Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oud-Beijerland

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOud-Beijerland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van leges 2011
CiteertitelLegesverordening 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

nvt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. gemeentewet, artikel 156
 2. gemeentewet, artikel 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201131-12-2011nieuwe regeling

30-11-2010

Het Kompas, 10-12-2010

z-10.02569

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

De raad van de gemeente Oud-Beijerland;gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2010, nr. Z-10.02569;gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;besluit vast te stellen de volgende verordening:Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011 (Legesverordening 2011).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • 1.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • 2.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • 3.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaand tot de 1e dag in de volgende kalendermaand;

 • 4.

  ‘kwartaal’: het tijdvak dat loopt van 1e dag in een kalendermaan tot en met de laatste dag in de 3e kalendermaand daarna;

 • 5.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de 1e dag in een kalenderjaar tot de 1e dag in het volgende kalenderjaar;

 • 6.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • 1.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • 2.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • 3.

  stukken en legalisaties van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • 4.

  stukken, inlichtingen of naspeuringen, waarvan de kosteloze afgifte, verstrekking of verrichting bij een wettelijk voorschrift aan gemeentebesturen is opgelegd;

 • 5.

  stukken, inlichtingen of naspeuringen door gemeentebesturen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

 • 6.

  verklaring omtrent het gedrag, indien de afgifte uitsluitend een ideëel doel betreft.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9 , eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • 1.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • 2.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1

  Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2

  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar in werking treedt en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand);2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);5. hoofdstuk 6 (verstrekking op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);7. hoofdstuk 16 (kansspelen)

Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Overgangsrecht, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  De ‘Legesverordening 2010’ van 25 mei 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Legesverordening 2011’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 november 2010.De griffier,      De voorzitter,E.G. Bunt       K. Tigelaar

Tarieventabel bij de Legesverordening 2011 1  

Indeling tarieventabelTitel 1 Algemene dienstverleningHoofdstuk 1 Burgerlijke standHoofdstuk 2 ReisdocumentenHoofdstuk 3 RijbewijzenHoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevensHoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het KiezersregisterHoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevensHoofdstuk 7 BestuursstukkenHoofdstuk 8 VastgoedinformatieHoofdstuk 9 Overige publiekszaken (VOG, legalisatie e.a.)Hoofdstuk 10 GemeentearchiefHoofdstuk 11 HuisvestingswetHoofdstuk 12 LeegstandwetHoofdstuk 13 n.v.t. (Gemeentegarantie)Hoofdstuk 14 n.v.t. (Marktstandplaatsen)Hoofdstuk 15 WinkeltijdenwetHoofdstuk 16 KansspelenHoofdstuk 17 KinderopvangHoofdstuk 18 TelecommunicatieHoofdstuk 19 Verkeer en vervoerHoofdstuk 20 DiversenHoofdstuk 21 A.P.V.-vergunningen (verwijzing naar titel 3)Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning Hoofdstuk 1 BegripsomschrijvingenHoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraagHoofdstuk 3 OmgevingsvergunningHoofdstuk 4 VerminderingHoofdstuk 5 TeruggaafHoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunningHoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging projectHoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteitenHoofdstuk 9 SloopmeldingHoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikkingTitel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijnHoofdstuk 1 HorecaHoofdstuk 2 Organiseren evenementen of marktenHoofdstuk 3 ProstitutiebedrijvenHoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimteHoofdstuk 5 n.v.t. (Leefmilieuverordening)Hoofdstuk 6 BrandbeveiligingsverordeningHoofdstuk 7 A.P.V.-vergunningen, - ontheffingen of vrijstellingenHoofdstuk 8 In deze titel niet genoemde vergunning, ontheffing of andere beschikkingTitel 1 Algemene dienstverleningHoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

 

- in het gemeentehuis (uitgezonderd maandag om 09.00 en 09.30 uur)

€ 253,40

- in het Oude Raadhuis

€ 487,55

- in een eenmalig aangewezen trouwlocatie

€ 463,45

1.1.1.2

Op zaterdag:

- in het gemeentehuis

€ 554,25

- in het Oude Raadhuis

€ 788,35

- in een eenmalig aangewezen trouwlocatie

€ 764,25

1.1.1.3

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op maandagmorgen om 09.00 uur of 09.30 uur in een spreekkamer van de Gemeentewinkel plaatsvindt, is dit kosteloos.

1.1.1.4

Voor het op verzoek van het bruidspaar/partners optreden als getuige door een gemeenteambtenaar bij een huwelijk of partnerschapregistratie

€ 20,70

1.1.1.5

Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op maandagmorgen om 09.00 uur of 09.30 uur naar de wens van het bruidspaar/partners plaatsvindt in de trouwzaal van het Gemeentehuis, bedraagt het tarief

€ 228,35

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder gebruikmaking van een trouwlocatie

€ 41,25

Indien daarbij gebruik gemaakt wordt van een trouwlocatie of een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte geldt het tarief onder 1.1.1.1 en 1.1.1.2.

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 61,90

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 54, Boek 1 van het Burgerlijk wetboek

€ 61,90

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

1.1.5.1

- een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 20,00

1.1.5.2

- een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering

€ 28,60

1.1.5.3

- voor het kalligraferen van het trouwboekje of partnerschapboekje

€ 19,05

1.1.5.4

- voor het kalligraferen van een naam van een kind in een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 5,35

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 5,70

1.1.7

Worden de bewijzen van inschrijving afgegeven en de in 1.1.8 bedoelde werkzaamheden verricht voor een wetenschappelijk of filantropisch doel, dan wordt de helft van het in 1.18 genoemnde tarief geheven.

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel uit het register van de burgerlijke stand van een andere gemeente

€ 6,85

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 52,10

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1. (zakenpaspoort)

€ 58,20

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 52,10

1.2.1.4

tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

€ 9,20

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ 21,50

1.2.1.6

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en met 13 jaar

€ 9,20

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder

€ 43,85

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerd met een bedrag van

€ 45,00

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

€ 21,40

1.2.5

 

€ 18,45

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 49,10

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 33,75

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevenss moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 5,10

1.4.2.2

tot het afsluiten van een abonnement of het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.2.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 511,90

1.4.2.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.559,40

1.4.2.3

tot het afsluiten van een abonnement op het maandelijks verstrekken van een opgave van verhuizingen/overlijden/huwelijken binnen de gemeente, verstrekken uit de gemeente en vestigingen in de gemeente

1.4.2.3.1

per categorie per kwartaal

€ 32,70

1.4.2.3.2

per categorie per jaar

€ 87,40

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.4.1

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 11,35

1.4.4.2

tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

1.4.4.2.1

voor 100 verstrekkingen

€ 511,90

1.4.4.2.2

voor 500 verstrekkingen

€ 2.559,40

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 2,32

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 5,70

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekking van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

€ 0,00

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de wet bescherming persoonsgegevens:

1.6.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:

