Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veenendaal

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (2e wijziging Reglement burgerlijke stand Veenendaal)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeenendaal
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (2e wijziging Reglement burgerlijke stand Veenendaal)
Citeertitel2e wijziging Reglement burgerlijke stand Veenendaal
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpambtelijke organisatie
Externe bijlageToelichting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, boek 1, art. 16, 16a t/m 16d
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 t/m 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-09-201801-01-2021artikel 1, 2, 3, 4, 5, 5A, 6, 7, toelichting

28-08-2018

gmb-2018-206014

11-06-201828-09-2018Aanpassing artikel 2, toevoeging lid 2 en wijziging lid 3

29-05-2018

gmb-2018-121689

-
18-10-200711-06-2018nieuwe regeling

25-09-2007

Veenendaalse Krant, 2007-10-10

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal houdende regels omtrent ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (2e wijziging Reglement burgerlijke stand Veenendaal)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veenendaal;

 

Overwegende dat

de gemeente Veenendaal de dienstverlening voor het voltrekken van rechtsfeiten wil uitbreiden vanwege de wensen van inwoners;

 

 

Gelet op:

de artikelen 1:16 en 1:16a tot en met 1:16 d van het Burgerlijk wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand;

 

 

Besluit

vast te stellen de Regeling tot tweede wijziging van het Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het bureau van de burgerlijke stand (2e wijziging Reglement burgerlijke stand Veenendaal).

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Het reglement verstaat onder:

a. ambtenaar van de burgerlijke stand:

een ambtenaar, in dienst van de gemeente, als zodanig door het college benoemd;

b. buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand:

een persoon, als zodanig door het college benoemd, uitsluitend belast met de voltrekking van huwelijken en partnerschapsregistraties en de omzettingen daarvan;

c. gemeentehuis:

alle locaties als zodanig door het college aangewezen

d. rechtsfeit:

een huwelijk, geregistreerd partnerschap of omzetting;

e. eenvoudig rechtsfeit:

het sober, binnen circa 15 minuten, voltrekken van een rechtsfeit

 

Artikel 2 Buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  De buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand worden onderscheiden in:

  • a.

   reguliere buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, die onder de rechtspositieregeling voor buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand Veenendaal vallen, en;

  • b.

   incidentele buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand, die niet onder de rechtspositieregeling voor buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand Veenendaal vallen.

 • 2.

  Inwoners van Veenendaal kunnen een gemotiveerde aanvraag indienen om hun rechtsfeit te laten voltrekken door een incidentele buitengewone ambtenaar van de burgerlijke stand;

 • 3.

  Tot incidenteel buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen worden benoemd:

  • a.

   raadsleden en leden van het college van burgemeester en wethouders, die op het moment van benoeming als zodanig bij de gemeente Veenendaal in functie zijn;

  • b.

   (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd door een college van burgemeester en wethouders van een andere gemeente en van wie de benoeming en beëdiging nog niet is verlopen;

  • c.

   andere personen, voor zover het geen rechtsfeit betreft dat kosteloos, eenvoudig of met spoed wordt voltrokken.

 • 4.

  De benoeming van een incidenteel buitengewoon ambtenaar geldt slechts voor de voltrekking van het rechtsfeit waarvoor op grond van lid 2 een aanvraag is ingediend.

 • 5.

  De incidentele buitengewone ambtenaren van de burgerlijke stand ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Artikel 3 Locatie

De ambtenaar van de burgerlijke stand en de (incidentele) buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun taken die voortvloeien uit boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in het gemeentehuis of op een andere door of namens het college aangewezen locatie in de gemeente Veenendaal.

 

Artikel 4 Leiding

De teamcoördinator Klantcontactcentrum is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 5 Openstelling

 • 1.

   

  • a.

   Het bureau van de burgerlijke stand is voor het publiek geopend:

   • i

    Voor het voltrekken van rechtsfeiten in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein:

    • Op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot en met 16.00 uur (op de hele uren);

    • Op donderdag tevens om 17.00, 18.00 en 19.00 uur;

    • Op zaterdag van 11.00 tot en met 15.00 uur (op de hele uren).

   • ii

    Voor het voltrekken van rechtsfeiten op een andere locatie dan het gemeentehuisaan het Raadhuisplein: Van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 20.00 uur.

   • iii

    Voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tijdens de uren waarop Klantcontactcentrum voor het publiek is geopend.

  • b.

   In bijzondere gevallen kan het college afwijken van de in het eerste lid, onder a), sub i) en sub ii) genoemde tijden.

 • 2.

  Voor het twee maal per week de gelegenheid geven tot het voltrekken van een kosteloos rechtsfeit bepaalt, overeenkomstig artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand, de ambtenaar van de burgerlijke stand de dagen en uren.

 • 3.

  Voor het voltrekken van een eenvoudig rechtsfeit bepaalt de ambtenaar van de burgerlijke stand de dagen en uren.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de in lid 1 genoemde openingstijden samenvallen met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op dagen dat het bureau gesloten is voor een beperkt aantal werkzaamheden geopend worden op door het college te bepalen uren.

 • 6.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan de ambtenaar van de burgerlijke stand, worden geopend op tijden dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 

Artikel 5A voltrekken kosteloos rechtsfeit voor niet-inwoners

Indien personen die niet in Veenendaal wonen een verzoek hebben ingediend voor het voltrekken van een kosteloos rechtsfeit, wordt een wachttijd van drie maanden in acht genomen vanaf het eerst beschikbare moment.

 

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: 2e wijziging Reglement burgerlijke stand Veenendaal.

 

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Vastgesteld in de vergadering van 28 augustus 2018

 

burgemeester en wethouders,

secretaris - mevrouw drs. A.P.W. van de Klift

wnd. burgemeester - P.A. Zoon