Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Hoogezand-Sappemeer

Algemeen mandaatbesluit gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Hoogezand-Sappemeer
Officiële naam regelingAlgemeen mandaatbesluit gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012
CiteertitelAlgemeen mandaatbesluit gemeente Hoogezand-Sappemeer 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerppersoneel en organisatie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-201231-01-2013Nieuwe regeling

01-05-2012

Regiokrant

Geen
01-06-201201-09-2013Nieuwe regeling

01-05-2012

Regiokrant

Geen

Tekst van de regeling

Algemeen mandaatbesluit per 1 juni 2012

Regels, in acht te nemen bij afdoening krachtens mandaat
 • 1. Het (onder)mandaat is gekoppeld aan een bepaalde functie en wordt uitgeoefend door degene, die de functie bekleedt, bij diens afwezigheid door diens waarnemer of anders door diens plaatsvervanger.

   

 • 2. Over de uitoefening van gemandateerde bevoegheden pleegt de (onder)gemandateerde vooraf overleg met de betreffende portefeuillehouder, indien:

  • a.

   die uitoefening afwijking van vastgestelde beleidsregels betekent;

  • b.

   tegen die uitoefening door één of meer belanghebbenden bezwaar of beroep is aangekondigd;

  • c.

    die uitoefening een beslissing inhoudt om een aanvraag of medewerking anderszins te weigeren.

  Dit vooroverleg wordt op de beslissing of het archief-exemplaar van de uitgaande brief vastgelegd met de volgende tekst: Op dd mmmm jjjj is met mij over dit stuk vooroverleg gepleegd, handtekening en naam portefeuillehouder.

   

 • 3. De verstrekking van informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur geschiedt met inachtneming van de door burgemeester en wethouders en de burgemeester vastgestelde Handreiking behandeling verzoeken om andere informatie dan milieu-info.

   

 • 4. De (onder)gemandateerden kunnen aan hen gemandateerde bevoegdheden, inclusief de ondertekening, laten uitoefenen door (onder)ondergemandateerden. Als de bevoegdheid volgens dit mandaatbesluit nog niet (onder)ondergemandateerd is, stelt de (onder)gemandateerde de mandaatgever vooraf in kennis van een ondermandaat. Tevens geeft hij dit door aan de juridische adviseurs van het Bedrijfsbureau.

   

 • 5. Bij de uitoefening van een bevoegdheid krachtens mandaat hanteert de gemandateerde (in uitgaande brieven) de ‘ikvorm’ en wordt voor de ondertekening de volgende formulering gebruikt:

   

  Voorbeeld:

  Namens mandaatgever:                                          

  Namens

  Burgemeester en Wethouders:

  handtekening.

  NaamN. Evenhuis
  Functie- omschrijving gemandateerdeManager Vergunningverlening en handhaving

   

 • 6. Bij de uitoefening van een bevoegdheid krachtens ondermandaat hanteert de ondergemandateerde (in uitgaande brieven) de ‘ikvorm’ en wordt voor de ondertekening de volgende formulering gebruikt:

   

  Voorbeeld:

  Namens mandaatgever:                                                                                                              Namens

  Burgemeester en Wethouders:

  handtekening.

   

  NaamJ. Brakels
  Functie-omschrijving ondergemandateerdede salarisadministrateur

                                                                                                                                                                                    

 • 7. Bij mandaat of ondermandaat wordt, als beslissing alleen betrokken is op de uitgaande brief, v.w.b. die beslissing volstaan met de volgende tekst op het archiefexemplaar van de uitgaande brief: Conform brief beslist op ………, handtekening.

 • 8. Bij een bevoegdheid tot feitelijke handeling moet i.p.v. mandaat en gemandateerde(n) worden gelezen: machtiging en gemachtigde(n). Bij een bevoegdheid tot privaatrechtelijke rechtshandeling moet i.p.v. mandaat en gemandateerde(n) worden gelezen: volmacht en gevolmachtigde(n).

   

  PS Als niet (alleen) het college mandaatgever is maar (ook) de burgemeester, wordt(en) in de mandatenlijst tussen haakjes achter de bevoegdheid de mandaatgever(s) vermeld

  [Klik hier om het document te downloaden] [Klik hier om het document te downloaden]

TAAKGEBIED ALLE AFDELINGEN/WERKMAATSCHAPPIJEN GEMANDATEERDEONDERGEMANDATEERDE (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
ADMINISTRATIEF   
Toezenden van gevraagde of verplicht te verstrekken kwantitatieve gegevens dan wel van informatie over door bestuursorganen genomen besluiten en het in deze gemeente gevolgde beleid, zoals dat in regelingen of anderszins schriftelijk is vastgelegdBetrokken afdelingsmanager/directeur werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ers afdeling/werkmaatschappijHandtekening
Zenden van ontvangstbevestiging van brieven, w.o. aanvragen e.d. Betrokken afdelingsmanager/directeur werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ers afdeling/werkmaatschappijvoorgedrukt formulier of handtekening
Vragen van adviezen aan derden binnen het budget en de normale bedrijfsvoeringBetrokken afdelingsmanager/directeur werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ers afdeling/werkmaatschappijHandtekening
Zenden van een rappèl aan derdenBetrokken afdelingsmanager/directeur werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ers afdeling/werkmaatschappijHandtekening
Beantwoording brieven, die kunnen worden afgedaan met een verwijzing naar of met uitleg over geldende regelgeving, bestaand beleid e.d.Betrokken afdelingsmanager/directeur werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ers afdeling/werkmaatschappijHandtekening
Afhandeling van inzage-verzoeken van betrokkenen in WBP-bestandenCentraal: manager Bedrijfsbureau Decentraal: betr. afdelingsmanager/directeur werkmaatschappijC: Communicatie-adviseurs D: medew. Afd/Wm. Handtekening
Openbaar bekendmaken van algemene besluiten e.d.Betrokken afdelingsmanager/directeur werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ers afdeling/werkmaatschappij 
    
PERSONEEL EN ORGANISATIE   
Zenden van attentie bij langdurige ziekte t.b.v.:-          medewerkers;    -          Afdelingsmanager/directeur werkmij.    Afdelingsmanager/directeur werkmij   (Algemeen) Directeur    Unithoofden, 2050028 (KCK) en 2060125 (De Kalkwijck)       
Uitvoering cadeauregeling t.b.v.:-          medewerkers;  -          Afdelingsmanager/directeur werkmij.  Afdelingsmanager/directeur werkmij (Algemeen) Directeur   P&O adviseur A (HS 15215)      Handtekening   Handtekening
Verstrekken van dienstkleding, voorzover nog niet in (onder)mandatering is voorzien via Regeling financieel beheerAfdelingsmanager/directeur werkmijUnithoofden, 2050028 (KCK) en 2060125 (De Kalkwijck)  Handtekening
Toekenning stagevergoedingenAfdelingsmanager/directeur werkmijUnithoofden, 2050028 (KCK), 2060125 (De Kalkwijck) en 2070110 (Bibliotheek)  Handtekening
    
TAAKGEBIED ALLE AFDELINGEN/WERKMAATSCHAPPIJEN  GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
PERSONEEL EN ORGANISATIE   
Uitvoering fietsregeling (bestuurders) v.w.b. besluiten op aanvragen van:raadsleden-          burgemeester en wethouders    Griffier (Algemeen) Directeur         Handtekening Handtekening
Uitvoering Cafetariamodel t.b.v.:-          medewerkers;      -          Afdelingsmanager/directeur werkmij.  Afdelingsmanager/directeur werkmij     (Algemeen) Directeur  Unithoofden, 2050028 (KCK), 2060125 (De Kalkwijck) en 2070110 (Bibliotheek)    Handtekening       Handtekening
Uitvoering Algemene Arbeidsvoor-waarden Regeling en daarop gebaseerde regelingen maar m.u.v.:-   Werving en selectie t.a.v. medewerkers voor betreffende organisatiedeel  -   Werving en selectie t.a.v. Algemeen Directeur-   Benoeming Algemeen Directeur -   Schorsing-   Ontslag, behoudens op eigen verzoek-   Uitvoering reiskostenregeling t.b.v. medewerkers(Algemeen) Directeur     Afdelingsmanager/directeur werkmaatschappij             Betrokken afdelingsmanager/ directeur werkmaatschappij      Unithoofden, 2050028 (KCK) en 2060125 (De Kalkwijck)         Handtekening     Handtekening               Handtekening  
Aanwijzen van legitimatiehouders en ondertekenen van legitimatiebewijzen(Algemeen) DirecteurAfdelingsmanagerHandtekening
Uitvoering reiskostenregeling bestuurders(Algemeen) Directeur Handtekening
Ondertekenen van declaraties (o.b.v. besluitvorming) van overwerk, ORT, reiskosten, representatiekosten, V&O en VOG’sAfdelingsmanager /directeur werkmijUnithoofden, 2050028 (KCK), 2060125 (De Kalkwijck) en 2070110 (Bibliotheek)  Handtekening
SUBSIDIES   
Uitvoering van de volgende bevoegdheden uit de Algemene subsidieverordening welzijn t.a.v. voorzieningen die tot het takenpakket van de betreffende afdeling behoren: -  besluiten over subsidieverlening; -  vaststellen van subsidiebedrag, al dan niet op aanvraag;-   besluiten over het verlenen van voorschotten;  -   besluiten over wijziging of intrekking van de subsidieverlening of subsidievaststelling;-   goedkeuring van afwijking van de aanvraag, voorzover afwijking past binnen de subsidieregels;-   terugvorderen van voorschot, voor zover dit vastgestelde subsidiebedrag overstijgt  Manager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappij           W&S: HS 45205+45105W&S: HS 45205+45105   Medewerk(st)ers betreffende afdeling/werkmij       W&S: HS 45205+45105     Medewerk(st)ers betreffende afdeling/werkmaatschappijHandtekening         Handtekening  Handtekening     Handtekening  Handtekening
TAAKGEBIED ALLE AFDELINGEN/WERKMAATSCHAPPIJEN GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
SUBSIDIES   
Aanvragen van subsidies bij andere instanties (B&W en burgemeester)Manager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappij Handtekening
    
