Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Haaren

Kleine particuliere initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieHaaren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKleine particuliere initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan
CiteertitelKleine particuliere initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling komt in plaats van de Regeling Tweede Spoor Bouwinitiatieven: ingetrokken 1-2-2011 (tegelijk met invoering van deze regeling).

Op grond van artikel 28 Wet algemene regels herindeling is deze regeling per 1 januari 2023 vervallen, tenzij de hierna genoemde bestuursorganen de betreffende regeling al eerder vervallen hebben verklaard.

- Het college van de gemeente Oisterwijk heeft op 8 januari 2021 besloten deze regeling vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Oisterwijk zoals dat per 1 januari 2021, op grond van de Wet van 8 juli 2020 tot splitsing van de gemeente Haaren, is ontstaan.

- Het college van de gemeente Vught heeft op 12 januari 2021 besloten deze regeling vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Vught zoals dat per 1 januari 2021, op grond van de Wet van 8 juli 2020 tot splitsing van de gemeente Haaren, is ontstaan.

- Het college van de gemeente Boxtel heeft op 5 januari 2021 besloten deze regeling vervallen te verklaren voor zover deze van kracht is voor het gebied binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Boxtel zoals dat per 1 januari 2021, op grond van de Wet van 8 juli 2020 tot splitsing van de gemeente Haaren, is ontstaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Algemene wet bestuursrecht artikel 4:81
  2. geldende legesverordening artikel 9
  3. tarieventabel van de geldende legesverordening Titel 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

n.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2011nieuwe regeling

01-02-2011

De Leije, 28 maart 2011

B&W voorstel,01 februari 2011

Tekst van de regeling

Intitulé

Kleine particuliere initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan

Het College van Burgemeester en Wethouders;

Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht, het bepaalde in artikel 9 van de geldende legesverordening en Titel 2 van de tarieventabel behorende bij de geldende legesverordening;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende beleidsregel;

Kleine particuliere initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan

 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Hoofdstuk 2 Inleiding

Inleiding

In het beleidsprogramma 2006-2010 is voorzien in de zogenaamde Regeling Tweede Spoor Bouwinitiatieven. Deze regeling is er op gericht om jaarlijks de bouw van 10 tot 15 starters- en seniorenwoningen te bevorderen in de vorm van kleine particuliere bouwprojecten binnen de dorpen. Ook in het coalitieconvenant 2010 – 2014 geeft het college aan dat het bouwen van woningen met name voor de specifieke doelgroepen starters, doorstromers en senioren een belangrijk speerpunt is.

De afgelopen drie jaar (2007 t/m 2009) is met de Regeling Tweede Spoor Bouwinitiatieven gewerkt. In 2010 is opdracht gegeven om de regeling te evalueren en daar waar nodig bij te sturen. Uit de evaluatie is gebleken dat de Regeling Tweede Spoor Bouwinitiatieven een zeer beperkt effect heeft gehad. Ondanks dat er drie jaar lang iemand full time met de regeling heeft gewerkt. Echter is de belangrijkste reden dat het gros van de aanvragen niet kon voldoen aan een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast werden slechts verzoeken toegelaten die betrekking hadden op starters- en seniorenwoningen. Dankzij dit criteria viel ook een aantal verzoeken af.

Vanwege bovenstaande bevindingen is de Regeling Tweede Spoor Bouwinitiatieven ingetrokken en nieuw onderliggende beleidsregel vastgesteld. De beleidsregel ‘Kleine particuliere initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan’ is een algemener en breder beleid dan het Tweede Spoor beleid.

