Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Loon op Zand

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieLoon op Zand
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011
CiteertitelVerordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenToelichting op de verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand Besluit 2011 + index Toelichting besluit 2011

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet maatschappelijke ondersteuning

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2015juridisch-technische aanpassing ivm inkomenstoets Regiotaxi

28-04-2011

Duinkoerier en Website

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2011

Afdeling I Algemeen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Wet maatschappelijke ondersteuning;

 • b.

  Compensatiebeginsel: de algemene verplichting aan het college om personen met beperkingen door het treffen van voorzieningen een gelijkwaardige uitgangspositie te verschaffen zodat zij zelfredzaam zijn en in staat tot maatschappelijke participatie;

 • c.

  Beperkingen: moeilijkheden die een persoon heeft met het uitvoeren van activiteiten;

 • d.

  Persoon met beperkingen: een persoon die ten gevolge van ziekte of gebrek, inclusief chronische psychische en psychosociale problemen, aantoonbare beperkingen ondervindt bij de maatschappelijke participatie

 • e.

  Mantelzorger: een persoon uit de directe omgeving van een hulpbehoevende, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep langdurig hulp verleend, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;

 • f.

  Vrijwilliger: een persoon, die in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht, ten behoeve van andere mensen of de samenleving, zonder van deze werkzaamheden van zijn of haar levensonderhoud afhankelijk te zijn;

 • g.

  Zelfredzaamheid: het lichamelijk, verstandelijk, geestelijk of financiële vermogen om zelf voorzieningen te treffen die maatschappelijke participatie mogelijk maken;

 • h.

  Maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning; het zich in en om de woning verplaatsen; het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen; het ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven;

 • i.

  Algemene voorziening: een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt;

 • j.

  Individuele voorziening: een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt;

 • k.

  Eigen bijdrage: een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die bij de verstrekking van een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn;

 • l.

  Eigen aandeel in de kosten: het deel van een voorziening, waarvoor een financiële tegemoetkoming is verstrekt, dat niet voor tegemoetkoming in aanmerking komt.

 • m.

  Voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, in bruikleen, in huur of in de vorm van persoonlijke dienstverlening wordt verstrekt;

 • n.

  Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de aanvrager een of meer aan hem te verlenen voorzieningen kan verwerven en waarop de in deze verordening en het Besluit maatschappelijke ondersteuning te stellen regels van toepassing zijn;

 • o.

  Algemeen gebruikelijk: naar geldende maatschappelijke normen tot het gangbare gebruiks- dan wel bestedingspatroon van een persoon als de aanvrager behorend;

 • p.

  Meerkosten: kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voorzover dit deel van de kosten uitgaat boven voor die persoon als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten van een dergelijke voorziening;

 • q.

  Huisgenoot: iedere meerderjarige met wie de aanvrager duurzaam gemeenschappelijk een woning bewoont;

 • r.

  Budgethouder: een persoon aan wie ingevolge deze verordening een persoonsgebonden budget is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding van het persoonsgebonden budget verschuldigd is.

 • s.

  Financiële tegemoetkoming: Een tegemoetkoming in de kosten dat los van de werkelijke kosten van een voorziening wordt verstrekt, al dan niet met inachtneming van de inkomensgrens.

 • t.

  Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning: het op grond van deze verordening vastgestelde overzicht, omvattende het geheel van verstrekkingen en bedragen welke het college in het kader van de Wmo kan verstrekken, verder te noemen Besluit.

 • u.

  Inkomen: het netto inkomen van de aanvrager omgerekend naar een bedrag per kalenderjaar zoals aangegeven in het Besluit; of het gezamenlijk netto inkomen zoals aangegeven in het Besluit van de ouders of pleegouders van de aanvrager omgerekend naar een bedrag per kalenderjaar indien de aanvrager jonger is dan 18 jaar en geen partner heeft in de zin van artikel 1, lid 2 van de wet of het gezamenlijk netto inkomen zoals aangegeven in het Besluit van de persoon met beperkingen en zijn partner omgerekend naar een bedrag per kalenderjaar indien de persoon met beperkingen een partner heeft in de zin van artikel 1, lid 2 van de wet.

 • v.

  Sociale woningbouw: woningbouw waarbij rekening wordt gehouden met inkomen van de huurder of koper.

 • w.

  Woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst;

 • x.

  Standplaats; een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten

 • y.

  Hoofdverblijf: de woonruimte, bestemd en geschikt voor permanente bewoning, waar de persoon met beperkingen zijn vaste woon- en verblijfplaats heeft en op welk adres de persoon met beperkingen in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven of zal staan ingeschreven, dan wel het feitelijk woonadres indien de persoon met beperkingen met een briefadres is ingeschreven;

 • z.

