Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dalfsen

Nota Kunst en Cultuur 2011-2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDalfsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Kunst en Cultuur 2011-2014
CiteertitelNota Kunst en Cultuur 2011-2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 nota "Bibliotheekbeleid 2010-2013 bijlage 3 Projectplan Buitenschoolse activiteiten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81
 2. Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen, artikel 4 lid 3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

nvt

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-04-201101-01-201102-03-2017Nieuwe regeling

28-02-2011

KernPUNTEN, 05-04-2011

14-02-2011, nummer 131

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Kunst en Cultuur 2011-2014

 

 

Nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014

November 2010

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Inleiding pag. 3

Hoofdstuk 2. Leeswijzer pag. 4

Hoofdstuk 3. Algemene Visie op het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid pag. 5

Hoofdstuk 4. Het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid pag. 6

 • 4.1

  Bibliotheekwerk pag. 7

 • 4.2

  Kunsteducatie pag. 8

 • 4.3

  Beeldende Kunst pag. 14

 • 4.4

  Amateurkunst pag. 17

 • 4.5

  Cultureel erfgoed pag. 21

 • 4.6

  Cultuureducatie pag. 25

 • 4.7

  Streekomroep pag. 29

 • 4.8

  Festiviteiten pag. 30

 • 4.9

  Archeologie pag. 32

 • 4.10

  Overige activiteiten pag. 33

Hoofdstuk 5. De financiële paragraaf pag. 34

Hoofdstuk 6. Bijlagen pag. 37

Hoofdstuk 1. Inleiding

Met het gemeentelijk cultuurbeleid wil de gemeente Dalfsen organisaties en verenigingen stimuleren door hen financieel te steunen. Het algemene doel hiervan is om deze instellingen in de gelegenheid te stellen hun activiteiten op een gewenst niveau aan te bieden tegen een relatief lage contributie, bijdrage of lidmaatschap. Hierdoor wordt het gemakkelijker om er gebruik van te maken of aan activiteiten deel te nemen. Het specifieke doel is om het aanbod van activiteiten te vergroten.

Het gemeentelijk kunstbeleid is erop gericht om regelmatig nieuwe kunstwerken aan te trekken met als doel de openbare ruimte verder te verfraaien.

Het huidige gemeentelijk kunst en cultuurbeleid werd vastgesteld voor de periode 2005 – 2007. Het beleid werd dus stilzwijgend verlengd maar werd tussentijds wel op een aantal onderdelen aangepast.

Kaderstellende notitie

Op 28 september 2009 stemde de gemeenteraad in met de Kaderstellende notitie Kunst en cultuurbeleid 2010 – 2013. De raad is van mening dat een kadernotitie moet worden voorzien van een financiële paragraaf, die in het stuk ontbrak. Voorts werd naast andere kanttekeningen opgemerkt dat Dalfsen niet (langer) mag worden getypeerd als een bruisende gemeente. Met “levendig” of “vitaal” wordt de werkelijkheid beter gekenschetst.

Naast opmerkingen over het ontbreken van ontwikkelingscijfers en de ervaren onduidelijkheid over wat nu onder het bestaand beleid moet worden verstaan, werd een motie aangenomen. Met deze motie werd uitgesproken dat de leerlingen van de muziekverenigingen gesubsidieerd les moeten blijven krijgen bij Muzerie en wel onder dezelfde condities als in het verleden. Het college werd daarbij gevraagd af te zien van de verhoging van lesgelden voor de Hafabra van Muzerie.

Strikt genomen heeft het college geen bevoegdheid om de lesgelden vast te stellen. Dat is aan Muzerie. In het overleg dat met Muzerie plaatsvindt wordt vanuit Dalfsen aangedrongen om de kosten zo veel mogelijk terug te dringen.

Hoorzitting

Op 15 februari 2010 werd de conceptnota Kunst en Cultuur 2010 – 2013 vastgesteld met als doel om aan de hand van deze nota een hoorzitting te organiseren. De hoorzitting heeft plaatsgevonden op 19 mei 2010. Er hebben 12 vertegenwoordigers van organisaties ingesproken. De bevindingen zijn in deze nota opgenomen. De meest in het oog springende wijziging betreft het besluit om de hafabra opleiding via Muzerie per 1 september 2011 te beëindigen en de betreffende middelen toe te wijzen aan de hafabra muziekverenigingen.

Vaststellen van nota uit te stellen tot na de bezuinigingsoperatie

Op 6 september 2010 werd de nota Kunst en Cultuur besproken in de raadscommissie. De commissie adviseerde om de vaststelling van de nota uit te stellen tot na de bezuinigingsoperatie in november. De opmerkingen over de nota in de commissie kunnen als richtinggevend worden aangemerkt.

Het is duidelijk dat de raadscommissie kwaliteitseisen wenst te stellen aan de te verlenen subsidie aan de muziekverenigingen voor hafabra onderwijs. Verder is het wenselijk om in tijden van financiële achteruitgang een pas op de plaats te maken met de aankoop van kunstwerken in de openbare ruimte. Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 november is besloten om de reserve Beeldende Kunst te wijzigen in reserve Kunst en deze te verruimen met Cultuur. De storting in de reserve Kunst & Cultuur wordt beperkt tot € 0,35 per verkochte m2 bouwgrond (was € 0,70 voor kunst).

In deze nota zijn als gevolg van het vorenstaande aanvullende criteria opgesteld voor het onderdeel muziekverenigingen/hafabra en is gekozen voor een terughoudende lijn voor wat betreft de aankoop van kunstwerken.

De beslissing om te bezuinigingen op het cultuurbeleid is verwerkt in deze nota en/of de hierop betrekking hebbende subsidiecriteria.

Doordat de vaststelling van deze beleidsnota vertraging heeft opgelopen is besloten de raad voor te stellen om de duur van het beleid te stellen op de periode 2011 – 2014. Dit is een periode van vier jaar dat gebruikelijk is voor dit soort onderwerpen. De periode loopt dan bovendien parallel aan de bezuinigingsperiode.

Een ander effect van deze vertraging is dat de ingangsdatum van bepaalde beleidswijzigingen op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur op een later tijdstip zullen ingaan.

Aanpak nota 2011 - 2014

Er is besloten om de conceptnota 2010 – 2013 als basis te nemen voor de nota 2011 - 2014. Concreet betekent dit dat veel uit deze nota is blijven staan. De gegevens zijn waar nodig geactualiseerd en bij de betreffende beleidsterreinen is de input uit de hoorzitting kernachtig weergegeven. Op deze input is een standpunt geformuleerd waaruit blijkt of de beleidsvoornemens al dan niet zijn aangepast.

In deze nota zijn de subsidiecriteria onder het kopje Beleidsregels in overeenstemming gebracht met “de richtinggevende adviezen uit de raadscommissie”, “de besluitvorming rondom de bezuinigingsoperatie ” en “de effecten als gevolg van de vertraagde vaststelling van deze nota”.

Deze nota is mede tot stand gekomen door rekening te houden met de wensen en mogelijkheden van de maatschappelijke organisaties en verenigingen, die in de contacten naar voren zijn gebracht.

In “bij uitstek DALFSEN, Missie, Visie gemeente Dalfsen 2020” is de centrale missie omschreven als: “Het ontwikkelen van vitale gemeenschappen in een onderscheidende woonplaats van groene signatuur”. In de kadernota WMO is ondermeer vastgelegd dat de sociale samenhang in de kernen wordt versterkt met gebruik van de kracht van de kernen.

Deze richtlijnen rechtvaardigen bij het formuleren van het kunst en cultuurbeleid een houding waardoor de organisaties de gemeentelijke doelstellingen op verschillende manieren kunnen verwezenlijken.

Hoofdstuk 2. Leeswijzer

Hoe wordt het kunst en cultuurbeleid van de gemeente vorm gegeven. De leidraad wordt gevormd door het vastgestelde kader; de resultaten in de afgelopen periode; de ontwikkelingen en nieuwe zienswijzen en tenslotte door de reacties uit de hoorzitting. De resultante van deze invalshoeken wordt vertaald in nieuw beleid. Dit beleid wordt vertaald in beleidsregels.

Bij elk terrein worden ook alternatieve mogelijkheden aangegeven, zonder overigens diep in te gaan op de consequenties.

In hoofdstuk 1 werd ingegaan op enkele ontwikkelingen binnen het gemeentelijk cultuurbeleid, dat de Kaderstellende Notitie Kunst en Cultuurbeleid 2010 – 2013 werd vastgesteld en dat de raad een hoorzitting heeft georganiseerd.

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het belang van cultuur in relatie tot een vitale samenleving.

In hoofdstuk 4 wordt het gemeentelijk kunst en cultuurbeleid omschreven. Dat gebeurt voor de deelterreinen bibliotheekwerk, kunsteducatie, beeldende kunst, amateurkunst, cultureel erfgoed, cultuureducatie, streekomroep, festiviteiten, archeologie en overige activiteiten.

De opbouw van het te omschrijven beleid bestaat uit de volgende onderdelen.

