Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Almelo

Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieAlmelo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo
CiteertitelVerordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nieuwe regeling

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201115-03-2012Onbekend

05-04-2011

Almelo's weekblad 11-04-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo

 

 

Gemeenteblad van Almelo

Geldende tekst

regelingnummer: 2406

Nr. 7

Raadsbesluit van 5 april 2011, houdende vaststelling van de verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo.

 

Subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo

Hoofdstuk I

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van Burgemeester en Wethouders van Almelo;

 • b.

  Subsidieplafond: het budget dat voor enige bepaalde periode beschikbaar is gesteld;

 • c.

  Aanvraag: het verzoek om subsidie door middel van het Aanvraagformulier subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo dat via DigiD wordt ingevuld en opgestuurd;

 • d.

  Aanvrager: de eigenaar en tevens bewoner van een bestaande particuliere woning die een aanvraag heeft ingediend;

 • e.

  Lijst met te subsidiëren maatregelen: voor enige periode vastgestelde lijst met te subsidiëren maatregelen en daarvoor beschikbaar gestelde subsidie ( in procenten);

 • f.

  Subsidiabele kosten: de kosten van maatregelen waarvoor volgens de lijst met te subsidiëren maatregelen subsidie beschikbaar is;

 • g.

  Formulier Uitkering subsidieregeling isolatiemaatregelen Almelo: het formulier door middel waarvan, na realisering van maatregelen, de aanvraag om uitkering van de verleende subsidie moet worden ingediend;

 • h.

  Energie maatwerkadvies: een door een nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02 gecertificeerde adviseur opgesteld advies voor een particuliere woning over mogelijke maatregelen ter besparing van energie;

 • i.

  Gebouwschil: de buitenzijde van de woning, dus van boven naar beneden dak, muren (inclusief beglazing) en begane grond vloer;

 • j.

  Thermische schil: de scheidingsconstructie tussen verwarmde en onverwarmde ruimte en tussen verwarmde ruimte en buiten(lucht);

 • k.

  Bouwbesluit: de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2 Woningwet;

 • l.

  Recreatie woning: een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die blijkens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt.

Artikel 2 Doel van de verordening en doelgroep

Het doel van deze verordening is het verstrekken van subsidie aan de eigenaar en tevens bewoner van een bestaande woning voor het treffen van maatregelen aan de gebouwschil van die woning, opdat de energieprestatie van die woning wordt verhoogd.

Hoofdstuk II

VOORWAARDEN VOOR DE SUBSIDIE

Artikel 3 Voorwaarden

 • 1.

  Subsidie voor het treffen van maatregelen wordt verleend wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   De woning is van vóór 1995 (de bouwvergunning is bepalend);

  • b.

   Het gaat om een niet recreatieve woning;

  • c.

   De aanvrager van subsidie is eigenaar en tevens bewoner van de woning;

  • d.

   Voor de woning is een energie maatwerkadvies opgesteld. Het advies mag niet ouder zijn dan vijf jaar;

  • e.

   Er wordt voor de woning slechts één aanvraag per twaalf maanden in behandeling genomen;

  • f.

   Het betreft maatregelen die in het maatwerkadvies worden aanbevolen;

  • g.

   Het betreft maatregelen ter isolatie van de thermische schil van de woning;

  • h.

   Het betreft maatregelen die voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen;

  • i.

   De toe te passen bouwmaterialen hebben minimaal het CE-keur;

  • j.

   De toe te passen isolatiematerialen zijn geëigend en algemeen erkend;

  • k.

   De toe te passen bouw- en isolatiemaatregelen, waarvoor subsidie wordt aangevraagd, zijn niet eerder toegepast c.q. gebruikt;

  • l.

   Het betreft niet vervangende bouw of ver(nieuw)bouw;

  • m.

   Het betreft maatregelen die niet ook door de rijksoverheid worden gesubsidieerd, tenzij deze “stapeling van subsidie” expliciet is toegelaten;

  • n.

   Aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijvoorbeeld rijkssubsidie);

  • o.

   Het betreft niet maatregelen die op grond van het Bouwbesluit reeds verplicht zijn.