  Gemeenschappelijke ruimte: gedeelte(n) van een woongebouw, niet behorende tot de onderscheiden woningen, bestemd en noodzakelijk om de woning van de aanvrager vanaf de toegang tot het woongebouw te bereiken;

 • aa.

  Rolstoelvoorziening: voorziening die de persoon met beperkingen in staat stelt zich in en om de woning te verplaatsen en waarvan het rijden de primaire functie is.

 • bb.

  Woonvoorziening: voorziening die de persoon met beperkingen in staat stelt de woning normaal te gebruiken.

 • cc.

  Vervoersvoorziening: voorziening die de persoon met beperkingen in staat stelt zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel

 • dd.

  Directe woon/ en leefomgeving: Een straal van 5 openbaar vervoerszones gemeten vanaf het woonadres van de aanvrager

 • ee.

  Topsport: sport op nationaal en/of internationaal hoogste prestatieniveaubinnen een erkend sportonderdeel

 • ff.

  Aanvrager: de persoon met beperkingen, de mantelzorger of de persoon die gemachtigd is namens de persoon met beperkingen of mantelzorger een aanvraag in te dienen op grond van deze verordening

 • gg.

  Vergoeding voor alfahulp: een verbijzondering van het persoonsgebonden budget. Met deze vergoeding kan hulp bij het huishouden uitgevoerd door een alfahulp worden ingekocht.

Hoofdstuk 2: De aanvraagprocedure

Artikel 2.1 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag door een persoon met beperkingen of van een mantelzorger om voorzieningen of ondersteuning ten behoeve van het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer wordt gedaan door middel van een door het college beschikbaar gesteld aanvraagformulier

 • 2.

  De aanvraag dient te worden ingediend bij het Servicepunt Welzijn, Wonen & Zorg waar zowel aanvragen voor voorzieningen inzake de wet alsook aanvragen zorg inzake de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) kunnen worden ingediend.

Artikel 2.2 Persoonlijk contact

 • 1.

  Een eerste aanvraag wordt gevolgd door een persoonlijk contact.

 • 2.

  Het eerste persoonlijk contact vindt plaats bij de persoon met beperkingen thuis tenzij de persoon met beperkingen hier bezwaren tegen heeft of de hulpvraag daartoe geen aanleiding geeft.

Artikel 2.3 De toegangsbepaling

 • 1.

  De gemeente doet een integraal onderzoek om de hulpvraag duidelijk te krijgen en in samenspraak met de persoon met beperkingen een adequate oplossing te zoeken die samenhangend is afgestemd op de situatie van de persoon met beperkingen.

 • 2.

  Het college kan dit integrale onderzoek op moment van eerste persoonlijk contact achterwege laten als de situatie hiertoe geen aanleiding geeft.

 • 3.

  Het college vraagt een externe deskundige om advies indien:

  • a.

   overwogen wordt op medische gronden geen individuele voorziening te verstrekken, of;

  • b.

   het college dat overigens gewenst vindt.

 • 4.

  Een aanvrager is verplicht aan het college of de door hen aangewezen adviesinstantie die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de toegangsbepaling.

 • 5.

  Tijdens de toegangsbepaling wordt voor de inventarisatie van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de persoon met beperkingen gebruik gemaakt van de ICF-classificatie.

Artikel 2.4 Relatie met de voorliggende voorzieningen

 • 1.

  Een individuele voorziening is van toepassing als uit de hulpvraag blijkt dat algemene voorzieningen geen adequate oplossing bieden op het terrein van het zelfstandig voeren van een huishouden, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoersmiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan,of

 • 2.

  Een individuele voorziening is van toepassing als uit de hulpvraag blijkt dat de voorzieningen uit privaat rechtelijke dan wel wettelijke regelingen geen adequate oplossing bieden op het terrein van het zelfstandig voeren van een huishouden, zich verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoersmiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.

 • 3.

  Als tijdens de hulpvraag blijkt dat (ook) AWBZ voorzieningen noodzakelijk zijn, zal de gemeente deze specifieke aanvraag doorleiden naar het indicatieorgaan van de AWBZ.

Artikel 2.5 Voorwaarden toekennen van individuele voorzieningen.

 • 1.