 • ·

  Kaderstelling

 • ·

  Terugblik en ontwikkelingen met daarbij zoveel mogelijk cijfers

 • ·

  Bevindingen tijdens de hoorzitting d.d. 19 mei 2010

 • ·

  Standpunt na de gehouden hoorzitting

 • ·

  Wat willen we bereiken

 • ·

  Wat gaat het kosten

 • ·

  Alternatieven met financiële consequenties

 • ·

  Beleidsregels

Hoofdstuk 5 vormt de financiële paragraaf. In de tabel worden per beleidsterrein de gemeentelijke uitgaven vermeld, waarbij in één oogopslag kan worden gezien wat de verschillen zijn tussen het “oude” en het “nieuwe beleid”.

Hoofdstuk 3. Algemene Visie op het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid

Kader Algemeen kunst en cultuurbeleid

“Dalfsen moet een vitale gemeente blijven. Het gevoerde kunst en cultuur beleid van de afgelopen jaren wordt in grote lijnen gecontinueerd. Op nieuwe ontwikkelingen kan worden ingespeeld. Voor de financiële middelen voor kunst en cultuur geldt het uitgangspunt dat het beschikbare saldo aan middelen intact blijft maar dat de verdeling over de deelterreinen (herschikking) kan worden gewijzigd”.

De gemeente Dalfsen heeft veel taken met als doel het welbevinden van inwoners te vergroten. Het kunst en cultuurbeleid is één van deze taken.

De meeste mensen/inwoners komen in aanraking met een vorm die onder het gemeentelijk kunst en cultuurbeleid valt. Zo kan via de openbare bibliotheek in een eigentijdse moderne omgeving kennis en informatie worden ingewonnen en kunnen voor ontspanning boeken en bladen worden gelezen.

Via kunsteducatie, cultuureducatie en amateurkunst nemen jongeren kennis van allerlei cultuuruitingen en kunnen ze zelf ervaren wat dit voor hen betekent.

Over de beeldende kunst wordt veel gesproken; het kan inspireren en afstoten maar het is dikwijls spraakmakend.

Het cultureel erfgoed is waardevol omdat dit veel vertelt over ons verleden. Hierdoor houden we zicht op ontwikkelingen en het is van belang voor onze vorming, het ontwikkelen van waarden en normen.

Tegenwoordig krijgen mensen veel informatie/prikkels te verwerken en wordt er te vaak veel druk op hen uitgeoefend. De indruk bestaat dat dit ook (in toenemende mate) geldt voor jongeren. Om fit te blijven en/of mee te doen is het belangrijk dat mensen zich kunnen richten op iets wat hen ligt en hen nieuwe energie, kennis en/of ontspanning biedt. In de gemeente Dalfsen is daar veel gelegenheid voor.

“Kunst en cultuur” biedt mensen gelegenheid zich te verdiepen/ontwikkelen, zich te ontspannen, zich te verwonderen, zich te verbazen, mee te doen en elkaar te ontmoeten.

De hiervoor genoemde aspecten die op het gebied van kunst en cultuur plaatsvinden zijn bijzonder belangrijk voor het realiseren van een leefomgeving waar bewoners naar elkaar omzien, zich goed en veilig voelen om zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te blijven.

De middelen voor cultuur zijn beperkt zodat er keuzes moeten worden gemaakt. Enerzijds betekent dit dat niet altijd de ideale situatie kan worden gecreëerd en anderzijds betekent dit ook dat het accent wordt gelegd bij het stimuleren van jeugd. De volwassenen van de toekomst.

Deze beleidskeuzes komen vooral tot uitdrukking bij de beleidsterreinen kunsteducatie, amateurkunst en cultuureducatie. Het zou ideaal zijn om mensen op te leiden door professionals, maar dat kost veel meer geld dan er beschikbaar is. Dit betekent dat de middelen voornamelijk worden ingezet om de jeugd t/m 17 jaar in een doorgaande lijn te stimuleren. Het tweeledige doel daarvan is om ze kansen te bieden zich te oriënteren op meerdere cultuuruitingen en zich te verdiepen en/of te bekwamen opdat hun artistieke talenten worden ontwikkeld. Anderzijds betekent het dat de amateurkunst nadrukkelijker de gelegenheid krijgt om jongeren op te leiden.

Het lidmaatschap van de bibliotheek blijft gratis voor de jeugd.

Om de effecten van de kunsteducatie, cultuureducatie en amateurkunst te vergroten zal voor deze beleidsterreinen een ½ formatieplaats worden gecreëerd in het kader van de Combinatiefuncties. Met deze regeling zijn geen extra gemeentelijke uitgaven gemoeid maar worden wel extra middelen ontvangen van het rijk. Naast coördinerende en samenbindende taken is het doel om met deze functie meer activiteiten aan te bieden.

Hoofdstuk 4. Het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid

Zoals gememoreerd gebeurt er in deze gemeente veel voor het welbevinden van de inwoners.

In Lemelerveld staat al enige jaren een Kulturhus waardoor het rendement van de voorzieningen die daarin zijn ondergebracht wordt vergroot. In Oudleusen zal “de Wiekelaar” worden verbouwd zodat ook daar het Kulturhus concept kan worden ingevoerd en ook in Nieuwleusen en Hoonhorst lijkt het draagvlak groot voor een kulturhus.

De provincie Overijssel moedigt de gemeenten aan om te investeren in de samenleving door subsidies beschikbaar te stellen. Mede hierdoor komen de Kulturhusen tot stand.

Op het gebied van cultuur heeft de provincie nog meerdere incidentele middelen beschikbaar gesteld. Vanaf het jaar 2010 ontvangen de gemeenten € 4,- per leerling van het primair onderwijs om in te zetten voor cultuureducatie. In hoofdstuk 4.6 komen we hierop terug.

Vermeldingwaardig is ook de subsidie die kan worden gekregen in het kader van “Streekcultuur Leeft!, volkscultuur en het Jaar van de Traditie”, zoals de provincie dit noemt. Deze mogelijkheid wordt aangegrepen om twee subsidies te vragen. De eerste betreft het idee om een opdracht te verlenen voor een boek waarin met verhalen een stukje geschiedenis van de gemeente wordt verteld. Voor dit idee werd eerder een raadsvoorstel ingediend maar dat haalde het niet vanwege het gebrek aan financiële middelen. Het tweede idee betreft het voorstel vanuit de gemeenschap om een gemeentedichter aan te stellen.

Tenslotte wordt nog vermeld dat met het Cultuurplatform en het Plaatselijk Belang Nieuwleusen is gesproken over het oprichten van een amfitheater dan wel het in ere herstellen van de “bult van Derk Jan”, het voormalige amfitheater in het Palthebos.

In dit hoofdstuk wordt vervolgens per beleidsterrein het beleid voor de periode 2011 – 2014geformuleerd. Elke paragraaf, dat is het gedeelte waarin het beleid per deelterrein wordt omschreven, begint met de omschrijving van het kader dat werd vastgesteld met de Kaderstellende Notitie Kunst en Cultuurbeleid 2010 – 2013.

4.1 Bibliotheekwerk

In de vijf kernen is een bibliotheekvoorziening aanwezig.

De jeugd t/m 17 jaar kan gratis lid worden van de bibliotheek; andere doelgroepen betalen een, relatief gezien, lage contributie.

De bibliotheek krijgt de gelegenheid zich te ontwikkelen tot een beleefbibliotheek en het omzetten van de collectie.

De rijksmiddelen voor het bibliotheekwerk worden als projectsubsidie beschikbaar gesteld aan de bibliotheek”.

Hoorzitting

Er heeft geen vertegenwoordiger van het bibliotheekwerk gebruik gemaakt om in te spreken tijdens de hoorzitting.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

De visie op het bibliotheekwerk blijft ongewijzigd.

Wat willen we bereiken

Het bibliotheekbeleid is vastgesteld met de nota “Bibliotheekbeleid 2010 –2013, de beleefbibliotheek”. Hierin wordt vermeld wat we willen bereiken. Deze nota is als bijlage 1 opgenomen in hoofdstuk 6.

Enerzijds is besloten om gedurende 4 jaar 2 ½ % per jaar te bezuinigen op de budgetsubsidie 2011 (een uiteindelijke korting van € 62.269,- per jaar). Anderzijds is gesteld dat deze bezuiniging geen nadelig effect mag veroorzaken op zowel de ontwikkeling van de beleefbibliotheek als de oprichting van kulturhusen. In het jaar 2011 wordt gerapporteerd over de aanpak van deze besluitvorming.

Wat gaat het kosten

 • ·

  De budgetsubsidie bedraagt in 2011 € 607.123,- (€ 622.690,- minus 2 ½ %). Tot en met het jaar 2014 wordt jaarlijks 2 ½ % gekort op de subsidie;

 • ·

  Voor omzetting van de collectie wordt gedurende de periode 2010 t/m 2014 een projectsubsidie verleend van € 8.000,- per jaar;

 • ·

  Gedurende de jaren 2010 t/m 2012 wordt een projectsubsidie verleend voor vernieuwing gelijk aan de rijkssubsidie ad € 30.310,- per jaar

Beleidsregels Bibliotheekwerk

Doelstelling: Het in standhouden van een beleefbibliotheek.