 • 2.

  Ter tegemoetkoming in de kosten van een energie maatwerkadvies wordt subsidie verleend tot een maximum van € 200,- wanneer aan de volgende voorwaarden en verplichtingen is voldaan:

  • a.

   Subsidie uit het project Energieloket (www.energiebesparenalmelo.nl) is niet meer mogelijk;

  • b.

   Aanvrager moet aannemelijk kunnen maken dat de gevraagde subsidie niet vanuit een andere bron kan worden betrokken (bijvoorbeeld rijkssubsidie);

  • c.

   De voorwaarden genoemd in artikel 3, lid 1, sub a, b en c zijn tevens hier van toepassing;

  • d.

   Het energie maatwerkadvies dient door een gecertificeerde adviseur, nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9500-02, opgesteld te worden;

  • e.

   De maximum verleende subsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

 • 3.

  De in artikel 3, lid 2 genoemde subsidie wordt met een maximum van € 150,- verhoogd indien:

  • a.

   Minimaal één van de geadviseerde maatregelen uit het uitgevoerde energie maatwerkadvies is gerealiseerd, en

  • b.

   de uitgevoerde maatregelen voorkomen op de lijst met te subsidiëren maatregelen, en

  • c.

   een aanvraag voor deze maatregelen leidt tot vaststelling en uitkering van subsidie.

  • d.

   De maximaal verleende subsidie bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

Artikel 4 Zelfwerkzaamheid (doe het zelf)

Ook door een aanvrager zelf uitgevoerde maatregelen komen voor subsidie op basis van de regeling in aanmerking mits deze maatregelen voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen. Dit geldt niet voor het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Indien maatregelen in zelfwerkzaamheid worden uitgevoerd, komen uitsluitend de aangebrachte c.q. toegepaste bouw- en isolatiematerialen voor subsidiëring in aanmerking.

De aanvrager die zelf maatregelen wil uitvoeren, dient dat aan de hand van deskundig advies of begeleiding op degelijke wijze te doen. De aanvrager dient aannemelijk te kunnen maken dat deze de nodige deskundige informatie heeft ingewonnen en/of deskundige begeleiding heeft gekregen.

Artikel 5 Subsidieplafond, hoogte subsidie

 • 1.

  Het college stelt het subsidieplafond vast.

 • 2.

  Gedurende de looptijd van de regeling is per woning maximaal € 2.500,- (inclusief BTW) subsidie beschikbaar voor het energie maatwerkadvies en de maatregelen die voorkomen op de lijst van te subsidiëren maatregelen.

 • 3.

  De minimaal aan te vragen subsidie bedraagt € 600,- tenzij uit het maatwerkadvies blijkt dat geen andere maatregelen worden geadviseerd die op de lijst van te subsidiëren maatregelen voorkomen.

 • 4.

  Indien de aanvraag niet per DigiD maar aan de balie in het gemeentehuis voor de aanvrager wordt ingevuld dan wordt de verleende subsidie verminderd met € 25,-.

 • 5.

  Aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van ontvangst.

 • 6.

  Indien een aanvraag niet aan de vereisten van indiening voldoet, geldt als datum van binnenkomst de dag waarop alsnog aan de indieningvereisten is voldaan.

 • 7.

  Voor zover door verstrekking van subsidie voor aanvragen die op dezelfde dag zijn ontvangen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt de onderlinge rangschikking van de aanvragen vastgesteld door middel van loting.

Hoofdstuk III

DE AANVRAAG VAN DE SUBSIDIE

Artikel 6 Wijze van indienen van een aanvraag

De aanvrager vraagt subsidie, voor het treffen van maatregelen en het maatwerkadvies, aan door middel van het DigiD formulier dat op de gemeentelijke website staat. Een aanvrager kan er voor kiezen om het formulier aan de balie te laten invullen, hiervoor wordt € 25,- in mindering gebracht op het totaal te verlenen subsidie bedrag.

Hoofdstuk IV

DE VERLENING VAN SUBSIDIE

Artikel 8 Beslissing op aanvraag subsidie

Het college beslist binnen 2 weken na de datum van ontvangst op de aanvraag. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen.