1.6.1.1.1

ten hoogste 100 pagina's, per pagina

€ 0,60

met een maximum per bericht van

€ 12,15

1.6.1.1.2

meer dan 100 pagina's, per pagina

€ 0,45

1.6.2

Indien voor hetzelfde bericht op grond van onderdeel 1.5.1.1. meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.7.1.1

een afschrift van de gemeente(programma)begroting

€ 35,45

1.7.1.2

een afschrift van de gemeente(programma)rekening

€ 35,45

1.7.1.3

een afschrift van de perspectiefnota

€ 7,55

1.7.1.4

een afschrift van de gemeente(product)begroting, per boek, inclusief bijlagenboek

€ 52,60

1.7.1.5

een afschrift van de gemeente(product)rekening, per boek, inclusief bijlagenboek

€ 52,60

1.7.1.6

Indien de stukken genoemd onder 1.7.1.1 en 1.7.1.3 voor 1 september, voorafgaand aan het jaar waarvoor ze moeten dienen, schriftelijk zijn aangevraagd en mits de aanvrager een jaarabonnement heeft op de raadstukken, zoals bedoeld in 1.72 wordt 1/6 van het vermelde bedrag geheven.

€ 5,90 resp. € 1,25

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op raadstukken, voor zover ze door de Burgemeester en wethouders niet als vertrouwelijk of geheim zijn gekwalificeerd, inclusief agenda en notulen, doch exclusief de stukken hiervoor onder 1.7.1 vermeld:

1.7.2.1

per kwartaal

€ 33,35

1.7.2.2

per jaar

€ 115,15

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op de stukken van de commissie, voor zover ze door de burgemeester en wethouders niet als vertrouwelijk of geheim zijn gekwalificeerd, inclusief agenda en stukken, doch exclusief stukken hiervoor onder 1.7.1.1 t/m 1.7.1.5 vermeld, per:

1.7.3.1

Kwartaal

€ 15,45

1.7.3.2

Jaar

€ 52,70

1.7.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement op openbare besluitenlijsten van het college van burgemeester en wethouders voor een jaar

€ 143,90

1.7.4.2

Indien een abonnement, genoemd onder 1.7.5.1, wordt afgesloten in de loop van een kalenderjaar, wordt het tarief voor het resterende gedeelte van het kalenderjaar naar tijdsgelang vastgesteld.

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.8.1.1

een compleet bestemmingsplan met ongekleurde plankaart, toelichting en voorschriften

€ 200,25

1.8.1.2

de voorschriften van een bestemmingsplan

€ 67,25

1.8.1.3

de plankaart van een bestemmingsplan

€ 99,55

1.8.1.4

de toelichting van een bestemmingsplan

€ 34,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit de administratie met betrekking tot perceegegevens:

1.8.2.1

voor plattegronden etc. inclusief het opzoeken van bouwtekeningen, bestemming volgens geldend bestemmingsplan, gedeelte plankaart, de bestemming geldend voor het perceel, bestaan van aanschrijvingen, beschermd monument, aanwezigheid van tanks en archeologiegegevens: per perceel

€ 23,75

1.8.2.2

voor verstrekkingen, als bedoeld in 1.8.2.1 aan particulieren (natuurlijke personen) en non-profitinstellingen bedraagt het tarief

€ 0,00

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van en afschrift uit de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 0,00

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van het relatiebestand adres kadastraal perceel, per gelegde relatie

€ 0,00

1.8.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister, bedoeld in artikel 5. eerste lid, van de Wet kenbaarheid publikerechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet publiekrechtelijke beperkingen

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 30,05

1.9.2

tot het verkrijgen van een verklaring van gegoedheid, van inwoning, van oorsprong en alle andere, niet genoemde verklaringen, welke in het bijzonder belang der betrokken personen, worden opgemaakt (o.a. ook uittreksels G.B.A./bevolkingsregister en attestatie de vita)

€ 10,00

1.9.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 6,60

1.9.4

Het tarief bedraagt voor het opzenden van het stuk, genoemd onder 1.9.3

€ 3,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier, of gedeelte daarvan

€ 6,95

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,60

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.11.1

tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet

€ 37,05

1.11.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingset

€ 0,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 30,00

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 30,80

Hoofdstuk 13 n.v.t. (gemeentegarantie)Hoofdstuk 14 n.v.t. (marktstandplaatsen)Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.15.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

€ 117,35

1.15.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 20,45

1.15.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

€ 33,45

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

Het onder 1.16.1.1 en 1.16.1.2 genoemde is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tjdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de onder 1.16.11 en 11.16.12 genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de wet op de kansspelen (loterijvergunning):

1.16.2.1.

voor verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk (non-profit)

€ 0,00

1.16.2.2

voor bedrijven en overige instellingen

€ 67,30

Hoofdstuk 17 Kinderopvang

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.17.1

een uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van de Wet kinderopvang, per uittreksel

€ 6,95

1.17.2

 

€ 2,20

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 161,55

1.18.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,30

1.18.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 0,69

1.18.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 177,35

1.18.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en werhouders is opgesteld.

1.18.2

indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

1.18.3

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1 wordt verminderd met de van de melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.

1.18.4

Indien de melder een beheerskostenvergoeding als bedoeld in de "Richtlijn Tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom" of een daaraan gelijkwaardige privaatrechtelijke overeenkomst aan de gemeente verschuldigd is, wordt het in 1.18.1, 1.18.1.1, 1.18.2 en 1.18.1.3 bedoelde tarief op nihil vastgesteld.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 35,80

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 35,80

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 31,30

1.19.4

tot het verkijgen van een Pas Vervoer Lokaal

€ 9,20

1.19.5

tot het verwijderen en weer terugplaatsen van gemeentelijke eigendommen in verband met de doorgang van een exceptioneel transport als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 276,65 exclusief BTW

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Verordening op de verblijfsgebouwen

€ 363,25

1.20.1.2

tot het verkijgen van een ontheffing op grond van het Lozingenbesluit Wet Bodembescherming

€ 1.412,65

1.20.1.3

tot het verkrijgen van een ontheffing of vergunning op grond van de Zondagswet

€ 15,65

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,64

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,62

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,62

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per A0-formaat

€ 15,90

1.20.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen1. lichte procedures

€ 15,65

2. zware procedures

€ 117,65

1.20.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 1,75

1.20.3

Van de overeenkomstig de in hoofdstukken 11, 12, 15, 16 en 19 alsmede onderdeel 1.20.2 van hoofdstuk 20 geheven bedragen wordt de helft van de verschuldigde leges in rekening gebracht, indien:

1.20.3.1

op een verzoek/aanvraag afwijzend wordt beschikt;

1.20.3.2

het verzoek/aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning ontheffing of verklaring is verleend.

1.20.4

Verrekening/terugbetaling van het onder 1.20.3, 1.20.3.1 en 1.20.3.2 bedoelde vindt uitsluitend plaats als het terug te betalen/verrekenen bedrag € 16,00 of meer bedraagt.