Subsidiebasis: nota gemeente Dalfsen Bibliotheekwerk 2010 – 2014 en Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  de kernfuncties bestaan uit: kennis en informatie, lezen en literatuur, onderwijs en educatie, kunst en cultuur, ontmoeting en debat;

 • 2.

  het aanbod van de functies is afgestemd op de behoefte van de te onderscheiden doelgroepen;

 • 3.

  er is voldoende goed gekwalificeerd personeel dat de leden/klanten adequaat helpt bij vragen en het gebruik van het digitale netwerk;

 • 4.

  de gebruikers ontvangen/reserveren in een moderne omgeving (winkelconcept, klantgroepen + digitale TomTom) snel hun gewenste media. Van buiten gezien is de bibliotheek herkenbaar;

 • 5.

  de jeugd t/m 17 jaar maakt gratis gebruik van de voorziening;

 • 6.

  bijzondere doelgroepen zoals allochtonen, werklozen, ouderen, minder validen en laaggeletterden maken gebruik van de bibliotheek;

 • 7.

  handhaven van bibliotheekvoorzieningen in Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld, Oudleusen en Hoonhorst;

 • 8.

  de budgetsubsidie 2011 wordt met ingang van 2011 gedurende 4 jaar met 2 ½ % per jaar gekort, dat is oplopend naar 10%;

 • 9.

  de budgetsubsidie wordt alleen voor wat betreft de salariskosten jaarlijks geïndexeerd.

Subsidienormen:

 • 1.

  de budgetsubsidie voor de exploitatie van de bibliotheekvoorzieningen bedraagt in:

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  -tegemoetkoming in salariskosten van

  100%

  100%

  100%

  100%

  -tegemoetkoming in overige kosten van

  € 269.027

  € 269.027

  € 269.027

  € 269.027

  -minus 2 ½ % per jaar over € 622.690

  € 15.567-/-

  € 31.135-/-

  € 46.702-/-

  € 62.269-/-

  -Te verlenen budgetsubsidie in 2011

  € 607.123,-.

   

   

   

 • 2.

  de projectsubsidie voor het Omzetten van de collectie bedraagt € 8.000,- per jaar gedurende de periode 2010 t/m 2014;

 • 3.

  de projectsubsidie voor Vernieuwing bedraagt t/m 2012 € 30.310,- per jaar.

4.2 Kunsteducatie

“Er is een professioneel aanbod van kunstzinnige vorming waarvan de jeugd t/m 17 jaar tegen een gereduceerd tarief gebruik kan maken. Het is belangrijk dat jeugd kennismaakt met kunsteducatie. De vraag om hafabra onderwijs (harmonie, fanfare, brassband) heeft prioriteit bij plaatsing”.

Terugblik en ontwikkelingen

Positie van Muzerie

In de gemeente Dalfsen vertegenwoordigt Muzerie (de naam De Muzerie is gewijzigd in Muzerie) het terrein van de kunsteducatie. Het aanbod van Muzerie geldt uiteraard voor alle inwoners. De gemeente Dalfsen subsidieert Muzerie opdat de jeugd t/m 17 jaar tegen verlaagde tarieven kan deelnemen aan onderwijs en cursussen.

In de afgelopen jaren suggereerde het “Cultuurplatform” om lokaal een organisatie op te richten die zou voorzien in de behoefte van kunsteducatie. Uiteindelijk was niemand bereid het voortouw te nemen om dit idee te realiseren/concretiseren. Ook is gesproken over het bereik van het aantal leerlingen in relatie tot het daarbij behorende budget voor kunsteducatie. En er is onderzocht of een andere organisatie, Scala uit Meppel, een alternatief kon zijn voor Muzerie.

In 2008 werd besloten om de samenwerking met Muzerie te verlengen voor een periode van twee jaar, namelijk van 1 september 2008 t/m 31 augustus 2010. Het doel van deze samenwerking is om minimaal 160 leerlingen t/m 17 jaar onderwijs en/of cursussen aan te bieden. Daarvoor was een budget beschikbaar van € 83.242,00 per jaar. Een specifiek doel is om het bereik van het aantal leerlingen te vergroten.

De leerlingen konden zich inschrijven voor de disciplines algemene muzikale vorming, muzieklessen, hafabra, dans, theater of beeldende kunst.

In mei 2010 werd besloten om voor het schooljaar september 2010 t/m augustus 2011 opnieuw een overeenkomst met Muzerie af te sluiten. Voor deze overeenkomst waren de subsidiecriteria uit de conceptnota Kunst en Cultuur 2010 – 2013 het vertrekpunt. Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het kunstkwartet op het primair onderwijs, de lessen aan particuliere jongeren, de lessen aan leerlingen van muziekverenigingen (hafabra) en de lessen aan leerlingen voor dans, theater en beeldend. Voorts zijn er afspraken gemaakt over ondermeer de betaling van de subsidie die wordt gerelateerd aan de leerling, groepsgrootte en de wijze waarop wordt omgegaan met een wachtlijst.

Kunstkwartet

Het kunstkwartet is bedacht om een culturele lijn te ontwikkelen en het bereik van het aantal leerlingen te vergroten. Met dit project kunnen alle scholen van het primair onderwijs kiezen uit een aanbod van vier kunstdisciplines, namelijk muziek, dans, theater en beeldende kunst; zij kunnen drie disciplines inkopen tegen een tarief van € 5,- per leerling maar deze bijdrage wordt per school gemaximaliseerd op € 150,- per jaar. Daarvoor gaat een docent van Muzerie gedurende 3 x 4 uur aan de slag met de leerlingen. Dit project is in 2009 gestart met een pilot, waaraan 5 scholen deelnamen.

Het kunstkwartet is een binnenschoolse activiteit waardoor kennis wordt gemaakt met drie kunstdisciplines. Hierna kunnen kinderen instromen naar een buitenschoolse activiteit, waarbij wordt gedacht aan een schoolorkest, een danswerkplaats, een jeugdtheaterklas en/of een kinderatelier. Daarop aansluitend zullen initiatieven worden ontwikkeld om in verenigingsverband de lijn verder te vervolmaken. Dit houdt in dat de opleiding en beoefening van de gekozen kunstdiscipline in een doorgaande lijn wordt aangeboden in school, buiten school en bij de vereniging. Voor het inventariseren van de wensen van de kinderen/ouders en organisaties, met als doel activiteiten op maat aan te bieden, wordt gebruik gemaakt van de Combinatiefunctionaris.

Overleg muziekverenigingen

Met Muzerie en de muziekverenigingen worden op uitnodiging van de gemeente sinds 2008 jaarlijks twee bijeenkomsten georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomsten is om de belangen op elkaar af te stemmen en elkaar daarbij te versterken. De gesprekken leidden tot hernieuwde contacten en initiatieven op het gebied van samenwerking. Voor de muziekverenigingen is een contactpersoon aangewezen bij Muzerie. De besprekingen werden als nuttig ervaren. Doordat de hafabra middelen aan de muziekverenigingen worden toegekend is de aanleiding voor een structurele relatie met Muzerie komen te vervallen. Toch wordt er een bijeenkomst georganiseerd waarin Muzerie zal aangeven wat ze eventueel kan betekenen voor de verenigingen.

Hafabra

Soms bestaat de indruk dat er een wachtlijst is bij de vraag om hafabra onderwijs. In de bestaande overeenkomst is aan hafabra de hoogste prioriteit gegeven. Hierdoor wordt uitgesloten dat kinderen niet kunnen worden geplaatst. Uiteraard kan de hoogte van de eigen bijdrage van circa € 430,00 per leerling een belemmering zijn; voor dit bedrag krijgen ze gedurende 39 weken 40 minuten les in groepsverband van maximaal drie leerlingen. Dit aantal was in theorie vier, maar in de praktijk werd dit nooit gehaald. Muzerie wenst dit aantal nog te verlagen, omdat de vraag naar lessen in bijzondere muziekinstrumenten niet veelvuldig voorkomt en dus moeilijk te organiseren is in een grotere groep. Het aantal van drie leerlingen wordt in dit verband al een grote groep gevonden. Daar staat tegenover dat het hafabra onderwijs, waarvoor de subsidie is berekend op € 1.001,00 per leerling, wel heel erg kostbaar wordt wanneer de kosten worden toegerekend op minder dan drie leerlingen per groep.

Sommige muziekverenigingen zien het aantal jeugdleden toenemen. Een gunstige ontwikkeling maar het betekent wel dat er geïnvesteerd moet worden. De verenigingen zijn gebaat bij extra inkomsten/subsidie.

Onderwijsactiviteiten

Naast het aanbod van “Kunstkwartet” heeft Muzerie onder andere de projecten Classic Express en Sing Along georganiseerd. Hiernaast neemt Muzerie deel aan de bijeenkomsten van de culturele commissies op de scholen. Daarin is een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de beleidsplannen cultuureducatie en de uitvoering van deze plannen.

Vanaf het schooljaar 2010/2011 zal Muzerie de buitenschoolse activiteiten organiseren.

Tabel 1 Overzicht aantal leerlingen t/m 17 jaar

Disciplines

Leerlingen

Cursusjaar 2007/2008

Leerlingen

Cursusjaar 2008/2009

Leerlingen

Cursusjaar 2009/2010

Algemene muzikale vorming

67

33

32

Kunstkwartet

0

0

240

Muzieklessen

40

54

47

Hafabra

8

10

13

Dans

2

3

1

Theater

4

3

1

Kunst/Combinatie

0

3

1

Totaal

121

106

335

Tabel 2 Overzicht aantal leerlingen van 18 jaar en ouder

Disciplines

Leerlingen

Cursusjaar 2007/2008

Leerlingen

Cursusjaar 2008/2009

Leerlingen

Cursusjaar 2009/2010

Muzieklessen

13

11

5

Hafabra

8

6

4

Dans

1

1

1

Theater

1

2

0

Kunst/Combinatie

16

20

15

Totaal

39

40

25

Toelichting tabellen

Voor de schooljaren 2007/2008 en 2008/2009 was een overeenkomst afgesloten om 160 leerlingen te plaatsen t/m de leeftijd van 17 jaar. Er zijn respectievelijk 121 en 106 leerlingen t/m 17 jaar geplaatst. Muzerie heeft aangegeven dat het volume samengetrokken is met de leerlingen van 18 jaar en ouder.