Artikel 9 Weigeringsgronden

Subsidie wordt geweigerd:

 • 1.

  Als aanvrager niet heeft voldaan aan de voorschriften van deze regeling;

 • 2.

  Als maatregelen waarvoor subsidie is verleend niet uitgevoerd zijn;

 • 3.

  Als al voor het indienen van de aanvraag maatregelen aan het huis zijn uitgevoerd tenzij deze maatregelen zijn uitgevoerd in de periode 15 oktober 2010 tot en met start van deze regeling;

 • 4.

  Als voor het indienen van de aanvraag nog geen energie maatwerkadvies is uitgevoerd;

 • 5.

  Voor zover door het verlenen daarvan het subsidieplafond wordt overschreden;

 • 6.

  Voor zover het college van oordeel is dat een aanvraag, en/of wat aan maatregelen is uitgevoerd, en/of de toepassing van materialen, afwijkt van de regeling en van wat in de bouw redelijk en gebruikelijk is.

Artikel 10 Intrekking of wijziging besluit subsidieverlening

De subsidie kan onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:48 en 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, indien het project niet wordt uitgevoerd volgens de voorschriften van deze regeling.

Artikel 11 Voorschotten

Er worden op de subsidie geen voorschotten verstrekt.

Hoofdstuk V

DE VASTSTELLING VAN DE SUBSIDIE

Artikel 12 Aanvraag subsidie vaststelling

 • 1.

  De aanvrager dient zo spoedig mogelijk na het realiseren van de maatregelen, waarvoor subsidie is verleend, doch uiterlijk binnen 5 maanden na datum van subsidieverlening, een aanvraag in tot vaststelling van de subsidie. Dit dient plaats te vinden door middel van het Aanvraagformulier Uitkering subsidie isolatiemaatregelen, en daarbij alle vereiste en –na overleg met aanvrager- eventueel nader door college verlangde bescheiden. Dit formulier is verkrijgbaar bij de balie in het stadhuis of te downloaden van de website van de gemeente Almelo of via www.energiebesparenalmelo.nl.

 • 2.

  Na ontvangst van het formulier uitkering subsidie isolatiemaatregelen en of energie maatwerkadvies volgt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 4 weken na de datum van ontvangst een besluit van het college omtrent subsidievaststelling. Het college kan de beslissing voor ten hoogste 2 weken verdagen.

 • 3.

  Indien aanvrager niet binnen 5 maanden een aanvraagformulier tot vaststelling van de subsidie heeft ingediend zoals in lid 1 staat vermeld wordt de subsidie geweigerd;

Artikel 13 Verplichting aanvrager

 • 1.

  Aanvrager verklaart zich met het gebruik maken van het gestelde in deze regeling bereid de medewerkers van de Afdeling ROM, team BMCH van de gemeente Almelo toe te laten tot de woning met het doel te controleren op de correcte uitvoering van deze regeling.

 • 2.

  Aanvrager dient tenminste vijf jaar nadat de vaststelling van de subsidie onherroepelijk is geworden haar administratie ten aanzien van de kosten van de maatregelen als bedoeld in deze regeling, te bewaren en toegankelijk te houden.

Hoofdstuk VII

SLOTBEPALINGEN

Artikel 14 Looptijd en inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag nadat deze is bekend gemaakt en geldt tot het subsidieplafond is bereikt of uiterlijk tot en met 31 december 2014.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien toepassing van deze verordening zou leiden tot onbillijkheden van overwegende aard, kan het college afwijken van de bepalingen in deze verordening en van het gestelde in de geldende lijst met gesubsidieerde maatregelen.

Artikel 16 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als “verordening subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo”.

 

 

Gedaan ter openbare vergadering van 5 april 2011,

 

 

 

Lijst met veel gestelde vragen en tevens toelichting op de subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo

 

 

Begrip “regeling”

Waar in deze lijst “regeling”is gebruikt, wordt de bovengenoemde subsidieregeling bedoeld.

