Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Buren

Beleidsregel subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Buren
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2012
CiteertitelBeleidsregel subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Subsidieverordening maatschappelijk ontwikkeling

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

09-06-201128-02-2013Nieuwe regeling

07-06-2011

De Zakengids 08-06-2011

B&W/11/00069
09-06-201128-02-2013Nieuwe regeling

07-06-2011

De Zakengids 08-06-2011

B&W/11/00069
23-12-2010Nieuwe regeling

14-12-2010

De Zakengids

Onbekend

Tekst van de regeling

Hoofdstuk 1 Inleiding

De beleidsregel is een nadere uitwerking van de subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling Buren 2011, vastgesteld door de gemeenteraad op 12 april 2011.Artikel 2 van de verordening geeft aan dat het college nadere regels kan stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie per beleidsterrein worden omschreven, 

Hoofdstuk 2 Algemene regels

Artikel 2
 • 1VerdelingsmaatstafDe raad heeft in zijn begroting bepaald hoe het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld.

 • 2WeigeringgrondenDe subsidieverlening kan worden geweigerd indien:

  • 1.

   De subsidieaanvraag te laat is ingediend;

  • 2.

   De subsidieaanvraag in strijd is met de wet, deze beleidsregel of in de verordening vermelde eisen of verplichtingen;

  • 3.

   De activiteit tot de (subsidie)verantwoordelijkheid van andere overheden behoort;

  • 4.

   De activiteit het karakter heeft van een feest of receptie;

  • 5.

   De subsidieaanvraag betrekking heeft op het verstrekken van een overheidsgarantie of renteloze lening.

  • 6.

   Door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

  • 7.

   Andere gronden zoals in artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald.

 • 3SubsidieplafondHet subsidieplafond is het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste in de begroting beschikbaar is gesteld voor subsidies voor het betreffende beleidsterrein krachtens een bepaald wettelijk voorschrift.

 • 4Uitvoeringsovereenkomst

  • 1.

   Voor de uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening kan een overeenkomst worden gesloten.

  • 2.

   In de overeenkomst kunnen voorwaarden worden opgenomen met betrekking tot het voldoen aan in de sector gebruikelijke kwaliteitsnormering en governance code.

  • 3.

   Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald of de aard van de subsidie zich daartegen verzet, kan in de overeenkomst worden bepaald dat de subsidieontvanger verplicht is de activiteiten te verrichten waarvoor de subsidie is verleend.

Hoofdstuk 3 Verdeelregels

Artikel 3
 • 1  

  Bibliotheekwerk
  DoelstellingHet verlenen van een bijdrage aan de Openbare Bibliotheek Rivierenland ten behoeve van het in stand houden van bibliotheekvoorzieningen.
  BeheersproductOpenbaar bibliotheekwerk
  SubsidievormJaarlijkse subsidie

   

 • 2  

  Steunpunt amateurkunst
  DoelstellingOndersteunen van verenigingen op het terrein van kunst en cultuur.
  BeheerproductKunstzinnige vorming.
  SubsidievormJaarlijkse subsidie

   

 • 3  

  Algemeen maatschappelijk werk
  DoelstellingLaagdrempelige beschikbaarheid voor alle inwoners van psychosociale hulpverlening.
  BeheerproductAlgemeen maatschappelijk werk.
  SubsidievormJaarlijkse subsidie

   

 • 4  

  Steunpunt maatschappelijk inzet
  DoelstellingOndersteunen van verenigingen bij versterken van hun zelfstandigheid.
  BeheerproductVrijwilligerswerk.
  SubsidievormJaarlijkse subsidie

   

 • 5  

  Stichting Welzijn Buren
  DoelstellingHet scheppen van faciliteiten en het geven van zorg aan ouderen opdat deze zich kunnen handhaven in de samenleving. de zelfstandigheid wordt vergroot, en de afhankelijkheid van zorgvoorzieningen wordt verminderd c.q. uitgesteld.
  BeheerproductOuderenwerk.
  SubsidievormJaarlijkse subsidie

   

 • 6  

  Jeugd- en Jongerenwerk
  DoelstelllingHet beperken van risico’s in de ontwikkeling van de jeugd, zodat ze opgroeien tot volwassenen die sterk en zelfstandig de samenleving kwaliteit kunnen geven
  BeheerproductJeugdzaken
  SubsidievormJaarlijkse subsidie

   

Hoofdstuk 4 Overgang- en slotbepalingen

Artikel 4
 • 1InwerkingtredingDeze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 dag na de datum van bekendmaking.

 • 2IntrekkingDe “Beleidsregel Algemene subsidieverordening welzijn Buren 2011” wordt ingetrokken.

 • 3AfwijkingsbevoegdheidHet college handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Beleidsregel subsidieverordening maatschappelijke ontwikkeling gemeente Buren 2012”.