  Een individuele voorziening kan slechts worden toegekend voor zover:

 • a.

  deze minimaal zes maanden noodzakelijk is om de beperkingen op het gebied van het voeren van het huishouden, het verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en bij het ontmoeten van medemensen en op basis daarvan sociale verbanden aangaan op te heffen of te verminderen;

 • b.

  in uitzondering op hetgeen gesteld in het eerste lid, sub a kan een voorziening voor kortdurende noodzaak worden toegekend als het gaat om kortdurende hulp bij het huishouden dan wel spoedeisende hulp;

 • c.

  deze, naar objectieve maatstaven gemeten, als de goedkoopst adequate voorziening kan worden aangemerkt;

 • d.

  deze in overwegende mate op het individu is gericht;

 • 2.

  Geen individuele voorziening wordt toegekend:

 • a.

  indien de voorziening voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is;

 • b.

  indien de aanvrager niet woonachtig is in de gemeente Loon op Zand;

 • c.

  voor zover de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen;

 • d.

  voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de aanvrager voorafgaand aan het moment van beschikken heeft gemaakt dan wel waar vooraf geen toestemming voor is gegeven door het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  indien een voorziening als die waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens deze verordening, dan wel krachtens de aan deze verordening voorafgaande Verordening voorzieningen gehandicapten, is verstrekt nog steeds als zijnde adequaat wordt beschouwd en de normale afschrijvingstermijn van de voorziening nog niet is verstreken, tenzij de eerder vergoede of versterkte voorziening verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen;

 • f.

  voor zover er aan de zijde van de aanvrager geen sprake is van aantoonbare meerkosten in vergelijking met de situatie voorafgaand aan het optreden van de beperkingen waarvoor de voorziening wordt aangevraagd;

 • g.

  Voor zover de gevraagde voorzieningen betrekking hebben op een hoger niveau dan het uitrustingsniveau voor sociale woningbouw;

 • 3.

  Het college maakt geen gebruik van de bevoegdheid om de gevraagde voorziening op grond van het bepaalde in lid 2 onderdeel d te weigeren, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven tot het maken van de kosten, dan wel indien het college de noodzaak voor een individuele voorziening nog kan vaststellen.

Hoofdstuk 3. Vorm van te verstrekken individuele voorzieningen.

Artikel 3.1. Keuzevrijheid.

 • 1.

  Een individuele voorziening wordt verstrekt in natura, als financiële tegemoetkoming, of als persoonsgebonden budget.

 • 2.

  De persoon met beperkingen heeft de keuzemogelijkheid tussen het ontvangen van een voorziening in natura of een vergelijkbaar en toereikend persoonsgebonden budget, waaronder de vergoeding voor een alfahulp.

 • 3.

  Het college stelt vast in welke situaties de bij de wet verplichte keuze tussen een voorziening in natura of een persoonsgebonden budget niet wordt geboden aan de hand van de in het Besluit neergelegde criteria.

Artikel 3.2. Voorziening in natura

Indien een voorziening in natura wordt verstrekt is de bruikleenovereenkomst, huurovereenkomst of dienstverleningsovereenkomst tussen de leverancier en de aanvrager resp. de gemeente en de aanvrager van toepassing.

Artikel 3.3. Financiële tegemoetkoming.

Bij verstrekking van een financiële tegemoetkoming worden de toepasselijke voorwaarden zoals genoemd in het Besluit in de beschikking opgenomen.

Artikel 3.4 Persoonsgebonden budget.

 • 1.

  Op het persoonsgebonden budget zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • a.

   een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen;

  • b.

   de omvang van het persoonsgebonden budget is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate te verstrekken voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een persoonsgebonden budget voor instandhoudingskosten, zoals vastgelegd in het Besluit;

  • c.

   de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld wordt door het college vastgelegd in het Besluit;

  • d.

   Een voorziening aangeschaft met een persoonsgebonden budget kan, zodra deze voorziening niet meer gebruikt, op verzoek van de persoon met beperkingen of aanvrager worden opgehaald door het college.

 • 2.

  De toekenning van het te verstrekken persoonsgebonden budget, de omvang en de looptijd ervan worden bij beschikking vastgesteld.

 • 3.

  Bij de beschikking wordt een program van eisen verstrekt waarin aangegeven is aan welke vereisten de met het persoonsgebonden budget te verwerven voorziening dient te voldoen.

 • 4.

  Na verzending van de beschikking wordt het persoonsgebonden budget ter beschikking gesteld door storting op de rekening van de aanvrager of door de aanvrager gemachtigde derde.

 • 5.

  Indien het om hulp bij het huishouden gaat, wordt het persoonsgebonden budget ter beschikking gesteld na overleggen van een ondertekende overeenkomst tussen aanvrager en zorgverlener.

 • 6.

