Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Verordening subsidie isolatiemaatregelen gemeente Buren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidie isolatiemaatregelen gemeente Buren
CiteertitelVerordening subsidie isolatiemaatregelen gemeente Buren
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-201109-07-2013nieuwe regeling

12-04-2011

De Zakengids van 20-04-2011

B2010-14200
21-04-2011nieuwe regeling

12-04-2011

De Zakengids van 20-04-2011

B2010-14200

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidie isolatiemaatregelen gemeente Buren

 

 

Hoofdstuk 1 Verordening subsidie isolatiemaatregelen

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Buren.

 • b.

  Rc-waarde: warmteweerstand van dichte constructies uitgedrukt in m²K/W.

 • c.

  Aanvrager: een natuurlijk persoon die eigenaar/bewoner is van de woning waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

 • d.

  Aanvraag: een schriftelijk verzoek om subsidie.

 • e.

  Bestaande woning: een woning die vóór 1 januari 1980 is opgeleverd op basis van een bij de voormalige gemeenten Buren, Maurik of Lienden verleende bouwvergunning;

 • f.

  Subsidie: een aanspraak op financiële middelen, door de gemeente verstrekt aan een al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende instelling of aan een natuurlijk persoon ten behoeve van bepaalde activiteiten van de subsidieontvanger, anders dan als betaling voor aan de gemeente geleverde goederen of diensten;

 • g.

  Subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies op grond van een bepaald wettelijk voorschrift (artikel 4:22 Awb).

 • h.

  Eigenaar-bewoner: natuurlijk persoon die een woning in eigendom heeft of koopt en daarin zijn hoofdverblijf heeft of zal hebben. Ook erfpachters, vruchtgebruikers of gerechtigde tot een appartementsrecht als bedoeld in artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek worden gezien als eigenaar-bewoner;

 • i.

  Aanvraagformulier: het door burgemeester en wethouders van Buren vastgestelde formulier voor de aanvraag van subsidie op basis van deze verordening;

 • j.

  Gereedmelding/subsidie-uitkeringsformulier: het door burgemeester en wethouders van Buren vastgestelde formulier, waarmee aanvrager verzoekt tot vaststelling en uitbetaling van de verleende subsidie;

 • k.

  Bouwbesluit: het geldende Bouwbesluit.

Artikel 2 Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening gemeente Buren is op deze verordening niet van toepassing.

 

Artikel 3 Doel

De doelstelling van de verordening is het stimuleren van energie besparende maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond.

 

Artikel 4 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd de subsidieaanvragen te beoordelen en hierover te besluiten op basis van deze verordening.

 

Artikel 5 Doelgroep

Subsidie kan worden verstrekt aan een eigenaar-bewoner van een bestaande woning in de gemeente Buren.

 

Artikel 6 Subsidiabele activiteit

Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering van isolatie maatregelen aan de eigen woning.

 

Artikel 7 Weigeringsgronden

 • 1.

  Een subsidie-aanvraag wordt geweigerd:a. als uit de aanvraag blijkt dat niet wordt voldaan aan de eisen als bedoeld in deze verordening;b. als het subsidieplafond is bereikt (artikel 4:25, lid 2 Awb).

 • 2.

  Als de aanvraag niet compleet wordt ingediend, zoals bepaald in artikel 9, dan wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld binnen een gestelde termijn alsnog de aanvraag aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Als na deze termijn de aanvraag nog niet compleet is dan wordt de subsidieaanvraag buiten behandeling gesteld.

Artikel 8 Uitsluitingscriterium

Maatregelen die verplicht zijn vanuit bestaande regelgeving, doordat ze bijvoorbeeld geëist worden in de bouwvoorschriften van het Bouwbesluit of regelgeving van de gemeente, komen niet in aanmerking voor subsidie.

 

Artikel 9 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 9 in aanmerking te komen moet worden voldaan aan de volgende vereisten:

 • 1.

  Aan de woning wordt minimaal één van de volgende maatregelen uitgevoerd:a. Aanbrengen van vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W.b. Aanbrengen van dakisolatie met een isolatiewaarde (Rc-waarde) van minimaal 2,5 m2 K/W, waarbij isolatie van de vloer van een niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie.c. Gevelisolatie door het isoleren van nog niet of slecht geïsoleerde muren van de woning:- door aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw, of;- door het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde minimaal (Rc-waarde) 2,5 m2 K/W is;

 • 2.

  De woning is opgeleverd vóór 1 januari 1980;

 • 3.

  De woning heeft op peildatum 1 januari 2009 een WOZ-waarde van maximaal € 350.000,--;

 • 4.

  De woning heeft een woonbestemming op grond van het geldende bestemmingsplan.

 • 5.

  De maatregel moet worden uitgevoerd binnen 20 weken. De datum van toekenning is hierbij bepalend.

 • 6.

  Het gereedmeldings- en subsidieuitkeringsformulier moet gelijktijdig na het gereedkomen van de maatregelen door de Regio Rivierenland ontvangen zijn.

 • 7.

  Alleen nieuwe, ongebruikte materialen die voor energiebesparing worden aangebracht komen voor subsidie in aanmerking (geen tweedehands en constructie materialen of materialen voor de afwerking).

 • 8.

  De aanvraag wordt ingediend door middel van een aanvraagformulier dat het college voor deze subsidie vaststelt.

 • 9.

  De aanvraag-, gereedmelding- en subsidie-uitkeringformulieren moeten correct, volledig zijn ingevuld en tijdig zijn ingediend.

 • 10.

