Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen gemeente Boxmeer

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCategorieënlijst verklaring van geen bedenkingen gemeente Boxmeer
CiteertitelCategorieënlijst verklaring van geen bedenkingen gemeente Boxmeer
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  2. Gemeentewet, artikel 139

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-10-2010Nieuwe regeling

30-09-2010

Boxmeers weekblad, 6 oktober 2010

Geen dossier

Tekst van de regeling

Intitulé

Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen gemeente Boxmeer

De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 april en 24 augustus 2010,

gelet op het bepaalde in artikel 6.5 Besluit omgevingsrecht,de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht ;

B E S L U I T :de volgende gevallen aan te wijzen waarin geen verklaring van geen bedenkingen als be-doeld in artikel 6.5, derde lid, Besluit omgevingsrecht is vereist:

Artikel 1  

Projecten die passen in een vastgestelde structuurvisie als bedoeld in artikel 2.1 van de Wro;

Artikel 2  

Nieuwe woningbouwlocaties of de bouw van clusters van niet meer dan 5 woningen of wooneenheden met inbegrip van bijgebouwen;

Artikel 3  

Het bouwen of uitbreiden van een bedrijfsgebouw mits geen sprake is van een nieuwe bedrijfsvestiging buiten een bestaand bedrijventerrein of substantiële nieuwvestiging in het buitengebied;

Artikel 4  

Het bouwen van bedrijfsgebouwen of bouwwerken geen gebouwen zijnde buiten het agrarisch bouwvlak bij een bestaand agrarisch bedrijf;

Artikel 5  

Het bouwen of uitbreiden van een gebouw ten behoeve van een maatschappelijke voorziening mits geen sprake is van maatschappelijk gevoelige initiatieven. Bij maatschappelijk gevoelige initiatieven moet gedacht worden aan een middelbare school, een vuilverbrandingcentrale, een discotheek, een crematorium, een moskee, een gevangenis, etc.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij op de voorgeschreven wijze ingevolge artikel 139 Gemeentewet is bekendgemaakt.

Aldus besloten door de Raad van de gemeente Boxmeerin zijn openbare vergadering van .

De Raad voornoemd,de Griffier,                        de Voorzitter,

 

A.W.J.M. Cornelissen    K.W.T van Soest