Hoodstuk 21 A.P.V.-vergunningen

 

1.21

Zie Titel 3, Hoofdstuk 7

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunningHoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

2.2.1.2

 

 

2.1.1.3

sloopkosten:

 

2.1.1.4

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

2.2.1

om vooroverleg over activiteiten, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, die vallen onder de procedure volgens paragraaf 3.2 van de Wabo:

€ 126,85

2.2.2

om vooroverleg over activiteiten, waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, die vallen onder de procedure volgens paragraaf 3.3 van de Wabo:

10%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvrag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: indien de bouwkosten bedragen:

 

Categorie

Hoogte bouwkosten in €

Tarieven: % van de bouwkosten

2.3.1.1.1

A

tot 2.500

7,50%

2.3.1.1.2

B

2.500 tot 5.000

4,50%

2.3.1.1.3

C

5.000 tot 10.000

3,85%

2.3.1.1.4

D

10.000 tot 25.000

3,60%

2.3.1.1.5

E

25.000 tot 50.000

3,50%

2.3.1.1.6

F

50.000 tot 100.000

3,40%

2.3.1.1.7

G

100.000 tot 250.000

3,35%

2.3.1.1.8

H

250.000 tot 500.000

3,25%

2.3.1.1.9

I

500.000 tot 1.000.000

3,15%

2.3.1.1.10

J

500.000 tot 1.000.000

3,02%

 

2.3.1.2

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning moet worden verleend en hierover het advies van de moet worden ingewonnen wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag verhoogd met:

 

Categorie

Bouwkosten in €

Tarief

A. bouwkosten lager dan

4.000

€ 55,00

B. bouwkosten van

4.000 tot 25.000

€ 51,00 + 2,00 promille van de bouwkosten

C. bouwkosten van

25.000 tot 120.000

€ 77,00 + 1,10 promille van de bouwkosten

D. bouwkosten van

120.000 tot 230.000

€ 123,00 + 1,10 promille van de bouwkosten

E. bouwkosten van

230.000 tot 455.000

€ 262,00 + 0,60 promille van de bouwkosten

F. bouwkosten van

vanaf 455.000 en hoger

€ 494,00 + promille van de bouwkosten

 

N.B.

* De legeskosten toetsing welstand worden naar boven afgerond op € 5,00

* Leges toetsing welstand worden berekend tot een maximum van € 20.000,000 aan bouwkosten.

 

2.3.1.3

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de Agrarische Commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 570,00

2.3.1.4

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

100%

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

2.3.2

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel b, van de Wabo bedraagt het tarief:

€ 512,55

 

2.3.3

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

10%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

10%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1. verschuldigde bedrag;

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

20%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

20%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

10%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

20%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

30%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

20%

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;

 

2.3.4

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 512,55

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 512,55

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3°, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.766,45

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 512,55

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 512,55

2.3.4.5.1

indien een toetsing aan het exploitatieplan dient plaats te vinden wordt het onder 2.3.4.5 genoemde bedrag verhoogd met:

€ 512,55

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 812,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 913,50

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit0:

€ 512,55

 

2.3.5

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 212,90

2.3.5.2

Het onder 2.3.5.1 vermelde bedrag wordt verhoogd met:

 

Categorie

Gebruiksoppervlakte

Tarief

1

0 t/m 100 m2

€ 212,90

2

101 t/m 500 m2

€ 87,70 + € 1,25 per m2

3

501 t/m 2.000 m2

€ 482,00 + € 0,46 per m2

4

2.001 t/m 5.000 m2

€ 1.202,50 + € 0,11 per m2

5

5.001 t/m 50.000 m2

€ 1.652,15 + € 0,029 per m2

6

meer dan 50.000 m2

€ 2.632,55 + € 0,011 per m2

 

2.3.5.3

 

2.3.5.4

Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging van wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

2.3.5.4.1

- uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat. Het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 en 2.3.5.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

2.3.5.4.2

- herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze hierindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.5.1 en 2.3.5.2, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

2.3.6

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo, met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Monumentenverordening 2007 Gemeente Oud-Beijerland aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10 van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 0,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 0,00

 

2.3.7

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

2.3.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

 

Tot 10 m

€ 0,00

10 tot 20 m3

20 tot 50 m3

50 tot 100 m3

Meer dan 100 m3

en per 50 m3 waarmee de 100 m3 te boven gaat

 

2.3.7.1.2

in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef, en onder a, van de Wabo:

 

Tot 10 m3

€ 0,00

10 tot 20 m3

€ 174,15

20 tot 50 m3

€ 228,70

50 tot 100 m3

€ 315,90

Meer dan 100 m3

€ 315,90

en per 50 m3 waarmee de 100 m3 te boven gaat

€ 52,15

 

2.3.7.2

 

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.7.1.1 en 2.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarin asbest of een asbesthoudend product aanwezig is:

€ 0,00

 

2.3.8

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 265,00

 

2.3.9

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in om een om artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 265,00

2.3.9.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder 2, van de Wabo, en in het kader is van de vastgestelde uitrittenregeling van een gemeentelijk bedrijventerrein, bedraagt het tarief:

€ 0,00

 

2.3.10

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 105,45

 

2.3.11

N.v.t. (Opslag van roerende zaken)

 

2.3.12

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 126,85

2.3.12.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:

€ 126,85

 

2.3.13

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief:

€ 126,85

 

2.3.14

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 0,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft:

het bedrag

dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

2.3.14.2.2

als het provinciale of waterschapsverordening betreft:

het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoel din artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag

dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag

dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 92,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 92,00

2.3.16.3

Het onder 2.3.16.1 en 2.3.16.2 vermelde bedrag wordt verhoogd met:

 

 

 

 

Particuliere bouw

100 m2

€ 156,85

500 m2

€ 236,75

1000 m2

€ 262,40

1/2 ha

€ 344,40

> 1/2 ha

€ 350,55

Bouw, ambachtelijke bedrijven en grote industrieën

100 m2

€ 519,70

500 m2

€ 696,05

1000 m2

€ 784,20

1/2 ha

€ 984,10

> 1/2 ha

€ 1.014,90

Bouw en middenstand

100 m2

€ 344,40

500 m2

€ 463,30

1000 m2

€ 519,70

1/2 ha

€ 626,35

> 1/2 ha

€ 689,90

 

2.3.17

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

2.3.17.3

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een andere instantie advies zal uitbrengen in de situatie dat de opgave van de aanlegkosten, bouwkosten of sloopkosten ontbreekt of niet correct lijkt:

het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.17.4

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.3 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid van de Wabo:

€ 253,75

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

het bedrag

van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg (principeverzoek) of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, (2.2.1 en 2.2.2) waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Geen verrekening vindt plaats indien de aanvraag om een vergunning wordt ingediend nadat 52 weken zijn verstreken na het tijdstip waarop het advies is verstrekt.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering beloopt:

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten

5%

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 5 weken na het in behandeling nemen ervan:

75%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 5 weken na het in behandeling nemen ervan, doch voor het verlenen van de vergunning:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 7 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend, bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

 

Een bedrag van minder dan € 175,00 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.5