AWB+ANDERE JURIDISCHE ZAKEN   
Aanvragers van beschikkingen e.d. in de gelegenheid stellen aanvraag aan te vullen binnen gestelde termijn en als dat niet (voldoende) gebeurt besluiten aanvraag niet te behandelen (o.a. o.b.v. art. 4:5 Awb)Manager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ersHandtekening
Aanvrager/belanghebbende in de gelegenheid stellen zienswijze naar voren te brengen c.a. (artt. 4:7 en 4:8 AWB)Directeur werkmaatschappij of afdelingsmanagerBetr. medewerk(st)ersHandtekening
Besluiten en handelingen verrichten t.a.v. verdagingen (art. 4:14 en 7:10, derde en vierde lid, AWB). Manager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappijBetr. (juridisch) medewerk(st)ersHandtekening
Vragen van instemming met uitsteltermijn voor het geven van een beschikking op aanvraag (art. 4:15 lid 2a Awb)Directeur werkmaatschappij of afdelingsmanagerBetr. medewerk(st)ersHandtekening
Informeren ingebrekestellers dat ze geen recht op dwangsom hebben, omdat overschrijding beschikkingstermijn binnen 1e 14 dagen na ingebrekestelling is gebleven (art. 4:17 lid 3 Awb)Directeur werkmaatschappij of afdelingsmanagerBetr. medewerk(st)ersHandtekening
Beschikkingen geven t.a.v. geldschulden als bedoeld in de volgende artikelen van de Awb: - 4:86 (vaststelling); - 4:94 (uitstel betaling); - 4:95 (voorschot); - 4:96 (intrekking wijziging van uitstel of voorschot) - 4:99 (rentevaststelling);- 4:112 (aanmaning).Manager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappijBetr. (juridisch) medewerk(st)ersHandtekening
Het schriftelijk bevestigen van (mondeling) met de gemeente gemaakte afsprakenDirecteur werkmaatschappij of afdelingsmanagerBetr. medewerk(st)ersHandtekening
Beslissen tot en ondertekenen van aansprakelijkstellingen voor schade aan eigendommen gemeente (B&W en B)Manager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ersHandtekening
    
Besluiten tot voeging in een strafproces en alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen in dat verband verrichten (B&W en burgemeester)De manager afdeling/ directeur werkmaatschappij, die ambtelijk verantwoordelijk is voor betreffende gemeentelijke eigendomDoor de manager/directeur aan te wijzen medewerkers van die afdeling/ werkmaatschappijHandtekening
Informatieve brieven voorafgaande aan vooraankondiging handhaving en handhavingsbesluitManager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappijBetr. medewerk(st)ersHandtekening
TAAKGEBIED ALLE AFDELINGEN/WERKMAATSCHAPPIJENGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
AWB+ANDERE JURIDISCHE ZAKEN   
Beslissen tot en het doen van aangifte bij de politie van strafbare feiten, die het taakveld van de betreffende afdeling raken (B&W en B)Manager betr. afdeling/directeur betr. werkmaatschappijBetr. mede- werk(st)ersHandtekening
Beslissen tot ontzegging van de toegang tot één of meer van de volgende locaties van de gemeente (B&W):-          het gemeentehuis;-          de brandweerkazerne;-          het Afval Aanbreng Punt;-          locatie Haydnlaan. en ondertekening van brieven daarover (burgemeester)(Algemeen) directeur  
Houden van aanbestedingenDirecteur werkmaatschappij of afdelingsmanagerDoor hen aangewezen medewerk(st)ersHandtekening
Voor de bestanden van zijn/haar afdeling volledig de meldingen bij het CPB doen (dus bijvoorbeeld incl. begeleidende brieven, ondertekening van authenticatieformulieren en wijzigingen in meldingen)  Manager van de betreffende afdeling Handtekening
Besluiten tot het aangaan van (meerjarige) overeenkomsten over de bedrijfsvoering   (B&W) en de ondertekening van die overeenkomsten (burgemeester), voorzover die overeenkomsten voor de gemeente budgettair neutraal of positief zijn, tenzij de raad (volgens de Financiële verordening) in de gelegenheid gesteld moet worden vooraf zijn wensen en bedenkingen ter kennis van B&W te brengen            *Directeur werkmaatschappij of afdelingsmanager Handtekening

 *          Zie de Regeling financieel beheer voor volmachten van B&W en de burgemeester aan de hoofdbudgethouders voor het aangaan en ondertekenen van (meerjarige) verplichtingen/overeenkomsten ten laste van toegekende budgetten en de toestemming van die bestuursorganen om voor die bevoegdheden onder(onder)volmacht te verlenen

TAAKGEBIED  PUBLIEKSZAKENGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
VERKLARINGEN E.D.   
Afgifte van attestaties de vita, verklarin-gen van Nederlanderschap, verklaringen van ingezetenschap, legalisaties van hand-tekeningen, kennisgevingen inzake het ver-/herkrijgen van het Nederlanderschap (burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55112Handtekening
    
OVERIGE UITVOERING LANDE-LIJKE REGELINGEN burgerzaken   
Uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55112 HS 55230Handtekening
Uitvoering Wet gemeentelijke basisadmi-nistratie persoonsgegevens (wet GBA, Stb. 1994, 494), Besluit GBA (Stb. 1994, 690) en Privacyreglement GBA (inclusief afnemen van verklaring onder ede)Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55112 HS 55230 HS 55105 HS 55205 HS 55235 HS 55240Handtekening
Uitvoering van de Kieswet binnen de daarvoor vastgestelde richtlijnen (B&W en burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55205 HS 55112Handtekening
Uitvoering van de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersreglement met be­trekking tot de afgifte van rijbewijzen en de daarmee verband houdende werk­zaamheden (burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55112 HS 55235Handtekening
Uitvoering van de Paspoortwet en de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55112 HS 55235Handtekening
Uitvoering van de volgende bevoegd-heden uit de Wet op de Lijkbezorging:-   Beslissen over verlof geven tot ontleding van een lijk ex art. 68 (burgemeester);-   Andere termijn stellen voor begraving of verbranding van een lijk ex. art. 17 (burgemeester);-   Beslissen over vergunning tot opgraving en vervoer van een opgegraven lijk ex art. 29 (burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55105 HS 55110 HS 55112  Handtekening
TAAKGEBIED  PUBLIEKSZAKEN GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
OVERIGE UITVOERING LANDE-LIJKE REGELINGEN burgerzaken   
Advisering t.a.v. geslachtsnaamwijziging o.g.v. het “Besluit houdende regels voor geslachtsnaamwijziging 6 oktober 1997” (burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55230Handtekening
Aanvragen van inlichtingen o.g.v. art. 14 van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en o.g.v. de artt. 11a, 12 en 13 van het Besluit justitiële gegevens (burgemeester)Manager PubliekszakenHS 55112Handtekening
Uitgifte van de gehandicapten parkeerkaartenManager PubliekszakenHS 55110 HS 55112Handtekening
    
UITVOERING VERORDENINGEN Burgerzaken   
Faciliteren via collectebussen c.a. van collectes door de bevolkingManager PubliekszakenHS 55205 HS 55235Handtekening
Beslissen op aanvragen tot het verlenen van recht tot het doen begraven van lijken of het bijzetten van asbussen o.g.v. artikel 14 Beheersverordening begraafplaats “De Stille Hof” (incl. de verlenging van de huurtermijn) Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55112HS 55215Handtekening
    
WET OP DE LIJKBEZORGING   
In voorkomende gevallen opdracht geven tot ter aarde bestelling of crematie in het kader van de Wet op de lijkbezorging en beslissen een vergoeding te verstrekken voor deze kostenManager PubliekszakenHS 55105 HS 55112 HS 55103Handtekening
    
