Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Leeuwarderadeel

Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Leeuwarderadeel
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is dit besluit per 1 januari 2020 vervallen.

.

Bijlage; mandaatlijst – lijst van toegekende mandaten 2017

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2020nieuwe regeling

06-12-2016

Gemeenteblad, 2016, 183355

Onbekend.

Tekst van de regeling

Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel, de heffingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel, de invorderingsambtenaar van de gemeente Leeuwarderadeel:

BESLUITEN:

Ieder voor zover het de hem toebehorende bevoegdheid betreft:

I de uitoefening van de bij dit besluit behorende lijst van bevoegdheden, op te dragen aan de daarbij vermelde functionarissen en deze lijst, “Mandaatlijst – Lijst van toegekende mandaten 2017”;

II in te stemmen met de (aanvullende) ondermandaatbesluiten als opgenomen in bijgaande lijst, “Mandaatlijst – Lijst van toegekende mandaten 2017”;

III. de bij dit besluit behorende “Algemene regels bij het gebruik van gemandateerde bevoegdheden 2017” vast te stellen;

IV het Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren en belastingambtenaren gemeente Leeuwarderadeel 2016 en het Tweede Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren en belastingambtenaren gemeente Leeuwarderadeel 2016/2017 (eigen ambtenaren) blijven onverkort van kracht. In het geval dit besluit en de hierbij behorende mandaatlijsten en genoemde Aanwijzingsbesluiten onderling tegenstrijdige regelingen zouden bevatten, geldt de tekst van die Aanwijzingsbesluiten;

IV alle andere besluiten tot het mandateren van bevoegdheden die geen betrekking hebben op de onderwerpen die zijn opgenomen op de bij dit besluit behorende “Mandaatlijst - Lijst van toegekende mandaten 2017 “, blijven onverkort van kracht;

V A. dit besluit treedt in werking op 15 december 2016 en geldt tot 1 januari 2018.

B. het “Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel” en de daarbij behorende mandaatlijst met ingang van 15 december 2016 in te trekken.

Stiens, 6 december 2016

Burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel,

de secretaris, de burgemeester,

(Harrie Siegersma) (drs. Joop R.A. Boertjens)

De burgemeester van Leeuwarderadeel,

(drs. Joop R.A. Boertjens)

De heffingsambtenaar,

(G. Stam)

Beleidsadviseur A met oplegprofiel

Clustercoördinator van het cluster Financiën

van de gemeente Leeuwarderadeel

De invorderingsambtenaar,

(C. Bron)

Beleidsadviseur A

van het cluster Financiën

van de gemeente Leeuwarderadeel.

Algemene regels bij het gebruik van gemandateerde bevoegdheden 2017

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • 1.

  Mandaat: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan besluiten te nemen. Er zijn twee soorten mandaat, te weten afdoeningsmandaat en ondertekeningsmandaat.

 • 2.

  Afdoeningsmandaat: de bevoegdheid tot het nemen van besluiten, met inbegrip van het ondertekenen daarvan.

 • 3.

  Ondertekeningsmandaat: de bevoegdheid tot het ondertekenen van het door het bestuursorgaan genomen besluit waarbij door dit bestuursorgaan reeds is ingestemd met de concept brief.

 • 4.

  Volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.

 • 5.

  Machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, zijnde geen besluiten noch privaatrechtelijke rechtshandelingen.

 • 6.

  Mandaatlijst: “Mandaatlijst – Lijst van toegekende mandaten 2017”,

Artikel 2

De gemandateerde is bij afdoeningsmandaat bevoegd tot het nemen en uitvoeren van besluiten als in de mandaatlijst behorende bij dit besluit genoemd, tenzij;

 • a.

  advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten c.q. niet tot dezelfde conclusie leiden;

 • b.

  overleg nodig is met de portefeuillehouder c.q. de burgemeester en deze te kennen geeft het voorstel aan het college van burgemeester en wethouders c.q. te willen voorleggen, dan wel dat de burgemeester aangeeft zelf te besluiten;

 • c.

  het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid;

 • d.

  het besluit overschrijding van de budgetten en kredieten zou inhouden;

 • e.

  het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften betreft;

 • f.

  de aard van de besluitvormingsprocedure zich tegen de mandaatverlening verzet;

 • g.

  het nemen van het besluit afwijkt van een beleidsregel als bedoeld in artikel 4:84 van de Awb;

 • h.

  het nemen van een besluit afwijkt van een wettelijk verplicht advies;

 • i.

  het nemen van een besluit niet past binnen het daarvoor bestemde budget of investeringskrediet;

 • j.

  bij het nemen van een besluit artikel 169 vierde lid Gemeentewet van toepassing is;

 • k.

  bij het besluit de gemandateerde persoonlijke betrokkenheid heeft.