 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

Hoofdstuk 7Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7.1

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.766,45

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.767,90

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening (t.w. asbest)

€ 0,00

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet genoemde beschikking:

€ 31,10

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2.3.1.2 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 600,50

3.1.1.1

Met betrekking tot een wijziging van deze vergunning in verband met een wijziging in de bedrijfsvoering of in de inrichting van een bestaande horeca-inrichting

€ 100,10

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling tot openstelling horecabedrijf tot 3.00 uur (max. 3 jaar) als bedoeld in artikel 2.3.1.4, lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening

- per dag of gedeelte daarvan

€ 100,10

- per kanderkwartaal of gedeelte daarvan

€ 100,10

- per kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 314,40

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling tot openstelling horecabedrijf tot 5.00 uur (max. 3 jaar) als bedoeld in artikel 2.3.1.4, lid 5 van de Algemene plaatselijke verordening

- per dag of gedeelte daarvan

€ 100,10

- per kalenderkwartaal of gedeelte daarvan

€ 100,10

- per kalenderjaar of gedeelte daarvan

€ 314,40

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vrijstelling tot openstelling van het terras van het horecabedrijf tussen 23.00 en 08.00 uur als bedoeld in artikel 2.3.1.4a lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 15,65

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 314,40

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 67,25

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet (voor het schenken van (zwak)alcoholische dranken bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard:

- voor verenigingen en instellingen zonder winstoogmerk (non-profit):

€ 0,00

- voor bedrijven en overige instellingen:

€ 67,25

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het exploiteren van een speelgelegenheid als bedoeld in artikel 2.3.3.1 lid 2 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 388,65

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2 en 2.2.2a van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

3.2.1.1

een grootschalig evenement of een evenement met een verhoogd risicoprofiel

€ 253,20

3.2.1.2

een kleinschalig evenement

€ 151,50

3.2.1.3

een herdenkingsplechtigheid

€ 0,00

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.2.4 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 145,80

3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning voor het organiseren van een optocht, niet zijnde een betoging, op de weg als bedoeld in artikel 2.1.2.1 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 0,00

3.2.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding voor een klein evenement dat voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 4.1.1 van het Toetsingskader Evenementen

€ 0,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.2.1, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.398,55

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 1.398,55

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.2.1, tweede lid en 3.4.2 van de Algemene plaatselijke verordening:

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 185,50

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 185,50

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet

€ 32,05

Hoofdstuk 5 n.v.t. (Leefmilieuverordening)

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening

 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Brandbeveiligingsverordening

€ 212,90

3.6.2

Het onder 3.6.1 vermelde tarief wordt vermeerderd met een toeslag als hieronder aangegeven voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte:

 

 

 

 

1

0 t/m 100 m2

€ 142,75

2

101 t/m 500 m2

€ 87,65 + € 1,25 per m2

3

501 t/m 2.000 m2

€ 482,00 + € 0,46 per m2

4

2.001 t/m 5.000 m2

€ 1.202,50 + € 0,11 per m2

5

5.001 t/m 50.000 m2

€ 1.652,15 + € 0,029 per m2

6

meer dan 50.000 m2

€ 2.632,55 + € 0,011 per m2

 

3.6.3

Indien een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken), dan bedragen de leges 10% van de bedragen genoemd onder 2.3.6.1 en 2.3.6.2

3.6.4

Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.6.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief indien het betreft:

3.6.4.1

- uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat. Het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.5 en 2.3.5.6, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

3.6.4.2

- herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting dan wel een deel van de inrichting, met dien verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld onder 2.3.5.5 en 2.3.5.6, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding.

 

3.6.5

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een verklaring van overdracht van de gebruiksvergunnin gaan de nieuwe gebruiker bedragen:

€ 44,40

 

3.6.6

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.3.4 van de Brandbeveiligingsverordening bedraagt:

€ 44,40

Hoofdstuk 7 A.P.V.-verguningen,-ontheffingen of -vrijstellingen

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in genoemd artikel van de Algemene Plaatselijke Verordening Oud-Beijerland:

 

 

 

 

 

 

2.1.1.1

4

Ontheffing

Samenscholing en ongeregeldheden

€ 151,55

2.1.5.1

1

Vergunning

Voor gebruik van de weg of een weggedeelte anders dan overeenkomstig de bestemming. Om over of boven de weg voorwerpen of stoffen waarop gedachten of gevoelens worden geopenbaard te plaatsen, aan te brengen of te hebben, indien deze door hun omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging schade toebrengen aan de weg, gevaar opleveren voor de bruikbaarheid van de weg of voor doelmatig en veilig gebruik daarvan, dan wel een belemmering vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg:

€ 105,45

M.b.t. driehoeksborden bedraagt het tarief:

€ 51,25

2.1.5.2

1

Vergunning

Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

Zie Titel 2 - 2.3.8

2.1.5.3

1

Vergunning

Maken, veranderen van een uitweg:

Uitweg te maken in het kader van de vastgestelde uitrittenregeling van een gemeentelijk bedrijventerrein:

Zie Titel 2 - 2.3.9

2.1.6.10

2

Ontheffing

Objecten onder of bij hoogspanningslijnen

€ 105,45

2.2.2 en

1, resp.

Vergunning/

Evenementenvergunning (kleine evenementen commercieel)

Zie Titel 3

2.2.2a

1 en 4

ontheffing

Evenementenvergunning (grote evenementen commercieel)

3.2.1 t/m 3.2.4

2.3.1.2

1

Vergunning

 

 

Met betrekking tot een wijziging van deze vergunning in verband met een wijziging ind e bedrijfsvoering of in de inrichting van een bestaande horeca-inrichting

Zie Titel 3 - 3.1.1.1

2.3.1.4

2

Vrijstelling

Sluitingstijden horecabedrijf

Zie Titel 3 - 3.1.2

- per dag of gedeelte daarvan

- per kalenderkwartaal of gedeelte daarvan

- per kalenderjaar of gedeelte daarvan

2.3.1.4

5

Vrijstelling

Sluitingstijden horecabedrijf (discotheek)

Zie Titel 3 - 3.1.3

- per dag of gedeelte daarvan

- per kalenderkwartaal of gedeelte daarvan

- per kalenderjaar of gedeelte daarvan

2.3.1.4a

2

Vrijstelling

Openstelling terras horecabedrijf

Zie Titel 3 - 3.1.4

2.3.3.1

2

Vergunning

Exploiteren speelgelegenheid

Zie Titel 3 - 3.1.8

2.4.20

3

Ontheffing

Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

€ 151,55

2.5.2

2

Vrijstelling

Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

€ 33,55

2.6.2

1

Vergunning

Afleveren van vuurwerk

€ 151,55

3.2.1

1

Vergunning

Exploiteren seksinrichting of escortbedrijf

Zie Titel 3 - 3.3.1.1

3.2.1

1

Vergunning

Wijzigen seksinrichting of escortbedrijf

Zie Titel 3 - 3.3.2.1

4.3.2

1

Vergunning

Kapverbod

Zie Titel 2 - 2.3.10

4.4.1a

4

Ontheffing

Stankoverlast door gebruik van dierlijke meststoffen

€ 105,45

4.4.3

1

Vergunning

Lichtreclame op of aan een onroerende zaak

€ 120,80

4.5.2

3

Ontheffing

Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

€ 151,55

5.1.2

4

Ontheffing

Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

€ 151,55

5.1.6

2

Ontheffing

Parkeren van reclamevoertuigen

€ 151,55

5.1.7

4

Ontheffing

Parkeren van grote voertuigen (langer dan 6 meter of hoger dan 2,4 meter)

