Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening op de erepenning en penning van verdiensten van de gemeente Weert

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de erepenning en penning van verdiensten van de gemeente Weert
CiteertitelVerordening op de erepenning en penning van verdiensten van de gemeente Weert
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpKabinetszaken

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vastgesteld op 27-01-1977.

Regeling in januari 1998 opnieuw vastgesteld en van toepassing verklaard op de nieuwe gemeente Weert na samenvoeging met de voormalige gemeente Stramproy per 1 januari 1998.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-04-1998Nieuwe regeling

08-01-1998

Land van Weert, 15-04-1998

3rad9801.jan

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de erepenning en penning van verdiensten van de gemeente Weert

De raad der gemeente Weert;

gezien de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 26 oktober 1976 en 7 december 1976;

gelet op de bepalingen van de gemeentewet;

besluit:

a. in te trekken het raadsbesluit van 7 februari 1975 tot vaststelling van de "Verordening op de erepenning en penning van verdienste van de gemeente";

b. vast te stellen de "Verordening op de erepenning en penning van verdiensten van de gemeente Weert".

Artikel 1

Ingesteld worden een erepenning en een penning van verdiensten van de gemeente Weert.

Artikel 2

De erepenning kan in zeer bijzondere gevallen bij eenstemmig besluit door burgemeester en wethouders als blijk van grote waardering en erkentelijkheid in goud of zilver worden toegekend aan:

 • a.

  degene die zich jegens de gemeente Weert in hoge mate verdienstelijk heeft gemaakt;

 • b.

  degene, die geboren te Weert of aldaar woonachtig, op enig gebied grote en algemeen erkende verdiensten heeft verworven.

Bij het toekennen van de erepenning wordt tevens het ereburgerschap van de gemeente verleend.

Artikel 3

De erepenning wordt als legpenning geslagen volgens een door burgemeester en wethouders vast te stellen ontwerp met een middellijn van 60 mm.

Op de achterzijde worden telkens de naam van de persoon, die de erepenning ontvangt, en de datum van uitreiking ingegrift.

Van de toegekende erepenning wordt tevens een draagpenning geslagen met een middellijn van 20 mm.

Het model van het daarbij behorende draaglint wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld.

Artikel 4

De penning van verdiensten kan in zeer bijzondere gevallen bij eenstemmig besluit door burgemeester en wethouders als blijk van grote waardering en erkentelijkheid worden toegekend aan een persoon of een groep van personen die zich op een bijzonder of algemeen terrein bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en/of bijzondere algemeen gewaardeerde prestaties hebben geleverd.

Artikel 5

De penning van verdiensten wordt als legpenning in brons geslagen volgens een door burgemeester en wethouders vast te stellen ontwerp met een middellijn van 60 mm.

Op de achterzijde worden telkens de naam van de persoon of de groep van personen, die de penning ontvangt en de datum van de uitreiking ingegrifd.

Artikel 6

Van het met reden omklede besluit van burgemeester en wethouders tot toekenning van de erepenning of penning van verdiensten van de gemeente Weert wordt een afschrift verstrekt aan de persoon of groep van personen, die de penning ontvangt, en aan de gemeenteraad.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Weert in zijn openbare vergadering van 27 januari 1977 en opnieuw vastgesteld voor de nieuwe gemeente Weert bij raadsbesluit van 8 januari 1998.

de secretaris,

de voorzitter,

Bijlage 1 Wijziging criteria erepenning en penning van verdiensten van de gemeente Weert

De "Verordening op de Erepenning en de Penning van Verdiensten van de gemeente Weert” vastgesteld d.d. 27 januari 1977, biedt de mogelijkheid tot het toekennen van een Erepenning of een Penning van Verdiensten van de gemeente Weert als blijk van grote waardering en erkentelijkheid.

In beide situaties is eenstemmigheid van besluit van burgemeester en wethouders vereist.

 

Bij besluit van het college van 13 juni 2000 zijn de in genoemde Verordening opgenomen criteria heroverwogen en is ingestemd met toepassing van de volgende criteria:

 

I. voor toekenning van de Penning van Verdiensten van Weert

 

Toekennen in zeer bijzondere gevallen aan (groep) natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

 • 1.

