Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Meppel

Beleid Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Meppel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMeppel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid Gehandicaptenparkeerplaatsen gemeente Meppel
CiteertitelBeleid gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meppel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, art. 12
  2. Wegenverkeerswet 1994, art. 15, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-05-2011nieuwe regeling

15-03-2011

Elektronisch gemeenteblad, 04-05-2011

2011-770

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanhef en bergripsbepaling

Nr. 2011-770. Burgemeester en wethouders van de gemeente Meppel;

 

Gelezen het advies van 18 januari 2011; gelet op

- artikel 15, eerste lid juncto artikel 18, eerste lid, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 juncto artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer;

- de Regeling gehandicaptenparkeerkaart;

- titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

b e s l u i t e n :

Vast te stellen: Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meppel

 

Artikel 1 Aanwijzing

Aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats op de openbare weg geschiedt bij verkeersbesluit en alleen voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart krachtens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Artikel 2 Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen

Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen worden enkel aangelegd bij gebouwen waarin gelijktijdig meerdere houders van een gehandicaptenparkeerkaart aanwezig kunnen zijn. Toelichting: denk hierbij aan wooncomplexen, flats, (zorg)instellingen, sporthallen/-terreinen en winkelcentra.

a. Bij wooncomplexen en flats worden maximaal evenveel algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aangelegd als dat er houders van een gehandicaptenparkeerkaart in het betreffende gebouw wonen.

b. Bij (zorg)instellingen, sporthallen/-terreinen, winkelcentra, etc. wordt uitgegaan van twee algemene gehandicaptenparkeerplaatsen per gebouw/locatie.

Artikel 3 Gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken

1. Het eerste vereiste om voor een gehandicaptenparkeerplaats in aanmerking te kunnen komen, is dat men voldoet aan de criteria die worden gehanteerd voor toekenning van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in de Regeling gehandicaptenparkeerkaarten.

2. Voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken komen in aanmerking bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. Een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken kan alleen bij de woning van de aanvrager worden gesitueerd.

3. Passagiers van een motorvoertuig op meer dan twee wielen of een gehandicaptenvoertuig komen niet in aanmerking voor een gehandicapten-parkeerplaats op kenteken.

Artikel 4 Afwijzingsgronden

1. De verkeersveiligheid en de doorstroming op de weg mogen niet in het gedrang komen door het toewijzen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Dit is onder andere het geval:

a. ter plaatse van een stopverbod;

b. in de nabijheid van een hoek van een straat;

c. op gebiedsontsluitingswegen (50-km-weg of 70-km-weg) zonder parkeergelegenheid.

2. Indien blijkt dat de verkeersveiligheid of de doorstroming is het gedrang is, wordt geen algemene gehandicaptenparkeerplaats en/of een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toegewezen.

Artikel 5 Intrekkingsgronden

Het college kan het besluit tot toekenning van gehandicaptenparkeerplaats op kenteken intrekken:

a. indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen verhuisd is;

b. indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in het bezit van een auto is;

c. indien degene aan wie de parkeerplaats is toegewezen niet meer in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart is;

d. na overlijden van degene aan wie de parkeerplaats was toegewezen;

e. indien de parkeerplaats is toegewezen op grond van de door de aanvrager verschafte onjuiste gegevens en de parkeerplaats niet zou zijn toegewezen indien de onjuistheid van die gegevens ten tijde van de aanvraag en keuring bekend zou zijn geweest;

f. indien er geen medische noodzaak meer is.

Artikel 6 Hardheidsclausule

In gevallen waarin de toepassing van deze beleidsregels naar haar oordeel tot onaanvaardbare gevolgen voor de aanvrager leidt, kan het college afwijken van deze beleidsregels.

Artikel 7 Kosten

1. De aanlegkosten voor een algemene gehandicaptenparkeerplaats zijn voor rekening van de gemeente.

2. Indien de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken wordt toegekend, worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvrager. De kosten zijn vastgesteld in de legesverordening gemeente Meppel. Bij wijziging van het kenteken of verhuizing binnen de gemeente worden geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 8 Aanvraag

Een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats wordt ingediend door middel van een daartoe bestemd formulier.

Artikel 9 Beslistermijn

1. Het college beslist binnen acht weken op een aanvraag.

2. De termijn als bedoeld in het eerste lid kan ten hoogste met vier weken worden verlengd

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de achtste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 11 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleid gehandicaptenparkeerplaatsen Gemeente Meppel.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouder d.d. 15 maart 2011, de secretaris,                   de burgemeester,