€ 151,55

5.1.10

3

Ontheffing

Aantasting groenvoorziening door voertuigen

€ 151,55

5.2.3.2

1

Vergunning

Standplaats kramen en tafels (lichte procedure):

- vergunning inclusief 1 dag

€ 15,65

- voor meerdere dagen, per dag

€ 11,90

Standplaats voertuigen etc. (zware procedure):

- vergunning inclusief 1 dag

€ 105,45

- voor meerder dagen, per dag

€ 11,90

5.2.4

1

Vergunning

Snuffelmarkten e.d.

Zie 3.2.2

5.4.2

5

Ontheffing

Verbod verkeer in natuurgebied, parken, plantsoenen of voor recreatief gebruik beschikbare terreinen

€ 184,65

5.5.1

3

Ontheffing

Verbod verbranden van afvalstoffen of vuur te stoken

€ 105,45

5.6.2

3

Ontheffing

Verbod asverstrooiing op wegen, sportvelden en speelterreinen

€ 105,45

 

3.7.2

Het tarief met betrekking tot de in Titel 3 genoemde APV-vergunningen, c.q. ontheffingen die noodzakelijk zijn ter ondersteuning van sociaal maatschappelijke doeleinden en - festiviteiten van en door non-profitinstellingen wordt gesteld op

€ 0,00

3.7.3

Onder non-profitinstellingen worden verstaan organisaties zonder winstoogmerk zijnde stichtingen en verenigingen waarvan de middelen voor het merendeel afkomstig zijn uit bijdragen om niet van huishoudens en uit inkomen uit vermogen. De doelstelling van een non-profitorganisatie is de ondersteuning van private of publieke aangelegenheden voor niet-commerciële, maatschappelijke doeleinden. Particulier initiatief m.t.b. straatbarbecue-/feest, alsmede het plaatsen van een kerstboom, ofwel het tijdelijk verfraaien van de woon- en leefomgeving wordt hieraan gelijk gesteld.

3.7.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in de hierna genoemde artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening Oud-Beijerland, bedraagt:

€ 0,00

 

 

 

 

 

2.1.3.1

4

Ontheffing

Verspreiden dan wel openlijk aanbieden van gedrukte of geschreven stukken dan wel afbeeldingen

2.1.4.3

3

Ontheffing

Optreden straatartiest, straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids op of aan door de burgemeester aangewezen wegen of gedeelten daarvan

2.4.1

4

Ontheffing

Betreden gesloten woning of voor publiek niet toegankelijk of een bij die woning of dat lokaal behorende erf te betreden

2.4.5

2

Ontheffing

Betreden van plantsoenen e.d.

2.4.23

2

Ontheffing

Duiven uitvliegen tussen 8.00 en 18.00 uur in een tijdvak dat ligt tussen 1 maart en 1 juni

2.4.24

5

Ontheffing

Bijen houden binnen een afstand van 30 meter van woningen of andere gebouwen waar overdag mensen verblijven, of binnen een afstand van 30 meter van de weg

2.6.3

4

Ontheffing

Bezigen van consumentenvuurwerk op aangewezen plaats tijdens de jaarwisseling of voor publiek toegankelijke plaats, weg indien dit gevaar, schade of overlast kan veroorzaken

4.1.5

2

Ontheffing

In werking hebben e.d. van geluidsapparatuur

4.3.8

2

Ontheffing

Vervoer en opslag iepenhout

5.1.2a

2

Ontheffing

Te koop aanbieden van voertuigen

5.1.5

2

Ontheffing

Parkeren van caravans e.d. langer dan 3 dagen

5.2.1

1

Vergunning

Inzameling van geld of goederen

 

3.7.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet genoemde verstrekking van een vergunning, ontheffing of vrijstellingen ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening Oud-Beijerland, bedraagt:

€ 51,25

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 31,10

3.8.2

Van de overeenkomstig de in hoofdstuk 1 (Horeca), 2 (Evenementen), 6 (Brandbeveiliging) en 7 (A.P.V.-vergunningen) geheven bedragen wordt de helft van de verschuldigde leges terugbetaald, indien:

3.8.2.1

op een verzoek/aanvraag afwijzend wordt beschikt;

3.8.2.2

het verzoek/aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning, ontheffingof verklaar is verleend.

3.8.3

Verrekening/terugbetaling van het onder 3.8.2, 3.8.2.1 en 3.8.2.2 genoemde vindt uitsluitend plaats als het terug te betalen bedrag € 16,00 of meer bedraagt.

Behorende bij het raadsbesluit van 30 november 2010.

De griffier van Oud-Beijerland,

E.G. Bunt

Toelichting 1 Toelichting Verordening leges 2011

Aan de raad,

Voor de duidelijkheid en om misverstanden te voorkomen kiezen we ervoor, evenals vorig jaar, om ook voor 2011 een volledig nieuwe legesverordening vast te stellen. Inhoudelijk is de verordening, met uitzondering van de tarieven en de hieronder genoemde punten niet gewijzigd.Overeenkomstig het vastgestelde beleid zijn de tarieven ten opzichte van 2010 verhoogd met 1,5%(inflatie). Dit betreft het overgrote deel van de tarieven.In enkele gevallen met 8,5% (7% stijging plus 1,5 % inflatie).De stijging met 8,5 % betreft een voortvloeisel uit de in 2000 en 2001 vastgestelde kostprijsnotities.Deze stijging heeft uitsluitend betrekking op:H. 1.15.1. t/m 1.15.3 vergunningen winkeltijdenwetH. 1.11.1 en 1.11.2 vergunningen huisvestingswetH 3.3.1 t/m 3.3.2.2 vergunningen m.b.t. seksinrichtingenH. 1.20.1.1 vergunningen verblijfsgebouwenHet legespercentage voor bouwleges is niet verhoogd omdat al een inflatietrend in de bouwsom is waar te nemen.

Onderstaand een opsomming van de wijzigingen, aanpassingen en aanvullingen, die zijn doorgevoerd.- Artikel 5: als gevolg van de inwerkingtreding van de crisis- en herstelwet is dit artikel aangepast- Hoofdstuk 2 Reisdocumenten: de wettelijke maxima worden gevolgd- Hoofdstuk 16 Kansspelen: de Wet op de Kansspelen is gewijzigd, waardoor prijsvragen en behendigheidsautomaten zijn vervallen; wel blijft vergunning nodig voor een kansspelautomaat en een loterij.

