Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregels investeringssubsidie 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels investeringssubsidie 2012
CiteertitelBeleidsregels investeringssubsidie 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels investeringssubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidie verordening 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201104-10-2015nieuwe regeling

22-03-2011

Hofweekblad d.d 27 april 2011

335061

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels investeringssubsidie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,

 

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening 2012, alsmede in de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit:

 

vast te stellen de beleidsregels “Investeringssubsidie.”

Regel 1 Definities

Verordening:

de Algemene Subsidieverordening 2012 (hierna Asv 2012) vastgesteld door de raad op 26 april 2011.

 

Investeringssubsidie:

een eenmalige subsidie als bedoeld in artikel 1 lid k van de Asv 2012 ten behoeve van groot onderhoud, vervangingsinvesteringen, aankoop of eerste stichting van kapitaalswerken en/of eerste inrichting van een accommodatie.

 

Kapitaalswerken:

een accommodatie in eigendom van een instelling die actief is op de in de Asv 2012 genoemde beleidsterreinen, uitgezonderd accommodaties die vallen onder de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente.

 

Regel 2 Activiteiten

Een investeringssubsidie kan worden toegekend aan instellingen die actief zijn op de in de verordening genoemde beleidsterreinen, uitgezonderd instellingen met een accommodatie die valt onder de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hof van Twente.

Regel 3 Doel van de subsidie, subsidiabele kosten

Een investeringssubsidie kan worden toegekend ten behoeve van de kosten van:

 • a.

  groot onderhoud van kapitaalswerken of vervangingsinvesteringen van kapitaalswerken waarvan naar het oordeel van het college de redelijke levensduur is verstreken;

 • b.

  de aankoop of eerste stichting van nieuw te realiseren permanente kapitaalswerken;

 • c.

  de eersteinrichting van een accommodatie (roerende goederen) zoals die voor de ‘kerntaak’ van de desbetreffende vereniging of instelling naar het oordeel van het college noodzakelijk wordt geacht.

Regel 4 Subsidieplafond

Investeringssubsidies worden verleend met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgesteld subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Asv 2012.

Regel 5 Verdeelcriteria, prioritering

 • 1.

  Een investeringssubsidie bestaat uit een financiële bijdrage van minimaal 1% en maximaal 30% van de subsidiabele kosten.

 • 2.

  Ingeval van fusie tussen instellingen of gezamenlijk gebruik van een accommodatie waarbij gelijktijdig een andere accommodatie wordt opgeheven, kan de financiële bijdrage worden verhoogd tot maximaal40% van de subsidiabele kosten.Bij de beoordeling van aanvragen voor een investeringssubsidie, wordt de in lid 4 genoemde prioriteitsvolgorde gehanteerd. Indien en voor zover er na afweging van de prioriteiten sprake is van een volledige gelijkwaardige prioritering van meerdere aanvragen, geldt als toewijzingscriterium de datum van binnenkomst van de aanvraag.

 • 3.

  Indien en voor zover na afweging van de prioriteiten sprake is van een volledige gelijkwaardige prioritering van meerdere aanvragen en er tevens sprake is van het bereiken van het subsidieplafond, wordt het (nog) beschikbare budget naar rato van de subsidiabele kosten verdeeld over de aanvragers.

 • 4.

  Bij de beoordeling van aanvragen voor een investeringssubsidie, wordt de volgende prioriteitsvolgorde gehanteerd:

 

A.  Aanvragen van instellingen voor subsidie voor groot onderhoud van kapitaalswerken of vervangingsinvesteringen van kapitaalswerken waarvan naar het oordeel van het college de redelijke levensduur is verstreken;

 

Met betrekking tot deze aanvragen wordt de volgende, in zwaarte van gewicht afnemende, prioriteitsvolgorde in acht genomen:

 

a.1.

aanvragen van instellingen voor accommodaties die naar het oordeel van het college een belangrijke functie hebben ten behoeve van de leefbaarheid van de desbetreffende kern;

a.2.

aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin organisaties van vrijwilligers gehuisvest zijn.

a.3.

aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin activiteiten plaatsvinden op het terrein van jeugd- en jongerenwerk;

 

B.  Aanvragen van instellingen voor subsidie ten behoeve de aankoop of eerste stichting van nieuw te realiseren permanente kapitaalswerken;

 

Met betrekking tot deze aanvragen wordt de volgende, in zwaarte van gewicht afnemende prioriteitsvolgorde in achtgenomen:

 

b.1.

aanvragen vaninstellingen voor accommodatiesdienaar het oordeel van het college een belangrijke functie hebben ten behoeve van de leefbaarheid van de desbetreffende kern;

b.2.

aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin organisaties van vrijwilligers gehuisvest worden.

b.3.

aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin activiteiten plaatsvinden op het terrein van jeugd- en jongerenwe

C. Aanvragen van instellingen voor subsidie voor de eerste inrichting van de accommodatie(roerende goederen) zoals die voor de ‘kerntaak’ van de desbetreffende instelling door het college redelijkerwijze noodzakelijk worden geacht.

 

Met betrekking tot deze aanvragen wordt de volgende, in zwaarte van gewicht afnemende prioriteitsvolgorde in acht genomen:

c.1.

aanvragen van instellingen voor accommodaties dienaar het oordeel van het college een belangrijke functie hebben ten behoeve van de leefbaarheid van de desbetreffende kern;

c.2.

aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin organisaties van vrijwilligers gehuisvest zijn.

c.3.

aanvragen van instellingen voor accommodaties waarin activiteiten

plaatsvinden op het terrein van jeugd- en jongerenwerk;

Regel 6 De aanvraag om subsidie

 • 1.

  In aanvulling op het bepaalde in artikel 6 lid 2 van de Asv 2012 dient de aanvraag voor een investeringssubsidie vóór 1 juni voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, te worden ingediend.

 • 2.

  Aanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend door de zakelijk gerechtigde (eigenaar).

Regel 7 Beslistermijn

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 lid 2 beslist het college op een aanvraag voor investeringssubsidie vóór 31 december voorafgaand aan het boekjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Regel 8 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van de Asv 2012 wordt kan een investeringssubsidie geweigerd indien gegronde reden bestaat om aan te nemen dat: als:

 • 1.

  de activiteiten respectievelijk de kosten niet kunnen worden aangemerkt als subsidiabele activiteiten respectievelijk subsidiabele kosten;

 • 2.

  de accommodatie waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft niet binnen de gemeente Hof van Twente is gelegen of komt te liggen;

 • 3.

  naar het oordeel van het college de investering waarvoor subsidie wordt gevraagd, gelet op de activiteiten waarvoor de accommodatie wordt opgericht, respectievelijk het object wordt aangeschaft, niet als noodzakelijk, sober of doelmatig kan worden aangemerkt;

 • 4.

  het een aanvraag betreft voor luchthallen ten behoeve van het beoefenen van indoorsport;

 • 5.

  naar het oordeel van het college de investering waarvoor subsidie wordt gevraagd niet leidt tot een noodzakelijke en functionele verbetering van de desbetreffende accommodatie;

 • 6.

  het kapitaalswerk waarvoor subsidie wordt gevraagd een commerciële ruimte betreft (zoals bijv. een bar, keuken, sponsorruimten etc.) of een ruimte die naar het oordeel van het college niet als essentieel wordt geacht voor het kunnen uitoefenen van de kerntaak van de instelling;

 • 7.

  met de aanschaf van het object of de realisatie van het kapitaalswerk zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het college een aanvang is gemaakt, voordat het college een besluit heeft genomen op het subsidieverzoek;

Regel 9 Slotbepalingen

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2011.

Regel 10 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels investeringssubsidies”

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

 

 

de loco-secretaris,                     de burgemeester,

 

 

A.J. Kranenberg                        drs. J.H.A. Goudt