Wat is de looptijd van de regeling?

De regeling loopt van 18 april 2011 tot 31 december 2014, met terugwerkende kracht tot 15 oktober 2010. Tenzij het budget voor deze regeling is uitgeput.

Vallen ook vóór 15 oktober 2010 aangebrachte isolatiemaatregelen onder de regeling?

Nee, alle maatregelen die u voor 15 oktober 2010 heeft aangebracht vallen niet onder de regeling.

Hoe gaat de gemeente nu om met de kosten van isolatiemaatregelen die zijn gerealiseerd in de periode tussen 15 oktober en 18 april 2011?

Aangetoond moet kunnen worden door middel van originele rekeningen dat maatregelen ook écht na 15 oktober 2010 zijn aangebracht. De aangebrachte isolatiemaatregelen moeten in een maatwerkadviesrapport geadviseerd zijn.

Heeft u de maatregelen zelf aangebracht dan moet u originele aankoopbonnen overleggen van de isolatiemaatregelen die na genoemde datum zijn gekocht en zal u in ieder geval altijd aannemelijk moeten kunnen maken dat na genoemde datum de maatregelen heeft gerealiseerd.

Heeft u de isolatiemaatregelen laten uitvoeren door een bedrijf, dan moet de gespecificeerde rekening op naam en adres van na genoemde datum.

Heef u naast isolatiemaatregelen ook andere werkzaamheden laten uitvoeren zoals het netjes afwerken van bijvoorbeeld de binnenzijde van het dak, dan moet dit duidelijk uit de rekening blijken. Want uitsluitend isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan wordt gesubsidieerd.

Hoe verloopt de procedure?

De procedure voor de aanvraag van subsidie verloopt als volgt:

 • 1.

  Het indienen van de aanvraag van subsidie via DigiD (artikel 6 en 7 van de regeling). U kunt de aanvraag ook aan de balie in het stadhuis laten invullen. Hiervoor wordt € 25,- in mindering gebracht op het totaal te verlenen subsidiebedrag.

 • 2.

  U krijgt binnen 2 tot 4 weken bericht hoeveel subsidie u krijgt.

 • 3.

  Na het aanbrengen van de isolatiemaatregelen kunt u een verzoek tot uitkering van de subsidie indienen. Hiervoor is een formulier beschikbaar op de website van de gemeente. Dit moet binnen 5 maanden nadat u bericht heeft gekregen van de gemeente hoeveel subsidie u maximaal kunt krijgen (punt 2).

 • 4.

  U krijgt binnen 4 tot 6 weken bericht welk bedrag u aan subsidie ontvangt en naar uw rekening wordt overgemaakt.

Op volgorde van ontvangst

Aanvragen moeten worden ingediend bij de gemeente Almelo. De aanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Daarbij geldt van “wie het eerst komt het eerst maalt”.

Wat gebeurt er al mijn aanvraag niet compleet is?

Een aanvraag is niet compleet als bijvoorbeeld de bijlagen niet compleet is of als er geen handtekening opstaat of u hebt het formulier is niet goed ingevuld. U wordt gebeld of u krijgt een brief dat de aanvraag niet compleet is en dat u die moet aanvullen. De datum van ontvangst van de aanvraag schuift op tot het moment dat de aanvraag compleet is.

Wat is een EPA of energie maatwerkadvies en wat kan ik ermee?

Een EPA (energie Prestatie Advies) of maatwerkadvies is een door een gecertificeerd adviseur opgesteld advies voor uw woning. Dit advies is objectief en deskundig. Het advies maakt duidelijk welke maatregelen u het beste kunt treffen en wat de terugverdientijd is van de maatregel. Ook krijgt een u energielabel van uw huis van het moment van opname. Na het aanbrengen van (een deel) van de geadviseerde maatregelen kunt u een nieuw label aanvragen. Hier zijn soms extra kosten aan verbonden.

In een maatwerkadvies kunnen ook andere maatregelen staan dan isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld een nieuwe cv-ketel of een zonneboiler. Hiervoor krijgt u geen subsidie via de regeling.

