Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Oldebroek

Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieOldebroek
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen
CiteertitelVerificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageVerificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen.pdf

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

WWB, WIJ, IOAW, IOAZ

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-2011nieuwe regeling

29-03-2011

Huis aan Huis, 05-04-2011

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, IOAW, IOAZ en minimaregelingen

 

 

1. Verificatierichtlijnen WWB, WIJ, Ioaw en Ioaz

Deze notitie bevat de verificatierichtlijnen van een groot aantal regelingen van de sectie Sociale Zaken.

Hoewel het doel van de richtlijnen is het vastleggen van die bewijsstukken die in het dossier fysiek aanwezig moeten zijn, bevatten deze richtlijnen ook instructies ten aanzien van controleactiviteiten in het primaire proces. Bij een dossiercontrole (bijvoorbeeld binnen een kwaliteitscontrole of interne controle) zullen ook deze controleactiviteiten in het proces worden gecheckt. Omdat er geen fysieke bewijsstukken aanwezig zijn, houdt dit in dat de digitale beschikbare gegevens bij een dossiercontrole zullen worden gecheckt.

1.1 Verificatie aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (onbekende klant)

Deze richtlijn volgt de volgorde van de rechtmatigheidsaspecten volgens het beleidsplan Hoogwaardig Handhaven en administratieve lastenvermindering. Aan het einde zijn enkele bijzondere situaties toegevoegd. Wanneer uit het invullen van de fraudescorekaart een risico blijkt, wordt dit verificatieprotocol aangevuld met het fraudeprotocol van het terrein waarop het risico zich bevindt.

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Recht op bijstand

Kring bijstands-

gerechtigden

11 lid 1 WWB

Vaststellen dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft

Inzien van geldig identiteitsbewijs;

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart; controle via GBA

Geldig identiteitsbewijs:

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart

 

 

 

 

Vaststellen dat de klant hier te lande verblijft

Controle GBA; controle

adresgegevens op diverse bewijsstukken; consistentie daarin

 

 

 

Gelijkstelling

Nederlander-

11 lid 2

en 3 WWB

Bij niet Nederlander, vaststellen of de klant gelijkgesteld kan worden met een Nederlander

Inzien van geldig verblijfsdocument.

Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen. Controle via GBA.

Checken schema Schulinck: wel of geen recht, wel of geen melding bij IND

Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen

 

Gezamenlijk recht gehuwden, tenzij één geen recht

11 lid 4 WWB

Bij gehuwden: gezamenlijk recht vaststellen. Nagaan of een van de gehuwden geen recht heeft

Controle van uitsluitingsgronden (artikel 13 WWB) of uitsluiting personenkring (artikel 11 WWB)

 

Recht op bijstand

Uitsluitings-

gronden bijstand

13 lid 1 WWB

Vaststellen of er sprake is van één van de

uitsluitingsgronden voor de verlening van bijstand:

vrijheidsontneming;

dienstplicht;

werkstaking of uitsluiting;

langer dan 4 of 13 weken in buitenland;

aanvraag schulden bij voldoende middelen

Doen van uitvraag op de

uitsluitingsgronden. Eventuele stempels in paspoort controleren

 

Geldig identiteitsbewijs:

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart

 

Uitsluitings-

gronden algemene bijstand

13 lid 2 WWB

Vaststellen of er sprake is van één van de uitsluitings-

gronden voor de verlening van algemene bijstand:

jonger dan 27 jaar;

uitkering WWIK (1),onbetaald verlof WW, tenzij alleenstaande ouder met WAZO

Doen van uitvraag op de

uitsluitingsgronden. Vaststellen leeftijd o.g.v. ID-bewijs

Indien van toepassing

Beschikking WWIK

Beschikking WW/WAZO

 

 

Vermogen

34 lid 1 WWB

Het vermogen vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast

Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld

Recht op bijstand

Voorliggende

voorzieningen

15 lid 1

WWB

Vaststellen of de klant gebruik kan maken van één of meer voorliggende voorzieningen

Onderzoeken of de klant in

aanmerking kan komen voor een loondervingsuitkering (WW, WIA etc.) of specifieke voorziening of kostenvergoeding.

Check Suwinet op arbeidsverleden en huidige inkomsten

 

 

Zeer dringende redenen

16 WWB

Als er geen recht op bijstand is; nagaan of er sprake is van zeer dringende redenen:

acute noodsituatie;

levensbedreigende omstandigheden;

bijstand onvermijdelijk

 

Let op: niet mogelijk

voor ´andere

vreemdelingen´

bijv. asielzoekers.

Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringende redenen

 

Noodzaak kosten

Bijstand voor noodzakelijke kosten

11 lid 1 WWB

Vaststellen dat de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd noodzakelijk zijn

 

 

 

Niet noodzakelijke kosten

14 WWB

Vaststellen of er sprake is van niet noodzakelijke kosten:

alimentatie;

boete;

schade;

vrijwillige premiebetaling;

ontwikkelings- geneeskunde

Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden van klant en gezin

 

Inlichtingen-

plicht en

aanvraag

Vaststelling

identiteit met

ID-bewijs

17 lid 3

WWB

Vaststellen identiteit

Inzien van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument. Controle via GBA

 

 

Afstemming bijstand en verplichtingen op belanghebbende en gezin

18 lid 1 en 4 WWB

Vaststellen of de bijstand en/of verplichtingen afgestemd moeten worden

Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, (on)mogelijkheden en middelen. Vragen stellen over deze specifieke elementen

Indien van toepassing

Bijvoorbeeld bewijsstukken

verwijtbaar ontslag

 

Woonplaats in gemeente

40 lid 1 WWB

Vaststellen of de klant zijn woonplaats in de gemeente heeft

Controle GBA

 

 

Verplichting aangifte briefadres adresloze

40 lid 2 WWB

Vaststellen of de adresloze een briefadres heeft

Controle GBA. Controle adresgegevens op diverse bewijsstukken

 

 

Opschorting bij afwijking

GBA-gegevens

40 lid 3 WWB

Opschorting behandeling aanvraag

 

 

 

Vaststelling recht op schriftelijke aanvraag of ambtshalve

43 lid 1 WWB

Vaststellen dat de aanvraag schriftelijk, dan wel

ambtshalve is ingediend

Controle dat een aanvraag ingevuld en ondertekend aanwezig is

Aanvraagformulier

 

 

 

 

Vaststellen dat de aanvraag ambtshalve is ingediend en de naam van de ambtenaar, de plaats en datum vastleggen in het dossier, alsmede de reden van de ambtshalve aanvraag

 

 

Aanvraag echtgenoten

43 lid 2 WWB

Vaststellen dat de echt-

genoten de aanvraag samen ingediend hebben of één van hen met schriftelijke toestemming van de ander

Controleren dat het aanvraagformulier door hen beiden is ondertekend.

Controleren of van beiden een geldig ID-bewijs aanwezig is

Aanvraagformulier

Inlichtingen-

plicht en

aanvraag

Ambtshalve bijstand in belang gezinsleden

43 lid 3 WWB

Noodzaak ambtshalve bijstand vaststellen

Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, die ambtshalve bijstand noodzakelijk maken. Vragen stellen over deze specifieke elementen. Formulieren en bewijsstukken daarop controleren. Doorvragen bij klant en eventueel derdenonderzoek doen

 

 

Verstrekking inlichtingen en bewijsstukken

53a lid 1 WWB

Vaststellen dat de klant uit eigen beweging of op verzoek alle inlichtingen en bewijsstukken heeft verstrekt

Onderzoek doen naar de verstrekt gegevens en de overlegde bewijsstukken. Nagaan of de klant daarmee aan de inlichtingenplicht heeft voldaan

Aanvraagformulier

 

Opschorting bij schending inlichting- en medewerkingsplicht

54 WWB

Opschorting behandeling aanvraag

 

 

 

Onderzoek juistheid en volledigheid, zo nodig herzien

53a lid 2 WWB

Vaststellen dat het

onderzoek volledig is uitgevoerd en ook is gericht op de juistheid van gegevens. Zonnodig recht herzien

Controle uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten

 

 

Betaling aan echtgenoten

45 lid 4 WWB

Vaststellen dat betaling aan beide echtgenoten plaatsvindt of aan één van hen met toestemming van de ander

Controle van juistheid van bankrekeningnummer(s) en op de aanwezigheid van machtiging of aantekening op het aanvraagformulier

Aanvraagformulier

 

Geen vervreemding of verpanding

46 lid 1 WWB

Vaststellen dat de bijstand niet vervreemd of verpand is

Onderzoek uitvoeren naar mogelijke vervreemding of verpanding. Zo nodig hierover rapporteren

 

Vaststelling en betaling

Beslagvrije voet

46 lid 2 WWB

Vaststellen dat bij beslag op de uitkering de beslagvrije voet niet wordt overschreden

Onderzoek uitvoeren naar mogelijk beslag op de uitkering. Zo ja, dan nader onderzoek doen naar het voor beslag vatbare bedrag en de beslag-

vrije voet. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

Machtiging steeds herroepbaar

46 lid 3 WWB

Vaststellen dat een eventueel afgegeven machtiging steeds kan worden herroepen

Controleren of machtigingen de juiste bepalingen bevatten en dus steeds kunnen worden ingetrokken. Zo nodig hierover rapporteren, zo nodig kopieën maken en opnemen in dossier