  Termijn van verdiensten van 10 tot 15 jaar, afhankelijk van de aard en inzet;

 • 2.

  Bovenwijkse of bovendorpse inzet geen must;

 • 3.

  Belangrijk zijn brede of maatschappelijke verdiensten;

 • 4.

  Inwoner van Weert kan eventueel eerder in aanmerking komen;

 • 5.

  Aftredende raadsleden bij 20 jaar zitting;

 • 6.

  Indien decorandus voor zelfde verdiensten in aanmerking komt voor een Koninklijke Onderscheiding of die daarvoor al gekregen heeft, Penning van Verdiensten terughoudend toekennen, tenzij het een en ander getuigt van een sterke band met de gemeente of de stad Weert;

 • 7.

  Gelegenheid in relatie tot verdiensten;

 • 8.

  Een vereniging dient de naam van de gemeente Weert sedert langere periode (40 jaar of langer) positief, dan wel waardig uit te dragen d.m.v. het instandhouden van belangrijke culturele waarden, het aan velen de gelegenheid bieden tot (sportieve) ontspanning en/of het onderhouden van sociale contacten. PVV uitreiken tijdens bestaansjubileum. Sportvereniging niet perse PVV toekennen bij het behalen van bepaald (lands)kampioenschap (Besluit B&W 25 jan. 2005: bij 75 jarig jubileum).

Verdiensten dienen bij uitstek een sterke relatie met Weert te hebben. Dit houdt in de meeste gevallen in dat het gaat om zeer bijzondere verdiensten van Weertenaren voor de gemeente Weert op alle gebied dus ook op het gebied van werkenden en deelgebieden waardoor er geen specifieke onderscheidingen behoeven te worden ingesteld.

 

II. voor toekenning Erepenning samenvallende met:

 • 1.

  het Weerter Ereburgerschap (toekennen in uitzonderlijke gevallen aan natuurlijke personen); of eventueel met:

 • 2.

  het Weerter Erepenningschap (toekennen in uitzonderlijke gevallen aan rechtspersonen of groepen natuurlijke personen)

 

 • 1.

  Termijn van verdiensten 30 jaar of langer, afhankelijk van aard en inzet;

 • 2.

  Relatie met Weert: oorspronkelijke relatie (geboortestad) of sterke relatie met de stad in het kader van de verdiensten (niet Weertenaar of niet-inwoner van Weert die toch op enigerlei wijze uitzonderlijk veel voor Weert betekend heeft);

 • 3.

  Niet automatisch aan aftredende raadsleden (wethouders) toekennen bij zittingsperiode van 20 (12) jaar of langer omwille van die langdurige zittingsperiode. Verdiensten moeten ook op terreinen daarbuiten liggen, waarbij de naam van de gemeente positief dan wel waardig uitgedragen wordt;

 • 4.

  Indien decorandus voor zelfde verdiensten in aanmerking komt voor een (hoge) Koninklijke Onderscheiding of die daarvoor al gekregen heeft, Erepenning toekennen, indien het een en ander getuigt van een zeer sterke band met de gemeente of de stad Weert.

 • 5.

  Gelegenheid in relatie tot verdiensten;

 • 6.

  Om toch een groep van personen te eren/waarderen, kan één van die personen namens de groep personen de Erepenning toegekend worden (zoals in het geval van Pater Cyrillus in 1982, i.v.m. paters en broeders Franciscanen).

Verdiensten dienen bij uitstek een sterke relatie met Weert te hebben. Dit houdt in de meeste gevallen (dus niet in alle gevallen) in dat het gaat om uitzonderlijke verdiensten van Weertenaren voor de gemeente Weert op alle gebied dus ook op het gebied van werkenden en deelgebieden waardoor er geen specifieke onderscheidingen behoeven te worden ingesteld.

Bijlage 2 Wijziging toekenning penning van verdiensten van de gemeente Weert aan verenigingen

Het college heeft op 25 januari 2005 besloten om verenigingen die 75 jaar bestaan een Penning van Verdiensten toe te kennen. Indien ze al langer bestaan zal de Penning bij het eerstvolgende jubileum worden toegekend.