Artikel 3

Doet zich in een van de in artikel 2, onder a. t/m k. omschreven situaties voor, dan wordt het nemen van het besluit voorgelegd aan het oorspronkelijk bestuursorgaan.

Artikel 4

Het mandaat wordt uitgeoefend door degene die de functie van de gemandateerde bekleedt. Bij afwezigheid van de gemandateerde wordt deze vervangen door diens plaatsvervanger overeenkomstig de geldende vervangingsregelingen. Daartoe kan in ieder geval de algemeen directeur door de directeur bedrijfsvoering worden vervangen en visa versa. De aangewezen loco-secretarissen zijn eveneens bevoegd tot het vervangen van de algemeen directeur en / of de directeur bedrijfsvoering.

Artikel 5

Ondermandaat van de gemandateerde bevoegdheden is mogelijk met instemming van de mandaatgever.

Artikel 6

De Algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering, voor zo ver het betreft hun taakveld, zijn bevoegd, vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling of voorzien in de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Leeuwarderadeel – Leeuwarden ondermandaten te verlenen, volmachten en machtigingen door te geven aan functionarissen, die werkzaam zijn bij of in opdracht van de gemeente Leeuwarden.

Indien genoemde bevoegdheden worden verleend aan functionarissen bij organisaties of bedrijven die in opdracht van de gemeente Leeuwarden diensten verlenen aan deze gemeente of haar burgers wordt aangegeven:

 • De functie van de functionaris;

 • Het onderdeel van de organisatie waarvoor deze werkt;

 • De naam van de organisatie, met de aanduiding van de rechtsvorm van de organisatie;

 • De plaats van vestiging;

 • Tot welk maximaal bedrag per handeling de functionaris bevoegd is.

  Burgemeester en wethouders van Leeuwarden of de burgemeester van Leeuwarden voor zo ver het betreft de wettelijke bevoegdheid van het betreffende bestuursorgaan dienen toestemming te geven voor de toekenning, voor zover dit al niet geregeld is op grond van de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Leeuwarderadeel – Leeuwarden.

Artikel 7

 • 1.

  De ondertekening van de krachtens afdoeningsmandaat genomen besluiten, geschiedt door de gemandateerde namens het desbetreffende bestuursorgaan.

 • 2.

  De ondertekening van de krachtens ondertekeningsmandaat genomen besluiten geschiedt door de gemandateerde overeenkomstig het door het desbetreffende bestuursorgaan genomen besluit.

Artikel 8

De mandaatlijst is openbaar en ligt voor een ieder ter inzage.

Artikel 9

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘ Algemene regels bij het gebruik van gemandateerde bevoegdheden 2017 “

Toelichting op het Algemeen mandaatbesluit gemeente Leeuwarderadeel 2017

Inleiding

De afgelopen jaren zijn er middels diverse afzonderlijke besluiten bevoegdheden gemandateerd aan sectorhoofden dan wel aan andere ondergeschikten binnen de gemeentelijke organisatie. Het was echter wenselijk dat deze afzonderlijke mandaten werden gebundeld in een algemene mandaatlijst om de overzichtelijkheid te waarborgen. Daartoe is in 2008 het algemeen mandaatbesluit en de daarbij behorende mandaatlijst in werking getreden. De algemene mandaatlijst en het mandaatbesluit dienen echter jaarlijks tegen het licht te worden gehouden, waarbij bekeken wordt of een herziening van de mandaatlijst nodig is. Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving en organisatorische wijzigingen zijn regelmatig aanpassingen in de mandaatlijst en het mandaatbesluit nodig.