Kopie machtiging

Vormen van bijstand

Bijstand om niet, tenzij anders bepaald

48 lid 1 WWB

Vaststellen dat de bijstand om niet wordt verleend behoudens wettelijke uitzonderingen

 

 

 

Geldlening of borgstelling

48 lid 2 WWB

Vaststellen dat de bijstand o.g.v. wet en/of beleid wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht

Controleren of er aanleiding is om bijstand in de vorm van een geldlening of borgtocht te verlenen. Toetsen aan wettelijke en gemeentelijke bepalingen. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

Zekerheid geldlening

48 lid 3 WWB

In geval van geldlening vaststellen of o.g.v. gemeentelijk beleid daaraan zekerheden moeten worden verbonden

Controleren of de gemeente gebruik

maakt van de bevoegdheid om zekerheid te stellen (pand, hypotheek) en of dit bij de betreffende aanvraag aan de orde is en binnen de wettelijke be palingen blijft. Zo nodig pand/hypotheekakte of schuldbekentenis opmaken en laten tekenen/passeren voor notaris

Indien van toepassing

Pand-/hypotheek akte

Vormen van bijstand

Geldlening bij eigen woning; voorwaarden en grens

50 lid 2 WWB

Vaststellen recht en vorm bijstand bij eigen woning

Controleren of de aanvrager een eigen woning bezit en deze ook bewoont. Vaststellen dat verdere bezwaring niet kan worden gevergd. Waarde van de woning vaststellen (WOZ). De hoogte van de hypothecaire lening op de woning vaststellen.

De overwaarde van de woning berekenen. Hierop het bedrag van de vrijlating toepassen en het maximale bedrag dat in de vorm van een geldlening wordt verstrekt berekenen. Bepalen of hypothecaire zekerheid wordt gevestigd (zie artikel 48 lid 3 WWB) en conceptakte laten opmaken. Toezien op passeren akte voor notaris en dit als voorwaarde verbinden aan de verlening van de bijstand

Jaaroverzicht hypotheek;

Jaaropgave van spaar- en beleggingsrekeningen met betrekking tot de hypotheek

 

Verrekening voorschot

52 lid 4 WWB

Vaststellen dat een eventueel verstrekt voorschot wordt verrekend met de verlenen bijstand

Verstrekking voorschot controleren en hierover rapporteren. Eventuele bijzonderheden vermelden. Voorschot moet ineens worden verrekend

 

 

Bijstand is verschil tussen inkomen en bijstandsnorm

19 lid 1 WWB

Hoogte van de bijstand vaststellen

De hoogte van de bijstand berekenen op het verschil tussen het inkomen en de toepasselijke bijstandsnorm. Suwinet controleren of huidig inkomen onder de norm is

 

Hoogte van de bijstand

Algemene bijstand inclusief vakantietoeslag, toepasselijke rijksnorm

21 t/m 23 WWB

De toepasselijke rijksnorm vaststellen

Onderzoek doen naar alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de toepassing van de rijksnorm en nagaan of aan alle elementen van het begrip alleenstaande (ouder)/gehuwden wordt voldaan. Hierover rapporteren

 

 

Afwijking norm gehuwden

24 WWB

Vaststellen of afwijking van de norm voor gehuwden nodig is

Onderzoek doen naar alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op het recht op bijstand van één van de gehuwden (zie onderdeel recht op bijstand). Als één van de gehuwden geen recht op bijstand heeft, de norm vaststellen op die voor een alleenstaande (ouder). Hierover rapporteren

 

 

Verhoging en verlaging bijstandsnorm

25 t/m 28 WWB en verorde-

ning

Vaststellen of de rijksnorm verhoogd of verlaagd moet worden

Onderzoek doen naar alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op de verhoging of verlaging van de rijksnorm. Hierbij de verordening toepassen. Hierover rapporteren.

Worden geen bewijsstukken ten aanzien van de woonlasten ingeleverd, dan wordt er een verlaging toegepast

Bewijsstuk woonlasten (anders verlaging op grond van het ontbreken van woonlasten)

 

 

 

 

Worden geen bewijsstukken ingeleverd van inkomsten meerderjarige kinderen, dan wordt de toeslag aangepast naar 10% of 5% of een verlaging toegepast van 10%

Bewijsstuk inkomsten van meerderjarige kinderen (anders toeslag aanpassen of verlaging toepassen)

Inkomen en vermogen

Vermogens- en inkomensbestand-

delen

31 lid 1 WWB

Vaststellen dat alle middelen in aanmerking zijn genomen

Suwinet raadplegen op aanwezige inkomsten

Voor bewijsstukken vermogen, zie artikel 34 lid 1 WWB

 

Geen middelen

31 lid 2 WWB

Vaststellen dat, conform de wet, middelen niet in aanmerking worden genomen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen. Raadplegen Suwinet

 

 

Netto middelen

31 lid 3 WWB

Vaststellen dat de middelen netto in aanmerking zijn genomen

 

 

 

Vakantietoeslag over inkomen

31 lid 4 WWB

Vaststellen dat op juiste wijze de vakantietoeslag over het inkomen wordt berekend

Rekenregels in de Regeling WWB. Zonnodig hierover rapporteren

 

 

Inkomen niet rechthebbende partner

32 lid 3 WWB

Vaststellen inkomsten en korting niet rechthebbende partner

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet rechthebbende partner. Raadplegen Suwinet.

Als de niet rechthebbende partner inkomsten heeft, deze korten met toepassing van de maximering van artikel 32 lid 3 WWB. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

Inkomen niet duurzaam gescheiden levende partners

32 lid 4 WWB

Inkomen vaststellen van de niet duurzaam gescheiden levende partners

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet duurzaam gescheiden partners. Raadplegen Suwinet.

Dit inkomen korten met toepassing van artikel 32 lid 4 WWB. Zo nodig hierover rapporteren

 

Inkomen en vermogen

Inkomen in natura

33 lid 1 WWB

Het inkomen in natura vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen in natura. De waarde van dit inkomen vaststellen op het opgeofferde bedrag en korten op de uitkering. Zo nodig hierover rapporteren. Kopieën maken en opnemen in dossier

Indien van toepassing

Salarisspecificatie

Arbeidsovereenkomst (als daarin verwerkt)

 

Inkomen uit studiefinanciering

33 lid 2 WWB

Het inkomen uit studiefinanciering vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit studiefinanciering. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor levensonderhoud volgens de bedragen in artikel 33 lid 2 sub a en b WWB. Zo nodig hierover rapporteren

Bewijs

studiefinanciering

 

Inkomen uit Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

33 lid 3 WWB

Het inkomen uit de vaststellen WTOS vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit WTOS. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet. Zo nodig hierover rapporteren

Bewijs WTOS

Inkomen en vermogen

Inkomen uit (onder)huur, tenzij de verordening toegepast

33 lid 4 WWB

Het inkomen uit (onder)huur vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit (onder)huur. Dit inkomen in aanmerking nemen voor zover die lagere kosten van het bestaan met zich meebrengt. Niet in combinatie met een verhoging/

verlaging o.g.v. verordening.

Zo nodig hierover rapporteren

Indien van toepassing

Ontvangstbewijs huur/

kostgeld

 

Vermogen

34 lid 1 WWB

Het vermogen vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast. Bepalen of het vermogen boven of beneden het vrij te laten vermogen is.

 

RDW-gegevens checken in Suwinet, waarde bepalen

Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld

 

Geen vermogen

34 lid 2 en 3 WWB

Niet in aanmerking te nemen vermogen bepalen:

bezittingen in natura;

beneden vermogensgrens;

spaargeld tijdens de bijstand;

vermogen in woning beneden vrijlating;

immateriële schade-

vergoedingen;

tegoed/verzekerde som levensloopregeling

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op vermogen en bepalen of deze buiten aanmerking moeten worden gelaten.