Mede doordat het volume onvoldoende werd benut is met ingang van het schooljaar 2009/2010 gestart met het Kunstkwartet.

Hoorzitting

De directeur van Muzerie heeft gewezen op gedateerde cijfers en de wens vanuit de gemeente Dalfsen om het bereik te vergroten.

De muziekverenigingen “de Broederband” en “Excelsior” hebben te kennen gegeven dat ze zelf een subsidie voor de hafabra opleiding willen ontvangen. Zij zeggen dat de andere muziekverenigingen dit ook wenselijk vinden. “De Broederband” vindt het jammer dat het kunstkwartet alleen in Dalfsen is aangeboden. Dat is een vorm van ongelijkheid.

Excelsior meent dat er rekenfouten en onwaarheden in de nota staan.

Standpunt na de gehouden hoorzitting en raadscommissie van 6 september

De cijfers die betrekking hebben op het aantal leerlingen die aan het kunstkwartet hebben deelgenomen zijn geactualiseerd. Met het aanbod van het kunstkwartet op de scholen wordt het bereik inderdaad flink vergroot. Hierbij moet wel bedacht worden dat het bij dit bereik vooral gaat om kennismaking met cultuureducatie.

In de conceptnota 2010 – 2013 stond al dat de amateurkunst een subsidie kan krijgen voor de opleiding van jeugd. De middelen daarvoor zijn bescheiden, namelijk voor alle disciplines/opleidingen € 5.950,00. Deze regeling blijft gehandhaafd.

Naar aanleiding van de hoorzitting is het standpunt ingenomen om de hafabra middelen ad € 12.016,- die nu aan Muzerie worden verleend vanaf 1 september 2011 aan de hafabra muziekverenigingen te verstrekken. De hafabra muziekverenigingen dienen deze middelen in te zetten voor opleiding van haar jeugdleden. Zij kunnen die opleiding zelf verzorgen of inkopen bij Muzerie. Wij onderkennen dat door deze verandering de verenigingen gelijke rechten krijgen om jeugdleden op te leiden. Bovendien kunnen de verenigingen flexibeler reageren op aanmeldingen van nieuwe leden door hen sneller te plaatsen bij de gewenste opleiding.

Vooralsnog wordt niet gekozen voor een verordening om daarin rechten en voorwaarden op te nemen. Mogelijk levert dat weer onbedoelde beperkingen op en het brengt uitvoeringskosten met zich mee, waarop we liever willen bezuinigen. Evenmin wordt gekozen voor een toedeling van de middelen naar omvang van bijvoorbeeld het aantal jeugdleden per vereniging.

In het jaar 2010 ontvingen de hafabra muziekverenigingen elk € 3.955,-. Vanaf 1 september 2011 kan een aanvullende projectsubsidieworden gevraagd van maximaal € 3.004,- (jaarbedrag) minus de jaarlijkse korting als gevolg van de bezuinigingen. Voor het verkrijgen van deze subsidie moet separaat een subsidieaanvraag worden ingediend. Bij deze aanvraag moet een verklaring worden gevoegd waaruit blijkt dat de leerkracht die wordt ingezet voor het hafabra onderwijs bevoegd is. Bovendien moet uit het opleidingsplan blijken dat de deelnemers minimaal 39 uur per jaar les krijgen in groepen van maximaal 3 kinderen en dat de kinderen worden opgeleid voor het A en B diploma. Per kind bedraagt de subsidie (maximaal) € 300,-. In het jaar 2014 wordt nagegaan hoeveel kinderen les hebben gehad, hoeveel daarvan een A en/of B diploma hebben gehaald en hoeveel er zijn ingestroomd bij het orkest.Bovendien wordt geïnventariseerd welke kosten de verenigingen hebben gemaakt voor hafabra. Die gegevens worden vervolgens gebruikt voor de beleidsbepaling vanaf het jaar 2015.

Het kunstkwartet is ook in de pilot periode aangeboden aan alle scholen van het primair onderwijs. Alleen scholen in Dalfsen hadden belangstelling voor de pilot. Het komende schooljaar kunnen wederom alle scholen intekenen voor het kunstkwartet.

Excelsior stelt dat de cijfers van Muzerie niet zouden kloppen. Deze cijfers kloppen wel. Echter Muzerie brengt het berekende lesgeld dat is afgeleid van de kosten en de te verlenen subsidie niet volledig in rekening. Dit is één van de redenen dat Muzerie heeft ingeteerd op haar Eigen Vermogen.

In het jaar 2010 is aan de vier hafabra muziekverenigingen € 3.954,64 betaalbaar gesteld. In totaal is dit

€ 15.818,56. Er is beschikbaar € 16.865,-. Het verschil is € 1.046,44, waarvan € 620,- had kunnen worden toegerekend aan de accordeonverenigingen. Het gaat om details en middelen die vanuit meerdere beleidsterreinen zijn samengevoegd; gezien de ambitie/knelpunten/opleidingswensen van de hafabra muziekverenigingen is het budget van € 16.865,- volledig toegedacht aan deze verenigingen.

Wat willen we bereiken

Het doel is om zoveel mogelijk jongeren t/m 17 jaar kennis te laten nemen van kunsteducatie en/of hen hierin op te leiden. De te onderscheiden disciplines zijn kunstkwartet, muziek, dans, theater en beeldende kunst. Voor de muziek worden de leerlingen opgeleid voor het diploma A en B. De lessen vinden in groepen van maximaal drie leerlingen plaats. Voor dans en theater geldt een groepsgrootte van maximaal 16 leerlingen en voor de beeldende kunst 12 leerlingen.

De kunsteducatie wordt verzorgd door Muzerie te Zwolle. Het blijft onverminderd van belang dat de kosten van Muzerie worden beheerst, omdat de opleidingen te duur worden. Muzerie heeft in het bestuurlijk overleg te kennen gegeven dat ze maatregelen zullen treffen om haar kosten terug te dringen.

De subsidie van Muzerie zal gedurende vier jaar met € 1.801,- per jaar worden verlaagd. Deze verlaging wordt primair geëffectueerd op het onderdeel muzieklessen. Als de middelen van het Kunstkwartet en/of andere disciplines niet worden besteed dan zal met deze middelen worden geschoven.

Om de te verlenen subsidie in te zetten waar ze voor bedoeld is zal in de volgende overeenkomst per leerling een subsidie worden verleend en zal per leerling worden afgerekend. Deze gedragslijn heeft tot gevolg dat leerlingen starten als de groep compleet is. Hierdoor kan het zijn dat leerlingen moeten wachten op meer aanmeldingen. Bovendien kan deze gedragslijn ertoe leiden dat leerlingen voor een andere locatie moeten kiezen en een grotere afstand moeten reizen.

In onderstaande tabel wordt aangegeven op welke wijze de middelen zullen worden ingezet.

Tabel 3 Inzet middelen per discipline en toedeling subsidie

Disciplines

Aantal leerlingen

Kosten

Lesgeld per leerling

Subsidie per school/leerling

Beschikbare subsidie

Kunstkwartet

282/846

€ 34.500,00

 

€ 1.740,00

€ 32.891,00

Muzieklessen

45

€ 64.500,00

€ 598,00

€ 835,00

€ 37.575,00

Dans

3

€ 743,00

€ 153,00

€ 95,00

€ 285,00

Theater

4

€ 990,00

€ 153,00

€ 95,00

€ 380,00

Kunst/Combinatie

1

€ 330,00

€ 235,00

€ 95,00

€ 95,00

Totaal

 

 

 

 

€ 71.226,00

Wat gaat het kosten

Voor de afname van kunsteducatie via Muzerie is voor het jaar 2011 een bedrag begroot van € 84.074,-. Vanaf 1 september 2011 wordt dit bedrag verlaagd met € 12.016,- (op jaarbasis), zijnde de middelen voor hafabra. Deze middelen worden verleend aan de muziekverenigingen. Op grond van de bezuinigingsmaatregelen wordt t/m het jaar 2014 2 ½ % per jaar gekort op het budget. Voor het jaar 2012 is het budget berekend op € 68.456,-, exclusief looncompensatie (€ 84.074 - € 12.016 - € 1.801 - € 1.801).

Alternatieven

 • 1.

  De samenwerking met Muzerie per 1 september 2011 beëindigen. De vrijkomende middelen kunnen als volgt worden besteed.

 • ·

  Een deel beschikbaar stellen aan de amateurkunst (mogelijk ook verenigingen buiten de gemeente) met als opdracht (nog meer) jongeren t/m 17 jaar op te leiden.

 • ·

  Een deel beschikbaar stellen aan personen die muziekles willen volgen buiten een verenigingsverband. Op grond van een vast te stellen verordening kan een subsidie worden verleend.

 • ·

  De scholen een subsidie verlenen waarmee zij het kunstkwartet en andere activiteiten kunnen inkopen.