OVERIGE BURGERZAKEN   
Het aanwijzen van een locatie als ‘huis der gemeente’Manager PubliekszakenHS 55110 HS 55112Handtekening
Het aangaan van (B&W) en ondertekenen van (B) overeenkomsten tussen eigenaar gebouw en gemeente, maar ook tussen die beiden en het bruidspaar, voor het voltrekken van huwelijken en partnerschapsregistratiesManager PubliekszakenHS 55110 HS 55112Handtekening
    
    
    
    
    
    

 

 

 

 TAAKGEBIED  PUBLIEKSZAKENGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMERWIJZE VAN ONDERTEKENING
HEFFING BELASTINGEN, met instemming van het college v.w.b. mandaten heffingsambtenaar   
Uitvoering van de Wet waardering onroe­rende zaken (Wet WOZ), betreffende:-   Vaststellen van de waarde van de on­roerende zaak en de WOZ-beschikking;-   Indienen verweerschrift ingeval van beroepzakenHeffingsambtenaarHS 55215Ondertekening
Uitvoering van de verordeningen: onroe-rende-zaakbelastingen, forensenbelasting,  reinigingsheffingen, rioolrechten, onder meer omvattende:-          Vaststellen van de aanslag; Indienen verweerschrift ingeval van beroepzaken Medewerk(st)ers WOZ/belastingen (HS 55215) Ondertekening  
Uitvoering van de verordeningen begrafe-nisrechten algemene begraafplaats te Hoogezand, oostzijde Knijpslaan en be-grafenisrechten “De Stille Hof”, m.u.v. de heffing van de jaarlijkse onderhoudsrech­ten, betreffende:-   Vaststellen van de kennisgeving;  -   Indienen verweerschrift ingeval van beroepzaken Medewerk(st)ers Publiekszaken B(HS 55112)                 Ondertekening   Ondertekening
Uitvoering van de verordeningen begra-fenisrechten algemene begraafplaats te Hoogezand, oostzijde Knijpslaan en be-grafenisrechten “De Stille Hof”, inzake de jaarlijkse onderhoudsrechten, betreffende:-          Vaststelling van de aanslag;-   Indienen van verweerschrift ingeval van beroepzakenMedewerk(st)ers WOZ/belastingen (HS 55215) Ondertekening
Uitvoering van de verordening toeristen-belasting en rioolrechten (afvoerrecht), betreffende:-          Uitreiken van aangiftebiljet;-          Vaststellen van de voorlopige aanslag;-   Vaststellen van de aanslag;-   Indienen verweerschrift ingeval van beroepzakenMedewerk(st)ers WOZ/belastingen (HS 55215) Ondertekening
Heffing leges, als bedoeld in hoofdstukken 1.7 (Bestuursstukken) en 1.20(Diversen) van de legestabel (v.w.b. taakveld van de afdeling)Managers van alle afdelingen Ondertekening
Heffing leges, als bedoeld in hoofdstukken 1.1 t/m 1.4 (Burgerlijke stand, reisdocumenten, rijbewijzen en verstrekkingen GBA), 1.9 (Overige publiekszaken) en 1.10 (Gemeentearchief) van de legestabel (v.w.b. taakveld van de afdeling)Manager Publiekszaken Ondertekening
 TAAKGEBIED  PUBLIEKSZAKENGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
HEFFING BELASTINGEN, met instemming van het college v.w.b. mandaten heffingsambtenaar   
Heffing leges, als bedoeld in hoofdstuk 1.8 (Vastgoedinformatie) van de legestabel (v.w.b. taakveld van de afdeling)Manager Bedrijfsbureau  Ondertekening
Heffing leges, als bedoeld in hoofdstukken 1.15 (Winkeltijdenwet) en 1.16 (Kansspelen), titel 2 (Dienstverlening fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning) en titel 3(Dienstverlening Europese dienstenrichtlijn) van de legestabel (v.w.b. taakveld van de afdeling)Manager Vergunningverlening en Handhaving Ondertekening
Heffingleges, als bedoeld in hoofdstukken 1.18 (Telecommunicatie) en 1.19(Verkeer en vervoer) van de legestabel (v.w.b. taakveld van de afdeling)Manager Stadsbeheer Ondertekening
Heffing leges, als bedoeld in titel 3(M.n. brandbeveiligingsverordening) van de legestabel (v.w.b. taakveld van de afdeling)Manager brandweer Ondertekening
Uitvoering van de legesverordening,  betreffende: -    het indienen van verweerschrift ingeval van beroepzakenMedewerk(st)ers WOZ/belastingen (HS 55215) Ondertekening
Uitvoering van de verordening marktgel-den, betreffende:-          vaststellen van de factuur.          Manager Vergunningverlening en handhaving       Ondertekening Ondertekening
De uitvoering van de Verordening brandweerrechten v.w.b.:-          de heffing van brandweerrechten (art. 4);-          de verlening van teruggaaf van geheven rechten (art. 6)Manager brandweer Handtekening
 Manager brandweer Handtekening
Uitvoering van de verordening reinigings-heffingen, t.a.v. tarieven reinigingsrech-ten, betreffende (hoofdstuk 2 van de tarie-ventabel):-          vaststellen van de nota;-          indienen van verweerschrift ingeval van beroepzaken        Manager Stadsbeheer Medewerk(st)ers WOZ/belastingen (HS 55215)         Ondertekening Ondertekening
    
    
    

 

 

 

 

 

 

 TAAKGEBIED  PUBLIEKSZAKENGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  subondergemandateerde (functienummer)WIJZE VAN ONDERTEKENING
     
GEMEENTEARCHIEF    
Zonder toepassing van regel 2: afdoening verzoeken om toestemming gebruik van beeldmateriaal uit gemeentelijke beeldbank, Auteurswet en Databankenwet (B&W en B)Manager PubliekszakenHS 55120 Ondertekening
Beslissen omtrent het aannemen van archieven van derden via schenkings- of bruikleenovereenkomst, laatste incl. wijziging en beëindiging (B&W) en ondertekening van die stukken (B) Manager PubliekszakenHS 55120 Ondertekening  
     
WMO    
Zonder toepassing van regel 2: Uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de daarop gebaseerde verordening v.w.b. de individuele voorzieningen, waaronder:-          positieve beschikkingen;-          (gedeeltelijk) negatieve beschikkingen; m.u.v. beschikkingen over woonvoorzieningen boven de € 30.000,-    Manager Publiekszaken.                  Unithoofd Publiek, m.u.v. positieve beschikkingen over woonvoorzieningen boven  € 20.000,-  HS 55214 m.b.t. (gedeeltelijk) negatieve beschikkingen: voor woonvoorzieningen t/m € 30.000,-,  voor vervoersvoorzieningen, rolstoelen en hulp bij het huishouden;en m.b.t. positieve beschikkingen: voor verhuiskosten en voor andere woonvoorzieningen tussen € 3.000 en € 10.000, voor vervoersvoorzieningen (exclusief collectief vervoer) , voor rolstoelen boven € 3.000,-  Handtekening                            
Zonder toepassing van regel 2: Beschikken op aanvragen van gehandicaptenparkeerkaartenUnithoofd PubliekHS 55214 v.w.b. (gedeeltelijk) negatieve beschikkingen     Handtekening              

TAAKGEBIED  BEDRIJFSBUREAUGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG)   
Opstellen van de ‘verklaring mutatie voor goede registratie’ Unithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555Handtekening
Opstellen van de ‘verklaring mutatie ambtshalve correctie’Unithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555Handtekening
Toetsen van brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge art. 11 van de Wet BAGUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555 
Uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummersUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555Handtekening
Het, op grond van het bepaalde in art. 10, lid 2, van de Wet BAG,  inschrijven van de in of op grond van art. 10, lid 1, van de Wet BAG aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregisterUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555 HS 35205 HS 50305 HS 35110 HS 35325Handtekening
Het, ingevolge art. 9 van de Wet BAG verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar isUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15555 
Het, ingevolge art. 14 van de Wet BAG, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratieUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15555 
TAAKGEBIED  BEDRIJFSBUREAUGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG)   
Het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de art. 14A en art. 15 van de Wet BAGUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555 HS 35205 HS 50305 HS 35110 HS 35325Handtekening, Stempel
Ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in art. 37 en verzoeken zoals bedoeld in art. 38 van de Wet BAG, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet BAGUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15550 HS 15555 
Onderhouden dan wel doen onderhouden van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening BAG zoals bedoeld in art. 31 van de Wet BAGUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15555 
Het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in art. 32, eerste lid onder a van de Wet BAGUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15555 
Bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet BAG, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan B&WUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15555 
Vaststellen van de voorlopige en definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in art. 8 van de Wet BAGUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)HS 15540Handtekening
Opmaken van ‘proces-verbaal van constatering’, zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet BAGUnithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555 HS 35205Handtekening
    
    
    
TAAKGEBIED  BEDRIJFSBUREAUGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Wet op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG)   
Opstellen van de ‘verklaring signalering wijziging feitelijke situatie’Unithoofd bedrijfsbureau (team 3)BAG beheerder HS 15540 HS 15548 HS 15550 HS 15555 HS 35205 HS 50305 HS 35110 HS 35325Handtekening
    