  Na aanschaf van de voorziening waarvoor het persoonsgebonden budget verstrekt is, dan wel na afloop van de periode waarop het persoonsgebonden budget van toepassing is, kan het college aan de budgethouder om de volgende, voor zover van toepassing, gegevens verzoeken:

  • a.

   de nota/factuur van de aangeschafte voorziening;

  • b.

   een betalingsbewijs van de aangeschafte voorziening;

  • c.

   een overzicht van de salarisadministratie;

volgens de voorschriften zoals door het college in het Besluit opgenomen.

 • 7.

  Na ontvangst van de in het vorige lid genoemde bescheiden behoudt het college het recht om al dan niet over te gaan tot terugvordering of verrekening.

 • 8.

  Het college mag een pgb weigeren wanneer er sprake is van een financiele situatie waardoor de aanvrager niet over het pgb kan beschikken. Bijvoorbeeld bij schulden, beslag op tegoeden en dergelijke.

 • 9.

  Bij twijfel of de aanvrager het pgb kan beheren, mag het college het pgb weigeren en in plaats daarvan een natura voorziening verstrekken.

Artikel 3.5 Eigen bijdragen en eigen aandeel.

Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de aanvrager een eigen bijdrage verschuldigd of wordt de financiële tegemoetkoming afgestemd op het inkomen als bedoeld in artikel 4.2 Besluit maatschappelijke ondersteuning. Het college legt in het Besluit de omvang van deze eigen bijdrage en het eigen aandeel vast.

Afdeling II Voorzieningen

Hoofdstuk 4 Individuele voorzieningen voor het voeren van een huishouden

Artikel 4.1 Soorten individuele voorzieningen voor het voeren van een huishouden

Individuele voorzieningen voor het voeren van een huishouden:

 • a.

  Hulp bij het huishouden;

 • b.

  Woonvoorzieningen;

 • c.

  Overige voorzieningen die het mogelijk maken een huishouden te voeren.

Artikel 4.2 recht op hulp bij het huishouden

De persoon met beperkingen kan voor Hulp bij het huishouden als bedoeld in artikel 4.1 sub a. in aanmerking komen indien het zelf uitvoeren van één of meer huishoudelijke taken onmogelijk is door:

 • a.

  aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek, inclusief een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem of

 • b.

  problemen bij het uitvoeren van hulp bij het huishouden door de mantelzorger.

Artikel 4.3 Gebruikelijke zorg.

 • 1.

  In afwijking van het gestelde in artikel 4.2 komt een persoon met beperkingen of de mantelzorger niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden als tot de leefeenheid waar deze persoon deel van uitmaakt een of meer huisgenoten behoren die wel in staat zijn het huishoudelijk werk te verrichten.

 • 2.

  Het vorige lid is niet van toepassing indien deze huisgenoten door activiteiten met een verplichtend karakter regelmatig langere perioden niet aanwezig zijn.

 • 3.

  Voor het vaststellen van de aanwezigheid van gebruikelijke zorg wordt het Protocol ‘Gebruikelijke zorg bij hulp bij het huishouden’ gehanteerd.

Artikel 4.4 Omvang van de hulp bij het huishouden.

 • 1.

  De omvang van de hulp bij het huishouden wordt bepaald door de aard van de beperkingen en de gezinssituatie van de aanvrager.

 • 2.

  De omvang van de voorziening huishoudelijke verzorging wordt uitgedrukt in uren en minuten per week.

 • 3.

  Een indicatie hulp bij het huishouden is maximaal 5 jaar geldig of tot wanneer de beperkingen zodanig veranderen dat een nieuwe indicatie noodzakelijk is.

Artikel 4.5 Het persoonsgebonden budget.

 • 1.

  De aanvrager sluit een zorgovereenkomst af met een zorgaanbieder. Na overleg van deze overeenkomst wordt het toegekende persoonsgebonden budget overgemaakt aan aanvrager of aan de aanvrager gemachtigde derde.

 • 2.

  De hoogte van het persoonsgebonden budget is toereikend om tot een met zorg in natura vergelijkbaar resultaat te komen. Hierbij wordt onderscheidt gemaakt tussen formele zorg (geleverd door een professionele aanbieder) en informele zorg (geleverd door een niet-professionele zorgaanbieder zoals familie, vrienden, buren ed).

 • 3.

  De hoogte van het pgb voor formele zorg is gebaseerd op een uurtarief dat gangbaar is bij de door het college gecontracteerde zorgaanbieders.

 • 4.

  De hoogte van het pgb voor informele zorg is afgeleid van het wettelijk minimumloon.

 • 5.

  De bedragen die per uur in de vorm van een persoonsgebonden budget worden verstrekt, worden jaarlijks door het college vastgesteld en vastgelegd in het Besluit.

