Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eemnes

Beleidsnotitie Aan-huis-gebonden-beroepen in bijgebouwen bij woongebouwen in Eemnes

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEemnes
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie Aan-huis-gebonden-beroepen in bijgebouwen bij woongebouwen in Eemnes
CiteertitelBeleidsnotitie Aan huis-gebonden-beroepen in bijgebouwen bij woongebouwen in Eemnes
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpRuimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Externe bijlageBeleidsnotitie Aan huis-gebonden-beroepen Bijlage 1 Relevante wetsartikelen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze beleidsregel treedt per 2 december 2008 met terugwerkende kracht in werking.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit op de Ruimtelijke Ordening, art. 4.11
  2. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 3.23
  3. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 3.24
  4. Wet op de Ruimtelijke Ordening, art. 8.4

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-12-200802-12-2008nieuwe regeling

17-06-2008

Laarder Courant De BEL 11-12-2008

Collegebesluit 17-06-2008

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie Aan huis-gebonden-beroepen in bijgebouwen bij woongebouwen in Eemnes

 

 

Deel Inleiding

Het college van Eemnes heeft gevraagd of er een handvat kan worden geboden voor de beoordeling van aan-huis-gebonden-beroepen in bijgebouwen bij woningen. Voor het aan huis gebonden beroep in de woning zelf is in de jurisprudentie al veel toegestaan, mits de woonfunctie behouden blijft. Daarbij is in de meest recente bestemmingsplannen in Eemnes al een regeling van kracht. Hierbinnen is het mogelijk om kleinschalig bedrijfsmatige activiteiten dan wel kantoor/praktijkruimte te vestigen, mits dit niet ten koste gaat van de woonomgeving.

Tegen de ontwikkeling van aan-huis-gebonden-beroepen in woningen bestaan geen stedenbouwkundige bezwaren. Wel is het gewenst de ontwikkeling planologisch te regelen.

Hierna volgen definities, voorwaarden, aanvullende voorwaarden en de procedure voor het verlenen van een ontheffing voor aan-huis-gebonden beroepen in bijgebouwen bij woningen in Eemnes.

Deel Definities

Een kantoor of praktijkruimte is een gebouw of een gedeelte daarvan dat dient voor het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch, medisch, paramedisch, therapeutisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied.

- Een aan-huis-gebonden-beroep is het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, architectonisch, kunstzinnig, juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, dan wel het uitoefenen van een beroep op medisch, paramedisch of therapeutisch gebeid, welke door hun beperkte omvang in een gedeelte van een woning en de daarbij behorende bebouwing wordt uitgeoefend.

- Een bijgebouw is een vrijstaand of aangebouwd gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, ondergeschikt in afmeting.

Deel Voorwaarden voor ontheffing

Het gebruik van bijgebouwen bij woningen voor aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten is toegestaan onder de volgende voorwaarden:

a. de ontwikkeling vindt plaats in een bestaand bijgebouw;

b. er vinden hooguit inpandige bouwwerkzaamheden plaats;

c. de vloeroppervlakte van de activiteit is maximaal 40 m2;

d. er is voldoende parkeergelegenheid;

e. er bestaat geen nadelige invloed op normale afwikkeling van verkeer;

f. met de ontwikkeling is geen sprake van horeca en/of detailhandel, behalve ondergeschikt;

g. het beroep of de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner van de woning;

h. medewerking wordt geweigerd indien de activiteit naar het oordeel van het college teveel overlast geeft.

Deel Toelichting

Voorgesteld beleid is een inhoudelijke voortzetting van het beleid voor aan-huis-gebonden-beroepen in woningen, zoals dat in de laatste bestemmingsplannen voor Eemnes is opgenomen.

Nieuwbouw ten behoeve van het aan-huis-gebonden-beroep is uitgesloten. In het Bro staat ook dat het om inpandige bouwwerkzaamheden moet gaan.

Voor de beoordeling van het aantal nodige parkeerplaatsen, wordt gebruik gemaakt van de CROW-norm.

Deel Aanvullende bepalingen voor de ontheffing

- Aanvragen worden beoordeeld aan de hand van een onderbouwde aanvraag. Daaruit moet blijken op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden.

- De aanvrager draagt zelf zorg voor de onderbouwing.

- De aanvrager geeft inzage in de resultaten van het overleg dat hij over het voornemen met naaste buren heeft gevoerd.

- Aanvrager sluit met de gemeente een overeenkomst waarin een regeling wordt getroffen over de betaling door aanvrager aan de gemeente van eventuele planschade ex artikel 6.1 Wro

- Het college van burgemeester en wethouders kan in de vrijstelling nadere voorwaarden ten aanzien van tijdstippen en/of tijdsperioden van uitoefening van de activiteit stellen.

Deel Procedure voor ontheffing

Basis voor medewerking aan dergelijke verzoeken is artikel 3.23 van de Wro en artikel 4.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening.

1. B&W beslissen binnen vier weken na ontvangst van de aanvraag over de principemedewerking;

2. Het verzoek wordt dan geweigerd, of procedure 3:4 Awb wordt gestart;

3. Binnen vier weken na afloop van de ter inzagelegging 3:4 Awb beslissen B&W op de aanvraag;

4. Het besluit treedt in de zevende week na bekendmaking in werking, een verzoek om voorlopige voorziening schorst de werking van het besluit.

Deel Datum inwerkingtreding

Het beleid voor aan-huis-gebonden-beroepen in bijgebouwen bij woongebouwen in Eemnes, treedt in werking op 2 december 2008.

Aldus vastgesteld door het college in zijn vergadering van 17 juni 2008.

Burgemeester en Wethouders van Eemnes,

de heer mr. A.J.M. de Bruijn de heer R. van Benthem

secretaris burgemeester