Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Heerlen

Standwerkersregeling Gemeente Heerlen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHeerlen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingStandwerkersregeling Gemeente Heerlen
CiteertitelStandwerkersregeling Gemeente Heerlen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-199503-10-2000Nieuwe regeling

24-01-1995

De Uitkijk

2000/2381

Tekst van de regeling

Intitulé

"STANDWERKERSREGELING GEMEENTE HEERLEN"

 

 

AFDELING B
ARTIKEL 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  Standwerker

  Degene die als zodanig bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel is geregistreerd en die in de uitoefening van zijn/haar hoofdberoep op de markt bij voortduring publiek om zich heen verzamelt, een het publiek aansprekende uiteenzetting houdt over het door hem te verkopen ARTIKEL en tenslotte tracht een aantal personen gelijktijdig tot aankoop daarvan te bewegen.

 • b.

  Standwerkersplaats

  De door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats op de markt met een maximale frontbreedte van 4 meter (overkapping maximaal 5 meter) en een diepte van maximaal 2 meter, uitsluitend bestemd voor het uitoefenen van de markthandel op een wijze als bedoeld onder lid a van dit ARTIKEL

TOEWIJZINGSPLAATSEN

ARTIKEL 2
 • 1.

  De toewijzing van de standwerkersplaatsen geschiedt. behalve voor hen die een vaste standwerkersplaats hebben, per marktdag door middel van een loting onder de zich daarvoor voor 08 . 30 uur aangemelde gegadigden, te verrichten door of namens de ambtenaren van het bureau marktwezen.

 • 2.

  Tot deze loting worden allereerst toegelaten:

  • a.

   door het Centraal Registratiekantoor DetailhandelAmbacht als standwerker geregistreerde personen van wie is gebleken dat zij in de uitoefening van de markthandel uitsluitend en daadwerkelijk als standwerker plegen op te treden;

   dat eerst nadien tot de loting worden toegelaten:

  • b.

   alle andere marktkooplieden die door het Centraal Registratiekantoor DetailhandelAmbacht als standwerker geregistreerd zijn en ten aanzien van wie niet gebleken is dat zij op een standwerkersplaats niet daadwerkelijk actief zijn als standwerker.

ARTIKEL 3

Om aan de hiervoor bedoelde loting te kunnen deelnemen moeten de standwerkers zich vooraf tegenover de ambtenaren van het bureau marktwezen kunnen legitimeren aan de hand van hun standwerkerskaart.

Tevens moeten zij vooraf een vestigingsvergunning tonen alsmede een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel dat niet ouder is dan 1 jaar. Ook moet worden medegedeeld met welk ARTIKEL de standwerkersplaats zal worden ingenomen.

ARTIKEL 4
 • 1.

  Per artikelgroep zullen maximaal twee standwerkersplaatsen worden uitgegeven. Voor de verkoop van textiel en maatgebonden artikelen zullen. met uitzondering van de eerste dinsdag per maand, geen plaatsen worden uitgegeven.

 • 2.

  Snel aan bederf onderhevige consumptieartikelen, zulks ter beoordeling van de ambtenaren van het bureau marktwezen, mogen niet worden verkocht.

MAATREGELEN VAN ORDE

ARTIKEL 5

De standwerker dient daadwerkelijk op te treden als standwerker en niet als zogenaamde "stille kramer", een en ander ter beoordeling van de ambtenaren van het bureau marktwezen .

ARTIKEL 6

De standwerker mag slechts het ene door hem bij genoemde loting aan de ambtenaren van het bureau marktwezen opgegeven artikel verkopen.

ARTIKEL 7

De standwerker mag zich op de standwerkersplaats doen bijstaan, mits deze bijstand zich niet uitstrekt tot de daadwerkelijke verkoop. In dat geval dient de naam van degene, die deze bijstand zal verlenen te worden opgegeven bij de hiervoor bedoelde loting.

ARTIKEL 8

Het gebruik van prijskaarten en meetlatten en/of weegtoestellen is voor de standwerker niet toegestaan.

STRAF- EN SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 9

Door burgemeester en wethouders kan een standwerker voor een periode van maximaal drie weken van deelname aan de in artikel 2 bedoelde loting worden uitgesloten indien: de standwerker, blijkens mededeling van de Keuringsdienst van Waren, In deze en/of een of meer andere gemeenten meermalen ondeugdelijke waren heeft verkocht; de standwerker, ondanks een waarschuwing ter zake van de ambtenaren van het bureau marktwezen in strijd handelt en blijft handelen met een of meer bepalingen van deze regeling.

Van deze uitsluiting wordt betrokkene op de hoogte gebracht door middel van een met redenen omkleed besluit.

ARTIKEL 10

In, door hen te bepalen, bijzondere gevallen kan door de ambtenaren van het bureau marktwezen vrijstelling worden verleend van het bepaalde in de artikelen 1, sub b, 6 en 8.

ARTIKEL 11

Ten aanzien van de standwerkers geldt, naast het bepaalde in voorgaande artikelen, hetgeen is bepaald in de "Marktverordening".

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van Heerlen van 24 januari 1995.

Burgemeester en wethouders van Heerlen,

de secretaris, de burgemeester,

M.C. van Helden drs J.V.B.N. Pleumeekers