Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Montferland

Verordening Marktgelden 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieMontferland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Marktgelden 2011
CiteertitelVerordening Marktgelden 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201001-01-2012Datum uitwerkingtreding

23-12-2010

Montferland Journaal, 28-12-2010

Geen.
29-12-201001-01-2011Nieuwe regeling

23-12-2010

Montferland Journaal, 28-12-2010

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Marktgelden 2011

De raad van de gemeente Montferland;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 16 november 2010;

gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

BESLUIT:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van Marktgelden 2011

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit

Voor het uitstallen van goederen of koopwaren tijdens de wekelijkse markt (gebiedsdeel ’s- Heerenberg of de jaarmarkt (gebiedsdeel Didam) op de daarvoor aangewezen openbare plaatsen wordt een recht geheven onder de naam van marktgeld.

Artikel 2 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die de goederen of koopwaren uitstalt of de in artikel 3 bedoelde ruimte gebruikt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Het marktgeld wordt bepaald aan de hand van het aantal strekkende meters ingenomen ruimte.

 • 2.

  Onder ingenomen ruimte wordt mede begrepen de ruimte, welke wordt ingenomen door voertuigen waarmede koopwaren worden aan- c.q. afgevoerd, alsmede de ruimte welke wordt ingenomen voor opslag van een reservevoorraad van koopwaren, al dan niet op of in voertuigen, tafels en dergelijke geplaatst.

 • 3.

  Het aantal strekkende meters wordt berekend over de grootste lengte van de ingenomen ruimte.

Artikel 4 Tarief wekelijkse markt 's-Heerenberg

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt voor het hebben van een “losse standplaats” € 4,75 per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimtevan 2 ½ meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 18,80 bedraagt.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het 1e lid bedraagt het marktgeld voor het hebben van een “vaste standplaats” € 23,15 per kwartaal, per strekkende meter of gedeelte daarvan bij een maximale diepte van de ingenomen ruimte van 2 ½ meter, met dien verstande dat het minimum marktgeld € 92,60 per kwartaal bedraagt.

 • 3.

  Indien de diepte van de ingenomen ruimte op enig punt meer bedraagt dan 2 ½ meter, wordt het tweevoud van het onder lid 1 en 2 genoemde marktgeld geheven.

Artikel 4a Tarief jaarmarkt Didam

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per marktdag of gedeelte daarvan € 1,70 per strekkende meter, met een minimum van € 6,80.

 • 2.

  Voor de berekening van het eerste lid bedoelde marktgeld wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een hele meter gerekend

Artikel 5 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van een mondeling dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belastingals er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat er ten aanzien van de belasting aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 7 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:

  a. mondeling wordt gedaan: op het moment van doen van de kennisgeving;

  b. schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Voor marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Marktgelden 2010” van 26 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Marktgelden 2011”.

’s-Heerenberg, 23 december 2010.

De raad van de gemeente Montferland, 

De griffier, D. Berends

De voorzitter, C.C. Leppink-Schuitema