Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Vlagtwedde

Kapverordening gemeente Vlagtwedde 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVlagtwedde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKapverordening gemeente Vlagtwedde 2006
CiteertitelKapverordening gemeente Vlagtwedde 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2010artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,12,13

06-07-2010

Ter Apler Courant, 28-07-2010

ZA.10-5490/DN.10-132
12-09-200601-10-2010nieuwe regeling

12-09-2006

-

200601006

Tekst van de regeling

Intitulé

Kapverordening gemeente Vlagtwedde 2006

De raad van de gemeente Vlagtwedde;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 september 2006, no. 200601006, sector RZ;

besluit :

- De Kapverordening gemeente Vlagtwedde 2006 vast te stellen.

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze afdeling wordt verstaan onder:

 • a.

  boom:

 • een houtachtig, opgaand gewas, zowel vitaal als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 40 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. Indien het betreft houtopstand in publiek eigendom, geldt in afwijking van het in vorige zin bepaalde een dwarsdoorsnede van 10 centimeter op 1,3 meter hoogte. Houtopstand in het kader van een herplant- of instandhoudingsplicht kan een kleinere dwarsdoorsnede hebben.

 • b.

  houtopstand:

 • één of meer bomen of boomvormers, of andere houtachtige gewassen, mogelijk onderdeel uitmakend van hakhout, een houtwal, een grotere (lint)begroeiing van heesters en struiken, een beplanting van bosplantsoen, een struweel of een heg, met de onder sub a genoemde minimale dwarsdoorsnede.

 • c.

  vellen:

 • rooien; kappen; verplanten; het snoeien van meer dan 20 procent van de kroon of het wortelgestel, met inbegrip van kandelaberen; het verrichten van handelingen, zowel boven- als ondergronds, die de dood of ernstige beschadiging of ernstige ontsiering van de houtopstand ten gevolge kunnen hebben.

 • d.

  rooien:

 • het geheel verwijderen van het boven- en ondergrondse deel van de houtopstand.

 • e.

  kappen:

 • het geheel of grotendeels verwijderen van het bovengrondse deel van de houtopstand.

 • f.

  kandelaberen:

 • het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen.

 • g.

  bebouwde kom:

 • de bebouwde kom van de gemeente, vastgesteld overeenkomstig artikel 1 lid 5 van de Boswet.

 • h.

  bevoegd gezag:

Artikel 2: Kapverbod

 • 1.

  Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag houtopstand te vellen of te doen vellen.

 • 2.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor houtopstand die aantoonbaar op bedrijfseconomische wijze worden geëxploiteerd als bedoeld in artikel 15 van de Boswet.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt verder niet voor:

  • a.

   houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving van het bevoegd gezag, zulks onverminderd het bepaalde in de artikelen 8 en 9 van deze verordening.

  • b.

   het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van het reguliere onderhoud.

  • c.

   het periodiek knotten of kandelaberen als noodzakelijke beheermaatregel bij knotbomen, gekandelaberde bomen of leibomen ter uitvoering van het reguliere onderhoud.

Artikel 3: Aanvraag vergunning

 • 1.

  De vergunning moet schriftelijk en gemotiveerd, onder bijvoeging van een situatieschets, worden aangevraagd door of namens dan wel met toestemming van degene, die krachtens zakelijk recht of door degene die krachtens publiekrechtelijke bevoegdheid gerechtigd is over de houtopstand te beschikken.

 • 2.

  Wanneer door of namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan het bevoegd gezag een afschrift is toegezonden van de ontvangstbevestiging als bedoeld in artikel 2 van de Boswet, beschouwt het bevoegd gezag dit afschrift mede als een vergunningsaanvraag.

Artikel 4: Criteria

 • 1.

  Het bevoegd gezag kan de vergunning om te vellen weigeren dan wel onder voorschriften verlenen.

 • 2.

  Bij de beoordeling van de aanvraag wordt uitgegaan van:

  • -

   de waarde van de boom op zichzelf, de plek waar de boom staat en van de omgeving.

  • -

   het toekomstperspectief van de boom voor de komende 10 jaren.