  Bij het subsidie-uitkeringsformulier moeten daarop betrekking hebbende facturen en/of betaalbewijzen worden overgelegd.

 • 11.

  Uit de meegestuurde kopieën van getekende offertes, facturen en betaalbewijzen moeten blijken:a. dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen betaalt;b. dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en zijn aangebracht aan de eigen woning. Indien nodig moeten foto’s of tekeningen worden meegestuurd.

 • 12.

  Deze Verordening geldt niet voor woningen met een recreatieve bestemming.

Artikel 10 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt € 150.000,= voor de jaren 2011, 2012 en 2013.ls het subsidieplafond is bereikt, dan wordt geen subsidie meer verleend.  

Artikel 11 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt een derde van de subsidiabele kosten tot maximaal € 500,-- inclusief b.t.w. per woning. Onder de subsidiabele kosten wordt verstaan de kosten voor de uitvoering van de maatregelen als genoemd onder artikel 9, lid 1, waarbij loonkosten niet subsidiabel zijn als de bewoner deze maatregelen zelf uitvoert.

Artikel 12 Aanvraag- en afhandelingprocedure

 • 1.

  Het beoordelen van complete subsidieaanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst.

 • 2.

  Het tijdstip van binnenkomst wordt bepaald door het moment waarop de subsidieaanvraag volledig is ingediend.

 • 3.

  Er moet gebruik worden gemaakt van de door het college beschikbaar gestelde formulieren.

 • 4.

  De woningeigenaar vraagt subsidie aan door het aanvraagformulier volledig ingevuld en compleet met bijlagen naar de gemeente Buren te sturen. De gemeente Buren stuurt de aanvraag met bijlagen naar de regio Rivierenland. De regio Rivierenland handelt de aanvragen af.

 • 5.

  De aanvrager krijgt na ontvangst van de subsidieaanvraag een bevestiging van de aanvraag, waarin de ontvangstdatum is vermeld. Hierin staat vermeld of de aanvraag compleet is of binnen een gestelde termijn van 4 weken moet worden aangevuld.

 • 6.

  De subsidieaanvrager ontvangt op basis van de aanvraag binnen acht weken na de datum van ontvangst van de complete aanvraag een besluit op de aanvraag (subsdieverleningsbeschikking of afwijzing van de aanvraag). Dit besluit kan eenmaal met vier weken worden uitgesteld.

 • 7.

  In het geval het onder lid 6 bedoelde besluit positief is, voert de woningeigenaar de maatregelen uit binnen 20 weken na het besluit tot subsidieverlening. Op dat moment moet ook het gereedmelding/subsidie-uitkeringsformulier worden ingeleverd bij de Regio Rivierenland. De facturen en betalingsbewijzen moeten worden bijgevoegd.

 • 8.

  Als het verzoek tot uitbetaling (gereedmelding/subsidieuitkeringsformulier) compleet met de gevraagde facturen en betaalbewijzen is ontvangen, volgt een besluit tot subsidievaststelling en uitbetaling. Dit besluit wordt binnen zes weken genomen met de mogelijkheid eenmaal te verdagen met vier weken. Indien het gereedmeldingsformulier/subsidieuitkeringsformulier niet compleet zijn dan krijgt de aanvrager 4 weken de tijd om het gereedmeldingsformulier/subsidieuitkeringsformulier aan te vullen.

 • 9.

  Tot en met 1 september 2013 kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Artikel 13 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Aan de subsidieontvanger worden de volgende verplichtingen opgelegd:

 • a.

  de maatregel of maatregelen worden uitgevoerd binnen 20 wekwen na het besluit tot subsidieverlening;

 • b.

  een door de gemeente aangestelde inspecteur wordt op zijn verzoek in de gelegenheid gesteld de uitgevoerde werkzaamheden ter plaatse te inspecteren.

Artikel 14 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Aanvullende bepalingen bij zelf uitvoeren.

 • 1.

  Maatregelen zoals in bovenstaande lijst genoemd mogen door de eigenaar zelf worden uitgevoerd.

 • 2.

  Bij zelfwerkzaamheid zijn de eigen uren niet declarabel.

 • 3.

  De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden goed uit aan de hand van deskundig advies of begeleiding.

Artikel 15 Intrekking en wijziging subsidieverlening

 • 1.

  Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het college van burgemeester en wethouders de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen, als:a.de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaatsvinden;b. de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen;c. de subsidieontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid;d. de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten.

 • 2.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is verleend, behalve als bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

 • 3.

  Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het college van burgemeester en wethouders de subsidieverlening met inachtneming van een redelijke termijn intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen:a. voor zover de subsidieverlening onjuist is, of;b. voor zover veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten.

 • 4.

  Bij intrekking of wijziging op grond van het derde lid, onderdeel a of b, vergoedt het bestuursorgaan de schade die de subsidie-ontvanger lijdt doordat hij in vertrouwen op de subsidie anders heeft gehandeld dan hij zonder subsidie zou hebben gedaan.

Artikel 16  

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de subsidievaststelling intrekken of ten nadele van de subsidieontvanger wijzigen:a. op grond van feiten en omstandigheden waarvan het bij de subsidievaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsidie lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld;b. als de subsidievaststelling onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten, ofc. als de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichting.

 • 2.

  De intrekking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsidie is vastgesteld, behalve als bij de intrekking of wijziging anders is bepaald.

Artikel 17 Datum inwerkingtreding en vervaldatum

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 

Artikel 18 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening subsidie isolatiemaatregelen gemeente Buren”.