Deze koerswijziging leidt tot de volgende veranderingen.

 • ·

  De verenigingen krijgen nog meer middelen om jeugd op te leiden.

 • ·

  Ook de scholen zullen met Muzerie of een andere organisatie tot overeenstemming moeten komen over de afname van de activiteiten.

 • ·

  Een verordening opstellen waardoor aan individuen een subsidie kan worden verleend.

 • ·

  Muzerie zal de kunsteducatie niet langer onder de aandacht brengen.

 • ·

  De belangstelling voor kunsteducatie zal teruglopen

   

 • 2.

  De groepsgrootte van de muzieklessen stellen op 4 of meer leerlingen waardoor het bereik wordt vergroot maar de kwaliteit van de les afneemt en minder snel het diploma wordt behaald.

Beleidsregels Kunsteducatie

Doelstelling: jeugd tot en met 17 jaar stimuleren om kennis te nemen en/of zich te verdiepen in vormen van Kunsteducatie.

Subsidiebasis: nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009

Subsidiecriteria:

 • 1.

  De disciplines die worden gestimuleerd zijn: kunstkwartet, muzieklessen particulier, dans, theater of beeldende kunst;

 • 2.

  De leerlingen van het primair onderwijs vormen de doelgroepen die kunnen deelnemen aan het kunstkwartet genoemd onder punt 1;

 • 3.

  De jeugd t/m 17 jaar uit de gemeente Dalfsen is de doelgroep die in aanmerking komt voor deelname aan de disciplines zoals genoemd onder punt 1 met uitzondering van het kunstkwartet;

 • 4.

  De subsidie wordt vastgesteld op de werkelijke deelname van leerlingen. Voor het kunstkwartet geldt afrekening op basis van het aantal groepen;

 • 5.

  Voor het kunstkwartet wordt een subsidie verleend als de school een bijdrage betaalt van € 5,- per leerling per schooljaar met een maximale bijdrage van € 150,- per schooljaar;

 • 6.

  De subsidie wordt met toepassing van de geldende CAO jaarlijks geïndexeerd;

 • 7.

  De subsidie wordt in verband met bezuinigingen jaarlijks met 2 ½ % verlaagd van het bedrag € 72.058,- (€ 84.074 - € 12.016,- = overheveling van hafabra middelen).

Subsidienormen

 • 1.

  De subsidie bedraagt voor een leerling die gedurende 38/39 weken muzieklessen volgt € 835,- (exclusief indexatie) dan wel een evenredig deel gerekend naar het aantal weken dat de lessen zijn gevolgd;

 • 2.

  De subsidie bedraagt voor een leerling die gedurende 24 weken een cursus theater of dans volgt € 95,- (exclusief indexatie) dan wel een evenredig deel gerekend naar het aantal weken etc.;

 • 3.

  De subsidie bedraagt voor een leerling die gedurende 24 weken een cursus beeldende kunst volgt € 95,- (exclusief indexatie) dan wel een evenredig deel gerekend naar het aantal weken etc.;

 • 4.

  De subsidie bedraagt voor iedere school (van het primair onderwijs) die meedoet aan het project kunstkwartet € 290,- per discipline per groep van maximaal 15 leerlingen;

 • 5.

  Per school wordt maximaal een subsidie verleend voor 6 groepen, oftewel 6 x € 290,- = € 1.740,- plus indexering;

 • 6.

  Indien minder scholen intekenen voor het kunstkwartet kan van de hiervoor genoemde criteria onder de punten 4 en 5 worden afgeweken.

4.3 Beeldende kunst

“In de dorpen wordt kunst in de openbare ruimte gerealiseerd volgens de prioriteitenlijst. Voor de artistieke kwaliteit gelden als richtlijn de kunstwerken Het Koppel, Leeuwen en Noli Me Tangere.

Tot en met het jaar 2012 wordt jaarlijks een kunstwerk Langs de Vecht gerealiseerd.

In het kader van Kunstwegen wordt kunst van een hogere artistieke waarde aangekocht.

De kunstwerken worden op een adequate wijze onderhouden”.

Terugblik en ontwikkelingen

In de afgelopen tijd zijn in de openbare ruimte drie kunstwerken van gerenommeerde kunstenaars gerealiseerd. Er is een budget beschikbaar gesteld voor een kunstwerk in de Gerner Marke.

Door de economische recessie is de verwachting dat de reserve Beeldende Kunst, waaruit de kunstwerken worden bekostigd, de komende jaren minder goed gevoed wordt, omdat hierin een relatie ligt met de verkoop van bouwgrond.

In het kader van het project Kunst Langs de Vecht zijn in 2009 twee kunstwerken van studenten van Hogeschool Windesheim onthuld. Het ontwerp “Gedreven door het water, ontvangen op het Land” werd door de raad omarmd en aangeboden tijdens de opening van het nieuwe gemeentehuis. Het zal in het jaar 2010 worden geplaatst op mogelijk eerst een voorlopige locatie. Voor drie andere locaties (Ruitenborgh, kruispunt Hessenweg/van Dedemsweg en de Mataram) zijn ontwerpen gemaakt. Bij de Ruitenborgh zal het kunstwerk “Slingertuig” komen te staan. In september 2010 worden besluiten genomen over de beide andere locaties.

Voor het schooljaar 2010 – 2011 maken de studenten opnieuw ontwerpen voor een kunstwerk. Het thema voor dit kunstwerk is “hakhoutwallen”.

Portefeuillehouders van de gemeenten Zwolle, Hardenberg, Ommen en Dalfsen hebben van gedachten gewisseld over het project Kunstwegen, dat kunst wil realiseren in Nederland en Duitsland. Zij willen het project een nieuwe impuls geven, omdat de kansen aan de Nederlandse kant onvoldoende worden benut. De provincie Overijssel ondersteunt het project gedurende de eerstkomende vier jaar met een flinke subsidie. Daarmee kan worden gekozen voor een professionele aanpak en een daarbij horende organisatiestructuur.

Het is gelukt om kunst te realiseren met particuliere ondernemingen die een aandeel in de kosten zouden nemen.

Hoorzitting

Een lid van de gemeentelijke Kunstcommissie heeft op persoonlijke titel ingesproken. Het project Kunst Langs de Vecht wordt ter discussie gesteld. De 29 geïnventariseerde locaties worden als kwetsbaar gekenschetst; niet overal een beeldje; samenwerking met Hogeschool Windesheim beëindigen en voor nader te bepalen locaties kiezen voor professionele kunstenaars.

Verder wordt gevraagd om de vacatures in de Kunstcommissie in te vullen.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

De gemeentelijke Kunstcommissie heeft indertijd het concept voor het project Kunst Langs de Vecht aangedragen en dat werd omarmd. Er is geen besluit genomen over hoeveel van de geïnventariseerde 29 locaties er uiteindelijk zullen worden ingevuld.

Op dit moment zijn voor vijf locaties ontwerpen gemaakt, namelijk op de Stokte, nabij het gemeentehuis, de Ruitenborgh, Hessenweg en Mataram. Het voornemen is om de komende vier schooljaren ieder jaar nog een opdracht te geven voor een kunstwerk. Dat is ook de wens van de Historische Kring Dalfsen die haar medewerking aan dit project verleent. De samenwerking met Hogeschool Windesheim leidt ertoe dat er kunstwerken van een goede kwaliteit worden aangekocht. Een lid van de Kunstcommissie heeft een hogere ambitie dan het gemeentelijk beleid voorstaat. Dat is geen reden om de ingeslagen koers te wijzigen. Het aantal kunstwerken beoogt een rode draad te vormen, waaraan een wandel en/of een fietsroute wordt gekoppeld.

Een voltallige Kunstcommissie bestaat uit vijf leden. Er is afgesproken om de twee vacatures die zijn ontstaan nog niet in te vullen. De reden daarvoor is louter en alleen om eerst duidelijkheid te verkrijgen over de financiële keuzes die moeten worden gemaakt in verband met de economische crisis c.q. de noodzakelijke bezuinigingen die moeten worden getroffen. Hierdoor wordt voorkomen dat nieuwe leden mogelijk op het verkeerde been worden gezet, omdat ze vol ambitie zitten maar geen adviezen kunnen uitbrengen omdat er geen middelen zijn.

Wat willen we bereiken

Een kunstwerk spreekt al dan niet tot de verbeelding waardoor iedereen er een mening over heeft. Kunst beïnvloedt altijd de omgeving. Het is de bedoeling om die omgeving te versterken, maar daar zijn de meningen vaak over verdeeld. Sommigen krijgen er veel energie en inspiratie van terwijl anderen het geldverspilling vinden.

De komende jaren wordt een pas op de plaats gemaakt met de aankoop van beeldende kunst. In een tijd van ingrijpende bezuinigingen ligt een terughoudende attitude voor de hand; met de aankoop van beeldende kunst wordt een verkeerd signaal gegeven.

Zodra het weer kan gelden de kunstwerken Het Koppel, Leeuwen en Noli Me Tangere als leidraad voor nieuwe kunstwerken.

De tarieven van de grondprijzen worden onveranderd verhoogd met € 0,70 m2, echter de bestemming wordt gewijzigd.Met ingang van het jaar 2010 wordt geen € 0,70 maar € 0,35 per verkochte m2 bouwgrond gestort in de reserve Kunst & Cultuur. (De naamgeving reserve Beeldende Kunst is gewijzigd in reserve Kunst & Cultuur). Als gevolg van de economische recessie en de financiële consequenties daarvan is de verwachting dat minder bouwgrond wordt verkocht. Hierdoor wordt de reserve Kunst & Cultuur minder gevoed.

