Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gelderland

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieGelderland
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingAanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland
CiteertitelAanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerppersoneelsregelingen, bestuurlijke organisatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201827-06-2018artikel 1, 3, 4, 5, 6, 8

12-12-2017

prb-2017-5996

2017-016160
01-07-201101-01-2018Onbekend

28-06-2011

Provinciaal Blad, 2011/92

zaaknummer 2011-009229

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Gelet op artikel 125, tweede lid, van de Ambtenarenwet; Overwegende dat de structuurwijziging als gevolg van de reorganisatie Gelderland in Beweging tot gevolg heeft dat in diverse rechtspositieregelingen technische wijzigingen moeten worden aangebracht zodat de tekst van die regelingen aansluit bij de nieuwe structuur; Gezien de instemming die de werknemersvertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg heeft verleend aan de wijzigingen van deze regeling; Overwegende dat geen instemming van de Ondernemingsraad behoeft te worden gevraagd aangezien de Ondernemingsraad de werknemersvertegenwoordiging in het Georganiseerd Overleg bereid gevonden heeft om in plaats van de Ondernemingsraad in te stemmen met een aantal wijzigingen waarop het instemmingsrecht van artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden van toepassing is; Overwegende dat over de wijzigingen op sectoraal niveau overeenstemming is bereikt met de vakorganisaties in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden;

BESLUITEN

vast te stellen de volgende gewijzigde regeling: Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland

Artikel 1. Ambtsjubileumgratificatie

 • 1

  Aan de ambtenaar die 25 jaar in overheidsdienst werkzaam is geweest, wordt een gratificatie toegekend. Deze gratificatie is gelijk aan een bedrag overeenkomend met zijn salaris en de door hem genoten toelagen, genoemd in de artikelen 3.3.1 tot en met 3.3.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018, vermeerderd met het percentage, genoemd in artikel 3.5.2, tweede lid, onder a Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018, berekend over een halve maand.

 • 2

  Aan de ambtenaar die 40 jaar in overheidsdienst werkzaam is geweest, wordt een gratificatie toegekend. Deze gratificatie is gelijk aan een bedrag overeenkomend met zijn salaris en de door hem genoten toelagen, genoemd in de artikelen 3.3.1 tot en met 3.3.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018, vermeerderd met het percentage, genoemd in artikel 3.5.2, tweede lid, onder a Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018, berekend over een maand.

 • 3

  Indien de ambtenaar in de periode van 10 jaar voorafgaand aan het ambtsjubileum bij de provincie een deeltijdfunctie heeft vervuld, wordt de gratificatie berekend op basis van de gemiddelde arbeidstijd in provinciale dienst in deze periode.

 • 4

  Aan de ambtenaar die een ambtsjubileumgratificatie ontvangt, wordt één dag buitengewoon verlof verleend met behoud van salaris, salaristoelagen genoemd in de artikelen 3.3.1 tot en met 3.3.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 en IKB.

Artikel 2. Korting salaris in verband met bewoning dienstwoning

 • 1

  Op het salaris van de ambtenaar, die verplicht is een dienstwoning te bewonen, wordt een door gedeputeerde staten te bepalen korting toegepast van ten hoogste 10%.

 • 2

  Indien de huurwaarde van de dienstwoning, welke geldt voor de heffing van de inkomsten- en loonbelasting, minder bedraagt dan de op grond van het vorige lid berekende korting, wordt deze op het bedrag van de huurwaarde gesteld. 

Artikel 3. Consignatievergoeding

 • 1

  Aan de ambtenaar, die zich ingevolge opdracht volgens rooster beschikbaar moet houden voor dienstverlening buiten de normale werktijden, wordt een vergoeding toegekend.

 • 2
  • a.

   Voor de in het eerste lid bedoelde ambtenaar, die zich gedurende zeven achtereenvolgende kalenderdagen in zijn woning beschikbaar heeft gehouden, bestaat de vergoeding voor die periode uit:

    

   - een bedrag van 6% van het maximum van salarisschaal 5 van het salarisgebouw als bedoeld in artikel 3.1.2, eerste lid Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018; en

    

   - één dag (acht uren) buitengewoon verlof met behoud van salaris, salaristoelagen genoemd in de artikelen 3.3.1 tot en met 3.3.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 en IKB of, indien naar het oordeel van de teammanager het dienstbelang zich verzet tegen het toekennen van verlof, een daarmee overeenkomende geldelijke beloning.

