheffing voor een periode van 3 jaar wordt verleend, betekent dit geen kostenverhoging voor de aanvrager, maar zelfs een kostenverlaging doordat de legeskosten niet 3 keer, maar slechts 1 keer in rekening worden gebracht. De aanvrager is tevens minder tijd kwijt aan de aanvraag wanneer die niet jaarlijks terugkeert. Een stookontheffing is niet overdraagbaar, maar op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening persoonsgebonden. Dit beleid kan ingaan met ingang van aanvragen voor de stookperiode van 1 november 2011 tot 1 april 2012. Niet te voorzien is of de wetgever de ontheffingsmogelijkheid in de wet milieubeheer stand houdt. Om die reden zal in de te verlenen ontheffingen hieraan gerefereerd worden. Tijdens het opstellen van dit voorstel is gediscussieerd over de lengte van de periode in het licht van ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (ic. de beschikbaarheid verbrandingsinstallaties voor biomassa in, of in de directe nabijheid van, deze gemeente). De verwachting is dat deze voorzieningen niet binnen een termijn van drie jaar als werkend alternatief voor de huidige vorm van het verwerken van dit type afval geldt. In combinatie met de afweging over het verlichten van de (administratieve) lasten is ervoor gekozen de termijn op drie in plaats van twee jaar te stellen. Kortom, met dit voorstel verandert er niets aan de inhoudelijke beoordeling van aanvragen voor een stookontheffing. Wij blijven ons conformeren aan het regionaal vastgestelde beleid. Echter, vanwege (administratieve) lastenverlichting voor zowel aanvrager als de ambtelijke organisatie stellen wij voor voortaan een ontheffing voor een periode van 3 jaar te verlenen. Het voorstel aan de gemeenteraad de gewijzigde leges op € 58,95 vast te stellen is meegenomen in een separaat – nog in te dienen - voorstel van de afdeling V&H over wijziging van de leges voor de fysieke leefomgeving. Financiële consequenties:

- De administratieve lasten van afdeling Vergunningverlening & Handhaving en Financiën worden fors

teruggebracht.

- de financiële lasten voor de aanvragers worden beperkt. Personele consequenties:

n.v.t. Communicatie:

Uw besluit wordt met de boomkwekersvereniging gecommuniceerd. Tevens volgt een publicatie in de Rhenense Betuwse Courant. In augustus 2011 worden de aanvraagformulieren aan bekende aanvragers verzonden waarbij uw besluit wordt toegelicht. Consequenties met andere beleidsvelden:

n.v.t. Dit voorstel is besproken met:

Peter van den Berg (beleidsmedewerker milieu, afd. Ruimte), Stephan Cornelissen (handhaver milieu), Remco Dijkstra (afdelingsmanager) en Jan Vermeer (vergunningverlener bijzondere wetten/APV).

Bijlagen:

I : spelregels stookbeleid

II : voorschriften

Aldus besloten op 8-03-2011.