Artikel 4.6 Soorten woonvoorzieningen

Woonvoorzieningen kennen verschillende categorieën:

 • a.

  hulpmiddelen in het kader van wonen

 • b.

  verhuis en inrichtingskosten

 • c.

  woningaanpassing

Artikel 4.7 Recht op een woonvoorziening

 • 1.

  De persoon met beperkingen kan voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 4.6 sub a en b in aanmerking komen indien aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek, inclusief een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem, het normale gebruik van de woning belemmeren.

 • 2.

  De persoon met beperkingen kan voor een woonvoorziening als bedoeld in artikel 4.6 sub c. in aanmerking komen als;

  • a.

   aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek, inclusief een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem, het normale gebruik van de woning belemmeren, en

  • b.

   In samenspraak met de persoon met beperkingen blijkt dat de in artikel 4.6 sub b. genoemde woonvoorziening niet mogelijk is of niet de goedkoopst adequate voorziening

 • 3.

  In afwijking van hetgeen gesteld in artikel 4.7 lid 2 kan een woonvoorziening worden toegekend aan de eigenaar van de woning.

Artikel 4.8 Randvoorwaarden voor woonvoorzieningen

De aanvraag voor een woonvoorziening als bedoeld in dit hoofdstuk wordt geweigerd indien:

 • a.

  de noodzaak tot het treffen van de woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning ten gevolge van ziekte of gebrek geen aanleiding bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig was;

 • b.

  de persoon met beperkingen niet verhuist of verhuisd is naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare meest geschikte woning, tenzij daarvoor tevoren schriftelijk toestemming is verleend door het college;

 • c.

  de woonvoorziening aangevraagd wordt op een moment dat op basis van levensfase, gezinssituatie of woonsituatie te voorzien was dat deze voorziening noodzakelijk zou zijn en er geen sprake is van een onverwacht optredende noodzaak;

 • d.

  De persoon met beperkingen verhuist naar een woonruimte die niet geschikt is het gehele jaar door bewoond te worden

 • e.

  De persoon met beperkingen verhuisd is naar een AWBZ-instelling of een andere instelling gericht op het verstrekken van zorg.

 • f.

  De persoon met beperkingen onvoldoende meewerkt aan de goedkoopst adequate oplossing, waaronder het verhuizen naar een adequate woning.

Artikel 4.9 Randvoorwaarden aan te passen woning

Een persoon met beperkingen komt niet in aanmerking voor een individuele voorziening als bedoeld in artikel 4.1 sub b en c als het gaat om de volgende situaties:

 • a.

  Het treffen van voorzieningen aan een woning waarin de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen;

 • b.

  Het treffen van voorzieningen aan hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen en bij kamerverhuur;

 • c.

  Het treffen van voorzieningen in specifiek op mensen met beperkingen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten dan wel voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zowel in gemeenschappelijke ruimten als in de wooneenheden zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden;

 • d.

  In uitzondering op het gestelde in sub c wordt voor gemeenschappelijke ruimten wel voorzieningen getroffen voor het verbreden van toegangsdeuren, het aanbrengen van automatische deuropeners, hellingbanen, het aanleggen van drempelhulpen of vlonders, extra trapleuningen (bij een portiekwoning), een opstelplaats voor een rolstoel bij de toegangsdeur van het woongebouw.

Artikel 4.10 Randvoorwaarden met betrekking tot hoofdverblijf.

 • 1.

  Een woonvoorziening wordt slechts verleend indien de persoon met beperkingen zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen.

 • 2.

  In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een woonvoorziening getroffen worden voor het bezoekbaar maken van één woonruimte indien de persoon met beperkingen zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling, mits de gemeente waar de persoon met beperkingen zijn hoofdverblijf heeft, verklaart dat haar niet bekend is dat ten behoeve van de persoon met beperkingen reeds eerder een woning bezoekbaar is gemaakt.

 • 3.

  In afwijking van het tweede lid kunnen twee woningen bezoekbaar en logeerbaar gemaakt worden indien de persoon met beperkingen zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling én diens ouders formeel co-ouderschap voeren.

 • 4.

  De aanvraag voor het bezoekbaar maken wordt ingediend in de gemeente waar de aan te passen woning staat.

 • 5.

  Onder bezoekbaar maken wordt uitsluitend verstaan het middels een woonvoorziening bewerkstelligen dat de persoon met beperkingen de woonruimte zelf en enkele essentiële ruimten daarin kan bereiken en gebruiken.

 • 6.

  Voor het bezoekbaar maken van de woning wordt uitsluitend een financiële tegemoetkoming verstrekt.