Een prettige bijkomstigheid is meestal dat de woning na het aanbrengen van isolatiemaatregelen comfortabeler wordt en dat de waarde van uw woning stijgt.

Moet ik een maatwerkadvies laten uitvoeren?

Ja, vóór dat u een subsidie aanvraag doet voor isolatiemaatregelen moet u een maatwerkadvies hebben uitgevoerd. Want zo kunt u het beste beoordelen welke maatregelen voor uw situatie zinvol zijn.

Is er ook subsidie voor een maatwerkadvies?

Landelijk was er een subsidieregeling maar het budget van deze landelijke regeling is op. Het kan zijn dat deze regeling weer open wordt gesteld als er weer nieuw budget komt.

Via het project Energieloket kunt u een maatwerkadvies laten uitvoeren, u krijgt dan € 200, - korting tot het budget van het project is uitgeput. Meer informatie vindt u op www.energiebesparenalmelo.nl .

U kunt natuurlijk ook een ander gecertificeerde adviseur inschakelen. Hiervoor geldt echter niet de korting van € 200, -.

Als u 1 of meerdere isolatiemaatregelen aanbrengt dan wordt het resterende bedrag van het maatwerkadvies met een maximum van €150, - vergoed. Dit geldt voor iedereen die na 15 oktober 2010 een maatwerkadvies heeft laten uitvoeren en 1 of meerdere isolatiemaatregelen uit het maatwerkadvies heeft aangebracht en die geen rijkssubsidie hiervoor hebben ontvangen.

Voor welke isolatiemaatregelen is de gemeentelijke subsidie beschikbaar?

De subsidie is uitsluitend bedoeld voor maatregelen ter verbetering van de isolatie van de schil van uw woning (dak, vloer of muur) of voor bepaalde soorten ventilatie. Ventilatie is bij het aanbrengen van isolatiemaatregelen heel belangrijk.

Het isoleren van u schuur of garage komt niet in aanmerking voor subsidie.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Het minimale subsidiebedrag is € 600, - en maximaal € 2.500, - voor isolatiemaatregelen.

Wat betekent minimaal € 600, - euro subsidie?

U dient dan voor minimaal € 1.500, - aan kosten te hebben die voor subsidie in aanmerking komen.

Hoeveel subsidie krijg ik op welke maatregelen?

In de Lijst met maatregelen en subsidiehoogte staat vermeld voor welke maatregel u subsidie krijgt. Deze lijst kunt u downloaden van website www.energiebesparenalmelo.nl of www.almelo.nl of ophalen bij de gemeente Almelo.

Globaal gesteld bedraagt de subsidie 40% van de kosten van isolatiemateriaal als u dit zelf aanbrengt, mits de hoeveelheid redelijk is en één en ander aantoonbaar is. Worden de isolatiewerkzaamheden uitbesteed aan een bedrijf, dan bedraagt de subsidie in beginsel 40% van de het isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan. Als u gelijktijdig extra werkzaamheden laat uitvoeren zoals het netjes afwerken van bijvoorbeeld de binnenzijde van het dak, dan moet dit duidelijk uit de rekening blijken. Want uitsluitend isolatiemateriaal en het aanbrengen hiervan wordt gesubsidieerd.

Is er ook subsidie voor installaties zoals cv-ketel of warmtepompen, tochtwerende brievenbussen, tochtstrips of andere deur?

Nee, deze maatregelen vallen niet onder de regeling.

Geldt de regeling ook voor vervangende bouw of ver(nieuw)bouw?

Nee. Dus als u bijvoorbeeld een erker, kamer- of keukenuitbouw, dakkapel wilt laten uitvoeren dan krijgt u voor de isolatiemaatregelen geen subsidie.

Wat wordt bedoeld met de thermische schil van de woning?

De thermische schil kan van woning tot woning verschillen. Doorgaans gaat het om de volgende ruimten: zolder, verdieping met slaapkamers en de begane grond met woonkamer, keuken, gang, hal en toiletruimte. Ruimten buiten de thermische schil vallen in beginsel buiten de regeling. Dat zijn doorgaans ruimten zoals schuur, berging en garage.