Mede op basis daarvan het in aanmerking te nemen vermogen bepalen met inachtneming van de vermogensgrenzen voor de alleenstaande (ouder) en gehuwden

Indien van toepassing

Beschikking rechter schadevergoeding. Toekenningsbeschik-

kingen schadevergoeding

Inkomen en vermogen

Aanvulling geen middelen

7 Regeling WWB

Vaststellen dat, conform Regeling WWB, middelen niet in aanmerking worden genomen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen conform de Regeling WWB. Zo nodig hierover rapporteren

 

Noodzakelijke betaling en bijstand in natura

Noodzakelijk betaling/bijstand in natura

57 WWB

Vaststellen of er redenen zijn om noodzakelijk betalingen te doen of de bijstand te verlenen in natura

Onderzoeken of er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen. Zo ja, dan deze nader beschrijven en aan belanghebbende de medewerkingsplicht opleggen of besluiten bijstand in natura te

verlenen

 

Toekenning

Ingangsdatum

44 lid 1 WWB

De ingangsdatum vaststellen

De ingangsdatum vaststellen op de dag waarop het recht ontstaat, maar niet eerder dan op de dag van melding (artikel 44 lid 2 WWB) voor een aanvraag. Suwinet raadplegen. Bijvoorbeeld einddatum WW-uitkering. Hierover rapporteren

Aanvraag- en overdrachtsformulier. Voor wat betreft de ingangsdatum wordt bij een groene klant geen nader schriftelijk bewijs gevraagd. Eventueel foutieve meldingen volgen uit de samenloopsignalen

 

Afwijkende ingangsdatum

44 lid 3 WWB

Een afwijkende ingangsdatum vaststellen

Als door toedoen van belanghebbende de aanvraag te laat wordt ingediend wordt de ingangsdatum, in afwijking van artikel 44 lid 1 WWB, vastgesteld op de dag van de aanvraag zelf. Hierover rapporteren

 

Arbeids-

inschakeling

Arbeidsverplichting vanaf meldingsdatum

9 lid 1 WWB

De arbeidsverplichtingen opleggen:

algemeen geaccepteerde arbeid aanvaarden/verkrijgen;

inschrijving UWV WERKbedrijf;

gebruik arbeidsvoorziening;

medewerking onderzoek

Voor participatie:

Nagaan of belanghebbende aan alle verplichtingen voldoet. Eventuele bijzonderheden vermelden, waaronder in ieder geval: keuze voor het re-integratie-instrument. Suwinet raadplegen ten aanzien van de gegevens van het UWV WERKbedrijf.

 

 

Verplichtingen gehuwden

9 lid 3 WWB

Verplichtingen aan beide gehuwden opleggen

Voor participatie:

Nagaan of beide gehuwden aan alle verplichtingen voldoen. Zie hierboven. Suwinet raadplegen ten aanzien van de gegevens van het UWV WERKbedrijf.

 

 

Alleenstaande ouder met kinderen < 12 jaar

9 lid 4 WWB en beleids-

regels

Verplichtingen aan de alleenstaande ouder opleggen

Voor participatie:

Nagaan of passende kinderopvang beschikbaar is. Toezien op voldoende scholing. Onderzoek doen naar de belastbaarheid van belanghebbende. Zo nodig hierover rapporteren; derdenonderzoek laten uitvoeren; kopieën maken; stukken opnemen in het dossier

Indien van toepassing

Rapport belastbaarheidsonderzoek

Arbeids-

inschakeling

Tijdelijke ontheffing

9 lid 2 WWB

Bepalen tijdelijke ontheffing:

dringende redenen;

zorgtaken;

alleenstaande ouder

Voor participatie

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op de arbeidsinschakeling en mogelijke aanleiding tot verlenen van een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht. In ieder geval onderzoek doen naar de zorgtaken en bij alleenstaande ouder de afweging maken tussen arbeidsinschakeling en de wens tot invulling van de zorgplicht. Hierover rapporteren

 

 

Mogelijkheden arbeidsmarkt alleenstaande ouder met kinderen < 5 jaar

9a WWB en beleids-regels

Vaststellen of kansen door UWV WERKbedrijf zijn bepaald. Ontheffing op verzoek van de arbeidsplicht

Voor participatie

Suwinet raadplegen. Als de alleenstaande ouder deze ontheffing verzoekt, verstrekken naar de regels van artikel 9a WWB (duur etc.). Binnen zes maanden plan van aanpak opstellen en (scholings)voorziening verstrekken conform lid 7 t/m 9

 

Afstemming/

verlaging van bijstand

Verlaging bijstand

18 lid 2 WWB en

verorde-

ning

Verlaging bijstand:

tekortschieten besef;

schending verplichtingen;

zeer ernstig misdragen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op mogelijk

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid (ook voorafgaand aan de bijstand);

schending van verplichtingen;

zeer ernstige misdragingen.

Afstemmingsbesluit nemen volgens bepalingen in de maatregelen-verordening. Hierover rapporteren

 

 

 

 

1.2 Bijzondere situaties bij aanvraag levensonderhoud WWB

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

 

Beëindiging studie

28 WWB en veror-

dening

Vaststellen of recent een opleiding is beëindigd

Eigen verklaring belanghebbende

Geen schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingenbureau

 

Ontslag

 

Recht op bijstand en eventuele afstemming bepalen

Onderzoek naar reden van het ontslag, eventuele verwijtbaarheid, precieze ontslagdatum. Onderzoek naar mogelijkheid recht op WW of wachtgeld. Suwinet raadplegen. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf.

Eventueel maatregel opleggen op grond van wet en verordening. Hierover rapporteren.

Geen schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingenbureau

Bij mogelijk verwijtbare werkloosheid hierover schriftelijk stukken uitvragen

 

Einde of geen recht op andere uitkering

 

Recht op bijstand en eventuele afstemming bepalen

Onderzoek naar de reden einde uitkering of geen recht. Onderzoek naar mogelijk verwijtbaar gedrag. Suwinet raadplegen. Zo nodig contact met UWV WERKbedrijf.

Eventueel maatregel opleggen op grond van wet en verordening. Hierover rapporteren

Geen schriftelijk bewijs. Controle Suwinet, dan wel achteraf via Inlichtingenbureau

 

Einde eigen bedrijf

 

Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen

Onderzoek naar activiteiten als zelfstandige en de reden van beëindiging. De precieze datum van beëindiging vaststellen

Eindbalans (i.v.m. vermogen) Controle Suwinet op uitschrijving Kamer van Koophandel

 

Echtscheiding

 

Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen

Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimentatie ontvangen? Bij kinderen verplichting tot het vorderen van kinderalimentatie opleggen

Echtscheidingsconvenant en/of beschikking rechtbank. (Gegevens alimentatie, boedelscheiding)

 

Echtscheiding in procedure

 

Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen

Onderzoek naar de precieze datum van echtscheiding. Wordt er alimentatie ontvangen? Mogelijkheden verhaal onderzoeken

Concept echtscheidings-

convenant. Voorlopige ontvangst alimentatie

 

Verbreking samenwoning of partnerschap

 

Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen

Onderzoek naar de precieze datum verbreking; ingangsdatum. Mogelijkheden verhaal onderzoeken

Zie hierboven

 

Recente verlating

 

Recht op bijstand en precieze ingangsdatum vaststellen

Onderzoek naar de precieze datum verlating; ingangsdatum. Mogelijkheden verhaal onderzoeken

Zie hierboven

 

1.3 Verificatie aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (bekende klant)

Wanneer een groene klant binnen zes maanden na de beëindiging van zijn WWB-uitkering opnieuw een aanvraag indient voor een bijstandsuitkering, wordt in principe volstaan met een verklaring dat er geen wijzigingen zijn inkomen, vermogen en leefsituatie. Blijkt uit de fraudescorekaart een risico op regelovertreding, dan wordt het desbetreffende protocol doorlopen.

 

In afwijking hiervan wordt wel geverifieerd:

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Inlichtingen-

plicht en

aanvraag

Vaststelling

identiteit met

ID-bewijs

17 lid 3

WWB

Vaststellen identiteit

Vaststellen of een kopie van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument reeds aanwezig is. Controle via GBA

Kopie paspoort, Nederlandse identiteitskaart.

Kopie geldig verblijfsdocument

Recht op bijstand

Vermogen

34 lid 1 WWB

Het vermogen vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast. Bepalen of het vermogen boven of beneden het vrij te laten vermogen is

Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld

 

Voorliggende

voorzieningen

15 lid 1

WWB

Vaststellen of de klant gebruik kan maken van één of meer voorliggende voorzieningen

Onderzoeken of de klant in

aanmerking kan komen voor een loondervingsuitkering (WW, WIA etc.) of specifieke voorziening of kostenvergoeding.

Check Suwinet op arbeidsverleden en huidige inkomsten

 

1.4 Verificatie aanvraag WIJ groene klant (onbekende klant)

De verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (onbekende klant) is ook van toepassing op aanvragen WIJ. Waar in deze richtlijn de artikelen WWB worden genoemd, moet het corresponderende artikel van de WIJ genoemd worden.

Wordt er op grond van de fraudescorekaart een verhoogde kans op regelovertreding gemeten, dan wordt ook het desbetreffende fraudeprotocol doorgelopen.

1.5 Verificatie aanvraag WIJ groene klant (bekende klant)

De verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (bekende klant) is ook van toepassing op aanvragen WIJ. Waar in deze richtlijn de artikelen WWB worden genoemd, moet het corresponderende artikel van de WIJ genoemd worden.

Wordt er op grond van de fraudescorekaart een verhoogde kans op regelovertreding gemeten, dan wordt ook het desbetreffende fraudeprotocol doorgelopen.

1.6 Verificatie aanvraag Ioaw groene klant

Alle aanvragers Ioaw worden gelet op leeftijd en arbeidsverleden beschouwd als klanten met een laag risico op regelovertreding, dus groene klanten. De verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB groene klant (onbekende klant) is ook van toepassing op aanvragen Ioaw, met uitzondering van de bepalingen ten aanzien van het vermogen en de bepaling van de norm. Waar in deze richtlijn de artikelen WWB worden genoemd, moet in het kader van de Ioaw het corresponderende artikel Ioaw worden gelezen. In onderstaande richtlijn aanvraag Ioaw worden enkele belangrijke afwijkingen ten opzichte van de WWB behandeld.