DECORATIES   
O.g.v. de artikelen 9 t/m 13 van deWet op de justitiële gegevens verzoeken om inlichtingen als bedoeld in 30, lid 1, aanhef en onder d en lid 2 van het Besluit justitiële gegevens in het kader van advisering over Koninklijke Onderscheidingen (burgemeester)Directiesecretaris Handtekening
Verzoeken om gegevens uit het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging in het kader van advisering over (Koninklijke) Onderscheidingen (burgemeester)Directiesecretaris Handtekening
Verzoeken om politiegegevens o.g.v. artikel 4:3, eerste lid, aanhef en onder i van het Besluit politiegegevens in het kader van advisering over (Koninklijke) Onderscheidingen (burgemeester)Directiesecretaris Handtekening
Advies aanvragen via de regionale inspecteur voor de gezondheidszorg o.g.v. artikel 41 van de Gezondheidswet, indien in een decoratievoorstel op enigerlei wijze aspecten van volksgezondheid betrokken zijn of zijn geweest (burgemeester) Directiesecretaris Handtekening
    
MAATREGELEN/VERKLARINGEN   
Nemen van invorderingsmaatregelen, waartoe ook de inschakeling van derden wordt gerekend (B&W en burgemeester)Financieel medewerker A, die optreedt als beheerder gemeentefinanciën Handtekening
Afgifte van oninbaarverklaringen van diverse vorderingenCoördinator financiën Handtekening
    
GEO   
Vaststelling huisnummeringManager BedrijfsbureauHS 15505 HS 15515Handtekening
    
    
    
TAAKGEBIED  BEDRIJFSBUREAUGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
GEO   
Uitvoering van de Verordening openbare ruimte benaming en nummeraanduiding v.w.b. toekennen van nummeraanduidingen en openbare ruimte benamingen van spoorbanen, terreinen, landschappelijke gebieden en bestuurlijke gebiedenManager BedrijfsbureauHS 15505 HS 15515Handtekening
Uitvoering van de Wet op de basisregistratie gebouwenManager BedrijfsbureauHS 15505 HS 15515Handtekening
Uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (incl. beheer Wkpb-administratie)Manager BedrijfsbureauHS 15505 HS 15515Handtekening
    
Personeelszaken   
Uitvoering salarisadministratieUnithoofd team 2HS 15295 HS 15300-
    
INVORDERING BELASTINGEN, met instemming van het college v.w.b. mandaten invorderingsambtenaar   
Geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van belasting als bedoeld in artikel 255, vijfde lid van de GemeentewetCoördinator financiën Ondertekening
Nemen van invorderingsmaatregelen ten aanzien van belastingheffingen, m.u.v.:-          de niet-jaarlijks te heffen begrafenis-rechten;-          de leges als bedoeld in hoofdstukken 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, 1.10, 1.19.1 en 1.19.2 van de legestabel.  Financieel medewerker A, die optreedt als beheerder gemeentefinanciën Ondertekening
Nemen van invorderingsmaatregelen t.a.v. de niet-jaarlijks te heffen begrafenisrech-ten en t.a.v. de leges als bedoeld in hoofdstukken 1.1,1.2, 1.3, 1.4, 1.9 en 1.10 van de legestabelCoördinator frontoffice Publiekszaken Ondertekening
Nemen van invorderingsmaatregelen t.a.v. de leges als bedoeld in 1.19.1 en 1.19.2 van de legestabelDirecteur van de Dienst Wegverkeer (RDW) Ondertekening
Nemen van maatregelen met betrekking tot de uitvoering van de gemeentelijke kwijtscheldingsregeling, m.b.t. doen van uitspraak op verzoek om kwijtschelding, m.u.v. alle voorbereidingshandelingen betreffende aanvragen en beroepschriftenMedewerk(st)ers WOZ/belastingen (HS 55215) Ondertekening
    
    
    
  TAAKGEBIED  BEDRIJFSBUREAU GEMANDATEERDE ONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)   WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
PRIVAATRECHT           *   
    
VERZEKERINGEN E.D.   
Aanbrengen van mutaties in verzekerin-gen en het afsluiten van nieuwe verzeke-ringen ter dekking van de gebruikelijke risico’s voor objecten die worden aange-schaft o.g.v. besluit van raad, B&W of sectordirecteur (B&W en burgemeester)Coördinator FinanciënHS 15115Ondertekening
Het zelfstandig afhandelen van eenvoudige aansprakelijkstellingen, waarbij op voorhand ofwel duidelijk is dat de gemeente aansprakelijk is en de materiële schade onder het eigen-risico van de verzekering valt ofwel duidelijk is dat de gemeente niet aansprakelijk is Coördinator FinanciënHS 15115Ondertekening
Beslissen over en afhandelen van aansprakelijkstellingen boven het eigen-risico (B&W en burgemeester) Algemeen directeur OVOHoofd schadebehandeling OVOOndertekening

 

 

*   Zie het Treasurystatuut voor volmachten van B&W (aan de Coördinator Financiën) en voor ondervolmachten (van die coördinator aan betreffend financieel medewerker A) met betrekking tot de volgende treasuryactiviteiten:

       - saldo-, liquiditeiten- en geldstomenbeheer;

       - bankrelatiebeheer;

       - financiering en uitzetting gelden.

 

 

 

TAAKGEBIED FACILITAIRGEMANDATEERDE ONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Gebouwen   
Gunnen van nieuwe-, onderhouds- en sloopwerken aan de laagste inschrijver, indien deze solvabel is en er geen krediet-overschrijding plaatsvindt v.w.b. gemeentelijke gebouwen (B&W en B)Manager FacilitairMeervoudig onderhands: HS 25105 Enkelvoudig onderhands: HS 25105         HS 25110 HS 25115         HS 25120 HS 25130Handtekening
    
SUBSIDIES   
Aanvragen subsidie energieonderzoek en energiemaatregelen voor zover niet samenhangend met Wet MilieubeheerManager Facilitair Handtekening
    
GEBOUWEN   
Verhuren of anderszins in gebruik geven van gebouwen, (B&W en burgemeester)Manager FacilitairManager Onderwijs, Economie en Werk voor onderwijsgebouwenHandtekening

 

 

TAAKGEBIED ONDERWIJS, ECONOMIE EN WERK GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
ACTIVITEITEN ONDERWIJS   
Afhandeling van zaken conform de bijlage behorende bij het reglement schoolplancommissie en agendacommissie openbaar primair onderwijs Hoogezand-Sappemeer vastgesteld bij B&W-besluit d.d. 26 oktober 1999, t.w.:-          Verdeling van budgetten binnen organisatie over budgethouders-          Het vaststellen van kwalitatieve/kwantitatieve formatie van personeel van de instellingen (o.a. bestuursformatieplan)-          Besluiten tot benoeming en ontslag personeel in het openbaar primair onderwijs in tijdelijke of vaste dienst, m.u.v. directeuren/adjunct directeuren-          Aanstellen invalkrachten in onderwijs-          Leiding geven aan directeuren incl. o.a. functionerings- en beoordelings-gesprekken-          Opstellen managementcontracten -          Het aanvragen van de rijksvergoe-dingen-          Vaststelling van het schoolplan-          Verlenen van (buitengewoon) verlof aan onderwijzend personeel voor zover niet vallende onder de verantwoorde-lijkheid van de directeuren P.O.-          Vaststelling reïntegratieplannen-          Vaststelling schoolbegroting en –jaarrekening-          Vaststelling onderwijskundig beleid, waaronder scholingsbeleid en scholingsplan van de openbare basisscholen vzv schooloverstijgend-          Vaststelling taakbelastingsplannen en werktijdenregeling voor de openbare basisscholen-          Vaststelling nadere regels op de onderwijswetgeving inzake de toelating en verwijdering van leerlingen-          De toelating en verwijdering van leerlingen op de openbare basisscholenManager Onderwijs, Economie en Werk            HS 40310   HS 40315               HS 40315                             HS 40305       HS 40305     HS 40305     HS 40305  Handtekening
Het overleggen met de (gemeentelijke) MR’s en het gedecentraliseerd overleg in overeenstemming met de verantwoordelijke portefeuillehouder Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40305Handtekening
    
    
    
TAAKGEBIED ONDERWIJS, Economie en WerkGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
ACTIVITEITEN ONDERWIJS   
Vaststellen van vakantierooster onderwijsManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40020Handtekening
Bevordering jaarverslagen instellingen Manager Onderwijs, Economie en WerkMedewerkers onderwijsHandtekening
Werkzaamheden in het kader van activi-teiten culturele commissie onderwijsManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40020Handtekening
    
GEBOUWEN E.D.   
In gebruik geven van schoollokalen voor activiteiten, niet zijnde onderwijsactiviteitenManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40310 HS 40120Handtekening
Uitvoering geven aan de VerordeningHuisvesting onderwijs, bijvoorbeeld:-      voeren van overleg over programma, overzicht, verslaglegging hiervan, overleg over uitvoering van het programma;-      constateren wanneer het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid, nemen van een beslissing wanneer de bekostiging een aanvang kan nemen;-      het beslissen over bouwplannen, incl. bijbehorende begrotingingen voor zover het niet een germeentelijk gebouw betreft;-      vragen om advies bij de Onderwijsraad;-      beslissen over toestemming aan besturen van het bijzonder onderwijs voor verhuur van ruimtes. Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40130Handtekening
    