Ingevolge de uitgangspunten in het collegeprogramma worden de leges voor GBA-uittreksels met € 3,00 extra verhoogd( H. 1.9.2) en de rijbewijzen met € 5,00.

In Titel 2 is bij de begrippen van 2.1.1.1. aanlegkosten, 2.1.1.2 bouwkosten en 2.1.1.3 sloopkosten een toevoeging gemaakt. nl.:“Indien deze opgave ontbreekt of niet correct lijkt, wordt een raming van deze kosten exclusief B.T.W. gemaakt door of namens het college van burgemeester en wethouders”.

De toevoeging is gedaan, om de mogelijkheid te creëren de bouw-, aanleg- of sloopsom te kunnen aanpassen in de gevallen er een (te) laag bedrag is opgegeven. In gecompliceerde gevallen kan de gemeente een extern advies hierbij betrekken. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de aanvrager (zie 2.3.17.3.en 4).

College van burgemeester en wethouders

Transponeringstabel bij APV 2011Van huidige versie naar vorige versie 

 

 

 

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

1.1

Artikel 1:2 Beslistermijn

1.2

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

1.3

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

1.4

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

1.5

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

1.6

Artikel 1:7 Termijnen

1.7

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

--

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

2.1.1.1

Artikel 2:2 Optochten

2.1.2.1

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

2.1.2.2

Artikel 2:4 Afwijking termijn

2.1.2.3

Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens

2.1.2.4

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

2.1.3.1

Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.

2.1.4.1

Artikel 2:8 Dienstverlening

2.1.4.2

Artikel 2:9 Straatartiest

2.1.4.3

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan                                           

2.1.5.1

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen en veranderen van een weg

2.1.5.2

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

2.1.5.3

Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid

2.1.6.1

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

2.1.6.2

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

2.1.6.3

Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d.

2.1.6.4

Artikel 2:17 Kelderingangen e.d.

2.1.6.5

Artikel 2:17a Fietsen en bromfietsen in paden en brandgangen

2.1.6.5a

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

2.1.6.6

Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

2.1.6.7

Artikel 2:20 Vallende voorwerpen

2.1.6.8

Artikel 2:20a Brandbare voorwerpen rondom Oud en Nieuw

2.1.6.8b

Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

2.1.6.9

Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn

2.1.6.10

Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

2.1.6.11

Artikel 2:24 Begripsbepaling

2.2.1

Artikel 2:25 Evenement

2.2.2

Artikel 2:26 Ordeverstoring

2.2.3

Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen

2.3.1.1

Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf

2.3.1.2

Artikel 2:29 Sluitingstijd

2.3.1.4

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

2.3.1.5

Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

2.3.1.6

Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven

2.5.5

Artikel 2:33 Ordeverstoring

2.3.1.7

Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan

2.3.1.8

Artikel 2:35 Begripsbepaling

2.3.2.1

Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

2.3.2.2

Artikel 2:37 Nachtregister

2.3.2.3

Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

2.3.2.4

Artikel 2:39 Speelgelegenheden

2.3.3.1

Artikel 2:40 Speelautomaten

--

Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

2.4.1

Artikel 2:42 Plakken en kladden

2.4.2

Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.

2.4.3

Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

2.4.4

Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d.

2.4.5

Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d.

2.4.6

Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op of aan de weg

2.4.7

Artikel 2:48 Verboden drankgebruik (

2.4.8

Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

2.4.9

Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

2.4.10

Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.

2.4.11

Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

2.4.12

Artikel 2:53 Bespieden van personen

2.4.13

Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur (vervallen)

2.4.14

Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren (vervallen)

2.4.15

Artikel 2:56 Alarminstallaties

2.4.16

Artikel 2:57 Loslopende honden

2.4.17

Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden

2.4.18

Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

2.4.19

Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

2.4.20

Artikel 2:61 Wilde dieren (vervallen)

2.4.21

Artikel 2:62 Loslopend vee

2.4.22

Artikel 2:63 Duiven

2.4.23

Artikel 2:64 Bijen

2.4.24

 Artikel 2:65 Bedelarij

 --

 Artikel 2:66 Begripsbepaling

 2.5.1

 Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 2.5.2

 Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

 2.5.3

 Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

 2.5.4

 Artikel 2:71 Begripsbepalingen

 2.6.1

 Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen ()

 2.6.2

 Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 2.6.3

 Artikel 2:74 Drugshandel op straat

 2.7.1

 Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

 2.8.1

 Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

 2.9.1

 Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 2.10.1

 Artikel 3:1 Begripsbepalingen

 3.1.1

 Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

 3.1.2

 Artikel 3:3 Nadere regels

 3.1.3

 Artikel 3:4 Seksinrichtingen

 3.2.1

 Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

 3.2.2

 Artikel 3:6 Sluitingstijden

 3.2.3

 Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

 3.2.4

 Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door exploitant en beheerder

 3.2.5

 Artikel 3:9 Straatprostitutie

 3.2.6

 Artikel 3:10 Sekswinkels

 3.2.7

 Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 3.2.8

 Artikel 3:12 Beslissingstermijn

 3.3.1

 Artikel 3:13 Weigeringsgronden

 3.3.2

 Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

 3.4.1

 Artikel 3:15 Wijziging beheer

 3.4.2

 Artikel 4:1 Begripsbepalingen

 4.1.1

 Artikel 4:2 Aanwijziging collectieve festiviteiten

 4.1.2

 Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 4.1.3

 Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten

 4.1.4

 Artikel 4:5 Onversterkte muziek

 --

 Artikel 4:6 Overige geluidhinder (4.1.5)

 4.1.5

 Artikel 4:6a Mosquito

 --

 Artikel 4:6b (Geluid)hinder door dieren

 4.1.5a

 Artikel 4:7 Straatvegen (4.2.1)

 4.2.1

 Artikel 4:8 Natuurlijke behoefte doen (4.2.2)

 4.2.2

 Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen (4.2.3)

 4.2.3

 Artikel 4:10 Begripsbepalingen

 4.3.1

 Artikel 4:11 Kapverbod ()

 4.3.2

 Artikel 4:12 Vergunning van rechtswege ()