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeks-activiteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Recht op Ioaw

Werkloze werknemer

2 Ioaw

Nagaan of aanvrager voldoet aan het begrip werkloze werknemer in de Ioaw

Onderzoek Suwinet of belang-

hebbende na zijn 50e jaar

werkloos is geworden en vervolgens de volledig duur WW (minimaal 3 maanden) + verlenging;

recht heeft gekregen op een loongerelateerde werk-hervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten. De werk-hervattingsuitkering gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA-uitkering) moet nadien wel zijn geëindigd omdat de mate van arbeidsongeschiktheid niet langer ten minste 35% bedraagt

 

De uitkering

Normen

5 Ioaw

Norm bepalen

Woonsituatie in GBA checken en op grond daarvan norm bepalen met inachtneming van artikel 5 Ioaw

 

 

Herleving

7 Ioaw

 

Nagaan of er sprake is van een oud recht op Ioaw, dat herleeft

 

1.7 Verificatie aanvraag Ioaz

Ten aanzien van de Ioaz overeenkomstig de verificatierichtlijnen Ioaw.

Nb.

Bewijsstukken omtrent het (voormalig en verwacht) inkomen uit bedrijf: artikel 5 lid 2 sub 2 en 3 Ioaz

 

Bewijsstukken omtrent vermogen ten aanzien van het inkomen uit vermogen: artikel 8 lid 2 Ioaz

2. Verificatierichtlijnen minima- en overige regelingen

2.1 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (onbekende klant)

De geldende bijstandsnorm wordt bepaald op de wijze zoals is bepaald in de verificatierichtlijn Aanvraag levensonderhoud WWB (onbekende klant). Het inkomen wordt afgezet tegen 100 of 110% van de geldende bijstandsnorm.

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

 

 

Recht op bijstand

Kring bijstands-

gerechtigden

11 lid 1 WWB

Vaststellen dat de klant de Nederlandse nationaliteit heeft

Inzien van geldig identiteitsbewijs;

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart; controle via GBA

Geldig identiteitsbewijs:

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart

 

 

 

 

 

Vaststellen dat de klant hier te lande verblijft

Controle GBA; controle

adresgegevens op diverse bewijsstukken; consistentie daarin

 

 

 

 

Gelijkstelling

Nederlander-

11 lid 2

en 3 WWB

Bij niet Nederlander, vaststellen of de klant gelijkgesteld kan worden met een Nederlander

Inzien van geldig verblijfsdocument.

Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen. Controle via GBA.

Checken schema Schulinck: wel of geen recht, wel of geen melding bij IND

Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen

 

 

Gezamenlijk recht gehuwden, tenzij één geen recht

11 lid 4 WWB

Bij gehuwden: gezamenlijk recht vaststellen. Nagaan of een van de gehuwden geen recht heeft

Controle van uitsluitingsgronden (artikel 13 WWB) of uitsluiting personenkring (artikel 11 WWB)

 

 

Recht op bijstand

Uitsluitings-

gronden bijstand

13 lid 1 WWB

Vaststellen of er sprake is van één van de

uitsluitingsgronden voor de verlening van bijstand:

vrijheidsontneming;

dienstplicht;

werkstaking of uitsluiting;

langer dan 4 of 13 weken in buitenland;

jonger dan 18 jaar;

aanvraag schulden bij voldoende middelen

Doen van uitvraag op de

uitsluitingsgronden. Vaststellen leeftijd o.g.v. ID-bewijs. Eventuele stempels in paspoort controleren

 

Geldig identiteitsbewijs:

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart

 

Recht op bijstand

Voorliggende

voorzieningen

15 lid 1

WWB

Vaststellen of de klant gebruik kan maken van één of meer voorliggende voorzieningen

Onderzoeken of de klant in

aanmerking kan komen voor een loondervingsuitkering (WW, WIA etc.) of specifieke voorziening of kostenvergoeding.

Check Suwinet op arbeidsverleden en huidige inkomsten.

Bij aanvraag medisch kosten: kopie van polis zorgverzekering

 

 

Zeer dringende redenen

16 WWB

Als er geen recht op bijstand is; nagaan of er sprake is van zeer dringende redenen:

acute noodsituatie;

levensbedreigende omstandigheden;

bijstand onvermijdelijk

 

Let op: niet mogelijk

voor ´andere

vreemdelingen´

bijv. asielzoekers.

Gesprek met de klant. Toetsing aan begrip zeer dringende redenen

 

 

Recht op bijzondere bijstand

Voorwaarden recht op bijzondere bijstand

35 lid 1 WWB

Vaststellen dat aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand wordt voldaan:

Noodzakelijke kosten;

Vloeien voort uit bijzondere omstandigheden;

Kunnen niet worden voldaan uit norm, langdurigheidstoeslag, vermogen of draagkracht

Onderzoek of het naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten betreft.

Stel vast of deze voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.

Stel op basis van beleid de draag-

krachtperiode en de draagkracht-ruimte vast en bepaal of en zo ja hoeveel financiële draagkracht er is. Bepaal of, en zo ja hoeveel bijzondere bijstand dan nog kan worden verleend. Neem de bevindingen en berekeningen op in het standaardrapport

 

 

 

Drempelbedrag

35 lid 2 WWB en beleids-

regels

Vaststellen of er een drempelbedrag wordt toegepast

Er wordt geen drempelbedrag gehanteerd

 

 

Categoriale bijzondere bijstand

Categoriale bijzondere bijstand ouderen

35 lid 3 WWB en beleidsnota categoriale bijzondere bijstand

Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort

Een klant hoort tot de doelgroep als hij:

op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, 65 jaar of ouder is en niet verblijft in een AWBZ- (of een vergelijkbare instelling).

in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft geen tegemoet-koming ontvangen op basis van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten

 

 

Categoriale bijzondere bijstand

Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieke of gehandicapte

35 lid 4 WWB en

beleidsnota categoriale bijzondere bijstand

Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort.

Een klant hoort tot de doelgroep als hij:

een Wmo-indicatie heeft voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, woningaanpassing of hulp in de huishouding, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van een jaar of langer;

een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV ontvangt op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid;

een tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de regeling tegemoet-koming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen (TOG) ontvangt;

een geldige gehandicapten-parkeerkaart heeft;

een positieve indicatie heeft voor de Regeling zittend ziekenvervoer;

een chronische ziekte heeft, zoals cara (o.a. astma), diabetes, mellitus, epilepsie, reuma, lever- en darmziekten, spierziekten, migraine, nierziekten, hartafwijkingen, hemofilie, cystic fibrosis, chronische artritis en kanker

 

 

Categoriale bijzondere bijstand

Categoriale bijzondere bijstand maatschappelijke participatie kinderen

35 lid 5 WWB en beleidsnota

categoriale bijzondere bijstand

Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort

Onderzoeken of de klant een ten laste komend kind heeft dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt.

 

 

 

Noodzaak kosten

Noodzakelijke kosten

11 lid 1 WWB

Vaststellen dat de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd noodzakelijk zijn

Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en de oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag

(pro forma) nota van bijzonder noodzakelijke kosten;

Bij bijzondere bijstand voor een volledige woninginrichting moeten alle aankoopbewijzen overlegd worden

 

 

Niet noodzakelijke kosten

14 WWB

Vaststellen of er sprake is van niet noodzakelijke kosten:

alimentatie;

boete;

schade;

vrijwillige premiebetaling;

ontwikkelings- geneeskunde

Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden van klant en gezin

 

 

Inlichtingen-

plicht en

aanvraag

Vaststelling

identiteit met

ID-bewijs

17 lid 3

WWB

Vaststellen identiteit

Inzien van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument. Controle via GBA

 

 

Inlichtingen-

plicht en

aanvraag

Afstemming bijstand en verplichtingen op belanghebbende en gezin

18 lid 1 en 4 WWB

Vaststellen of de bijstand en/of verplichtingen afgestemd moeten worden

Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, (on)mogelijkheden en middelen. Vragen stellen over deze specifieke elementen

 

 

 

Woonplaats in gemeente

40 lid 1 WWB

Vaststellen of de klant zijn woonplaats in de gemeente heeft

Controle GBA

 

 

 

Verplichting aangifte briefadres adresloze

40 lid 2 WWB

Vaststellen of de adresloze een briefadres heeft

Controle GBA. Controle adresgegevens op diverse bewijsstukken

 

 

 

Opschorting bij afwijking

GBA-gegevens

40 lid 3 WWB

Opschorting behandeling aanvraag

 

 

 

 

Vaststelling recht op schriftelijke aanvraag of ambtshalve

43 lid 1 WWB

Vaststellen dat de aanvraag schriftelijk, dan wel

ambtshalve is ingediend

Controle dat een aanvraag ingevuld en ondertekend aanwezig is

Aanvraagformulier

 

 

 

 

 

Vaststellen dat de aanvraag ambtshalve is ingediend en de naam van de ambtenaar, de plaats en datum vastleggen in het dossier, alsmede de reden van de ambtshalve aanvraag

 

 

 

Aanvraag echtgenoten

43 lid 2 WWB

Vaststellen dat de echt-

genoten de aanvraag samen ingediend hebben of één van hen met schriftelijke toestemming van de ander

Controleren dat het aanvraagformulier door hen beiden is ondertekend.

