Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Boxmeer

Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBoxmeer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels aanvragen uitwegvergunningen
CiteertitelBeleidsregels aanvragen uitwegvergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Gemeente Boxmeer, artikel 2.1.5.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200303-09-2013Nieuwe regeling

17-12-2002

Boxmeers weekblad, 24 december 2002

5203; -1.754.252

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:a. uitwegvergunning: een vergunning als bedoeld in artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening Gemeente Boxmeer;b. inrit: toegang tot een gebouw en/of een perceel grond vanaf de weg door middel van een verlaagd trottoir of een trottoir voorzien van inritbanden dan wel, indien een trottoir ontbreekt, door middel van een bestrating en/of op het wegdek aangebrachte witte strepen.

Artikel 2 De aanvraag om een uitwegvergunning

 • 1

  Bij het indienen van de aanvraag moet de aanvrager gebruik maken van de door, of namens burgemeester en wethouders vastgestelde formulieren.

 • 2

  2. Bij het indienen van de aanvraag moeten de volgende bescheiden worden overlegd:- een tekening waarop de uitweg nader is aangegeven; de afmetingen van de uitweg dienen op die tekening te worden vermeld.- indien mogelijk een kleurenfoto van de actuele situatie ter plaatse.

 • 3

  De ontvangst van een aanvraag wordt schriftelijk bevestigd.

Artikel 3 Criteria voor weigering van uitwegvergunningen

 • 1

  Een uitwegvergunning wordt in het belang van de bruikbaarheid van de weg in ieder geval geweigerd indien door het maken of veranderen van de uitweg:a. het aantal openbare parkeerplaatsen wordt verminderd en volgens de bestaande parkeernormen niet binnen een afstand van 50 meter voldoende openbare parkeerplaatsen voorhanden blijven dan wel dat nieuwe openbare parkeerplaatsen niet kunnen worden aangelegd;b. de structuur van een verkeersgebied wordt aangetast, zoals het verdwijnen van het onderscheid tussen een verkeersluw en een verkeersintensief gebied;c. de bij het ontwerpen van de wijkstructuur gemaakte afbakening tussen voetgangers- en autogebied wordt aangetast;d. de onroerende zaak reeds twee uitwegen heeft, dan wel dat één zijde reeds een uitweg heeft met uitzondering van de industrie.

 • 2

  Als het veilig en doelmatig gebruik van de weg in het geding komt wanneer een uitweg verandert of aangelegd wordt, kan men overgaan tot het weigeren van een uitwegvergunning indien de uitweg komt te liggen:a. op of bij een kruising of splitsing van wegen;b. binnen 10 meter van het snijpunt van rijbaankanten;c. op de plaats van op de aanliggende weg aangebrachte opstelstroken dan wel voorsorteervakken;d. binnen een afstand van 50 meter van verkeerslichten;e. op een plaats waar de aanliggende rijbaan van de weg zodanig smal is dat de inrit wegens te beperkte manoeuvreerruimte met een personenauto niet direct kan worden opgereden;f. kort bij een helling van de weg, waardoor onoverzichtelijke en/of onveilige situaties kunnen ontstaan;g. op een plaats waarbij de bestuurder van een personenauto op enig punt van de uitweg niet of nauwelijks zicht heeft of kan hebben op de weg, op trottoir, of op fiets- en/of voetpad;h. op een plaats waar de ruimte voor het plaatsen van een personenauto op de grond van de aanvrager minder dan 5 meter zou bedragen;i. op een plaats waar belemmeringen ontstaan voor het in- en uitrijden met een personenauto van één of meer bestaande garages;j. op een plaats waar de uitweg op een fiets- en/of voetgangerspad uitkomt en dat pad moet worden bereden om de openbare ruimte te bereiken, zoals een achter woningen liggend pad;k. op de plaats van een voor de openbare verlichting aanwezige lantaarnpaal en die lantaarnpaal wegens de verlichtingseisen en/of houtopstandstructuren niet te verplaatsen is.

 • 3

  Een uitwegvergunning wordt in het belang van de bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving in ieder geval geweigerd indien door het maken of veranderen van de uitweg:a. naar het oordeel van burgemeester en wethouders sterk afbreuk wordt gedaan aan de ruimtelijke belevingswaarde van het desbetreffende gebied;b. een moeras- en/of waterpartij met een breedte van meer dan 3 meter moet worden doorsneden;c. de inrit bij een woonhuis breder is dan 5 meter.

 • 4

  Een uitwegvergunning wordt in het belang van de bescherming van groenvoorzieningen in de Gemeente in ieder geval geweigerd indien:a. op de locatie van de aanvraag uitwegvergunning een houtopstand staat waarvoor geen kapvergunning wordt verleend. 

Artikel 4 Criteria voor weigering van uitwegvergunning ten behoeve van bedrijven inclusief bedrijfswoningen

Onverminderd het bepaalde in artikel 3 wordt een vergunning voor het maken of veranderen van een uitweg ten behoeve van een bedrijf, eventueel met een bedrijfswoning, in ieder geval geweigerd indien:a. voor een perceel met een oppervlakte van 7.500 m² of minder, meer dan twee uitwegen aanwezig zouden zijn;b. voor een perceel met een oppervlakte van 7.500 m² tot 25.000 m², meer dan drie uitwegen aanwezig zouden zijn;c. de inrit breder is dan 15 meter.

Artikel 5 Procedure bij afwijzing aanvraag

Voordat een aanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 6 Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking op de eerste dag van de maand volgende op die waarin de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

Artikel 7 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als ‘Beleidsregels aanvragen uitwegvergunningen’.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de Gemeente Boxmeer, december 2002

 

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

de waarnemend-secretaris,    de Burgemeester,

 

A. Huiskamp.                               Drs. O.P.M. Bouwmans.