 4.3.3

 Artikel 4:12a Bijzondere vergunningsvoorschriften

 4.3.4

 Artikel 4:12b Bestrijding iepziekte

 4.3.5

 Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

 4.4.1

 Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen

 4.4.1a

 Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 4.4.2

 Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame

 4.4.3

 Artikel 4:17 Begripsbepaling

 --

 Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen

 --

 Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 --

 Artikel 5:1 Begripsbepalingen

 5.1.1

 Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 5.1.2

 Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

 5.1.2a

 Artikel 5:4 Defecte voertuigen

 5.1.3

 Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 5.1.4

 Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. (

 5.1.5

 Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

 5.1.6

 Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

 5.1.7

 Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

 5.1.8

 Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

 5.1.9

 Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 5.1.10

 Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

 5.1.11

 Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen

 5.2.1

 Artikel 5:14 Begripsbepaling

 --

 Artikel 5:15 Ventverbod

 5.2.2.2

 Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting

 5.2.2.3

 Artikel 5:17 Begripsbepaling

 5.2.3.1

 Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 5.2.3.2

 Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

 5.2.3.3

 Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 5.2.3.4

 Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht

 5.2.3.5

 Artikel 5:22 Begripsbepaling

 --

 Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt (

 5.2.4

 Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 5.3.1

 Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

 5.3.2

 Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats

 5.3.3

 Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

 5.3.4

 Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken

 5.3.5

 Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

 5.3.6

 Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 5.3.7

 Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

 5.3.8

 Artikel 5:32 Crossterreinen

 5.4.1

 Artikel 5:33 Beperking vekeer in natuurgebieden

 5.4.2

 Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 5.5.1

 Artikel 5:35 Begripsbepaling

 5.6.1

 Artikel 5:36 Verboden plaatsen

 5.6.2

 Artikel 5:37 Hinder of overlast

 5.6.3

 Artikel 5:38 Gedoogplicht aanduidingen

 5.7.1

 Artikel 5:39 Verwijdering e.d. van aanduidingen

 5.7.2

 Artikel 6:1 Strafbepaling

 6.1

 Artikel 6:2 Toezichthouders

 6.2

 Artikel 6:3 Binnentreden woningen

 6.3

 Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 6.4

 Artikel 6:5 Overgangsbepaling

 6.5

 Artikel 6:6 Citeertitel

 6.6

 

 

 

 

 

Artikel 1:8 Weigeringsgronden

 

Artikel 2:40 Speelautomaten

 

Artikel 2:65 Bedelarij

 

Artikel 4:5 Onversterkte muziek

 

Artikel 4:17 Begripsbepaling

 

Artikel 4:18 Recreatief nachtverblijf buitenkampeerterreinen

 

Artikel 4:19 Aanwijzing kampeerplaatsen

 

Artikel 5:14 Begripsbepaling

 

Artikel 5:22 Begripsbepaling

1.1

Artikel 1:1 Begripsbepalingen

1.2

Artikel 1:2 Beslistermijn

1.3

Artikel 1:3 Indiening aanvraag

1.4

Artikel 1:4 Voorschriften en beperkingen

1.5

Artikel 1:5 Persoonlijk karakter van vergunning of ontheffing

1.6

Artikel 1:6 Intrekking of wijziging van vergunning of ontheffing

1.7

Artikel 1:7 Termijnen

2.1.1.1

Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden

2.1.2.1

Artikel 2:2 Optochten

2.1.2.2

Artikel 2:3 Kennisgeving betogingen op openbare plaatsen

2.1.2.3

Artikel 2:4 Afwijking termijn

2.1.2.4

Artikel 2:5 Te verstrekken gegevens

2.1.3.1

Artikel 2:6 Beperking aanbieden e.d. van geschreven of gedrukte stukken of afbeeldingen

2.1.4.1

Artikel 2:7 Feest, muziek en wedstrijd e.d.

2.1.4.2

Artikel 2:8 Dienstverlening

2.1.4.3

Artikel 2:9 Straatartiest

2.1.5.1

Artikel 2:10 Het plaatsen van voorwerpen op of aan de weg in strijd met de publieke functie ervan                                            ()

2.1.5.2

Artikel 2:11 Aanleggen, beschadigen of veranderen van een weg

2.1.5.3

Artikel 2:12 Maken, veranderen van een uitweg

2.1.6.1

Artikel 2:13 Veroorzaken van gladheid

2.1.6.2

Artikel 2:14 Winkelwagentjes

2.1.6.3

Artikel 2:15 Hinderlijke beplanting of gevaarlijk voorwerp

2.1.6.4

Artikel 2:16 Openen straatkolken e.d.

2.1.6.5

Artikel 2:17 Kelderingangen e.d.

2.1.6.5a

Artikel 2:17a Fietsen en bromfietsen in paden en brandgangen

2.1.6.6

Artikel 2:18 Rookverbod in bossen en natuurterreinen

2.1.6.7

Artikel 2:19 Gevaarlijk of hinderlijk voorwerp

 2.1.6.8

 Artikel 2:20 Vallende voorwerpen

 2.1.6.8a

 Gevaarlijke voorwerpen - vervallen

 2.1.6.8b

 Artikel 2:20a Brandbare voorwerpen rondom Oud en Nieuw

 2.1.6.9

 Artikel 2:21 Voorzieningen voor verkeer en verlichting

 2.1.6.10

 Artikel 2:22 Objecten onder hoogspanningslijn

 2.1.6.11

 Artikel 2:23 Veiligheid op het ijs

 2.2.1

 Artikel 2:24 Begripsbepaling

 2.2.2

 Artikel 2:25 Evenement

 2.2.3

 Artikel 2:26 Ordeverstoring

 2.3.1.1

 Artikel 2:27 Begripsbepalingen

 2.3.1.2

 Artikel 2:28 Exploitatievergunning horecabedrijf

 2.3.1.4

 Artikel 2:29 Sluitingstijd

 2.3.1.5

 Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting

 2.3.1.6

 Artikel 2:31 Aanwezigheid in gesloten horecabedrijf

 2.3.1.7

 Artikel 2:33 Ordeverstoring

 2.3.1.8

 Artikel 2:34 Het college als bevoegd bestuursorgaan

 2.3.2.1

 Artikel 2:35 Begripsbepaling

 2.3.2.2

 Artikel 2:36 Kennisgeving exploitatie

 2.3.2.3

 Artikel 2:37 Nachtregister

 2.3.2.4

 Artikel 2:38 Verschaffing gegevens nachtregister

 2.3.3.1

 Artikel 2:39 Speelgelegenheden

 2.4.1

 Artikel 2:41 Betreden gesloten woning of lokaal

 2.4.2

 Artikel 2:42 Plakken en kladden

 2.4.3

 Artikel 2:43 Vervoer plakgereedschap e.d.

 2.4.4

 Artikel 2:44 Vervoer inbrekerswerktuigen

 2.4.5

 Artikel 2:45 Betreden van plantsoenen e.d.

 2.4.6

 Artikel 2:46 Rijden over bermen e.d.

 2.4.7

 Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen

 2.4.8

 Artikel 2:48 Verboden drankgebruik ()

 2.4.9

 Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen

 2.4.10

 Artikel 2:50 Hinderlijk gedrag in voor het publiek toegankelijke ruimten

 2.4.11

 Artikel 2:51 Neerzetten van fietsen e.d.

 2.4.12

 Artikel 2:52 Overlast van fiets of bromfiets op markt en kermisterrein e.d.