Controleren of van beiden een geldig ID-bewijs aanwezig is

Aanvraagformulier

 

Inlichtingen-

plicht en

aanvraag

Ambtshalve bijstand in belang gezinsleden

43 lid 3 WWB

Noodzaak ambtshalve bijstand vaststellen

Onderzoek doen naar specifieke omstandigheden, die ambtshalve bijstand noodzakelijk maken. Vragen stellen over deze specifieke elementen. Formulieren en bewijsstukken daarop controleren. Doorvragen bij klant en eventueel derdenonderzoek doen

 

 

 

Verstrekking inlichtingen en bewijsstukken

53a lid 1 WWB

Vaststellen dat de klant uit eigen beweging of op verzoek alle inlichtingen en bewijsstukken heeft verstrekt

Onderzoek doen naar de verstrekt gegevens en de overlegde bewijsstukken. Nagaan of de klant daarmee aan de inlichtingenplicht heeft voldaan

Aanvraagformulier

 

 

Opschorting bij schending inlichting- en medewerkingsplicht

54 WWB

Opschorting behandeling aanvraag

 

 

 

 

Onderzoek juistheid en volledigheid, zo nodig herzien

53a lid 2 WWB

Vaststellen dat het onder-zoek volledig is uitgevoerd en ook is gericht op de juistheid van gegevens. Zonnodig recht herzien

Controle uitvoeren van de onderzoeksactiviteiten

 

 

Toekenning en betaling

Ingangsdatum

44 lid 1 WWB

De ingangsdatum vaststellen

De ingangsdatum vaststellen op de dag waarop het recht ontstaat, maar in principe niet eerder dan op de dag van melding voor een aanvraag. Bijzondere bijstand kan met terugwerkende kracht aangevraagd worden. In de regel mag de nota niet ouder zijn dan drie maanden

 

 

Toekenning en betaling

Afwijkende ingangsdatum

44 lid 3 WWB

Een afwijkende ingangsdatum vaststellen

Als door toedoen van belanghebbende de aanvraag te laat wordt ingediend, wordt de ingangsdatum, in afwijking van artikel 44 lid 1 WWB, vastgesteld op de dag van de aanvraag zelf. Hierover rapporteren

 

 

 

Geen vervreemding of verpanding

46 lid 1 WWB

Vaststellen dat de bijstand niet vervreemd of verpand is

Onderzoek uitvoeren naar mogelijke vervreemding of verpanding. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

 

Beslagvrije voet

46 lid 1 WWB

Geen beslag op bijzondere bijstand mogelijk

 

 

 

Vormen van bijstand

Bijstand om niet, tenzij anders bepaald

48 lid 1 WWB

Vaststellen dat de bijstand om niet wordt verleend behoudens wettelijke uitzonderingen

Controleren of er aanleiding is om een uitzondering te maken op bijstand om niet. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

 

Geldlening of borgstelling

48 lid 2 WWB

Vaststellen dat o.g.v. wet en/of beleid wordt verleend in de vorm van een geldlening of borgtocht

Controleren of er aanleiding is om bijstand in de vorm van een geldlening of borgtocht te verlenen. Toetsen aan wettelijke en gemeentelijke bepalingen. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

 

Zekerheid geldlening

48 lid 3 WWB

In geval van geldlening vaststellen of o.g.v. gemeentelijk beleid daaraan zekerheden moeten worden verbonden

Controleren of de gemeente gebruik

maakt van de bevoegdheid om zekerheid te stellen (pand, hypotheek) en of dit bij de betreffende aanvraag aan de orde is en binnen de wettelijke be palingen blijft. Zo nodig pand/hypotheekakte of schuldbekentenis opmaken en laten tekenen/passeren voor notaris

Indien van toepassing

Pand-/hypotheek akte

 

Inkomen en vermogen

Vermogens- en inkomensbestand-

delen

31 lid 1 WWB

Vaststellen dat alle middelen in aanmerking zijn genomen

Suwinet raadplegen op aanwezige inkomsten

Voor bewijsstukken vermogen, zie artikel 34 lid 1 WWB

 

 

Geen middelen

31 lid 2 WWB

Vaststellen dat, conform de wet, middelen niet in aanmerking worden genomen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen. Raadplegen Suwinet

 

 

 

Netto middelen

31 lid 3 WWB

Vaststellen dat de middelen netto in aanmerking zijn genomen

 

 

 

 

Vakantietoeslag over inkomen

31 lid 4 WWB

Vaststellen dat op juiste wijze de vakantietoeslag over het inkomen wordt berekend

Rekenregels in de Regeling WWB. Zonnodig hierover rapporteren

 

 

 

Inkomen niet rechthebbende partner

32 lid 3 WWB

Vaststellen inkomsten en korting niet rechthebbende partner

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet rechthebbende partner. Raadplegen Suwinet.

Als de niet rechthebbende partner inkomsten heeft, deze korten met toepassing van de maximering van artikel 32 lid 3 WWB. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

 

Inkomen niet duurzaam gescheiden levende partners

32 lid 4 WWB

Inkomen vaststellen van de niet duurzaam gescheiden levende partners

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op het inkomen van de niet duurzaam gescheiden partners. Raadplegen Suwinet.

Dit inkomen korten met toepassing van artikel 32 lid 4 WWB. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

Inkomen en vermogen

Inkomen in natura

33 lid 1 WWB

Het inkomen in natura vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen in natura. De waarde van dit inkomen vaststellen op het opgeofferde bedrag en korten op de uitkering. Zo nodig hierover rapporteren. Kopieën maken en opnemen in dossier

Indien van toepassing

Salarisspecificatie

Arbeidsovereenkomst (als daarin verwerkt)

 

 

Inkomen uit studiefinanciering

33 lid 2 WWB

Het inkomen uit studiefinanciering vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit studiefinanciering. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor levensonderhoud volgens de bedragen in artikel 33 lid 2 sub a en b WWB. Zo nodig hierover rapporteren

Bewijs

studiefinanciering

 

 

Inkomen uit Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)

33 lid 3 WWB

Het inkomen uit de vaststellen WTOS vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit WTOS. Dit inkomen in aanmerking nemen naar het normbedrag voor de basistoelage, bedoeld in artikel 4.3 van die wet. Zo nodig hierover rapporteren

Bewijs WTOS

 

Inkomen en vermogen

Inkomen uit (onder)huur, tenzij de verordening toegepast

33 lid 4 WWB

Het inkomen uit (onder)huur vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit (onder)huur. Dit inkomen in aanmerking nemen voor zover die lagere kosten van het bestaan met zich meebrengt. Niet in combinatie met een verhoging/

verlaging o.g.v. verordening.

Zo nodig hierover rapporteren

Indien van toepassing

Ontvangstbewijs huur/

kostgeld

 

 

Vrijlating

oudedagsvoorziening

33 lid 5 WWB

Vaststellen inkomen uit particuliere oudedagsvoorziening

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van inkomen uit een particuliere oudedagsvoorziening. Zo ja, het inkomen in aanmerking nemen voor zover dit meer bedraagt dan de genoemde bedragen in artikel 33 lid 5 onder a en b WWB en bij de eventuele draagkrachtberekening

 

 

 

Vermogen

34 lid 1 WWB

Het vermogen vaststellen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken op de aanwezigheid van bezittingen en schulden. Stel het vermogen vast. Bepalen of het vermogen boven of beneden het vrij te laten vermogen is.

 

RDW-gegevens checken in Suwinet, waarde bepalen

Laatste bankafschriften van alle in het huishouden aanwezige (spaar)rekeningen, lijfrentepolissen, spaarverzekeringen, aandelen enz. Schuldbekentenissen en -overeenkomsten en betalingsbewijzen schuld.

 

Inkomen en vermogen

Geen vermogen

34 lid 2 en 3 WWB

Niet in aanmerking te nemen vermogen bepalen:

bezittingen in natura;

beneden vermogensgrens;

spaargeld tijdens de bijstand;

vermogen in woning beneden vrijlating;

immateriële schade-

vergoedingen;

tegoed/verzekerde som levensloopregeling

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op vermogen en bepalen of deze buiten aanmerking moeten worden gelaten.

Mede op basis daarvan het in aanmerking te nemen vermogen bepalen met inachtneming van de vermogensgrenzen voor de alleenstaande (ouder) en gehuwden

Indien van toepassing

Beschikking rechter schadevergoeding. Toekennings-

beschikking

schadevergoeding

 

 

Aanvulling geen middelen

7 Regeling WWB

Vaststellen dat, conform Regeling WWB, middelen niet in aanmerking worden genomen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken van niet in aanmerking te nemen middelen conform de Regeling WWB. Zo nodig hierover rapporteren

 

 

Noodzakelijke betaling en bijstand in natura

Noodzakelijk betaling/bijstand in natura

57 WWB

Vaststellen of er redenen zijn om noodzakelijk betalingen te doen of de bijstand te verlenen in natura

Onderzoeken of er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat een belanghebbende zonder hulp niet in staat is tot een verantwoorde besteding van zijn bestaansmiddelen.