  • b.

   Aan de in onderdeel a bedoelde ambtenaar, die zich in zijn woning beschikbaar heeft gehouden op een feestdag als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, onderdeel h Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018, wordt daarenboven voor elk van deze dagen een dag buitengewoon verlof met behoud van salaris, salaristoelagen genoemd in de artikelen 3.3.1 tot en met 3.3.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 en IKB verleend, voor zover deze dagen niet vielen op een zondag of een zaterdag.

 • 3

  Voor de in het eerste lid bedoelde ambtenaar, die zich gedurende zeven achtereenvolgende kalenderdagen beschikbaar heeft gehouden op een zodanige plaats, dat hij door middel van een oproep binnen redelijke tijd beschikbaar kon zijn, bestaat de vergoeding voor die periode uit:

   

  - een bedrag van 4% van het maximum van salarisschaal 5 van het salarisgebouw als bedoeld in artikel 3.1.2, eerste lid 1 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018; en

   

  - één halve dag (vier uren) buitengewoon verlof met behoud van salaris, salaristoelagen genoemd in de artikelen 3.3.1 tot en met 3.3.5 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 en IKB of, indien naar het oordeel van de teammanager het dienstbelang zich verzet tegen het toekennen van verlof, een daarmee overeenkomende geldelijke beloning.

 • 4

  De in het tweede en derde lid bedoelde verlofdagen kunnen niet in de maanden juli en augustus worden genomen.

 • 5

  Indien de ambtenaar zich minder dan zeven achtereenvolgende kalenderdagen beschikbaar heeft gehouden, wordt het verlof genoemd in het tweede en derde lid naar evenredigheid verminderd.

 • 6

  . In geval van ziekte wordt voor het bepalen van de hoogte van de doorbetaling, uitgegaan van de gemiddelde uitbetaalde consignatievergoeding berekend over de 12 maanden voorafgaande aan de maand waarin de ziekte is ontstaan.

Artikel 4. Vergoeding voor bewakingsdiensten c.a.

 • 1

  Aan de ambtenaar, die ingevolge opdracht buiten de normale werktijden aan huis gebonden is in verband met telefoonwacht en het volgens instructie verrichten van bewakingsdiensten in de provinciale gebouwen wordt daarvoor een vergoeding toegekend.

 • 2

  Voor de in het eerste lid bedoelde ambtenaar, die gedurende zeven achtereenvolgende kalenderdagen dienst heeft gedaan bestaat de vergoeding voor die periode uit een bedrag van 13,3% van het maximum van salarisschaal 5 van het salarisgebouw als bedoeld in artikel 3.1.2, eerste lid Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018.

 • 3

  In geval van ziekte wordt voor het bepalen van de hoogte van de doorbetaling, uitgegaan van de gemiddelde uitbetaalde vergoeding voor bewakingsdiensten berekend over de 12 maanden voorafgaande aan de maand waarin de ziekte is ontstaan.

Artikel 5. Vergoeding voor gladheidsbestrijding c.a.

Aan de daartoe door de manager van de afdeling Beheer en Onderhoud aangewezen ambtenaren kunnen voor consignatiediensten en voor bijzondere werkzaamheden in het kader van de algemene wegenzorg gedurende door deze afdelingsmanager aangegeven tijdvakken, in afwijking van het bepaalde in artikel 3, de volgende vergoedingen worden toegekend:

 • a.

  een vaste toelage van 4% van het maximumsalaris van salarisschaal 4 van het salarisgebouw als bedoeld in artikel 3.1.2, eerste lid Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018;

 • b.

  een vaste toelage van 4% van het maximumsalaris van salarisschaal 8 van het salarisgebouw als bedoeld in artikel Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018;

 • c.

  de vergoeding bedoeld in artikel 3, lid 3 of één van de onderdelen van deze vergoeding;

 • d.

  een vergoeding ten bedrage van het verschil tussen 4% van de maxima van de salarisschalen 4 en 5 van het salarisgebouw als bedoeld in artikel 3.1.2, eerste lid Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018.