 2.4.13

 Artikel 2:53 Bespieden van personen

 2.4.14

 Artikel 2:54 Bewakingsapparatuur

 2.4.15

 Artikel 2:55 Nodeloos alarmeren

 2.4.16

 Artikel 2:56 Alarminstallaties

 2.4.17

 Artikel 2:57 Loslopende honden

 2.4.18

 Artikel 2:58 Verontreiniging door honden en paarden

 2.4.19

 Artikel 2:59 Gevaarlijke honden

 2.4.20

 Artikel 2:60 Houden van hinderlijke of schadelijke dieren

 2.4.21

 Artikel 2:61 Wilde dieren

 2.4.22

 Artikel 2:62 Loslopend vee

 2.4.23

 Artikel 2:63 Duiven

 2.4.24

 Artikel 2:64 Bijen

 2.5.1

 Artikel 2:66 Begripsbepaling

 2.5.2

 Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister

 2.5.3

 Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437ter van het Wetboek van Strafrecht

 2.5.4

 Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen

 2.5.5

 Artikel 2:32 Handel in horecabedrijven

 2.6.1

 Artikel 2:71 Begripsbepalingen

 2.6.2

 Artikel 2:72 Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen ()

 2.6.3

 Artikel 2:73 Bezigen van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling

 2.7.1

 Artikel 2:74 Drugshandel op straat

 2.7.2

 Openlijk gebruik van drugs - vervallen

 2.8.1

 Artikel 2:75 Bestuurlijke ophouding

 2.9.1

 Artikel 2:76 Veiligheidsrisicogebieden

 2.10.1

 Artikel 2:77 Cameratoezicht op openbare plaatsen

 3.1.1

 Artikel 3:1 Begripsbepalingen

 3.1.2

 Artikel 3:2 Bevoegd bestuursorgaan

 3.1.3

 Artikel 3:3 Nadere regels

 3.2.1

 Artikel 3:4 Seksinrichtingen

 3.2.2

 Artikel 3:5 Gedragseisen exploitant en beheerder

 3.2.3

 Artikel 3:6 Sluitingstijden

 3.2.4

 Artikel 3:7 Tijdelijke afwijking sluitingstijden; (tijdelijke) sluiting

 3.2.5

 Artikel 3:8 Aanwezigheid van en toezicht door expoloitant en beheerder

 3.2.6

 Artikel 3:9 Straatprostitutie

 3.2.7

 Artikel 3:10 Sekswinkels

 3.2.8

 Artikel 3:11 Tentoonstellen, aanbieden en aanbrengen van erotisch-pornografische goederen, afbeeldingen en dergelijke

 3.3.1

 Artikel 3:12 Beslissingstermijn

 3.3.2

 Artikel 3:13 Weigeringsgronden

 3.4.1

 Artikel 3:14 Beëindiging exploitatie

 3.4.2

 Artikel 3:15 Wijziging beheer

 3.5.1

 Artikel 3:16 Overgangsbepaling

 4.1.1

 Artikel 4:1 Begripsbepalingen

 4.1.2

 Artikel 4:2 Aanwijzing collectieve festiviteiten

 4.1.3

 Artikel 4:3 Kennisgeving incidentele festiviteiten

 4.1.4

 Artikel 4:4 Verboden incidentele festiviteiten

 4.1.5

 Artikel 4:6 Overige geluidhinder

 4.1.5a

 Artikel 4:6b (Geluid)hinder door dieren

 4.2.1

 Artikel 4:7 Straatvegen

 4.2.2

 Artikel 4:8 Natuurlijke behoeften doen

 4.2.3

 Artikel 4:9 Toestand van sloten en andere wateren en niet openbare riolen en putten buiten gebouwen

 4.3.1

 Artikel 4:10 Begripsbepalingen

 4.3.2

 Artikel 4:11 Kapvergunning

 4.3.3

 Artikel 4:12 Aanvraag vergunning

 4.3.4

 Artikel 4:12a Bijzondere vergunningsvoorschriften

 4.3.5

 Artikel 4:12b Bestrijding iepziekte

 4.4.1

 Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

 4.4.1a

 Artikel 4:14 Stankoverlast door gebruik van meststoffen

 4.4.2

 Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame

 4.4.3

 Artikel 4:16 Vergunningsplicht lichtreclame

 5.1.1

 Artikel 5:1 Begripsbepalingen

 5.1.2

 Artikel 5:2 Parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.

 5.1.2a

 Artikel 5:3 Te koop aanbieden van voertuigen

 5.1.3

 Artikel 5:4 Defecte voertuigen

 5.1.4

 Artikel 5:5 Voertuigwrakken

 5.1.5

 Artikel 5:6 Kampeermiddelen e.a. (

 5.1.6

 Artikel 5:7 Parkeren van reclamevoertuigen

 5.1.7

 Artikel 5:8 Parkeren van grote voertuigen

 5.1.8

 Artikel 5:9 Parkeren van uitzichtbelemmerende voertuigen

 5.1.9

 Artikel 5:10 Parkeren van voertuigen met stankverspreidende stoffen

 5.1.10

 Artikel 5:11 Aantasting groenvoorzieningen door voertuigen

 5.1.11

 Artikel 5:12 Overlast van fiets of bromfiets

 5.2.1

 Artikel 5:13 Inzameling van geld of goederen

 5.2.2.2

 Artikel 5:15 Ventverbod

 5.2.2.3

 Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting

 5.2.3.1

 Artikel 5:17 Begripsbepaling

 5.2.3.2

 Artikel 5:18 Standplaatsvergunning en weigeringsgronden

 5.2.3.3

 Artikel 5:19 Toestemming rechthebbende

 5.2.3.4

 Artikel 5:20 Afbakeningsbepalingen

 5.2.3.5

 Artikel 5:21 Aanhoudingsplicht

 5.2.4

 Artikel 5:23 Organiseren van een snuffelmarkt (

 5.3.1

 Artikel 5:24 Voorwerpen op, in of boven openbaar water

 5.3.2

 Artikel 5:25 Ligplaats woonschepen en overige vaartuigen

 5.3.3

 Artikel 5:26 Aanwijzingen ligplaats

 5.3.4

 Artikel 5:27 Verbod innemen ligplaats

 5.3.5

 Artikel 5:28 Beschadigen van waterstaatswerken

 5.3.6

 Artikel 5:29 Reddingsmiddelen

 5.3.7

 Artikel 5:30 Veiligheid op het water

 5.3.8

 Artikel 5:31 Overlast aan vaartuigen

 5.4.1

 Artikel 5:32 Crossterreinen

 5.4.2

 Artikel 5:33 Beperking verkeer in natuurgebieden

 5.5.1

 Artikel 5:34 Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken

 5.6.1

 Artikel 5:35 Begripsbepaling

 5.6.2

 Artikel 5:36 Verboden plaatsen

 5.6.3

 Artikel 5:37 Hinder of overlast

 5.7.1

 Artikel 5:38 Gedoogplicht aanduidingen

 5.7.2

 Artikel 5:39 Verwijdering e.d. van aanduidingen

 6.1

 Artikel 6:1 Strafbepaling

 6.2

 Artikel 6:2 Toezichthouders

 6.3

 Artikel 6:3 Binnentreden woningen

 6.4

 Artikel 6:4 Inwerkingtreding nieuwe en intrekking oude verordening

 6.5

 Artikel 6:5 Overgangsbepaling

 6.6

 Artikel 6:6 Citeertitel