Zo ja, dan deze nader beschrijven en aan belanghebbende de

medewerkingsplicht opleggen of besluiten bijstand in natura te

verlenen

 

 

Afstemming/

verlaging van bijstand

Verlaging bijstand

18 lid 2 WWB en

verorde-

ning

Verlaging bijstand:

tekortschieten besef;

schending verplichtingen;

zeer ernstig misdragen

Controle van alle inlichtingen en bewijsstukken die betrekking hebben op mogelijk

tekortschietend besef van verantwoordelijkheid (ook voorafgaand aan de bijstand);

schending van verplichtingen;

zeer ernstige misdragingen.

Afstemmingsbesluit nemen volgens bepalingen in de maatregelen-verordening. Hierover rapporteren

 

2.2 Bijzondere situaties bij aanvraag bijzondere bijstand (onbekende klant)

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Woonkosten-toeslag

 

 

Recht op bijstand in de vorm van woonkosten toeslag vaststellen

Onderzoek doen naar de kosten van de eigen woning. Bewijsstukken verzamelen en verifiëren. Woonkosten per maand vaststellen. Fictief recht op huurtoeslag berekenen en dit aanmerken als woonkostentoeslag.

Financiële draagkracht (boven 100% van de norm) berekenen en daarna het recht op bijstand vaststellen. Duur van de woonkostentoeslag bepalen. Bewijsstukken kopiëren. Bevindingen opnemen in rapport.

WOZ-gegevens en aanslag gemeentelijke belastingen uitvragen bij Financiën

Jaaropgave hypotheek

Waarde spaarpolissen (jaaropgaves afgesloten verzekeringen)

Aanslag waterschapslasten

Opstalverzekering

 

Langdurig-heidstoeslag

 

36 WWB en ver-ordening

Recht op langdurigheidstoeslag vaststellen

In Suwinet nagaan of aanvrager voldoet aan de inkomenseis van de afgelopen 3 jaar (100% of 110% van de bijstandsnorm). Bij een vervolgaanvraag alleen van het laatste jaar het inkomen checken

Als Suwinet onvoldoende duidelijkheid geeft over de hoogte van het inkomen, bewijsstukken van het inkomen uitvragen en toevoegen aan het dossier

2.3 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (bekende klant)

Wanneer een klant in het lopende kalenderjaar of in het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar bekend is geweest in verband met:

  • levensonderhoud WWB of Bbz;

  • bijzondere bijstand (inclusief langdurigheidstoeslag), of;

  • één van de minimaregelingen, wordt in principe slechts onderzoek gedaan naar de gemaakte kosten. Klanten leggen wel een schriftelijke verklaring af dat er geen wijzigingen zijn in hun inkomen, vermogen en leefsituatie. Bovendien wordt gecheckt of er een geldig legitimatiebewijs in het dossier aanwezig is.

     

    Dit geldt ook voor een klant die het lopende kalenderjaar of in het kalenderjaar voorafgaand aan het lopende kalenderjaar bekend is geweest in verband met een uitkering IOAW of IOAZ. In aanvulling op het bovenstaande wordt van hen een schriftelijke verklaring omtrent de hoogte van het vermogen gevraagd.

     

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Inlichtingen-

plicht en

aanvraag

Vaststelling

identiteit met

ID-bewijs

17 lid 3

WWB

Vaststellen identiteit

Inzien van een geldig identiteitsbewijs; paspoort of Nederlandse identiteitskaart; of van een geldig verblijfsdocument. Controle via GBA

 

Algemeen

Verklaring

 

 

Van bekende klanten wordt gevraagd dat zij een verklaring afleggen dat hun situatie waarin zij aangeven dat hun inkomen, vermogen en leefsituatie niet is gewijzigd

Verklaring van geen wijzigingen

Recht op bijzondere bijstand

Voorwaarden recht op bijzondere bijstand

35 lid 1 WWB

Vaststellen dat aan de voorwaarden voor het recht op bijzondere bijstand wordt voldaan:

Noodzakelijke kosten;

Vloeien voort uit bijzondere omstandigheden;

Kunnen niet worden voldaan uit norm, langdurigheidstoeslag, vermogen of draagkracht

Onderzoek of het naar het oordeel van het college noodzakelijke kosten betreft. Stel vast of deze voortvloeien uit bijzondere omstandigheden.

Stel op basis van beleid de draag-

krachtperiode en de draagkracht-ruimte vast en bepaal of en zo ja hoeveel financiële draagkracht er is. Bepaal of, en zo ja hoeveel bijzondere bijstand dan nog kan worden verleend. Neem de bevindingen en berekeningen op in het standaardrapport

 

Categoriale bijzondere bijstand

Categoriale bijzondere bijstand ouderen

35 lid 3 WWB en beleidsnota categoriale bijzondere bijstand

Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort.

Een klant hoort tot de doelgroep als hij:

op 31 december van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, 65 jaar of ouder is en niet verblijft in een AWBZ- (of een vergelijkbare instelling).

in het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft geen tegemoetkoming ontvangen op basis van de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten.

 

Categoriale bijzondere bijstand

Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieke of gehandicapte

35 lid 4 WWB en

beleids-nota categoriale bijzondere bijstand

Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort

Een klant hoort tot de doelgroep als hij:

een Wmo-indicatie heeft voor een vervoersvoorziening, een rolstoel, woningaanpassing of hulp in de huishouding, waarbij de voorziening is toegekend voor een periode van een jaar of langer;

een Wajong-, WAZ-, WAO- of WIA-uitkering van het UWV ontvangt op basis van 80-100% arbeidsongeschiktheid;

een tegemoetkoming voor het minderjarige kind in het kader van de regeling tegemoet-koming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapten kinderen (TOG) ontvangt;

een geldige gehandicapten-parkeerkaart heeft;

een positieve indicatie heeft voor de Regeling zittend ziekenvervoer;

een chronische ziekte heeft, zoals cara (o.a. astma), diabetes, mellitus, epilepsie, reuma, lever- en darmziekten, spierziekten, migraine, nierziekten, hartafwijkingen, hemofilie, cystic fibrosis, chronische artritis en kanker

 

Categoriale bijzondere bijstand

Categoriale bijzondere bijstand maatschappelijke participatie kinderen

35 lid 5 WWB en beleids-nota

categoriale bijzondere bijstand

Vaststellen of aanvrager tot de doelgroep hoort

Onderzoeken of de klant een ten laste komend kind heeft dat onderwijs of een beroepsopleiding volgt

 

 

Noodzaak kosten

Noodzakelijke kosten

11 lid 1 WWB

Vaststellen dat de kosten waarvoor bijstand wordt gevraagd noodzakelijk zijn

Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en de oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag

(pro forma) Nota van bijzonder noodzakelijke kosten.

Bij bijzondere bijstand voor een volledige woninginrichting moeten alle aankoopbewijzen overlegd worden

 

Niet noodzakelijke kosten

14 WWB

Vaststellen of er sprake is van niet noodzakelijke kosten:

alimentatie;

boete;

schade;

vrijwillige premiebetaling;

ontwikkelings- geneeskunde

Vragen naar soort, aard en omvang van de kosten. Onderzoek doen naar reden aanvraag en oorzaak die heeft geleid tot de aanvraag. Onderzoek doen naar specifieke

omstandigheden van klant en gezin.

 

2.4 Bijzondere situaties bij aanvraag bijzondere bijstand (bekende klant)

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Woonkosten-toeslag

 

 

Recht op bijstand in de vorm van woonkosten toeslag vaststellen

Onderzoek doen naar de kosten van de eigen woning. Bewijsstukken verzamelen en verifiëren. Woonkosten per maand vaststellen. Fictief recht op huurtoeslag berekenen en dit aanmerken als woonkostentoeslag.

Financiële draagkracht (boven 100% van de norm) berekenen en daarna recht op bijstand vaststellen. Duur van de woonkostentoeslag bepalen. Bewijsstukken kopiëren. Bevindingen opnemen in rapport.

WOZ-gegevens en aanslag gemeentelijke belastingen uitvragen bij Financiën

Jaaropgave hypotheek

Waarde spaarpolissen (jaaropgaves afgesloten verzekeringen)

Aanslag waterschapslasten

Opstalverzekering

 

Langdurig-heidstoeslag

 

36 WWB en ver-ordening

Recht op langdurigheidstoeslag vaststellen

In Suwinet nagaan of aanvrager voldoet aan de inkomenseis van de afgelopen 3 jaar (100% of 110% van de bijstandsnorm). Bij een vervolgaanvraag alleen van het laatste jaar het inkomen checken

Als Suwinet onvoldoende duidelijkheid geeft over de hoogte van het inkomen, bewijsstukken van het inkomen uitvragen en toevoegen aan het dossier

2.5 Verificatie debiteuren

Voor het werkproces debiteuren wordt geen afzonderlijke verificatierichtlijn opgesteld.

2.6 Verificatie beëindigingen

Wanneer een uitkering wordt beëindigd, worden geen bewijsstukken opgevraagd. De beëindigingsdatum moet geverifieerd worden in Suwinet, dan wel in het GBA. Bij samenloopgevallen zullen foutieve beëindigingsdata eruit komen.