Artikel 4.11 Primaat van de losse woonunit.

Indien een woonvoorziening in de vorm van een woningaanpassing bestaat uit een aanbouw aan of een aanzienlijke verbouwing van een woning die niet het eigendom is van de aanvrager, en waarvan de verhuurder niet bereid is de aangepaste woning blijvend ter beschikking te stellen van personen die op basis van aantoonbare beperkingen ten gevolge van ziekte of gebrek behoefte hebben aan een dergelijke woning, kan het college een herplaatsbare losse woonunit verstrekken indien daartegen geen bezwaren van overwegende aard bestaan.

Artikel 4.12 Terugbetaling bij verkoop.

De eigenaar-bewoner, die krachtens deze verordening een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na gereedmelding van de voorziening, deze verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden. Het college stelt nadere regels rondom de terugbetaling bij verkoop en neemt dit op in het Besluit.

Artikel 4.13 Voorwaarden financiële tegemoetkomingen aanpassingskosten woning

Burgemeester en wethouders verlenen slechts een financiële tegemoetkoming in de aanpassingskosten van een woonwagen indien:

 • a.

  de technische levensduur van de woning nog minimaal 5 jaar is;

 • b.

  de woning niet binnen vijf jaar voor sloop of opheffing woonfunctie in aanmerking komt;

Artikel 4.14 Maximale aanpassingskosten woning

In afwijking van artikel 4.13 geldt, dat indien de woning ten tijde van indiening van de aanvraag binnen vijf jaar voor sloop of opheffing woonfunctie in aanmerking komt, de aanpassingskosten gemaximeerd zijn zoals opgenomen in het besluit.

Artikel 4.15 Verantwoordelijkheid aanvrager

De aanvrager is zelf verantwoordelijk voor een toereikende verzekering nadat een financiële tegemoetkoming is verstrekt voor bijvoorbeeld een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening.

Artikel 4.16 Recht op overige voorzieningen voor het voeren van een huishouden

De aanvrager kan voor een overige individuele voorziening als bedoeld in artikel 4.1 sub c. in aanmerkingen komen als:

 • a.

  Als de gemeente in samenspraak met de persoon met beperkingen bepaalt dat de individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 4.1 sub a en b geen toereikende oplossing bieden voor de hulpvraag die de persoon met beperkingen heeft,en

 • b.

  de alternatieve voorziening bijdraagt aan het voeren van een huishouden, en

 • c.

  deze alternatieve oplossing (medisch) verantwoord is,en

 • d.

  deze alternatieve oplossing geen onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

Hoofdstuk 5 Individuele voorzieningen voor het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel

Artikel 5.1 Soorten individuele voorzieningen voor het zich lokaal verplaatsen per vervoersmiddel

De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen te verstrekken voorziening kan bestaan uit:

 • a.

  een algemene voorziening waaronder een collectieve vervoersvoorziening;

 • b.

  alternatieve individuele voorzieningen voor een vervoersvoorziening

Artikel 5.2 Het primaat van een algemene voorziening

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 5.1 onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek

 • a.

  het gebruik van het openbaar vervoer of

 • b.

  het bereiken van het openbaar vervoer onmogelijk maken.

Artikel 5.3 Het recht op individuele voorzieningen

Een persoon met beperkingen kan voor de in artikel 5.1, onder b. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht wanneer aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek het gebruik van een collectief systeem als bedoeld in artikel 5.1, onder a., onmogelijk maken.

Artikel 5.4a Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen: het bezit van een eigen auto

Indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen onder aftrek van de maximale eigen bijdrage, meer bedraagt dan de bijstandsnorm wordt het bezit van een personenauto algemeen gebruikelijk geacht, zodat een auto of een met een auto vergelijkbare voorziening en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet in aanmerking komen voor verstrekking of vergoeding.

Artikel 5.4b Algemeen gebruikelijke vervoersvoorziening: collectief vraagafhankelijk Vervoer

 • 1.

  Indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt 1.5 keer de bijstandsnorm, wordt betrokkene geacht over een inkomen te beschikken dat toereikend is om zelf in de kosten van het collectief vraagafhankelijk vervoer (Regiotaxi) te voorzien. Betrokkene ontvangt dan geen Wmo-regiotaxipas.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid kan betrokkene in aanmerking komen voor een Wmo-pas, als hij zonder deze pas niet met de Regiotaxi kan reizen. De hoogte van het in deze situatie door betrokkene zelf te betalen tarief wordt bepaald in het Besluit.