Beschrijving rechtsfiguur mandaat

Afdeling 10.1 van de Algemene wet bestuursrecht bevat een algemene regeling voor mandaat. Onder mandaat wordt verstaan: De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen. Het gaat hierbij om besluiten in de zin van artikel 1:3 van de Awb. Mandaat moet worden onderscheiden van volmacht of machtiging. Volmacht is het verlenen van een bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen. Machtiging is het verrichten namens een bestuursorgaan van feitelijke handelingen. De Awb en dit Algemeen mandaatbesluit zijn van overeenkomstige toepassing in gevallen dat een bestuursorgaan volmacht of machtiging verleent aan een gemeenteambtenaar (artikel 10:12 Awb). Een besluit dat door de gemandateerde wordt genomen, geldt als een besluit van de mandaatgever. Deze blijft bevoegd de gemandateerde bevoegdheid zelf uit te oefenen. De gemeente Leeuwarderadeel kent ook het zogenoemde ondertekeningsmandaat. In het geval het college heeft ingestemd met een voorstel en een daarbij behorende conceptbrief, mag de brief worden ondertekend door de clustercoördinator. Een uitzondering geldt voor wettelijk uitgezonderde mandaten, zoals de beslissing op een bezwaarschrift en bij politiek gevoelige kwesties.

Besluit namens mandaatgever

In het krachtens afdoeningsmandaat genomen besluit moet worden vermeld namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen. Bij een ondertekeningsmandaat moet worden aangegeven: ‘’overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders genomen besluit, <naam functionaris>, <naam functie>

Ondermandaat

De mandaatgever kan toestaan dat de gemandateerde de bevoegdheid weer doormandateert. In de mandaatlijst zijn enkele bevoegdheden doorgemandateerd aan de clustercoördinatoren en medewerkers van de gemeente Leeuwarderadeel. Overigens wordt bij ondermandaat een besluit namens het bestuursorgaan genomen; dus niet namens de eerst gemandateerde.

Koppeling aan functies

Het mandaat is niet gekoppeld aan een persoon, maar aan de functie van de gemandateerde. In de meeste gevallen zijn dit de directieleden (algemeen directeur en directeur bedrijfsvoering). Het ondermandaat wordt in de meeste gevallen verleend aan de clustercoördinatoren en soms aan de medewerkers. Bij afwezigheid van de gemandateerde, gaat de bevoegdheid over naar diens plaatsvervanger.

Informatieplicht

De plicht tot informatieverstrekking is opgenomen in de Awb.

De gemandateerde verschaft de mandaatgever op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid (art. 10:6 lid 2 Awb).

Opbouw mandaatbesluit

Allereerst worden algemene regels gegeven over de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden. Vervolgens wordt een opsomming gegeven van (algemene) bevoegdheden die alle clusters betreffen. Het mandaatbesluit bevat verder een overzicht van de gemandateerde en ondergemandateerde bevoegdheden per cluster.

Procedure

Het mandaatbesluit en de mandaatlijst worden jaarlijks herzien. Hiertoe kunnen verzoeken en wijzigingen worden doorgegeven aan de afdeling bestuurlijk juridische zaken. De juridisch medewerker draagt er zorg voor dat het mandaatbesluit en de mandaatlijst jaarlijks worden geactualiseerd en dat een en ander jaarlijks ter vaststelling aan de bestuursorganen wordt aangeboden.

Na vaststelling van het mandaatbesluit en de mandaatlijst treedt deze in werking op de datum, zoals deze in het besluit aangegeven is.

Het mandaatbesluit en de mandaatlijst worden ter inzage gelegd. Ook vindt publicatie plaats in het Gemeenteblad en in de Stienser. Later wordt deze in geconsolideerde vorm beschikbaar gesteld op http://www.overheid.nl

Ondermandaat Algemeen directeur en Directeur Bedrijfsvoering

Het is mogelijk dat de uitvoering van bepaalde uitvoerende bestuurstaken, vooruitlopend op de herindeling van 1 januari 2018, al in de loop van 2017 of eerder worden overgedragen aan de organisatie van de gemeente Leeuwarden. Met het oog hierop kunnen genoemde directeuren de betreffende bevoegdheden overdragen aan Leeuwarden of aan organisaties die diensten verlenen aan de gemeente Leeuwarden.

De directeuren kunnen slechts die bevoegdheden overdragen, die hen toegekend zijn bij de mandaatlijst. De betreffende regeling is opgenomen in artikel 6.