2.7 Verificatie declaratieregeling (onbekende klant)

Voor het bepalen van het inkomen en het vermogen zie § 2.1 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (onbekende klant). In Suwinet vaststellen dat iemand voldoet aan de voorwaarde: een inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm.

Voor het vaststellen van de identiteit zie ook § 2.1 Verificatie aanvraag bijzondere bijstand WWB (onbekende klant).

Voor het beoordelen of iemand op 1 november van het betreffende jaar een half jaar staat ingeschreven in de gemeente, check GBA.

 

Ten aanzien van de bewijsstukken van de te maken kosten:

Alleenstaanden hoeven geen bewijsstukken in te leveren, er wordt een forfaitair bedrag toegekend voor moderne media.

Meerpersoonshuishoudens doen wel een opgave voor de besteding. Een maandfactuur voldoet voor het hele jaar.

2.8 Verificatie declaratieregeling (bekende klant)

Er wordt een query gedraaid van alle klanten die op 1 november van het betreffende jaar minimaal zes maanden een uitkering ontvangen. Er wordt geen check gedaan op inkomen en vermogen.

 

Ten aanzien van de bewijsstukken van de te maken kosten: Alleenstaanden hoeven geen bewijsstukken in te leveren, er wordt een forfaitair bedrag toegekend voor moderne media. Meerpersoonshuishoudens doen wel een opgave voor de besteding. Een maandfactuur voldoet voor het hele jaar.

 

Er wordt een bestandsvergelijking gedaan met het bestand ´Kwijtschelding gemeentelijke heffingen´. Er wordt geen check gedaan op inkomen en vermogen. Wel wordt in GBA gecheckt of de belanghebbende voldoet aan de voorwaarde: op 1 november van het betreffende jaar een half jaar staan ingeschreven in de gemeente.

 

Ten aanzien van de bewijsstukken van de te maken kosten: Alleenstaanden hoeven geen bewijsstukken in te leveren, er wordt een forfaitair bedrag toegekend voor moderne media. Meerpersoonshuishoudens doen wel een opgave voor de besteding. Een maandfactuur voldoet voor het hele jaar.

2.9 Verificatie Wet kinderopvang

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Identiteit en aanvraag

Vaststelling identiteit met ID-bewijs

 

Vaststellen identiteit en verblijfplaats

Vaststellen of een geldig identiteitsbewijs;

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart, of van een geldig verblijfsdocument in dossier aanwezig is; controle via GBA

Geldig identiteitsbewijs:

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart

Verblijfsdocument

 

 

 

 

Vaststellen of vreemdeling rechtmatig verblijft

Inzien van geldig verblijfsdocument. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen

Geldig verblijfsdocument

Recht

Doelgroep

1.6 Wk

Vaststellen of iemand tot de doelgroep hoort

In Suwinet controleren: bron van inkomsten, arbeidsovereenkomst e.d. Dan wel de duur van de werkloosheid. En de ontvangen uitkering. Dan wel de registratie bij het UWV WERKbedrijf als nugger

Geen: Suwinet wordt geraadpleegd

 

 

 

Vaststellen dat een opleiding wordt gevolgd

Bewijsstuk opvragen

Bewijs van inschrijving opleiding, inclusief het aantal dagdelen

 

 

 

 

 

Beschikking belastingdienst over de kinderopvangtoeslag

 

Gebruik kinderopvang

1.5 Wk

Vaststellen dat van kinderopvang gebruik wordt gemaakt

Bewijsstuk opvragen

Bewijsstuk kinderopvang (contract of offerte)

2.10 Verificatie Wet inburgering

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Identiteit en aanvraag

Vaststelling identiteit met ID-bewijs

 

Vaststellen identiteit en verblijfplaats

Vaststellen of een geldig identiteitsbewijs;

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart, of van een geldig verblijfsdocument in dossier aanwezig is; controle via GBA

Geldig identiteitsbewijs:

paspoort of Nederlandse

identiteitskaart

Verblijfsdocument

 

 

 

 

Vaststellen of vreemdeling rechtmatig verblijft

Inzien van geldig verblijfsdocument. Vergunning o.g.v. artikel 8 Vreemdelingenwet of o.g.v. besluit gelijkstelling vreemdelingen

Geldig verblijfsdocument

Algemene inburgerings-

plicht

 

3 lid 1 Wi

Vaststellen of de klant tot deze doelgroep hoort

Daarnaast bepalen of het om een oudkomer of nieuwkomer gaat. Gegevens invoeren in Stratech. Inburgeringsaanbod doen. Mogelijk aanmelden voor inburgeringstraject

Paspoort

Verblijfsdocument

Beschikking IND

Vrijwillige inburgering

 

Regeling vrijwillige

inburgering

Vaststellen of klant tot deze doelgroep hoort

Daarnaast bepalen of het om een oudkomer of nieuwkomer gaat. Gegevens invoeren in Stratech.

Paspoort

Verblijfsdocument

Beschikking IND

Handhaving

 

25 t/m 28 Wi

Handhavingstermijn voor inburgeringsplichtige vaststellen

Data vastleggen in Stratech

Paspoort

Verblijfsdocument

Beschikking IND

Inburgerings-plicht

Ontheffing

6 Wi, 2.8 Besluit inburgering

Vaststellen of de inburgeringsplichtige ontheven moet worden van de inburgeringsplicht

Gegevens invoeren in Stratech. Ontheffingsbeschikking versturen. Medische rapportage beoordelen

Medische beoordelingsrapportage

 

Vrijstelling

5 Wi, 2.3 t/m 2.7 Besluit inburgering

Vaststellen of een (gedeeltelijke) vrijstelling van toepassing is

Vul checklist 'Vrijstelling Wet inburgering' in

Checklist en bewijsstuk (diploma of certificaat)

 

Inburgeringsaanbod

 

Beschikking of overeenkomst aanbieden

Aanbod bespreken met de inburgeraar

Trajectplan en beschikking

 

Bestuurlijke boete

29 t/m 46 Wi

Opleggen bestuurlijke boete als gemaakte inburgeringsafspraken niet worden nagekomen

Achtergrond onderzoeken. Dringende reden afwegen. Heeft belanghebbende een WWB of WIJ uitkering, dan afstemmen volgens maatregelenverordening en een van de wetten. Anders opleggen en aftemmen boete

Kopieën uitnodigingen, presentielijsten, trajectplan, rapportages

3. Protocollen

3.1 Protocol adresfraude

Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van adresfraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate, de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op adresfraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.

 

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Domicilie

40 WWB

Stel vast of belanghebbende in de woning woont op grond van registraties

Raadpleeg GBA en kijk alle bewijsstukken na op adresgegevens. Dit moet consistent zijn. Eventuele afwijkingen moet belanghebbende kunnen verklaren. Bewijsstukken die gecheckt kunnen worden zijn: bankrekeningen, verzekeringsbewijzen, huurcontracten, opnamepatroon bank/giro

Inconsistenties in de gecheckte bewijsstukken kopiëren en aan het dossier toevoegen

 

 

Stel vast of belanghebbende zijn verblijf in de woning en dus in de gemeente heeft

Hierbij kan gekeken worden naar de polis zorgverzekering, is huisarts/apotheek in de buurt van het opgegeven woonadres. Staan de nutsrekeningen op naam van de klant

 

 

 

Huisbezoek

Leg zo nodig een huisbezoek af om vast te stellen of de inlichtingen van belanghebbende juist en volledig zijn. Zie hiervoor protocol huisbezoek (2)

 

Domicilie

40 WWB

Voor het onderzoek kan de klantmanager een of meer van de volgende vragen stellen:

Heeft u de koopakte van de woning ondertekend?

Wie betaalt de brand/inboedelverzekering?

Heeft u een huurcontract ondertekend?

Kunt u in uw woning een zelfstandige huishouding voeren?

Staat u ingeschreven voor een andere woning?

Hoe groot is uw woning? (Aantal en soort kamers, situatieschets)

Wie betaalt de kosten voor: Gas/water/licht

telefoon, huur, gemeentelijke heffingen

Waar ligt het linnengoed?

Kunt een lidmaatschap van plaatselijke club of vereniging tonen?

Wat voor kleur beddengoed heeft u?

Aan welke kant van het aanrecht staat de koelkast?

Hoeveel kastjes hanger er boven het aanrecht?

Waar staan de borden?

Wat ligt er in de koelkast?

Kunt u de sleutel van de woning laten zien?

Van wie zijn de duurzame gebruiksgoederen in de woning?

Zijn er personen op uw bank/giro-rekening gemachtigd?

Verricht u werkzaamheden in de woning?

Inconsistenties in de gecheckte bewijsstukken kopiëren en aan het dossier toevoegen

3.2 Protocol samenlevingsfraude

Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van samenlevingsfraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op samenlevingsfraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.

 

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Gezamen-

lijke huis-

houding

3 WWB

Stel vast of het gaat om 2

personen

Ga na of het om niet meer dan 2 personen gaat: drie personen kunnen niet meer samen een gezamenlijke huishouding vormen.