Artikel 5.5 Omvang in gebied

Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de vervoersbehoefte ten behoeve van maatschappelijke participatie uitsluitend rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van het leven van alledag

Hoofdstuk 6 Individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning

Artikel 6.1 Soorten individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning

Individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning zijn:

 • a.

  een rolstoelvoorziening

 • b.

  alternatieve individuele voorzieningen voor het verplaatsen in en rond de woning

Artikel 6.2 Het recht op een rolstoelvoorziening

De persoon met beperkingen kan voor een rolstoelvoorziening als bedoeld in artikel 6.1 sub a in aanmerking komen als aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek, inclusief een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem, incidenteel dan wel dagelijks zittend verplaatsen in en rond de woning noodzakelijk maken.

Artikel 6.3 Het recht op een alternatieve voorziening voor het verplaatsen in en rond de woning

De persoon met beperkingen kan voor een alternatieve individuele voorziening als bedoeld in artikel 6.1 sub b in aanmerking komen als:

 • a.

  de gemeente na samenspraak met de persoon met beperkingen bepaalt dat de individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 6.1 sub a geen toereikende oplossing bieden voor de hulpvraag die de persoon met beperkingen heeft, en

 • b.

  de alternatieve voorziening bijdraagt aan het verplaatsen in en rond de woning, en

 • c.

  deze alternatieve oplossing (medisch) verantwoord is, en

 • d.

  deze alternatieve oplossing geen onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

Hoofdstuk 7 Individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden

Artikel 7.1 Soorten individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden

Individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden:

 • a.

  individuele sportvoorziening

 • b.

  individuele vervoersvoorzieningen voor boven regionaal gebruik

 • c.

  alternatieve individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden

Artikel 7.2 Recht op een individuele sportvoorziening

De persoon met beperkingen kan voor de individuele sportvoorziening als bedoeld in artikel 7.1 sub a. in aanmerking komen als aantoonbare beperkingen op grond van ziekte of gebrek inclusief een chronisch psychisch en/of psychosociaal probleem sportbeoefening zonder sporthulpmiddel onmogelijk maken.

Artikel 7.3 Randvoorwaarden individuele sportvoorziening

De in artikel 7.1 sub a genoemde sportvoorziening wordt alleen verstrekt:

 • a.

  als de sportvoorziening (medisch) verantwoord is, en

 • b.

  als er sprake is van een serieuze langdurige sportbeoefening, niet zijnde topsport, en

 • c.

  in de vorm van een gemaximeerde financiële vergoeding.

Artikel 7.4 Recht op een individuele vervoersvoorziening voor boven regionaal gebruik

Persoon met beperkingen kan voor een vervoersvoorziening die verder reikt dan het lokaal vervoer als bedoeld in artikel 7.1 sub b. in aanmerking worden gebracht als:

 • a.

  het gaat om een bovenregionaal contact, dat uitsluitend door de aanvrager zelf bezocht kan worden, terwijl het bezoek voor de aanvrager noodzakelijk is om dreigende vereenzaming te voorkomen (medemensen te ontmoeten en sociale verbanden aan te gaan), en

 • b.

  het toekennen van de vervoersvoorzieningen zoals bedoeld in hoofdstuk 6 niet voldoende zijn om maatschappelijk te participeren

 • c.

  bovenregionaal vervoerssysteem geen adequate oplossing is;

 • d.

  aanvrager is niet in staat om zelf financieel te voorzien in de kosten van bovenregionaal vervoer.

Artikel 7.5 Recht op alternatieve individuele voorzieningen voor het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden

De persoon met beperkingen kan voor een alternatieve individuele voorziening als bedoeld in artikel 7.1 sub c in aanmerking komen als:

 • a.

  de gemeente na samenspraak met de persoon met beperkingen bepaalt dat de individuele voorzieningen als bedoeld in artikel 7.1 sub a en sub b geen toereikende oplossing bieden voor de hulpvraag die de persoon met beperkingen heeft, en

 • b.

  de alternatieve voorziening bijdraagt aan het ontmoeten van medemensen en het aangaan van sociale verbanden, en

 • c.

  deze alternatieve oplossing (medisch) verantwoord is, en

 • d.

  deze alternatieve oplossing geen onevenredig hoge kosten met zich meebrengt.

Afdeling III Procedures

Hoofdstuk 8 Het verkrijgen van voorzieningen en het motiveren van besluiten

Artikel 8.1 Motivering van de wijze van compenseren

In de beschikking staat vermeld op welke wijze dan wel hoe de aangedragen oplossing, ongeacht of er daadwerkelijk individuele voorzieningen worden ingezet, bijdraagt aan de oplossing van de hulpvraag van de persoon met beperkingen. Deze wijze van compenseren of de aangedragen oplossing draagt bij aan het behouden en bevorderen van de zelfredzaamheid en de normale maatschappelijke participatie van de persoon met beperkingen.

