Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent aanvullende bezoldiging en vergoeding (Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent aanvullende bezoldiging en vergoeding (Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland)
CiteertitelAanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneelsregelingen, bestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201901-01-2020artikel 1, 2, 3, 4, 5, 6

18-06-2019

prb-2019-4589

2019-004442
27-06-201801-07-2019artikel 8, 9, 10, 11

05-06-2018

prb-2018-4577

2018-007596
01-01-201827-06-2018artikel 1, 3, 4, 5, 6, 8

12-12-2017

prb-2017-5996

2017-016160
01-07-201101-01-2018Onbekend

28-06-2011

Provinciaal Blad, 2011/92

zaaknummer 2011-009229

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland houdende regels omtrent aanvullende bezoldiging en vergoeding (Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland)

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

 

Gelet op artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet;

Overwegende dat de structuurwijziging als gevolg van de reorganisatie Gelderland in Beweging tot gevolg heeft dat in diverse rechtspositieregelingen technische wijzigingen moeten worden aangebracht zodat de tekst van die regelingen aansluit bij de nieuwe structuur;

Gezien de instemming die de werknemersvertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg heeft verleend aan de wijzigingen van deze regeling;

Overwegende dat geen instemming van de Ondernemingsraad behoeft te worden gevraagd aangezien de Ondernemingsraad de werknemersvertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg bereid gevonden heeft om in plaats van de Ondernemingsraad in te stemmen met een aantal wijzigingen waarop het instemmingsrecht van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing is;

Overwegende dat over de wijzigingen op sectoraal niveau overeenstemming is bereikt met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden;

 

BESLUITEN

 

vast te stellen de volgende gewijzigde regeling: Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Artikel 1. Ambtsjubileumgratificatie

[vervallen]

Artikel 2. Korting salaris in verband met bewoning dienstwoning

[vervallen]

Artikel 3. Consignatievergoeding

[vervallen]

Artikel 4. Vergoeding voor bewakingsdiensten c.a.

[vervallen]

Artikel 5. Vergoeding voor gladheidsbestrijding c.a.

[vervallen]

Artikel 6. Afbouw toelage

[vervallen]

Artikel 7. Kantoorkostenvergoeding

Aan de ambtenaar die niet werkzaam is in één van de provinciale dienstgebouwen kan door of vanwege Gedeputeerde Staten een vergoeding worden toegekend voor de kosten van verwarming en verlichting van zijn kantoor en voor kantoorhuur.

Artikel 8 Incidentele beloning van extra inzet

Ter uitwerking van artikel 3.2.5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 geldt het volgende:

 • a.

  Aan de ambtenaar die extra inzet heeft getoond, niet geplande activiteiten heeft verricht of anderszins een positieve bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van zijn afdeling of provincie als geheel, kan een incidentele beloning worden toegekend.

 • b.

  De incidentele beloning kan bestaan uit een gratificatie van € 100, € 250, € 500, € 750 en € 1.000 netto of een beloning in natura tot een maximum van € 100.

 • c.

  Aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar kan in plaats van een gratificatie als bedoeld onder b, een met de waarde van de gratificatie overeenkomend aantal verlofuren worden toegekend.

 • d.

  Ingeval er sprake is van een incidentele beloning van een groep ambtenaren, vindt deze beloning plaats in de vorm van een gezamenlijke activiteit tot een bedrag van € 75 per persoon.

 • e.

  Gratificaties ter hoogte van een half of volledig maandsalaris worden slechts bij uitzonderlijke prestaties toegekend. Hierover wordt beslist door de afdelingsmanager.

Artikel 9. Korting salaris in verband met politiek verlof

 • 1

  Op het salaris van de ambtenaar aan wie op grond van artikel 125c, eerste lid van de Ambtenarenwet buitengewoon verlof is verleend, wordt voor elk uur verlof onder toepassing van artikel 5.10, tweede lid Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 en met inachtneming van de volgende bepalingen een inhouding toegepast.

 • 2

  Tussen de manager van de afdeling en de ambtenaar wordt schriftelijk overeengekomen welke uren binnen de voor hem vastgestelde werktijd, als buitengewoon verlof worden aangemerkt. Aan het begin van elk kwartaal verstrekt de ambtenaar aan zijn teammanager een schriftelijk overzicht van het aantal uren dat hij feitelijk als buitengewoon verlof in het voorgaande kwartaal heeft opgenomen.

 • 3

  Voor de berekening van de inhouding als bedoeld in het eerste lid worden de inkomsten, die de ambtenaar uit hoofde van zijn verkiezing in een gemeenteraad per maand geniet, gedeeld door een geschatte taakduur per maand van:

  • - 30 uur voor raadsleden van kleine gemeenten (tot 30.000 inwoners);

  • - 50 uur voor raadsleden van middelgrote gemeenten (30.000 tot 100.000 inwoners);

  • - 100 uur voor raadsleden van grote gemeenten (100.000 of meer inwoners).

 • 4

  Indien de ambtenaar is benoemd of verkozen in een ander publiekrechtelijk college dan een gemeenteraad, wordt de geschatte taakduur per maand in overleg tussen de manager van de afdeling en de ambtenaar vastgesteld. Voor de berekening van de inhouding als bedoeld in het eerste lid is het derde lid van overeenkomstige toepassing.

 • 5

  Bij de toepassing van het eerste lid blijft verlof korter dan een half uur per dag buiten beschouwing. Verlof van een half uur of langer doch minder dan een uur, wordt op een heel uur naar boven afgerond.

Artikel 10. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland.

Artikel 11. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2005.

  Gedeputeerde Staten van Gelderland