Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Reglement Sportadviesraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Sportadviesraad
CiteertitelReglement Sportadviesraad
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpSport

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 84 van de Gemeentewet;Wet dualisering gemeentebestuur;artikelen 96 en 97 van de Gemeentewet en de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201101-02-201102-04-2021Onbekend

25-01-2011

Huis aan huis 2 februari 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede;

Gelet op artikel 84 van de Gemeentewet;

Gelet op de Wet dualisering gemeentebestuur;

Gelet op de artikelen 96 en 97 van de Gemeentewet en de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006;

Overwegende dat de Sportadviesraad een reglement behoeft;

Besluiten

Vast te stellen het navolgende Reglement Sportadviesraad.

Artikel 1
 • 1.

  Er is een Sportadviesraad.

 • 2.

  De Sportadviesraad is een adviescommissie ex artikel 84 Gemeentewet.

Missie

Artikel 2

De Sportadviesraad heeft tot doel het gevraagd en ongevraagd geven van advies over het te voeren sportbeleid aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Enschede.

Samenstelling

Artikel 3
 • 1.

  De Sportadviesraad bestaat uit 1 voorzitter en 6 leden.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de Sportadviesraad worden door het college benoemd.

 • 3.

  leder lid dient aantoonbaar binding te hebben met sportbeoefening in Enschede en aan beleidsontwikkeling een bijdrage te kunnen leveren.

 • 4.

  De Sportadviesraad zal als geheel inhoud moeten kunnen geven aan de volgende aandachtsvelden:

  • ·

   jeugd

  • ·

   ouderen

  • ·

   migranten

  • ·

   gehandicapten

  • ·

   onderwijs en sport

  • ·

   buitensportaccommodaties

  • ·

   binnensportaccommodaties

  • ·

   zwembaden

  • ·

   ruimtelijke ordening

  • ·

   commerciële sport

  • ·

   topsport

 • 5.

  De leden van de Sportadviesraad wijzen uit hun midden een plaatsvervangend voorzitter aan.

 • 6.

  Burgemeester en Wethouders voegen een ambtenaar als secretaris toe aan de Sportadviesraad en voorzien in diens vervanging. De secretaris maakt geen deel uit van de Sportadviesraad.

 • 7.

  De Sportadviesraad is bevoegd om personen uit te nodigen om adviserend aan zijn werkzaamheden deel te nemen.

 • 8.

  De Sportadviesraad is bevoegd om leden van het college uit te nodigen voor het bijwonen van een vergadering.

Benoeming

Artikel 4
 • 1.

  De leden van de Sportadviesraad worden benoemd voor een periode van vier jaar.

 • 2.

  Het lidmaatschap van de Sportadviesraad kan door een lid te allen tijde worden beëindigd. De mededeling daarvan wordt schriftelijk aan het college gedaan.

 • 3.

  Als een lid een vergadering tweemaal niet bijwoont zonder af te melden dan wel van vijf opeenvolgende vergaderingen er minder dan drie bijwoont, vervalt zijn lidmaatschap.

 • 4.

  De leden zijn één keer herbenoembaar voor een periode van vier jaar.

Vergoedingen

Artikel 5

Op de Sportadviesraad zijn de artikelen 96 en 97 van de Gemeentewet en de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 2006 van toepassing.

Werkwijze

Artikel 6
 • 1.

  De Sportadviesraad vergadert minstens 3 x per jaar. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter, behoudens in spoedgevallen, ten minste 8 dagen van tevoren ter kennis van de leden gebracht. De agenda en vergaderpunten worden vastgesteld door de voorzitter. Wanneer tenminste twee leden dit wensen zal de agenda geheel of op punten worden aangepast.

 • 2.

  Vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als de voorzitter of ten minste een derde deel van het aantal leden dit nodig oordeelt.

 • 3.

  Vergaderingen vinden geen doorgang indien niet meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is.

 • 4.

  Indien een vergadering krachtens het bepaalde onder lid 3 geen doorgang kan vinden, wordt een nieuwe vergadering belegd. In deze vergadering kunnen besluiten worden genomen ongeacht het aantal aanwezige leden maar alleen over onderwerpen die in de oproep tot de vergadering duidelijk zijn vermeld. Tussen de eerste en de tweede vergadering als hier bedoeld moet een tijdvak van tenminste veertien dagen liggen.

 • 5.

  Bij het nemen van besluiten brengt elk lid van de Sportadviesraad een stem uit.

 • 6.

  Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van de stemmen beslist de voorzitter. Van het standpunt van de minderheid wordt, indien deze dat verzoekt, kennisgegeven.

 • 7.

  Het college van burgemeester en wethouders wordt van dit besluit op de hoogte gesteld. Het college moet binnen acht weken aangeven wat zij met dit advies doet.

Openbaarheid

Artikel 7
 • 1.

  De vergaderingen van de Sportadviesraad worden, behoudens het gestelde in lid 2, in het openbaar gehouden.

 • 2.

  De deuren van de vergadering worden gesloten wanneer tenminste een derde deel van de aanwezige leden dit vordert of de voorzitter dit nodig acht. De Sportadviesraad beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd. Het besluit behoeft de stemmen van ten minste tweederde van de aanwezige stemgerechtigde leden.

 • 3.

  Van de opgelegde geheimhouding en van de opheffing daarvan maakt de secretaris melding op de stukken.

Slotbepalingen

Artikel 8

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Programmadirecteur Opgroeien en Ontwikkelen, gehoord de Sportadviesraad.

Artikel 9

Het reglement Raad van Advies voor de Sport, laatstelijk gewijzigd en in werking getreden op 1 april 2009, wordt ingetrokken.

Artikel 10

Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2011.

Vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2011.

De Secretaris, De Voorzitter,

M.J.M. Meijs P.E.J. den Oudsten