Wel kunnen 2 personen onderling een gezamenlijke huishouding vormen

Gegevens die onderbouwen dat er een gezamenlijke huishouding is aan het dossier toevoegen

 

 

Stel vast of beide personen

hun hoofdverblijf in dezelfde woning hebben

Controleer in ieder geval aan de hand van het GBA of er twee personen ingeschreven staan op het betreffende adres.

Ga na of er aanwijzingen zijn dat, hoewel niet zodanig geregistreerd, zij toch beiden het hoofdverblijf in dezelfde woning hebben.

Op de bank- of giroafschriften kan bekeken worden waar wordt gepind. Worden voor één rekening meerdere pasjes gebruikt

 

 

 

Stel vast of een rechtsvermoeden van toepassing is

Beiden hoofdverblijf in dezelfde woning en

met elkaar gehuwd geweest of in de periode voorafgaande aan de aanvraag voor de verlening van bijstand als gehuwden zijn aangemerkt;

uit hun relatie een kind is geboren of erkenning heeft plaatsgevonden;

verplicht bijdrage aan huishouding krachtens samenlevingscontract;

op grond van registratie wordt aangemerkt als gezamenlijke huishouding

 

Gezamen-

lijke huis-

houding

3 WWB

Stel vast of zij voor elkaar zorgen door middel van een bijdrage in de kosten van de huishouding

Ga na of bijdragen worden geleverd door middel van betalingen (vaste lasten zoals gas/water/licht, boodschappen, verzekeringspremies, kosten vakantie) en/of gebruik wordt gemaakt van elkaars goederen (meubilair, huishoudelijke apparatuur, vervoersmiddelen)

Gegevens die onderbouwen dat er een gezamenlijke huishouding is aan het dossier toevoegen

 

 

Stel vast of zij op een andere wijze voor elkaar zorgen

Ga na of er eenzijdig of aan elkaar zorg wordt verleend (bewassing, zorg bij ziekte, zorg voor kinderen, gezamenlijke uitstapjes, voeding, gezamenlijke boodschappen)

 

 

 

Huisbezoek

Leg zo nodig een huisbezoek af om vast te stellen of de inlichtingen van belanghebbende juist en volledig zijn. Zie hiervoor protocol huisbezoek.

 

 

 

Voor het onderzoek kan de klantmanager een of meer van de volgende vragen stellen:

Heeft u samen met iemand anders de koopakte van de woning ondertekend?

Verricht u werkzaamheden in de woning?

Heeft u samen met iemand anders een huurcontract ondertekend?

Verzorgt u uw medebewoner tijdens ziekte?

Bent u gezamenlijk met een medebewoner verhuisd naar uw huidige adres?

Gaat u samen met uw medebewoner op vakantie?

Stond/Staat u gezamenlijk met een ander ingeschreven voor een andere woning?

Gebruikt u gezamenlijk een auto?

Bent u gezamenlijk met een ander op zoek naar een andere woning?

Wie brengt/haalt de kinderen van/naar school?

Hoe groot is uw woning (aantal en soort kamers, situatieschets)?

Past u op de kinderen van uw medebewoner?

Heeft u met iemand gezamenlijke bezittingen?

 

3.3 Protocol vermogensfraude

Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van vermogensfraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate, de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op vermogensfraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.

 

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Controle bank-afschriften

Ga na of er ontvangsten, overboekingen of opnamen zijn gedaan die opvallen en waarvoor geen of een vage verklaring wordt gegeven. Let vooral op overboekingen naar andere (spaar)rekeningen. Vraag inzage in de bank- en spaargegevens over de laatste 3 maanden

(breid dit zo nodig uit, als daar uit de eerste inzage aanleiding voor is naar 6 maanden).

Ga na of de uitgaven in balans zijn met de ontvangsten.

Opvallende zaken kopiëren

Zelfstandige

Ga na of belanghebbende de afgelopen 3 jaar werkzaam is geweest als zelfstandige.

Ga na wat de vermogenspositie was bij beëindiging van het bedrijf.

Eindbalans eigen bedrijf

Detentie

Ga na of belanghebbende de afgelopen 3 jaar gedetineerd is geweest.

Ga de reden en duur van detentie na.

Ga het verloop van de maatschappelijke reïntegratie en begeleiding door de reclassering na.

 

Schulden

Ga na of er schulden zijn.

Ga na of deze worden afbetaald.

Ga na of er schuldsanering heeft plaatsgevonden.

Ga na of er budgetbegeleiding plaatsvindt.

Ga na of belanghebbende onder bewind/curatele staat.

 

Gesprek

Bespreek de bevindingen van het onderzoek met de belanghebbende.

Vraag door op de onderdelen die niet vanuit het dossier of onderzoek kunnen worden

beantwoord.

Confronteer hem/haar met de bevindingen uit het onderzoek en het feit dat een risicoprotocol

wordt doorlopen.

 

Rapport

Neem bevindingen van onderzoek en gesprek op in het rapport.

 

3.4 Protocol grijze en zwarte fraude

Dit protocol wordt doorlopen als de fraudescorekaart het risico van grijze of zwarte fraude aangeeft. Doel is om na te gaan of, en zo ja in welke mate, de klant fraudeert of kan frauderen. Bij een signaal van risico op grijze of zwarte fraude wordt het dossier door de klantmanager intensief onderzocht en geanalyseerd op signalen volgens dit protocol.

 

Aspect

Deelaspect

Wet

Activiteit

Onderzoeksactiviteiten

Bewijsstukken fysiek aanwezig in het dossier

 

Inkomen

Inkomen uit of in verband met arbeid

31 en 32 WWB

Vaststellen dat de klant alle inkomsten uit of in verband met arbeid opgeeft

Stel vast of belanghebbende inkomsten uit of in verband met arbeid heeft.

Controle Suwinet

 

 

 

 

Controle salarisstroken en uitkeringsspecificaties

Controleer op consistentie en juistheid van de volgende gegevens:

BSN;

NAW-gegevens werknemer;

bank/girorekening;

datum indiensttreding;

loonbelastingtabel;

omvang dienstverband;

naam en adresgegevens werkgever;

kostenvergoedingen;

beloning in natura;

cumulatieve gegevens;

inhouding voor onder andere:

spaarloon/levensloop;

loonheffing;

werknemerspremies.

Check de gegevens die belanghebbende doorgeeft met de gegevens zoals deze in Suwinet staan

 

Inkomen

Inkomen uit of in verband met arbeid

31 en 32 WWB

Controle bankafschriften

Maak een analyse van het patroon van inkomsten en uitgaven. Waar wordt er gepind. Wordt er buiten werktijden gepind. Altijd op hetzelfde moment. Ga na of er de laatste 6 maanden andere salarisbetalingen zijn, die wel op het bankafschrift staan, maar niet in Suwinet. Ga na of er betalingen zijn die betrekking hebben op inkomen uit of in verband met (grijze/zwarte) arbeid.

Ga na of de uitgaven in balans zijn met de ontvangsten

Bankafschriften als er afwijkingen zijn

 

 

 

Arbeids(on)geschiktheid

Ga na of belanghebbende geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt is.

Ga na of belanghebbende in staat is nog arbeid te verrichten en zo ja welke arbeid en in welke mate.

Laat zo nodig een belastbaarheidsonderzoek uitvoeren

WAO/WIA specificatie

 

Indien van toepassing

Rapport keuringsarts/

arbeidsdeskundige

Inkomen

Inkomen uit of in verband met arbeid

31 en 32 WWB

Beroep

Ga na of belanghebbende werkzaam is of werkzaam is geweest (via Suwinet) in een van de volgende sectoren of beroepen:

horeca;

bouw;

taxichauffeur;

autohandelaar;

lokaal/regionaal risicoberoep (bijv. stratenmaker);

glazenwasserij;

verzorgende thuis of aan huis;

schilder;

koerier;

kunstenaar.

Ga na of belanghebbende werkzaam is geweest als zelfstandige. Ga na/vraag of belanghebbende nu nog in dit beroep als zelfstandige werkt of dit zou kunnen doen

 

 

 

 

Beschikbaarheid

Stel vast hoeveel uur per week belanghebbende al aan het werk is.

Stel vast of dit werk kan worden gecombineerd met ander (zwart) werk, bijvoorbeeld in het weekend of in de avonduren.

Stel vast hoeveel uren dat per week zou kunnen zijn

 

 

 

 

Bestandsvergelijking

Ga na of opgaven van werk en uitkering overeenkomen met Suwinet en signalen van het Inlichtingenbureau. Doe zo nodig nader onderzoek bij werkgevers

Indien van toepassing

Looninformatie werkgever/uitkerende instantie

Inkomen

Inkomen uit of in verband met arbeid

31 en 32 WWB

Gesprek

Bespreek de bevindingen van het onderzoek met de belanghebbende. Vraag door op de onderdelen die niet vanuit het dossier of onderzoek

kunnen worden beantwoord. Confronteer hem/haar met de bevindingen uit het onderzoek en

het feit dat een risicoprotocol wordt doorlopen

 

4. Bijlagen

 

 

Bijlage 1 Boodschappenlijst bij aanvraag WWB/WIJ