 

Hoofdstuk 3 Toepassing beleidsregel

Toepassing beleidsregel

De beleidsregel is van toepassing op alle individuele verzoeken waarbij medewerking slechts mogelijk is via een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning activiteit strijdigheid met bestemmingsplan (voorheen projectbesluit), met uitzondering van binnenplanse afwijkingen. Het beleid geldt niet voor het buitengebied, enkel voor de kernen.De kaders worden bepaald door een aantal globaal benoemde toetsingcriteria en voorwaarden. Deze zijn noodzakelijk om een goede ruimtelijke kwaliteit na te streven. Er wordt slechts aan een criterium getoetst wanneer dat noodzakelijk is. --> Voorbeeld: bij herziening van de bestemming waarbij een bestaand pand alleen intern wordt verbouwd, hoeft niet stedenbouwkundig te worden getoetst.De meeste toetsingscriteria worden bewust slechts globaal benoemd. Hoofdzaak is dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dit biedt ruimte, zodat maatwerk kan worden geleverd. Een aantal punten wordt wel nader toegelicht. Dit zijn cruciale toetsingscriteria/voorwaarden om op bepaalde zaken te kunnen sturen.

 

 

Hoofdstuk 4 Toetsingscriteria

Toetsingscriteria

Hieronder, in willekeurige volgorde, de toetsingscriteria:

A. StedenbouwkundeB. VolkshuisvestingC. DoelgroepD. VerkeerE. MilieuF. Planologisch knelpunt/stedenbouwkundige verbeteringG. Hogere regelgeving

Ad. C: Doelgroep• Voorrang wordt verleend aan verzoeken die betrekking hebben op het realiseren van starters- en seniorenwoningen en woningen voor de doelgroep doorstromers tot € 250.000,-.• Aan een verzoek tot het realiseren van een woning voor een doelgroep die ongewenst is, wordt enkel medewerking verleend indien hiermee een planologisch knelpunt/planologisch ongewenste situatie wordt opgelost of hiermee een stedenbouwkundige verbetering van de omgeving wordt bereikt.• Starterswoningen hebben een door ons vastgestelde maximale verkoop- en verhuurprijs, respectievelijk € 181.000,-- en € 647,33 per maand.• Eisen seniorenwoning:- In een seniorenwoning dienen alle voorzieningen (woonkamer, slaapkamer, keuken en badkamer) op de begane grond aanwezig te zijn. - Bij een seniorenappartement moeten alle voorzieningen gelijkvloers zijn en voorzien van lift. - De woning moet drempelvrij zijn, alle voorzieningen zijn rolstoeltoegankelijk en latere noodzakelijke (sanitaire) voorzieningen moeten zonder bouwkundige ingrepen kunnen worden aangebracht.

Ad. F: Planologisch knelpunt/stedenbouwkundige verbetering• Voorrang wordt verleend aan verzoeken waarmee planologische knelpunten (milieuhinderlijke bedrijven of andere vormen van overlast) worden opgelost en/of waarmee een stedenbouwkundige verbetering van de omgeving wordt bereikt.

 

Hoofdstuk 5 Voorwaarden

Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

A. Ambtelijke capaciteitB. Maximaal aantal woningen per jaar

Ad. A: Ambtelijke capaciteitEr dient ambtelijke capaciteit beschikbaar te zijn om een verzoek direct in behandeling te nemen. Indien er geen capaciteit is om het verzoek direct in behandeling te nemen, wordt het op een wachtlijst geplaatst. Richting de initiatiefnemer wordt de termijn aangegeven waarop hij of zij antwoord mag verwachten.De wijze waarop de wachtlijst wordt gehanteerd, wordt hieronder nader toegelicht.

Ad. B: Maximaal aantal woningen per jaarNet zoals binnen het Tweede Spoor Beleid wordt er een maximum gesteld aan het aantal woningen. Dit is geen streefgetal, maar puur een maximum. Conform het Tweede Spoor wordt dit maximum gesteld op 15 woningen per jaar.

WachtlijstDe wachtlijst is gerangschikt op datum, tenzij het verzoek betrekking heeft op een criterium dat voorrang heeft op andere verzoeken. Deze zijn genoemd onder het kopje ‘toetsingscriteria’. Het college van B&W heeft de bevoegdheid om, op basis van een goede motivatie, af te wijken van (de volgorde op) de wachtlijst.

 

Hoofdstuk 6 Inwerkingtreding

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag nadat het besluit is bekendgemaakt en kan worden aangehaald als: Kleine particuliere initiatieven die afwijken van het bestemmingsplan