Kunst Langs de Vecht

Het projectplan Kunst Langs de Vecht (bijlage 2) wordt de komende jaren opgeschort. Met dit project wordt de geschiedenis verbeeld met kunstwerken. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt voor welke locatie een opdracht wordt gegeven. Zodra het kanworden de ontwerpen wederom gemaakt door studenten van Hogeschool Windesheim, omdat de samenwerking bevalt en de kwaliteit van de kunstwerken goed is. Voor dat ontwerp, het materiaal, de begeleiding van de studenten, de uitvoering en plaatsing van het kunstwerk wordt in totaal maximaal € 20.000,- per opdracht beschikbaar gesteld.

Kunstwegen

Het project Kunstwegen beoogt kunst van een hoge artistieke kwaliteit te realiseren langs de Vecht. Door een professionele organisatie te koppelen aan het project is het reëel te veronderstellen dat nieuwe kunstwerken worden aangetrokken, waarvoor subsidies van derden worden verkregen. Het kunstwerk in de Gerner Marke zal mogelijk worden opgenomen in de collectie van Kunstwegen. Hierdoor bestaat de kans om een provinciale en/of Europese subsidie te verwerven.

Om een professionele omslag te kunnen maken wordt van de deelnemende gemeenten een hogere subsidie gevraagd. Namelijk een subsidie van € 10.750,-. In de begroting is voor Kunstwegen een bedrag opgenomen van € 3.125,-. Het verschil van € 7.625,- wordt t/m 2013 beschikbaar gesteld uit de reserve Beeldende Kunst. In 2013 wordt dit project geëvalueerd. Op dat moment blijkt of de hogere subsidie lonend is geweest en dat zal een belangrijk punt zijn bij de afweging om het project al dan niet voort te zetten.

Wat gaat het kosten

 • ·

  Een richtprijs voor een kunstwerk in de kernen is € 40.000,- per kunstwerk.

 • ·

  Een richtprijs voor een kunstwerk “Langs de Vecht” is € 20.000,- inclusief materiaal en begeleidingskosten.

 • ·

  De richtprijs voor een kunstwerk “Kunstwegen” is € 100.000,-. Dit bedrag kan worden verhoogd met subsidies en/of sponsoring.

 • ·

  De gemeentelijke bijdrage aan Kunstwegen wordt verhoogd van € 3.125,- naar € 10.750,- per jaar. Het verschil wordt gevoteerd uit de reserve Beeldende Kunst.

 • ·

  Overige kosten zijn de kosten van onderhoud van de kunstwerken en de kosten die verband houden met de Kunstcommissie.

(Saldo reserve Beeldende Kunst is per 1 januari 2010 € 183.414,-. Hierop ligt per deze datum een beslag van € 134.000,-).

Alternatieven:

 • 1.

  Geen/minder kunstwerken plaatsen in de kernen en/of;

 • 2.

  Geen/minder kunstwerken plaatsen op grond van het project Kunst Langs de Vecht en/of;

 • 3.

  Geen/minder kunstwerken plaatsen in het kader van Kunstwegen.

Beleidsregels Beeldende Kunst

Doelstelling: in één van de kernen een kunstwerk in de openbare ruimte realiseren; een kunstwerk realiseren op grond van het projectplan Kunst Langs de Vecht en kunst realiseren op grond van het project Kunstwegen

Subsidiebasis: nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  Het in stand houden van de stichting Kunstwegen;

 • 2.

  Het verbinden van een professionele organisatie aan de stichting Kunstwegen die toezicht houdt op het aantrekken van kunstwerken met een hoge artistieke kwaliteit in het Vechtdal en daartoe subsidies genereert.

Subsidienorm:

 • 1.

  Aan de stichting Kunstwegen een subsidie verlenen van € 10.750,-.

4.4. Amateurkunst

“Het is belangrijk dat hafabra muziekverenigingen en een muziektheater in stand worden gehouden.

De overige muziekverenigingen, de zang, dans en toneelverenigingen worden gewaardeerd.

Het opleiden van kinderen/jongeren en optredens in het openbaar worden gewaardeerd.

Het organiseren van eenmalige activiteiten wordt (met zo mogelijk subsidie) gestimuleerd”.

Terugblik en ontwikkelingen

Met de muziekverenigingen is sinds 2008 frequenter contact geweest tijdens de besprekingen met Muzerie. De muziekverenigingen ervaren een terugloop in het aantal leden en inherent aan deze trend is een terugloop van het aantal inkomsten. Zij willen het liefst dat muziek structureel aandacht krijgt op de scholen. Het project Probeerinstrumenten op het primair onderwijs is een goede mogelijkheid om jongeren voor muziek te interesseren en het leidt tot aanmeldingen bij de verenigingen. Alle muziekverenigingen willen daarom dat dit project op de scholen wordt ingevoerd. Tot dusverre heeft alleen de Culturele commissie, dat is de commissie die door een aantal samenwerkende scholen per hoofdkern is ingesteld, in de kern Dalfsen het project Probeerinstrumenten opgenomen in hun educatief programma. Dat heeft geleid tot 22 nieuwe leden voor Excelsior. De Culturele commissie werkt autonoom aan de hand van de opgestelde beleidsplannen.

De muziekverenigingen hebben het signaal afgegeven dat ze in de problemen komen als jongeren zich in grotere aantallen aanmelden als nieuw lid. Op dat moment moet de gewenste opleiding starten en dat vereist organisatorische maatregelen en een financiële investering omdat een dirigent moet worden betaald dan wel dat er lessen moeten worden ingekocht bij Muzerie.

Van de mogelijkheid om een extra subsidie te krijgen voor een jeugdplan heeft accordeonverenging Con Brio gebruik gemaakt.

Het muziektheater Bel Canto heeft een hogere subsidie ontvangen.

Zangvereniging Confitentes werd opgeheven.

De toneelverenigingen hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een subsidie aan te vragen.

Het Cultuurplatform ontvangt jaarlijks € 3.125,- voor het honoreren van subsidieaanvragen voor incidentele activiteiten die zijn gericht op de jeugd. Hiervan werd goed gebruik gemaakt.

Hoorzitting

De muziekverenigingen “de Broederband” en “Excelsior” hebben te kennen gegeven dat ze zelf een subsidie voor de hafabra opleiding willen ontvangen. Zij zeggen dat de andere muziekverenigingen dit ook wenselijk vinden. De laatste jaren is er sprake van ongelijkheid omdat de ene vereniging wel leden heeft kunnen plaatsen bij Muzerie en de andere vereniging niet. Verder is de praktijk dat leerlingen zich soms ook na 1 september aanmelden en dan kunnen ze niet meer bij Muzerie worden geplaatst.

Het is niet wenselijk om een subsidieverlening voor hafabra te koppelen aan een subsidieduur van drie jaar. In deze periode kunnen kinderen niet worden opgeleid voor het A en/of B diploma. Er wordt gepleit voor onderwijs in de eigen kern.

Er bestaat bezwaar tegen subsidieverlening voor leden die lid zijn van een vereniging uit een andere gemeente.

Verder wordt de wens uitgesproken om naast de reguliere subsidies ook subsidies te kunnen krijgen voor het werven van leden en voor activiteiten in verband met bijzondere gelegenheden.

Toneelvereniging Oleu stemt in met de algemene visie op het gemeentelijk Kunst en Cultuurbeleid, maar vindt de doorgaande lijn om jeugd te stimuleren vaag omschreven. Zij hebben via het Cultuurplatform eenmalige subsidies ontvangen maar wensen een meerjaren subsidie voor de opleiding van haar jeugdleden.

De Folkloristische dansvereniging vraagt om het voornemen om de subsidie voor de dansvereniging af te schaffen te herzien. De dansvereniging zou hierdoor de optredens in “de Hulstkampen” en “Rosengaerden” moeten afzeggen.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

De middelen van Muzerie voor hafabra onderwijs ad € 12.016,- worden beschikbaar gesteld aan de hafabra muziekverenigingen. Voor meer informatie wordt verwezen naar pag. 10, want bij het beleidsterrein Kunsteducatie is dit onderwerp al aan de orde gekomen.

Met het overhevelen van de middelen voor hafabra van Muzerie naar de hafabra muziekverenigingen wordt tevens tegemoet gekomen aan kwesties die tijdens de hoorzitting naar voren zijn gebracht. Iedere hafabra vereniging kan dezelfde subsidie ontvangen, zodat ze zelf kunnen bepalen/afstemmen hoeveel leerlingen, al dan niet via Muzerie, worden opgeleid. Aan de subsidieverlening wordt geen beperking gesteld door het aantal opleidingsjaren te limiteren. Een neveneffect van de beleidswijziging om de hafabra aan de muziekverenigingen te verlenen is dat de leerling uit deze gemeente die lid is bij een vereniging uit een andere gemeente en lest bij Muzerie niet langer wordt gesubsidieerd door de gemeente Dalfsen.

Voor het werven van leerlingen kon kosteloos gebruik worden gemaakt van diensten van Muzerie. Het is de vraag of Muzerie hiervoor betaald wil worden. In deze beleidsnota wordt niet voorzien in een specifieke subsidie voor wervingsactiviteiten. Daar ontbreken de middelen voor.