    
GELDEN ONDERWIJS   
Uitvoering van de subsidieregeling MR/Oudercommissie en andere over-drachtsuitgaven binnen de begrotings-postenManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40310Handtekening
Besluiten over aanvragenreiskostenvergoeding voor leerlingen o.g.v. de Verordening leerlingenvervoerManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40010 HS 40020Handtekening
Het aanvragen van faciliteiten en middelen (w.o. subsidies) bij het Rijk en andere overheden c.q. instellingenManager Onderwijs, Economie en WerkHS 20020 
Het beschikbaar stellen van budget t.b.v. onderwijsprojecten, die vallen binnen de betreffende doeluitkering / faciliteiten /subsidiesManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40310 HS 40305Handtekening
Uitgaven in verband met bouwkundige aangelegenheden en/of inventaris voor zowel openbare als bijzondere scholen tot € 10.000,--  Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40120Handtekening
    
TAAKGEBIED ONDERWIJS, ECONOMIE EN WERKGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Leerplichtwet 1969   
Beslissen over toestaan van vervangende leerplicht voor een jongere van tenminste 14 jaar (art. 3a Leerplichtwet 1969)Leerplichtambtenaar Handtekening
Beslissen over toestaan van vervangende leerplicht voor het laatste schooljaar van een jongere (art. 3b Leerplichtwet 1969)Leerplichtambtenaar Handtekening
Beslissen over vrijstelling van kwalificatieverplichtingen wegens het volgen van ander onderwijs (art. 15 Leerplichtwet 1969)Leerplichtambtenaar Handtekening
    
WWB E.D. LANDELIJKE REGELINGEN EN HULPFONDS   
Het beslissen o.g.v. en uitvoeren van de WWB en de daarop berustende besluiten, de Ioaw ,de Ioaz , de Roa, de Wi en het Gemeentelijke Hulpfonds, m.u.v. beslissingen op bezwaarschriften.Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40205Handtekening
Het beslissen tot en uitvoering van verhaal (in rechte), herziening/intrekking en terugvordering van bijstand of overige uitkering ingevolge de Invoeringswet en de daarop berustende besluiten, de Ioaw, de Ioaz, de Roa, de Wi en het Gemeentelijk Hulpfonds, inclusief:-          heronderzoeken;-          buiten invordering stellingen;-          afzien van verhaal of invordering.Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40205Handtekening
Het beslissen in het kader van het Bbz 2004Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40205Handtekening
Het doen van aangifte ingeval van steun-fraudeManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40205Handtekening
Vertegenwoordigen van de gemeente bij alle buitengerechtelijke rechtshandelingen, die voor haar moeten worden verricht m.b.t. de uitvoering van de WWB en de daarop berustende besluiten, de Ioaw en de Ioaz (burgemeester)Manager Onderwijs, Economie en WerkDoor de manager aan te wijzen medewerk(st)ersHandtekening
Het aangaan van contracten met derden i.v.m. reïntegratie/scholingstrajecten binnen de daarvoor gestelde doeluitkering (Fonds Werk en Inkomen) (B&W en burgemeester)Unithoofd werk en inkomen HS 40210Handtekening
Het beslissen over individuele trajectovereenkomsten en bemiddelingsplannen o.g.v. de WWB en de daarop berustende regelingen, de Ioaw en de Ioaz Unithoofd werk en inkomenHS 40210 HS 40215Handtekening
        
TAAKGEBIED ONDERWIJS, ECONOMIE EN WERKGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
ANDERE GEMEENTELIJKE SOCIALE ZAKEN   
Beslissen m.b.t. en uitvoering van StimuleringsfondsUnithoofd werk en inkomenHS 40220Handtekening
Uitvoering overeenkomst gemeente met UWV inzake grensoverschrijdende gegevensuitwisseling, o.a. door invulling van standaard-aanvraagformulieren Unithoofd werk en inkomenHS 40210Handtekening
    
FINANCIËLE AFWIKKELING   
Afgifte van oninbaarverklaringen van vorderingen binnen het werkterrein van de gemandateerdeManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40205Handtekening
    
INBURGERING   
Certificaten in het kader van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) en certificaten oudkomersregelingenManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40205Handtekening
    
PRIVAATRECHT   
Verstrekken van opties/reserveringen voor bedrijfskavels op het bedrijventerrein Schiereiland Foxhol (B&W en B)Manager Onderwijs, Economie en Werk Handtekening
    
WET KINDEROPVANG   
Besluit nemen op aanvraag tot opname in registerManager Onderwijs, Economie en WerkHS 40105Handtekening
Opleggen aanwijzing met hersteltermijn bij niet voldoen aan kwaliteitseisen Wet Kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40105Handtekening
Verlengen bevel met hersteltermijn bij niet voldoen aan kwaliteitseisen Wet Kinderopvang en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang.Manager Onderwijs, Economie en WerkHS 40105Handtekening
                              

TAAKGEBIED WONEN EN SAMENLEVING GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
GKB   
Vaststelling formulier voor de aanvraag van geldleningenManager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening
Beslissen op aanvragen van GKB-geld-leningen tot maximaal € 5.000,--Manager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening
Beslissen m.b.t. afgifte verklaring WSNPManager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening
Afwijken van het voorschrift dat de terug-betaling maandelijks plaats dient te vinden met gelijke bedragen, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven Manager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening
Uitvoeren en beslissen m.b.t. schuldhulpverlening door de GKB, inclusief het beëindigen van overeenkomsten voor budgetbeheerManager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening
Afgifte van oninbaarverklaringen van vorderingen binnen het werkterrein van de gemandateerdeManager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening
Nemen van invorderingsmaatregelen, waaronder begrepen de procedure voor inning van kleine geldvorderingen m.b.t. geldleningen GKBManager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening    
Beslissen m.b.t. het buiten invordering stellen van bedragen tot € 5.000,-Manager Wonen en SamenlevingHS 45105Handtekening
    
SUBSIDIES   
Uitvoeren van de Subsidieverordening monumenten:-  vaststellen van het subsidiebedrag, al dan niet op aanvraag;-   besluiten over het verlenen van voorschotten;-   besluiten over wijziging of intrekking van de subsidieverlening of subsidievaststelling;-   goedkeuring van afwijking van de aanvraag, voorzover afwijking past binnen de subsidieregels;-   terugvorderen van een voorschot, voor zover dit het vastgestelde subsidiebedrag overstijgt.Manager Wonen en Samenleving  HS 45235 HS 45235 HS 45235  HS 45205  HS 45235Handtekening
Uitvoering van de bijdrageregeling monumentale bomenManager Wonen en SamenlevingHS 45235Handtekening
    
    
STARTERSLENINGEN   
Besluiten op aanvragen van startersleningen conform adviezen Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVN)/ bemiddelend orgaanManager Wonen en SamenlevingHS 45205Handtekening
TAAKGEBIED WONEN EN SAMENLEVING GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
LEEGSTANDSWET   
Besluiten overeerste vergunningen voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen/woonruimteManager Wonen en SamenlevingHS 45205Handtekening
Verlenen van verlenging van reeds verleende vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen/woonruimte.Manager Wonen en SamenlevingHS 45205Handtekening
    
MONUMENTEN   
Uitvoering van beleidsdeel van de Monumentenwet en de Erfgoedverordening, voorzover met de uitvoering hiervan geen rechtsgevolgen in het leven worden geroepen  Manager Wonen en SamenlevingHS 45235Handtekening
                                        

TAAKGEBIED STADSBEHEERGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
PUBLIEKRECHT   
    
APV   
Besluiten over ontheffingen van verbod om plantsoenen e.d. te betreden (art. 2:44 APV)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Plaatsen aanwijzen waar het verboden is de in art. 4:15 onder a t/m d aangeduide voorwerpen of stoffen op te slaan e.d. anders dan met inachtneming van de gestelde regels daaromtrent; het stellen van de bedoelde regels (art. 4:15 Apv)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Besluiten over ontheffingen voor parkeren van meer dan drievoertuigen op weg of gebruik als werkplaats door autobedrijf (art. 5:2 lid 4 Apv)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Besluiten over ontheffingen parkeren caravans,aanhangwagens en dergelijke voertuigen binnen bebouwde kommen (art. 5:6 lid 2 Apv)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Besluiten over ontheffingen voor parkeren van reclamevoertuigen (art. 5:7 lid 2 APV)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Besluiten over ontheffingen voor parkeren grote voertuigen binnen de bebouwde kommen (art. 5:8 lid 4 Apv)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Besluiten over ontheffingen voor aantasting groenvoorzieningen door voertuigen (art. 5:11 lid 3 Apv)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Stellen voorschriften voor innemen, ver-anderen of gebruik van ligplaats (art. 5:26 lid 1 Apv)Manager StadsbeheerHS 30010 HS 30015 HS 30305Hanstekening
    