 • 3.

  Een vergunning wordt geweigerd indien het belang van verlening niet opweegt tegen één of meer van de volgende waarden van behoud van houtopstand:

  • -

   natuur- en milieuwaarden;

  • -

   landschappelijke waarden;

  • -

   cultuurhistorische waarden;

  • -

   waarden van stads- en dorpsschoon;

  • -

   waarden voor recreatie en leefbaarheid.

 • 4.

  In beginsel wordt geen vergunning verleend indien velling in strijd is met het vigerende bestemmingsplan, de Flora en Faunawet, de Habitatrichtlijn, of andere regelgeving inzake natuurbescherming.

 • 5.

  De Burgemeester kan toestemming geven tot direct vellen, indien sprake is van acuut gevaar of vergelijkbaar spoedeisend belang.

Artikel 5: Vervaltermijn vergunning

 • 1.

  De vergunning tot vellen als bedoeld in deze verordening vervalt indien daarvan niet binnen maximaal twee jaar na het onherroepelijk zijn van de vergunning gebruik is gemaakt;

 • 2.

  In het geval het een vergunning voor het vellen van meer dan één boom betreft, is de vergunning voor alle bomen maximaal twee jaar geldig, ook als in fasen geveld wordt of één boom of enkele bomen al geveld zijn.

Artikel 6: Bijzondere vergunningsvoorschriften

 • 1.

  Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig het bevoegd gezag te geven aanwijzingen moet worden herplant.

 • 2.

  In het voorschrift als bedoeld in het eerste lid wordt telkens bepaald binnen welke termijn na de herplant en op welke wijze niet aangeslagen herplant moet worden vervangen.

Artikel 7: Herplant-/instandhoudingsplicht

 • 1.

  Indien houtopstand waarop het verbod tot vellen van toepassing is, zonder vergunning van het bevoegd gezag, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het bevoegd gezag aan de zakelijk gerechtigde tot de grond waarop zich de houtopstand bevond dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn.

 • 2.

  Bij de beoordeling of een herplantplicht op grond van lid 1 wordt opgelegd wordt uitgegaan van de criteria genoemd in artikel 4 lid 2.

 • 3.

  Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan daarbij tevens worden bepaald binnen welke termijn na herplant en op welke wijze niet-geslaagde beplanting moet worden vervangen.

Artikel 8: Schadevergoeding

Het bevoegd gezag beslist op een verzoek om schadevergoeding bij weigering van een vergunning tot vellen op grond van artikel 17, juncto artikel 13 vierde lid, van de Boswet.

Artikel 9: Strafbepaling

 • 1.

  Degene aan wie een voorschrift als bedoeld in artikel 7 eerste en derde lid, is gegeven dan wel opgelegd, alsmede diens rechtsopvolger, is gehouden dienovereenkomstig te handelen.

 • 2.

  Hij die handelt in strijd met artikel 2, eerste lid, danwel een voorschrift onderscheidenlijk een verplichting als bedoeld in het vorige lid niet na komt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van de tweede categorie. Tevens kan een rechterlijke beoordeling op grond van dit artikel openbaar gemaakt worden. Bij de strafmaatbepaling kan rekening worden gehouden met de boomwaarde.

Artikel 10: Opsporing

Met de opsporing van de in deze afdeling strafbaar gestelde feiten zijn behalve de ambtenaren, genoemd in artikel 141 van het Wetboek van strafvordering, belast de daartoe door het bevoegd gezag aangewezen personen.

Artikel 11: Overgangsbepaling

De kapvergunningsaanvragen, die zijn ingediend voor de in artikel 12 genoemde datum van inwerkingtreding, vallen onder de verordening die van kracht was voorafgaande aan deze verordening.

Artikel 12: Slotbepaling

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Kapverordening gemeente Vlagtwedde 2006.

 • 2.

  Zij treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de afkondiging. Op datzelfde tijdstip vervalt de oude kapverordening 1994.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 september 2006.

De raad voornoemd,

J. Broertjesmevr. J. van den Berg

voorzitter griffier