Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Hof van Twente

Beleidsregels peuterspeelzaalwerk (aanvulling 2012)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHof van Twente
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels peuterspeelzaalwerk (aanvulling 2012)
CiteertitelBeleidsregels peuterspeelzaalwerk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpBeleidsregels peuterspeelzaalwerk

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidie verordening 2012

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-201128-05-2013Artikel 1 t/m8

22-03-2011

Hofweekblad d.d. 27 april 2011

335061

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels peuterspeelzaalwerk 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente,

 

overwegende dat door de gemeenteraad op 8 februari 2011 is besloten tot bezuiniging op welzijnssubsidies;

 

dat de beoogde bezuinigingen op zorgvuldige wijze zijn voorbereid en met inachtneming van door de Algemene wet bestuursecht vereiste redelijke termijn bekend zijn gemaakt;

 

dat het gewenst is de wijziging van beleid die hieraan ten grondslag liggen vast te leggen in geactualiseerde beleidsregels;

 

gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening, alsmede op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

besluit:

 

tot volgende aanvulling op de beleidsregels “Peuterspeelzaalwerk” zoals vastgesteld op 13 juli 2010,

Regel 1 Definities

Verordening: de Algemene subsidieverordening 2012 (hierna Asv 2012) vastgesteld door de raad op 26 april 2011

Regel 2 Activiteiten

Subsidie wordt verstrekt voor activiteiten op het gebied van peuterspeelzaalwerk.

Regel 3 Doel van de subsidies

Het organiseren en uitvoeren van de basisfunctie van het peuterspeelzaalwerk, namelijk het bieden van de mogelijkheid tot het stimuleren van “spelen, ontwikkelen en ontmoeten” van peuters in de leeftijd van 2 ½ tot 4 jaar die woonachtig zijn in de gemeente Hof van Twente.

Regel 4 Subsidieplafonds

Subsidies worden verleend met in achtneming van het door de gemeenteraad vastgesteld subsidieplafond, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Asv 2012.

Regel 5 Grondslag, criteria subsidieverlening en -verdeling

  • a.

    Grondslag en criteria voor subsidieverlening vormen de beleidsregels “Peuterspeelzaalwerk” zoals vastgesteld op 13 juli 2010, dit na toepassing van de bij raadsbesluit d.d. 8 februari 2011 vastgestelde kortingsystematiek op de voor 2011 verleende subsidies voor in deze beleidsregel bedoelde activiteiten.

  • b.

    Onverminderd het bepaalde in 5.1 kan Stichting Peuterspeelzalen Hof van Twente voor de in deze beleidsregel bedoelde activiteiten voor 2012 ten hoogste in aanmerking komen voor een maximum subsidiebedrag van € 259.497,00

Regel 6 Uitsluitingen

Activiteiten en instellingen op het gebied van peuterspeelzaalwerk die niet in deze beleidsregels “Peuterspeelzalen 2012” zijn genoemd, komen niet in aanmerking voor een subsidie

Regel 7 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 mei 2011.

Regel 8 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als “Beleidsregels peuterspeelzalen 2012”

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders d.d. 22 maart 2011.

 

 

de loco-secretaris,                     de burgemeester,

 

 

 

A.J. Kranenberg                        drs. J.H.A. Goudt