BINNENVAARTPOLITIEREGLEMENT   
Ontvangen van melding van en geven van toestemming voor evenementen op vaarweg (art. 1.23 BPR)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
    
NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER   
Indienen aanvragen provinciale Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen c.a. (SNL)Manager StadsbeheerHS 30010 HS 30015  Handtekening
    
WRAKKENWET   
Opruimen vaartuigen enz., gezonken enz. in openbare wateren of in of op water-staatswerken (art. 1 Wrakkenwet)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
    
WEGENVERKEERSWETGEVING   
Besluiten over ontheffingen verbod wedstrijden op de weg (art. 148 Wegenverkeerswet 1994)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
    
    
TAAKGEBIED STADSBEHEERGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
WEGENVERKEERSWETGEVING   
Besluiten over ontheffingen exceptionele transporten voor zover niet aan RDW gemandateerd (art. 149 WVW 1994, art. 9.1 Regeling voertuigen)Manager StadsbeheerHS 30310Handtekening
Besluiten over ontheffingen art. 87 RVV 1990Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Het reserveren en intrekken van gereserveerde individuele en algemene gehandicaptenparkeerplaatsen (art. 12 BABW)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Verkeersbesluiten activiteiten op weg tijdelijke verkeersmaatregelen (art. 15 Wegenverkeerswet 1994, art. 12 BABW, art. 17 WVW 1994, art. 34 BABW)Manager StadsbeheerHS 30010 HS 30015 HS 30305Handtekening
Verkeersbesluiten uitvoering Nota uitwerking categorisering van wegen in Hoogezand-Sappemeer (art. 15 Wegenverkeerswet 1994, art. 12 BABW)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Het instellen van parkeerverboden bij ondergrondse vuilniscontainersManager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Aanstellen verkeersregelaars o.b.v. art. 56, eerste lid, aanhef en onder b BABW/Regeling verkeersregelaars 2009 (burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Intrekken aanstelling verkeersregelaars  o.b.v. art. 56, derde lid,  BABW/Regeling verkeersregelaars 2009 (burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Aanstellen verkeersbrigadiers o.b.v. art. 56, vierde lid, BABW/Regeling verkeersbrigadiers (burgemeester) Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Vervallenverklaren aanstelling verkeersbrigadiers o.b.v. art. 8 Regeling verkeersbrigadiers (burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
    
TELECOMMUNICATIEWET   
Instemmingsbesluiten (art. 5.4, lid 1 aanhef en onder b Telecommunicatiewet)Manager StadsbeheerHS 30010 HS 30305Handtekening
    
AFVALSTOFFENVERORDENING   
Besluit op aanvraag voor een vergunning of ontheffing (art. 2, lid 1)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Besluit omtrent het niet in behandeling nemen van een aanvraag (art. 3, lid 1)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het aanwijzen van vergunningen of ontheffingen (art. 3, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Besluit omtrent het intrekken of wijzigen van een vergunning of ontheffing (art. 6)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het aanwijzen van inzamelaars voor het inzamelen van categorieën van huishou-delijke afvalstoffen (art. 7, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
TAAKGEBIED STADSBEHEERGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
AFVALSTOFFENVERORDENING   
Vaststellen omschrijving van categorieën huishoudelijke afvalstoffen (art. 8, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het aanwijzen van het inzamelmiddel of de inzamelvoorziening (art. 9, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Bepalen frequentie van het afzonderlijk inzamelen van tuinafval (art. 10, lid 3) en overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen (art. 10, lid 4)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Besluit omtrent verlening/weigering  inzamelvergunning voor huishoudelijke afvalstoffen (art. 11, lid 1 en 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Besluit over verbod om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de houder van een inzamelvergunning (art. 13, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Aanwijzen inzameldienst en andere inzamelaars voor inzameling van de in art. 14, lid 1 aangewezen huishoudelijke afvalstoffen (art. 14, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden (art. 15, lid 3)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Besluit omtrent vooraankondiging van – en de toepassing van bestuursdwang m.b.t. het verbod om grof huisafval op een andere wijze of plaats aan de inzameldienst ter inzameling aan te bieden dan krachtens art. 15, lid 3 is bepaaldManager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels m.b.t. het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamel-middel en het maximale aantal inzamel-middelen dat per keer kan worden aan-geboden (art. 15, lid 4)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels omtrent de voor-waarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan (art. 15, lid 5)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van eisen aan het te gebruiken, niet van gemeentewege verstrekte, inzamelmiddel (art. 15, lid 6)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden (art. 16, lid 3)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot (art. 18, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
    
TAAKGEBIED STADSBEHEERGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
AFVALSTOFFENVERORDENING   
Het aanwijzen van categorieën huishou-delijke afvalstoffen die zonder inzamel-middel ter inzameling kunnen worden aangeboden (art. 19, lid 1)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels over categorieën huishoudelijke afvalstoffen die zonder inzamelmiddel ter inzameling kunnen worden aangeboden (art. 19, lid 2 en 3)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het vaststellen van dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden (art. 20, lid 1)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars (art. 21)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Het stellen van regels voor ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst (art. 24, lid 1)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Besluit omtrent het verlenen van een ont-heffing van het verbod van art. 25, lid 1 (art. 25, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
Besluit omtrent het verlenen van een ont-heffing van het verbod van art. 31, lid 1 (art. 31, lid 2)Manager StadsbeheerHS 30015 en 30105Handtekening
    
PRIVAATRECHT   
    
BEWEGWIJZERING   
Aangaan overeenkomst plaatsen verwij-zingsbord bedrijven/instellingen volgens gemeentelijk bewegwijzeringssysteem (B&W en burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30010Handtekening
HOUTOPSTAND   
Verkopen van houtgewasManager StadsbeheerHS 30010 HS 30105 HS 30305Handtekening
RIOLERING   
Beslissen over toestemming voor aansluiten afvoerleidingen woningen/percelen op gemeentelijk rioolstelselManager StadsbeheerHS 30010 HS 30305Handtekening
DIERENWELZIJN   
Afdoening van brieven over de inzet van dieren in het circus en in kerststallenManager StadsbeheerHS 30015Handtekening
    
WATEREN   
Beslissen over toestemming voor leggen van duikers en dammenManager StadsbeheerHS 30010 HS 30305Handtekening
Beslissen over toestemming voor bouw aanlegsteigers bij woningen in Meerwijck IIManager StadsbeheerHS 30010 HS 30305Handtekening
TAAKGEBIED STADSBEHEERGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
WATEREN   
Het beheer van de elektronische sleutels en de uitgifte en de toepassing van de gebruiksbepalingen voor de Meerwegbrug Manager StadsbeheerHS 30210 HS 30305  Handtekening
    
WERKEN   
Vaststellen tarieven herstraatwerk energie- en telecommunicatiebedrijvenManager StadsbeheerHS 30010Handtekening
Waarmerken bestekken en bestektekeningenManager StadsbeheerHS 30010Handtekening
Beslissen over toestemming aan energie-, water- en telecommunicatiebedrijven voor leggen van kabels of leidingen en de aanleg van nutsvoorzieningen in gemeentegrond voor zover niet vallend onder art. 2:11 APV Manager StadsbeheerHS 30010 HS 30305Handtekening
Tijdelijk in gebruik geven van gemeente-grond voor opslag van materialen en plaatsing van directiekeet voor zover art. 2:10 APV (voorwerp in/op/aan/boven weg) niet van toepassing isManager StadsbeheerHS 30010 HS 30105 HS 30305Handtekening
Gunnen van nieuwe-, onderhouds- en sloopwerken voor zover behorend tot taken StadsbeheerManager StadsbeheerHS 30010 HS 30305Handtekening
AFVALSTOFFEN   
Het afsluiten en ondertekenen van privaat-rechtelijke overeenkomsten met klanten containerdienst (B&W en burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
Verkopen van compostvaten en regentonnen (B&W en burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30105Handtekening
Verkopen van herbruikbare afvalstoffen (B&W en burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30105Handtekening  
    
GRONDEN   
Het in bruikleen geven van gemeentegrond (B&W en burgemeester)Manager StadsbeheerHS 30010 HS 30015Handtekening
Verkoop van groenstroken tegen de daarvoor vastgestelde m²-prijsManager StadsbeheerHS 30015Handtekening
    
Zwerfdieren   
Beslissen over verkoop, weggeven of afmaken op basis van artikel 5:8, lid 3, BW van gevonden dieren anders dan zwerfhonden en -katten, die niet door het reguliere asiel worden opgevangen en uitvoering van die beslissingen (B) Manager StadsbeheerHS 30015Handtekening
    
    
    
    

