Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregels promotie van de kernen  2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels promotie van de kernen  2012
CiteertitelBeleidsregels promotie van de kernen 2012 
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels promotie van de kernen 

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidie verordening 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201101-05-2012nieuwe regeling

22-03-2011

Hofweekblad d.d 27 april 2011

335061

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels promotie van de kernen 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,

 

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Hof van Twente 2012, alsmede op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit:

 

 • I.

  in te trekken de beleidsregels beleidsregels subsidieverstrekking deelterrein promotie van de kernen vastgesteld op 1 november 2005;

 • II.

  vast te stellen de beleidsregels “promotie van de kernen”

Regel 1 Definities

Verordening:

de Algemene subsidieverordening 2012 (hierna Asv 2012) vastgesteld door de raad op 26 april 2011

Ondernemersvereniging

Ondernemersvereniging, gevestigd in gemeente Hof van Twente..  

Regel 2 Activiteiten​

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten van ondernemersverenigingen in Hof van Twente die gericht zijn op: 

 • a.

  op het ontwikkelen, door een in de gemeente Hof van Twente gevestigde ondernemersvereniging, van activiteiten gericht op promotie van de kern waarin zij de belangen van de bij de vereniging aangesloten leden behartigt, dit in de ruimste zin des woords;

Regel 3 Doel van de subsidies

Het ondersteunen en aanmoedigen van het bestaan en de door de ondernemersvereniging ontwikkelde activiteiten ter promotie van de kernen.

Regel 4 Subsidieplafonds

Subsidies worden verleend met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgesteld subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Asv 2012.

Regel 5 Verdeelcriteria

 • a.

  De ondernemersverenigingen die activiteiten ondernemen die gericht zijn op promotie van de kern kunnen in aanmerking komen voor een structurele subsidie in de vorm van een vast bedrag gerelateerd aan de omvang van het ledenbestand.

  • I.

   Ondernemersverenigingen met een ledenaantal van 50 of minder kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van € 650,-.

  • II.

   Ondernemersverenigingen met een ledenaantal tussen de 51 en 100 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van € 1.300,-.

  • III.

   Ondernemersverenigingen met een ledenaantal tussen de 101 en 150 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van € 1.950,-.

  • IV.

   Ondernemersverenigingen met een ledenaantal van meer dan 150 kunnen in aanmerking komen voor een subsidie in de vorm van een vast bedrag van € 2.600,-.

 • b.

  De ondernemersverenigingen zijn verantwoordelijk voor het aandragen van wijzigingen in de omvang van de ledenaantallen.

Regel 6 Prioritering

Indien en voor zover er na afweging en toekenning van de subsidieaanvragen, sprake is van het bereiken van het subsidieplafond, geldt als toewijzingscriterium de datum van binnenkomst van de aanvraag.

Regel 7 Uitsluitingen

Ondernemersverenigingen gevestigd in een kern waar reeds een ondernemersvereniging actief is of ondernemersverenigingen gevestigd buiten gemeente Hof van Twente komen niet in aanmerking voor een subsidie.

Regel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2011.

Regel 9 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels ‘’promotie van de kernen”

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

 

 

de loco-secretaris,                de burgemeester,

 

 

 

A.J. Kranenberg                   drs. J.H.A. Goudt