Artikel 8.2 Eigen bijdragen

 • a.

  Bij het verstrekken van individuele voorzieningen op grond van de wet is de persoon met beperkingen mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd,

 • b.

  De eigen bijdrage zoals bedoeld in artikel 8.2 sub a wordt afgestemd op het inkomen van de persoon met beperkingen.

 • c.

  Het college legt in het Besluit vast voor welke individuele voorzieningen zij een eigen bijdrage vraagt en hoe hoog deze eigen bijdrage is

Artikel 8.3 Samenhangende afstemming.

Het college legt in het Besluit regels vast omtrent de wijze waarop de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend wordt afgestemd op de situatie van de aanvrager.

Artikel 8.4 Voorwaarden

Het college kan aan het verstrekken van een voorziening voorwaarden verbinden, die verband houden met de aard en het doel van een bepaalde voorziening.

Hoofdstuk 9 Inlichtingen, intrekking en terugvordering

Artikel 9.1 Wijzigingen in de situatie.

Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht aan het college mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening.

Artikel 9.2 Intrekking van een beschikking

 • 1.

  Het college kan een beschikking, genomen op grond van deze verordening, geheel of gedeeltelijk intrekken indien:

  • a.

   niet is voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening;

  • b.

   op grond van gegevens beschikt is en gebleken is dat de gegevens zodanig onjuist waren dat, waren de juiste gegevens bekend geweest, een andere beslissing zou zijn genomen.

 • 2.
  • a.

   Een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget kan worden ingetrokken indien blijkt dat de tegemoetkoming of het budget binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van het middel waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden.

  • b.

   In afwijking van het tweede lid onder a kan een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten worden ingetrokken, indien blijkt dat de persoon met beperkingen 12 maanden na de toekenning niet daadwerkelijk is verhuisd.

  • c.

   In afwijking van het tweede lid onder a kan een besluit tot verlening van een financiële tegemoetkoming voor verhuis- en herinrichtingskosten worden ingetrokken, indien de persoon met beperkingen een aangeboden adequate woning weigert. Het college kan hieromtrent nadere regels stellen en opnemen in het Besluit.

 • 3.

  In de in de leden 1 en 2 onder a bedoelde gevallen dient de verstrekte voorziening te worden gerestitueerd binnen 6 weken nadat de intrekkingsbeslissing aan betrokkene is meegedeeld.

Artikel 9.3 Terugvordering

 • 1.

  Ingeval een beschikking is ingetrokken op grond van artikel 9.2 kan op basis daarvan reeds uitbetaalde financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget worden teruggevorderd.

 • 2.

  In geval het recht op een in eigendom verstrekte voorziening is ingetrokken kan deze voorziening worden teruggevorderd indien de voorziening is verleend op basis van valselijk verstrekte gegevens.

Hoofdstuk 10 Slotbepalingen.

Artikel 10.1 Hardheidsclausule.

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen bij of krachtens deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 10.2 Onvoorzien

In gevallen de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 10.3 Beleidsregels

Het college kan nadere regels vaststellen inzake het verstrekkingenbeleid.

Artikel 10.4 Indexering.

Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het op deze verordening berustende Besluit geldende bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 10.5 Evaluatie.

Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per 4 jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt deze verordening aangepast. Het college zendt hiertoe telkens na 1 jaar na de inwerkingtreding van de verordening aan de gemeenteraad een verslag over de doeltreffendheid en de effectiviteit van de verordening in de praktijk.

Artikel 10.6 Gevolgen van wetswijzigingen

 • 1.

  Ingeval van wijziging van de Wmo of een wijziging van een rijksregeling als gevolg waarvan deze verordening moet worden aangepast, zijn burgemeester en wethouders bevoegd om, vooruitlopend op een door de gemeenteraad te nemen besluit, af te wijken van de desbetreffende bepalingen van deze verordening en aanvragen te beoordelen in overeenstemming met de door de minister gewijzigde bepalingen.

 • 2.

  Indien tot intrekking van de Wmo wordt besloten, blijft deze verordening, vooruitlopend op een door de gemeenteraad te nemen besluit, buiten toepassing.

Artikel 10.7 Intrekking en inwerkingtreding

.

De verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning treedt in werking op 1 januari 2010, onder gelijktijdige intrekking van de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand van 1 januari 2010.

Artikel 10.8 Citeertitel.

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Loon op Zand, op .

De voorzitter, De griffier,