Mag ik spouwmuur isolatie zelf aanbrengen?

Nee, hiervoor moet een gecertificeerd bedrijf inschakelen.

Samen met anderen?

Het kan voordelig zijn om aansluiting te zoeken bij anderen, bijvoorbeeld mensen bij u in de buurt, om samen een bedrijf in de arm te nemen dat isolatiemaatregelen voor u kan realiseren. Dat kan gunstig uitpakken.

Hoe zit het met isolerend glas?

Als er geen landelijke subsidieregeling is kunt u voor bepaalde soorten glas in aanmerking komen voor subsidie.

Is er ook subsidie voor een voorzetraam?

Nee, een voorzetraam valt niet onder de regeling.

Zijn ook al gebruikte isolatiematerialen subsidiabel?

Nee. Hergebruik van materialen wordt, hoe milieuvriendelijk ook, in deze regeling niet gesubsidieerd.

Is voor isolerende maatregelen een bouwvergunning (omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen) nodig?

In het algemeen is voor dergelijke maatregelen geen bouwvergunning nodig. Voor sommige maatregelen kan het raadzaam zijn vooraf te informeren bij de gemeente. Bijvoorbeeld als een dak als gevolg van isolerende maatregelen wijzigt qua hoogte en/of aanzien, als de voorgevel wijzigt of wanneer u een andere indeling van een raamkozijn wilt. Raadpleeg bij twijfel altijd de gemeente.

Wat is een Bouwbesluit?

Het bouwbesluit bevat bouwtechnische voorschriften waaraan alle bouwwerken, zoals woningen, kantoren, winkels e.d. in Nederland minimaal moeten voldoen. Ook verbouwingen vallen onder het Bouwbesluit. De eisen hebben betrekking op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Ik heb al eerder een aanvraag gedaan maar die is afgewezen mag ik binnen 12 maanden dan nog een aanvraag indienen?

Nee, ook een aanvraag die is afgewezen geldt als gedane aanvraag.

Wat is een recreatiewoning?

Een woning die volgens het bestemmingsplan niet permanent bewoond mag worden of die volgens het bevolkingsregister niet permanent bewoond wordt.

Lijst met maatregelen en subsidiehoogte

behorend bij de subsidieregeling energiebesparing bestaande particuliere woningen Almelo

Let Op:

Voorkom teleurstelling en lees op www. almelo.nl of www. energiebesparenalmelo.nl de subsidieregeling, de lijst met veelgestelde vragen en toelichting goed door.

 

Maatregel

Voorwaarde

Subsidie

 

 

 

 

1

Gevel-, dak- en vloerisolatie

Rc minimaal 2,5

40% *

2

Na-isolatie spouwmuur

Rc minimaal 1,5, uitgevoerd door gespecialiseerd bedrijf

40% *

3

HR++ glas

U maximaal 1,1 (bij uitzondering 1,2)

40% *

4

Leidingisolatie

 

40% *

5

Lokale ventilatie met WTW

 

40% *

6

Zelfregelende ventilatieroosters

 

40% *

7

Energie maatwerkadvies

uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf.

€ 200,- **

bij implementatie maatregelen nog eens €150,- ***

Hier geldt ook *

Voor andere maatregelen dan hierboven vermeld wordt geen subsidie verleend. Dus ook niet voor installatietechnische maatregelen of bodemisolatie (schelpen, chips etc.).

De subsidie geldt in principe niet voor schuur/garage of berging.

* De subsidie bedraagt 40% van de totale investeringskosten. De minimale te verlenen subsidie moet tenminste € 600,- zijn en maximaal wordt € 2.500,- subsidie verleend.

** Subsidie wordt alleen verstrekt als subsidie uit het project Energieloket of anderszins niet meer mogelijk is.

*** Bij uitvoering van minimaal één van de gegeven adviezen uit het maatwerkadvies kan maximaal € 150,- subsidie worden gekregen. Het maatwerkadvies en de rekening op naam en adres van uitvoering van de maatregelen moeten bij de aanvraag uitkering subsidie gevoegd worden.