Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Buren

Legesverordening 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieBuren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLegesverordening 2012
CiteertitelLegesverordening 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 229.1 en onderdeel b van de Gemeentewet
 2. artikel 156.1 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201309-03-2014Wijzigig

06-11-2011

De Stad Buren, 27-11-2012

RV/12/00756
01-01-2011Nieuwe regeling

09-11-2010

Huis-aan-huis blad 'De Zakengids', editie 19 november 2008

B-2010-10861

Tekst van de regeling

Intitulé

Legesverordening 2012

 

 

Hoofdstuk 1 Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  'dag' de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  'week' een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand' het tijdvak dat loopt van n-e dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)-e dag in de volgende kalendermaand;

 • d.

  'jaar' het tijdvak dat loopt van de n-e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)-e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar' de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • f.

  ‘liefdadig’ gericht op het geven van steun aan noodlijdende personen

 • g.

  ‘niet-commercieel’ de (exploitatie van de) activiteit vindt niet plaats uit winstoogmerk, maar om in het algemeen belang gelegen redenen en de opbrengst komt ten goede aan niet commerciële verenigingen, kerken of stichtingen gevestigd in de gemeente Buren of aan een liefdadig doel.

 • h.

  Apv Algemene plaatselijke verordening Gemeente Buren.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van de volgende aanvragen:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald

 • b.

  verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • c.

  onderdeel 1.20.1.5 Inzamelingsvergunning, indien er sprake is van een niet commerciële activiteit of indien er sprake is van een activiteit, waarvan de opbrengst voor een liefdadig doel is bestemd (voorbeeld: bedrijf organiseert actie voor slachtoffers tsunami).

 • d.

  onderdeel 3.2.1 Organiseren evenementen en markten, indien er sprake is van een niet commerciële activiteit of indien er sprake is van een activiteit, waarvan de opbrengst voor een liefdadig doel is bestemd met uitzondering van de kosten voor de gebruiksvergunning zoals vermeld onder 3.2.1.4 en de ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet onderdeel 3.1.3. Indien van toepassing wordt voor deze twee vergunningen/ontheffingen dus te allen tijden het genoemde legesbedrag in rekening gebracht.

Artikel 5 Tarieven

 • a.

  de leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel;

 • b.

  voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9 eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen acht dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van de leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Machtiging tot overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van de tarieven die zijn opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, voor zover deze wijzigingen van rechtswege worden opgelegd.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1

  De 'Verordening op heffing en de invordering van leges 2011’ vastgesteld in de vergadering van 9 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de derde dag na die van de bekendmaking.

 • 3

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

 • 4

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2012'.

Tarieventabel 1  

Te downloaden: tarieventabel klik op het plaatje
0