TAAKGEBIED VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVINGGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
PUBLIEKRECHT   
WABO, zonder toepassing van regel 2   
Verlenen, weigeren of intrekken van een omgevingsvergunning, met uitzondering van art. 2.1, lid 1 onder c juncto art. 2.12, lid 1 onder a sub 3. Het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning omvat mede het toepassen van de overige in hoofdstuk 2 van de Wabo genoemde bevoegdhedenManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35305    HS 35325 HS 35330    HS 35335Handtekening
De bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de Wabo bepaalde (art. 5.2 e.v. Wabo)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35205    HS 35210 HS 35305    HS 35325 HS 35330    HS 35335Handtekening
Het stellen van maatwerkvoorschriften (art. 8.40a t/m 8.42a Wm)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35330    HS 35335Handtekening
Advies geven/ indienen zienswijzen n.a.v. vergunningaanvragen en ontwerpbesluiten o.g.v. de Wabo, Waterwet e.d., waarvoor andere bestuursorganen bevoegd gezag zijnManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35330    HS 35335Handtekening
    
BESTEMMINGSPLANNEN   
De bestuursrechtelijke handhaving van de bestemmingsplannen, m.u.v. handhaving van het bij of krachtens de Wabo bepaaldeManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35205    HS 35210 HS 35305    HS 35325 HS 35330    HS 35335Handtekening
    
APV, zonder toepassing van regel 2   
Besluiten over ontheffingen voor het gebruik van de weg anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan (art. 2:10 APV) en over vooraankondiging van en oplegging van een dwangsom of toepassing bestuursdwang m.b.t. overtreding verbodManager Vergunningverlening en Handhaving (na advies Stadsbeheer)HS 35105    HS 35115 HS 35305    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over vergunningen voor het aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg, niet zijnde een omgevings-vergunning (art. 2:11, lid 1 juncto lid 3 onder b APV) Deze bevoegdheid is toegevoegd bij B&W-besluit 21-6-‘12Manager Vergunningverlening en Handhaving (na advies Stadsbeheer)HS 35105    HS 35110HS 35115    HS 35120HS 35330    HS 35335Handtekening
Besluiten over verbieden van het maken of veranderen van een uitweg (art. 2:12 Apv)Manager Vergunningverlening en Handhaving (na advies Stadsbeheer)HS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335 Handtekening
Besluiten over meldingen en vergunningen voor evenementen (art. 2:25 Apv) (burgemeester)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335Handtekening
Besluiten over exploitatievergunning horecabedrijf (art. 2:28APV) (burgemeester)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over afwijkende sluitingstijden horeca (art. 2:29 lid 2 APV), inclusief ontheffing van het sluitingsuur (art. 2:29 lid 3 APV) (burgemeester)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
    
TAAKGEBIED VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVINGGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
APV, zonder toepassing van regel 2   
Besluiten over vergunningen voor het exploiteren of te doen exploiteren van een speelgelegenheid (art. 2:38 lid 2 APV) (burgemeester)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over het wel of niet gevaarlijk verklaren van honden  (art. 2:58, lid 1 APV)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
    
Besluiten over ontheffingen voor het houden van bijen (art. 2:63 lid 5 APV)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35115 HS 35120    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over vergunningen voor het bedrijfsmatig ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk dan wel het daarvoor aanwezig houden (art. 2:71 Apv)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35330    HS 35335Handtekening
Besluiten over vergunningen voor het exploiteren van een seksinrichting of escortbedrijf, inclusief de wijziging van beheer (art. 3:4 i.c.m. art. 3:15 APV) (B&W + B)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over afwijkende sluitingstijden voor seksinrichtingen (art. 3:6 lid 2 APV) (B&W en burgemeester)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over bekendmakingen aan rechthebbenden dat de wijze van  tentoonstellen, aanbieden en/of aanbrengen van erotisch-pornografische afbeeldingen, goederen, etcetea de openbare orde of de woon- en leefomgeving in gevaar brengt (art. 3:11 Apv)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110HS 35115    HS 35205HS 35210    HS 35305HS 35330    HS 35335Handtekening
De aanwijzing van collectieve festiviteiten op grond van artikel 4:2 lid 1, 2 en 5 APVManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Vaststellen van het formulier voor een kennisgeving van een incidentele festiviteit (art. 4:3 lid 3 APV)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten omtrent het toestaan van een incidentele festiviteit op grond van artikel 4:3 lid 5 APVManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten omtrent het verlenen van ontheffing (geluidhinder) op grond van artikel 4:6 lid 2 APVManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over (omgevings)vergunningen voor het vellen of doen vellen van houtopstanden, inclusief het opleggen van een herplantplicht (art. 4:13 lid 1 APV)Manager Vergunningverlening en Handhaving (na advies Stadsbeheer)HS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335Handtekening
          
TAAKGEBIED VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVINGGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
APV, zonder toepassing van regel 2   
Aanvragen of toestemming geven voor aanvragen “kap”vergunning voor eigen houtopstanden tot maximaal 10 bomen of 100 m2 bos per aanvraag (art. 147 en 156 Gemeentewet)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335Handtekening
Opleggen herplantplicht (art. 4:13 lid 4 APV)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35205 HS 35210    HS 35305 HS 35330    HS 35335Handtekening
Eerste aanschrijving en besluiten omtrent vooraankondiging van –en opleggen van een dwangsom of toepassing van bestuursdwang m.b.t. de verplichtingen van artikel 4:17onder a, b en c (ontsierende tuinen, percelen e.d.)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35205    HS 35210 HS 35305   HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over ontheffingen voor het plaatsen van kampeermiddelen ten behoeve van recreatief nachtverblijf buiten een kampeerterrein (art. 4:21, lid 3 APV)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over vergunningen voor openbare inzameling van geld of goederen of daarvoor aanbieden van intekenlijst (art. 5:13APV)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335Handtekening
Besluiten over vergunningen voor standplaats (art. 5:18 Apv)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over vergunningen voor snuffelmarkt (art. 5:23 Apv) (burgemeester)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over de bestuursrechtelijke handhaving van het bij of krachtens de Apv bepaalde, voorzover behorend tot het taakgebied van de afdelingManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35115    HS 35205HS 35210    HS 35305HS 35325    HS 35330HS 35335    Handtekening
    
WINKELTIJDENWET   
Zonder toepassing van regel 2 besluiten over ontheffingen voor openstellen op zon- of feestdagen of tijdens avond of nacht (art. 5 of art. 7 Winkeltijdenwet)Manager Vergunningverlening en Handhaving Handtekening
    
LUCHTVAARTWET   
Reageren richting de provincie over een ingekomen aanvraag om ontheffing op grond van de Wet luchtvaartManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335Handtekening
    
    
    
    
    
    
TAAKGEBIED VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVINGGEMANDATEERDEONDERGEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
WET MILIEUBEHEER E.D.   
Besluit omtrent het verlenen van bijzondere toestemming o.g.v. de ADR voor het laden en lossen van vuurwerk binnen de bebouwde komManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335handtekening
    
MARKTVERORDENING   
De bevoegdheden uit de Marktverordening op grond van de volgende artikelen:-          artikel 1, onder j;-          art. 2, eerste lid onder b en d, art. 2, tweede lid onder a en b, art. 4, eerste lid, art. 5, art. 9, art. 12, vierde lid, art. 13, art. 19, art. 21, tweede lid;-          art. 2, eerste lid onder c, art. 14, eerste lid, art.15, art. 25.Manager Vergunningverlening en Handhaving      HS 35115              Handtekening             Mondeling
    
WET OP DE KANSSPELEN   
Besluiten over vergunningen voor een verloting en dergelijke kansspelactiviteiten (art. 3.1 Wet op de kansspelen) Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335 Handtekening
Besluiten over vergunningen voor het aanwezig hebben van een kansspelspeelautomaat (art. 30b Wet op de kansspelen) (burgemeester)Manager afdeling Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
    
Drank- en horecawetgeving, zonder toepassing van regel 2   
Besluiten over vergunningen (art. 3 Drank- en Horecawet)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over ontheffingen verstrekken zwak-alcoholische drank bijzondere gelegenheden (art. 35 Drank- en Horecawet)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening
Besluiten over verlof verstrekken alcoholvrije drank (art. 5, lid 1 Drank- en Horecaverordening)Manager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35330 HS 35335Handtekening

 

TAAKGEBIED VERGUNNINGVERLENING EN HANDHAVINGGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Bestemmingsplan recreatiegebied Meerwijck   
Verlenen van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voor het permanent bewonen van recreatieverblijvenManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35205    HS 35210 HS 35305    HS 35330 HS 35335Handtekening
    
RESTMANDAAT   
Uitvoeren van de Wabo, de Woningwet, het Bouwbesluit, de Bouwverordening, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, het Besluit op de ruimtelijke ordening, de Monumentenwet, de Erfgoedverordening en Subsidiewetgeving c.a., m.u.v. monumentensubsidies, voorzover met de uitvoering hiervan geen rechtsgevolgen in het leven worden geroepenManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35205 HS 35205    HS 35210 HS 35305    HS 35325 HS 35330    HS 35335Handtekening
    
PRIVAATRECHT   
UITVOERING WERKEN   
Verbieden gebruik werktuigen/voorschrif-ten geven voor gebruik krachtwerktuigenManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35205 HS 35210    HS 35305Handtekening
    