Voor activiteiten in verband met bijzondere gelegenheden kan een beroep worden gedaan op de middelen voor Incidentele activiteiten gericht op jeugd (via Cultuurplatform) en de (algemene) Incidentele Welzijnsactiviteiten.

Toneelvereniging Oleu kan gebruik maken van de mogelijkheid om een projectsubsidie per lid aan te vragen. Wel dient daarvoor ieder jaar een aanvraag te worden ingediend omdat het aantal leden per jaar nu eenmaal kan veranderen. De doorgaande lijn van kunstkwartet, buitenschoolse activiteiten en de verenigingen van de amateurkunst wordt weergegeven bij het beleidsveld Cultuureducatie. Omdat inmiddels het plan voor de buitenschoolse activiteiten is vastgesteld zal hierover bij dit beleidsveld meer worden gezegd.

Om de jeugdopleidingen mogelijk te maken moeten er middelen worden gezocht. De jeugd krijgt voorrang ten opzichte van de volwassenen. Om deze reden wordt de subsidie voor de Folkloristische dansvereniging beëindigd.

Wat willen we bereiken

De hafabra muziekverenigingen zien een terugloop in leden. Dat betekent een inkomstenverlies. Er worden veel acties ondernomen voor het genereren van extra inkomsten. Voor het in stand houden van een muziekvereniging is veel geld nodig, zoals de kosten van een dirigent, kostuums en opleiding.

Naast dat de inkomsten teruglopen is de verwachting dat de opleidingskosten van jeugdigen zal toenemen. Dat is het te verwachten effect van de binnen en buitenschoolse activiteiten om de belangstelling voor kunsteducatie op te wekken.

In deze beleidsperiode is het doel om de muziek, dans, theater en beeldende kunst verenigingen die jeugdigen t/m 17 jaar opleiden in aanmerking te laten komen voor een projectsubsidie. Als voorwaarde geldt daarbij dat de opleiding/de activiteit aansluit bij de binnen en buitenschoolse activiteiten die plaatsvinden binnen het gemeentelijk beleid kunsteducatie en cultuureducatie.

Vanwege de nullijn zullen deze extra lasten vrijgespeeld moeten worden door herschikking van middelen. Het voorstel is om de middelen voor deze projectsubsidie te vormen uit de subsidies die de zang en dansverengingen tot dusverre kregen voor optredens; de subsidie van de stichting Safe, die haar activiteiten heeft verplaatst naar Zwolle en de subsidie van Con Brio voor het jeugdplan (zij komen dan via een projectsubsidie in aanmerking).

Door deze wijzigingen ontstaat voor opleiding muziek, dans, theater en beeldende kunst een extra budget van € 5.950,- (opgebouwd door respectievelijk € 1.522,- + € 333,- + € 3.595,- + € 500,-).

Naast dit budget is er voor de hafabra muziekverenigingen, zoals weergegeven op pag. 10, een extra subsidie beschikbaar van € 3.004,-. Deze subsidie is bestemd voor opleiding van jeugdige leden.

De bestaande subsidies van zangvereniging DES en het jongenskoor voor hun jeugdopleiding blijven min of meer gehandhaafd; de activiteitensubsidies voor de muziek en accordeonverenigingen worden voortaan verleend zonder daaraan specifieke voorwaarden te verbinden.

Muziektheater Bel Canto zorgt met haar theatershow voor een speciaal aanbod in de Trefkoele.

Ook het bedrag van € 3.125,- voor vernieuwende activiteiten gericht op jeugd, waarvoor via het Cultuurplatform subsidie wordt aangevraagd, blijft bestaan. Evenmin wordt de bijdrage ad € 469,- voor medewerking aan de 4 mei herdenking aangetast.

Ingang van beleidswijziging

Als gevolg van een vertraagde besluitvorming kunnen de subsidies voor de zangverenigingen en folkloristische dansvereniging op grond van het beginsel van behoorlijk bestuur niet per 2011 worden beëindigd. Dat zal plaatsvinden met ingang van het jaar 2012.

Bovendien is met Muzerie een overeenkomst afgesloten tot 1 september 2011; hierdoor kunnen de hafabra middelen per 1 september 2011 beschikbaar worden gesteld aan de muziekverenigingen.

Hieruit volgt verder dat voor de opleiding muziek, dans, theater en beeldende kunst in 2011 geen

€ 5.950,- beschikbaar is maar € 3.595,-, namelijk de voormalige subsidie van de stichting Safe.

Wat gaat het kosten

 • ·

  De hafabra muziekverenigingen ontvangen gezamenlijk een activiteitensubsidie van € 16.865,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  De accordeonverenigingen ontvangen € 620,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Muziektheater Bel Canto ontvangt € 1.018,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  De 4 hafabra muziekverenigingen kunnen per vereniging voor de hafabra opleiding van jeugd een projectsubsidie ontvangen van maximaal € 3.004,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Voor een projectsubsidie opleiding muziek, dans, theater en beeldende kunst is beschikbaar € 5.950,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Voor een projectsubsidie jeugdafdeling zang en jongenskoor is beschikbaar € 1.110,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Voor incidentele activiteiten gericht op jeugd is een projectsubsidie beschikbaar van in totaal € 3.125,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Aan de 4 mei herdenking kan € 469,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag worden besteed.

Alternatieven

 • 1.

  De subsidies van de zang en dansverenigingen onaangetast houden, dus voor deze doelgroep het beleid ongewijzigd laten. Dan wordt het extra budget voor opleiding ad € 5.950,- verlaagd met € 1.855,- en resteert € 4.095,-.

Beleidsregels Amateurkunst

Doelstelling: muziekverenigingen en muziektheater Bel Canto steunen met een subsidie voor de exploitatie.

Muziek, dans, theater en beeldende kunst verenigingen een projectsubsidie verlenen voor opleiding jeugdigen t/m 17 jaar, als de opleiding aansluit bij de “binnen en buitenschoolse” activiteiten.

Jeugdkoren een subsidie verlenen.

Incidentele activiteiten voor jeugd stimuleren.

Subsidiebasis: nota kunst en Cultuur 2011 – 2014 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  de muziek, dans, theater, beeldende kunst en zangvereniging die zich heeft gevestigd in de gemeente;

 • 2.

  de vereniging vraagt in principe eenmaal per vier jaar een subsidie aan;

 • 3.

  de vereniging vraagt jaarlijks om een projectsubsidie voor opleiding jeugdigen t/m 17 jaar en de 4 mei herdenking;

 • 4.

  het subsidieplafond is voor de hafabra opleiding met ingang van 1 september 2011 per vereniging € 3.004,- op jaarbasis minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 5.

  het subsidieplafond wordt voor de jeugdopleiding van de muziekverenigingen, de dans, theater en beeldende kunst per 2011 gesteld op € 3.595,- en per 2012 op € 5.950,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 6.

  de subsidies voor de jeugdopleiding worden per januari van het betreffende jaar zo nodig evenredig verdeeld over de aanvragers. (Voorbeeld: als een muziekvereniging in aanmerking komt voor € 600,- voor een project waaraan tenminste 4 leerlingen deelnemen dan komt een dansvereniging in aanmerking voor maximaal eveneens € 600,- waardoor 12 leerlingen deelnemen);

 • 7.

  voor het verkrijgen van een subsidie voor een hafabra opleiding dient te worden verklaard dat de leerkracht bevoegd is. Uit het opleidingsplan moet blijken dat de deelnemers minimaal 39 uur per jaar les krijgen in groepen van maximaal 3 kinderen en dat de kinderen worden opgeleid voor het A en B diploma;

 • 8.

  het subsidieplafond wordt voor de jeugdafdeling van zangverenigingen en het jongenskoor gesteld op € 1.110,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 9.

  het subsidieplafond wordt voor de 4 mei activiteit gesteld op € 469,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 10.

  de incidentele activiteiten zijn vooral gericht op de jeugd. De subsidie wordt aangevraagd bij en verleend door het Cultuurplatform.

Subsidienormen:

 • 1.

  de activiteitensubsidie bedraagt voor de muziekverenigingen De Broederband, Crescendo/Excelsior, Excelsior en Polyhymnia) € 4.216,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 2.

  de activiteitensubsidie bedraagt voor muziektheater Bel Canto € 1.018,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 3.

  de activiteitensubsidie bedraagt voor de muziekverenigingen Accordeola en Con Brio € 310,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 4.

  de projectsubsidie voor een hafabra opleiding bedraagt maximaal € 300,- per jeugdlid;

 • 5.

  de projectsubsidie voor een muziekopleiding bedraagt maximaal € 150,- per jeugdlid;

 • 6.

  de projectsubsidie voor een dans, theater en beeldende kunst opleiding bedraagt per jeugdlid € 50,-;

 • 7.

  de projectsubsidie voor de jeugdafdeling van zangverenigingen en het jongenskoor bedraagt maximaal € 555,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 8.

  de projectsubsidie voor de 4 mei herdenking bedraagt maximaal € 469,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

4.5 Cultureel erfgoed

“Het is waardevol dat de collecties cultureel erfgoed op een verantwoorde wijze worden beheerd en zo mogelijk worden uitgebreid.

De aankoop van erfgoedmateriaal wordt gestimuleerd.

Het beheer van een molen wordt gewaardeerd.

