Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weststellingwerf

Mandaatregister Beheer adressen en gebouwen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeststellingwerf
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatregister Beheer adressen en gebouwen
CiteertitelMandaatregister Beheer adressen en gebouwen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, Afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2009Nieuwe regeling

28-04-2009

Officiële bekendmakingen, 2009, week 23

2009-1629\3 Intern

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatregister Beheer adressen en gebouwen

 

 

Artikel 1  

 

 

Bevoegdheid

Bevoegd orgaan

Kaderstellend bevoegd orgaan

Gemandateerde bevoegdheid

Het verlenen van (onder)mandaat of volmacht tot het verrichten van alle rechtshandelingen strekkende tot het bijhouden van een adressenregister, een geautomatiseerde adressenregistratie, een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie.a. het opstellen van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet bag aangewezen brondocument;b. het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet bag;c. het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;d. het inschrijven van brondocumenten in het adressenregister of het gebouwenregister, als bedoeld in artikel 10, eerste en tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;e. het - overeenkomstig artikel 9 van de Wet bag - waarborgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar is;f. het zorgen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie of de  gebouwenregistratie, als bedoeld in artikel 14 van de Wet bag;g. het - overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet bag - opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie aan de hand van brondocumenten;h. het ontvangen, doorgeleiden, verwerken en afhandelen van meldingen, als bedoeld in artikel 31, 37, 38, 39, 40 en 41 van de Wet bag;i. het (laten) verzorgen van het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen, als bedoeld in artikel 31 van de Wet bag;j. het - op verzoek aan eenieder - verlenen van inzage in het adressenregister, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie en/of het verstrekken van daarin opgenomen gegevens, als bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet bag;k. het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet bag - met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen - en daarover rapporteren aan burgemeester en wethouders.1. Burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf en/ of de ambtelijke beheerder(s) stellen de mandaat-/volmachtgever in kennis van in (onder)mandaat genomen besluiten en/of bij volmacht of machtiging verrichte handelingen, waarvan redelijkerwijs aannemelijk is dat kennisneming door de mandaatgever van belang is.2. De mandaat-/volmachtgever kan zich door burgemeester en wethouders van Ooststellingwerf en/of de beheerder laten informeren over alle in (onder)mandaat genomen besluiten en/of alle bij volmacht of machtiging verrichte handelingen.

Burgemeester en wethoudersBurgemeester

 

DirectieAfdelingshoofdRegistrator (hoofd A&O GemeenteOoststellingwerf

 

R. BrandsmaG. de HaanT. MatahelumualProjectteamWORK

:S. BakkerC. BechH. BosD. BrandsmaW. JagerD. KooijJ. NijkampR. Thodé

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.v.t.

:W. Smit

:n.v.t.

:n.v.t.

:n.t.b.