Artikel 6. Afbouw toelage

Op vergoedingen die zijn toegekend op grond van de artikelen 3 tot en met 5 is artikel 3.3.3 Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. Kantoorkostenvergoeding

Aan de ambtenaar die niet werkzaam is in één van de provinciale dienstgebouwen kan door of vanwege Gedeputeerde Staten een vergoeding worden toegekend voor de kosten van verwarming en verlichting van zijn kantoor en voor kantoorhuur.

Artikel 8 Incidentele beloning van extra inzet

Ter uitwerking van artikel 3.2.5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 geldt het volgende:

 • a.

  Aan de ambtenaar die extra inzet heeft getoond, niet geplande activiteiten heeft verricht of anderszins een positieve bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van zijn afdeling of provincie als geheel, kan een incidentele beloning worden toegekend.

 • b.

  De incidentele beloning kan bestaan uit een gratificatie van € 100, € 250, € 500, € 750 en € 1.000 netto of een beloning in natura tot een maximum van € 100.

 • c.

  Aan een gedeeltelijk arbeidsongeschikte ambtenaar kan in plaats van een gratificatie als bedoeld onder b, een met de waarde van de gratificatie overeenkomend aantal verlofuren worden toegekend.

 • d.

  Ingeval er sprake is van een incidentele beloning van een groep ambtenaren, vindt deze beloning plaats in de vorm van een gezamenlijke activiteit tot een bedrag van € 75 per persoon.

 • e.

  Gratificaties ter hoogte van een half of volledig maandsalaris worden slechts bij uitzonderlijke prestaties toegekend. Hierover wordt beslist door de afdelingsmanager.

Artikel 8. Korting salaris in verband met politiek verlof

 • 1

  Op het salaris van de ambtenaar aan wie op grond van artikel 125c, eerste lid van de Ambtenarenwet buitengewoon verlof is verleend, wordt voor elk uur verlof onder toepassing van artikel 5.10, tweede lid Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies 2018 en met inachtneming van de volgende bepalingen een inhouding toegepast.

 • 2

  Tussen de manager van de afdeling en de ambtenaar wordt schriftelijk overeengekomen welke uren binnen de voor hem vastgestelde werktijd, als buitengewoon verlof worden aangemerkt. Aan het begin van elk kwartaal verstrekt de ambtenaar aan zijn teammanager een schriftelijk overzicht van het aantal uren dat hij feitelijk als buitengewoon verlof in het voorgaande kwartaal heeft opgenomen.

 • 3

  Voor de berekening van de inhouding als bedoeld in het eerste lid worden de inkomsten, die de ambtenaar uit hoofde van zijn verkiezing in een gemeenteraad per maand geniet, gedeeld door een geschatte taakduur per maand van:

  • - 30 uur voor raadsleden van kleine gemeenten (tot 30.000 inwoners);

  • - 50 uur voor raadsleden van middelgrote gemeenten (30.000 tot 100.000 inwoners);

  • - 100 uur voor raadsleden van grote gemeenten (100.000 of meer inwoners).

 • 4

  Indien de ambtenaar is benoemd of verkozen in een ander publiekrechtelijk college dan een gemeenteraad, wordt de geschatte taakduur per maand in overleg tussen de manager van de afdeling en de ambtenaar vastgesteld. Voor de berekening van de inhouding als bedoeld in het eerste lid is het derde lid van overeenkomstige toepassing.

 • 5

  Bij de toepassing van het eerste lid blijft verlof korter dan een half uur per dag buiten beschouwing. Verlof van een half uur of langer doch minder dan een uur, wordt op een heel uur naar boven afgerond.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Aanvullende bezoldigings- en vergoedingsregeling provincie Gelderland.

Artikel 10. Inwerkingtreding 

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 december 2005.

  Gedeputeerde Staten van Gelderland