TERREINEN   
Beslissen over toestemming voor het incidenteel (groeps) gebruik van het recreatiegebied Meerwijck, Gorechtpark, solitaire grasvelden, pleinen en andere soortgelijke open gemeentelijke terreinen, sportvelden hieronder niet begrepenManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105  Handtekening
Beslissen over toestemming voor incidenteel gebruik grasvelden, pleinen en andere soortgelijke open gemeentelijke terreinen, sportvelden hieronder niet begrepen, voor zover samenhangend met vergunningen voor activiteiten in openbare ruimteManager Vergunningverlening en HandhavingHS 35105    HS 35110 HS 35115    HS 35120 HS 35330    HS 35335 Handtekening

 

 

TAAKGEBIED RUIMTELIJKE ONTWIKKELING GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
PUBLIEKRECHT   
    
BESTEMMINGSPLAN E.D.   
Inzenden bestemmingsplannen en projectbesluiten voor overleg o.g.v. artikel 3.1.1 Bro respectievelijk artikel 5.1.1 BroManager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50240 HS 50245Handtekening
Instellen beroep bij Rechtbank en Raad van State namens het college en/of gemeenteraad in bestemmingsplan- procedures of procedures op basis van de WroManager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50240 HS 50245Handtekening
Het uitvoeren van acties o.g.v. Wro/Bro , die geen rechtsgevolgen hebben: correspondentie, n.e.g. overleg, advisering, publiceren kennisgevingenManager Ruimtelijke Ontwikkeling Handtekening
Aanvragen van ontheffingen van de omgevingverordening van de provincie GroningenManager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50240 HS 50245Handtekening
    
Wet milieubeheer e.d.   
Het verstrekken van bodemkwaliteitsverklaringenManager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50210 HS 50310handtekening
    
PRIVAATRECHT   
    
PLANSCHADE-OVEREENKOMST   
Het aangaan (B&W) en ondertekenen (B) van planschade-overeenkomsten als bedoeld in de Wro met ontwikkelaars/aanvragersManager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50240 HS 50245Handtekening
    
GRONDEN (CONTRACTUEEL)   
Verhuren en verpachten van gronden tot maximaal een jaar, de volkstuinen uitgezonderdManager Ruimtelijke Ontwikkeling Handtekening
Verhuur van jacht – en visrechtManager Ruimtelijke Ontwikkeling Handtekening
Ruiling van grondenManager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50105Handtekening
Verkopen van grond tot € 1.000,--Manager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50105Handtekening
Aankopen van grond tot € 1.000,--Manager Ruimtelijke OntwikkelingHS 50105Handtekening

TAAKGEBIED het Kielzog theater|kunstencentrum GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Vaststellen tarieven en duur van alle secundaire producten vastgelegd in managementcontractDirecteur het Kielzog   
Vaststellen tarieven bijkomende dienstverlening en faciliteiten bij de verhuur van het Kielzog, bijvoorbeeld technische attributen als geluidsapparatuur en dienstverlening als kaartverkoop voor huurdersDirecteur het Kielzog   
Vaststellen tarieven verhuur muziekinstrumenten afdeling kunsteducatieDirecteur het Kielzog   
Het ontzeggen van de toegang tot de mu-ziekafdeling aan leerlingen wegens wan-gedrag (B&W en B)Directeur het Kielzog  handtekening
Vaststellen consumptieprijzen het KielzogDirecteur het Kielzog   
Uitvoerende werkzaamheden verband houdende met de organisatie van toneelvoorstellingen en muziekuitvoeringen binnen de daarvoor gestelde budgettenDirecteur het Kielzog 2060010 
Uitvoering van de verordening schoolgel-den muziekonderwijs het Kielzog, betreffende:-          Uitreiking aangifteformulier;-          Vaststellen van de nota;-          Verlenen van ontheffing;-   Vaststellen schoolgeldmaatstaven (art. 1 schoolgeldtabel)Directeur het Kielzog Ondertekening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAKGEBIED HET SPORTCENTRUM  DE KALKWIJCKGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
Vaststellen tarieven en duur van alle secundaire producten vastgelegd in managementcontractDirecteur Sportcentrum handtekening
Uitvoering van regelingen voor uitgifte van overdekte en niet overdekte sportaccommodaties, inclusief de daarmee samenhangende handelingen, m.u.v.:-          toestemming plaatsing opstallen;-          beslissingen in de gevallen waarin de regeling niet voorziet.Directeur Sportcentrum handtekening
Het vaststellen van het tarief voor de accommodaties voor bijzondere situaties, waarin de ‘Verordening tarieven’ niet voorzietDirecteur Sportcentrum2050028handtekening
Aanschaffen van materiaal voor bestaande sportaccommodaties en aanverwante ruimten, voor zover een betreffende begrotingspost daarvoor ruimte biedtDirecteur Sportcentrum2050028handtekening
Aanstellen van invalkrachten o.b.v. uitzendconstructie Directeur Sportcentrum2050028handtekening
Inzet personeel sportcentrum conform de kaders van het gemeentelijk personeelsbeleidDirecteur Sportcentrum2050028 
Het gunnen van onderhoudswerkzaamheden t.b.v. sportaccommodatiesDirecteur Sportcentrum2050028, tot € 1000,-handtekening
Het ontzeggen van de toegang tot het Sportcentrum aan bezoekers wegens wangedrag (B&W en B)Directeur Sportcentrum handtekening

 

 

 

 

 

 

 

 

TAAKGEBIED GEMEENTELIJKE BRANDWEER GEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)WIJZE VAN ONDERTEKENING
ADMINISTRATIEF   
Uitvoering rechtspositieregeling vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweerManager brandweer i.o.m. personeelsconsulent Handtekening (mede door personeels-consulent)
    
BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING C.A   
Beslissen over vergunningenvoor uitsluitend brandveilig gebruik(artikel 2 Brandbeveiligingsverordening of artikel 2.1, lid 1, onder d Wabo)Manager brandweer Handtekening
Aanhouden van de beslissing omtrent een aanvraag om gebruiksvergunningManager brandweer Handtekening
Wijzigen van gebruiksvergunningManager brandweer Handtekening
Geheel of gedeeltelijk intrekken van een gebruiksvergunningManager brandweer Handtekening
Besluiten omtrent vooraankondiging inzake oplegging last onder dwangsom of toepassing bestuursdwang bij overtreding van de brandbeveiligingsverordening,de artikelen 1.16, 1.17 en 6.5 en de afdelingen 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012Manager brandweer Handtekening
T.a.v. gebruiksmeldingen: Verstrekken van bewijs van ontvangst, opleggen en wijzigen van nadere voorwaarden (artt. 1.20, 1.21 en 1.22 Bouwbesluit 2012)Manager brandweer Handtekening
    
MILIEU   
Besluiten over ontheffingen o.g.v. art. 10.63, lid 2 Wet Milieubeheer, van het in art. 10.2, lid 1 Wet Milieubeheer gestelde verbod voor het verbranden van afvalstoffen buiten inrichtingenManager brandweer Handtekening
    
APV   
De uitvoering van artikel 2:77, leden 8 en 9, APV t.a.v. carbidschieten (burgemeester)Manager brandweer Handtekening
Besluiten over ontheffingen om vuur te stoken o.g.v. art. 5:34, derde lid, APVManager brandweer Handtekening
    
RESTMANDAAT   
Uitvoeren van de Brandbeveiligingsverordening, de Wabo v.w.b. brandveilig gebruik en (artikel 1.3, voor zover die gaat over) de artikelen1.16, 1.17 en 6.5 en de afdelingen 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 7.1 en 7.2 van het Bouwbesluit 2012, voorzover hiermee geen rechtsgevolgen in het leven worden geroepenManager brandweerHS 60015 HS 60025Handtekening

TAAKGEBIED STICHTING BAANVAKGEMANDATEERDEONDER-GEMANDATEERDE  (FUNCTIENUMMER)  WIJZE VAN ONDERTEKENING
    
Besluiten over subsidies i.k.v. het Besluit In- en Doorstroombanen (artt. 3, 14, 15, 17 en 18 BID)Hoofd/directeur Stichting BaanvakCoördinator Stichting Baanvakhandtekening
Besluiten over subsidies voor een WIW-werkervaringsplaats (art.5 Wet Inschakeling Werkzoekenden)Hoofd/directeur Stichting BaanvakCoördinator Stichting Baanvakhandtekening
Aanbieden van een dienstbetrekking i.k.v. WIW (art. 4 WIW en art 7:610.1 BW)Hoofd/directeur Stichting BaanvakCoördinator Stichting Baanvakhandtekening
Aanbieden van voorzieningen en het aangaan van overeenkomsten (B&W en B) gericht op reïntegratie o.g.v. artt. 7.4 en 8 van de Wet Werk en Bijstand (WWB) en o.g.v. de reïntegratieverordeningHoofd/directeur Stichting BaanvakCoördinator Stichting BaanvakHandtekening