Het verrichten van een onderzoek en publicaties ter bevordering van de streekcultuur wordt eveneens gewaardeerd.

Het is waardevol dat het gebouw van de voormalige synagoge blijft behouden”.

Terugblik en ontwikkelingen

Historische verenigingen

De Historische Kring Dalfsen en “Ni’jluusn van vrogger” zetten zich in deze gemeente in voor het verzamelen en documenteren van het cultureel erfgoed. Daarnaast zorgen ze voor tentoonstellingen waarmee het verzamelde erfgoed wordt ontsloten voor het publiek en het onderwijs. Ze zijn gehuisvest in respectievelijk het “Beatrixgebouw” en museum “Palthehof”.

Beide verenigingen ontvangen regelmatig veel spullen. Meestal hoeft daarvoor de portemonnee niet te worden getrokken. De realiteit is dat minder dan verwacht een beroep wordt gedaan op de mogelijkheid van het verkrijgen van projectsubsidie voor aankoop van materiaal. De verenigingen geven te kennen dat ze gebaat zijn bij ruimere bestedingsmogelijkheden van de projectsubsidie. Daarbij wordt gedacht aan de aanschaf van essentiële middelen als een fototoestel, een computer, een scanner o.i.d..

De vereniging Ni’jluusn van vrogger heeft een collectie Union fietsen/materiaal aangekocht, die door ruimtegebrek niet kan worden tentoongesteld. Verder is de vereniging gevraagd of ze belangstelling heeft voor de verzameling uit het Grammofoon museum. En dat heeft de vereniging. Ze hebben daarom de ambitie uitgesproken om het museum “Palthehof” uit te breiden. De kosten van de verbouwing zijn in 2008 begroot op een bedrag van € 525.000,-. De vereniging wenst van de gemeente een bijdrage van 1/3 in de kosten, oftewel € 175.000,-. Deze wens is geparkeerd omdat hiervoor de middelen ontbreken.

In 2009 heeft de vereniging activiteiten georganiseerd in het kader van het 200 jarig bestaan van het kanaal Dedemsvaart. Hiervoor werd een extra subsidie verleend.

Recentelijk heeft de vereniging de canon van Nieuwleusen ingericht.

Ook de Historische Kring wenst te beschikken over een ruimte waardoor er meer naar buiten kan worden getreden met onder andere tentoonstellingen. De hiervoor in aanmerking komende verzamelingen zijn die van de oorlogsjaren 39-45, de geschiedenis van de cichoreifabriek, de historie van Dalfser landgoederen, een grote collectie tekeningen van Joh. Goutbeek en het schildersmuseum Meesters. En er kunnen nog meer verzamelingen in eigendom worden gekregen.

De Historische Kring is nauw betrokken bij het project Kunst Langs de Vecht. De studenten van Windesheim krijgen bij elk kunstproject collegeles over de geschiedenis van de locatie. Bovendien is er betrokkenheid bij de beoordeling van de schetsontwerpen.

Daarnaast is de Kring betrokken bij het Landschapontwikkelingsplan, het project Ruimte voor de Vecht, worden bijeenkomsten met diapresentaties verzorgd en wordt informatie aan de scholen gegeven.

De Historische Kring zal de canon van Dalfsen en Lemelerveld opstellen.

IJsselacademie

De stichting IJsselacademie heeft onderzoek en publicaties verricht met als doel de streekcultuur in Overijssel te behouden c.q. te bevorderen.

Molens

In de gemeente staan drie molens, de Westermolen, molen Fakkert en molen Massier.

In Nieuwleusen is de molen Massier recent gerestaureerd. Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor het beheer en organiseert activiteiten rondom de molen.

De provincie Overijssel heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie van molen Fakkert in Hoonhorst. Het is de bedoeling om de gerestaureerde molen in 2011 op te leveren.

Hoorzitting

Een vertegenwoordiger van de stichting “Voormalige Synagoge” vindt het opgenomen subsidiecriterium voor de “Voormalige Synagoge” niet duidelijk genoeg. De stichting heeft te maken met regulier onderhoud en groot onderhoud. Voor het groot onderhoud moet worden gereserveerd. Verder wordt gewezen op de beheersactiviteiten en het doel om bezoekers te trekken. Er wordt geadviseerd om in het subsidiecriterium te refereren aan “groot onderhoud en beheer”.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

Het subsidiecriterium voor de “Voormalige Synagoge” luidt: “de stichting zorgt dat het gebouw van de voormalige Synagoge in een goede staat van onderhoud blijft”. Met dit criterium wordt een koppeling gelegd tussen het ontvangen van een subsidie en de staat van onderhoud van het gebouw. Er wordt geen voorwaarde gesteld aan het moment waarop de subsidie moet worden besteed. Het criterium biedt de stichting ruimte voor het reserveren van de subsidie/middelen voor het groot onderhoud. De subsidie is bedoeld voor het bestrijden van kosten die voortvloeien uit het onderhouden van het gebouw. De subsidie is niet bedoeld voor het betalen van beheerskosten, zodat dit aspect niet is opgenomen in het subsidiecriterium. Het is een toegevoegde waarde dat inwoners, toeristen en andere belangstellenden de voormalige synagoge kunnen bezoeken, maar het is niet de bedoeling om een subsidie te verlenen voor de daarmee gepaard gaande kosten. Het subsidiecriterium voor de “Voormalige Synagoge” wordt om de aangegeven redenen niet gewijzigd.

Wat willen we bereiken

Historische verenigingen

Het is van belang dat mensen kennis kunnen nemen van het cultureel erfgoed. De verenigingen die zich daarvoor inzetten maken kosten en daarom is het goed om ze daarin financieel tegemoet te komen. Voor een dergelijke ondersteuning wordt verlangd dat het cultureel erfgoed op een verantwoorde wijze wordt bewaard en gedocumenteerd. Een specifiek doel blijft om de bezittingen (het erfgoed) uit te breiden. Daarnaast wordt het belang onderkend van voldoende tentoonstellingsruimte waarvan het publiek en het onderwijs gebruik kan maken.

De verenigingen opereren zodanig dat zij de noodzakelijke maatregelen treffen om het erfgoed te conserveren. Zij zijn in staat om het materiaal te documenteren. Dezerzijds wordt onderkend dat daarvoor de nodige investeringen moeten worden gedaan.

De projectsubsidie is primair bestemd voor de aanschaf van erfgoed maar kan (in overleg) ook worden aangewend voor de aanschaf van materieel en/of andere noodzakelijke spullen.

De ruimte in het Beatrixgebouw en in het “Palthehof” laat te wensen over. Bovendien is de locatie van de Historische Kring niet gunstig te noemen. Voor het bereik en als blikvanger zou het beter zijn wanneer de voorziening meer in het centrum zou liggen. Deze opvattingen worden op dit moment niet onderbouwd omdat de financiële middelen ontbreken. Als de mogelijkheden zich aandienen dan is de bereidheid aanwezig om een (financiële) bijdrage te leveren voor een betere huisvesting van de verenigingen.

IJsselacademie

De IJsselacademie wordt door de provincie en de Overijsselse gemeenten gesubsidieerd. Hierdoor wordt de stichting in de gelegenheid gesteld om onderzoek te verrichten en publicaties in boekvorm of op audiovisuele wijze uit te geven. Deze uitgaven zijn van een hoog niveau. Door deze activiteiten wordt de streekcultuur in Overijssel, waaronder Dalfsen, behouden en/of versterkt.

Molens

Het is belangrijk dat het beheer van een molen op een adequate wijze wordt vervuld. Dat vereist een zekere mate van deskundigheid, die vanuit het gemeentelijk beleid wordt gestimuleerd met een subsidie. Het effect hiervan is dat voortaan ook aan de stichting Molen Massier een subsidie zal worden verleend.

Voormalige Synagoge

Het gebouw van de voormalige synagoge is van historisch belang. Het is waardevol dat dit gebouw behouden blijft. De subsidie wordt verleend voor onderhoud van dit gebouw en niet langer voor activiteiten.

Wat gaat het kosten

 • ·

  De Historische verenigingen ontvangen € 12.057,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Voor het beheer van twee molens wordt € 792,- uitgetrokken. Na de restauratie van molen Fakkert wordt dit bedrag verhoogd met € 396,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  De IJsselacademie ontvangt € 8.249,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  De stichting “Voormalige Synagoge” ontvangt € 2.568,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Voor een projectsubsidie is in totaal beschikbaar € 4.167,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

Alternatieven:

 • 1.

  De subsidies voor de historische verenigingen verminderen/beëindigen en/of;

 • 2.

  de projectsubsidies verminderen/beëindigen en/of;

 • 3.

  de subsidies voor het beheer van de molens beëindigen en/of;

 • 4.

  de subsidie voor de IJsselacademie verminderen/beëindigen.

Beleidsregels Cultureel erfgoed

Doelstelling: het bewaren van cultureel erfgoed, waardoor de belangstellende een beeld krijgt van de levensstijl en omstandigheden van mensen, die ooit in de gemeente hebben gewoond.

Subsidiebasis: nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009.

Subsidiecriteria Historische vereniging:

 • 1.

  de vereniging dient cultureel erfgoed uit de gemeente Dalfsen te beheren, te conserveren en te verzamelen;

 • 2.

  de vereniging is gehuisvest in een openbare ruimte die is gevestigd in de gemeente;

 • 3.

  de huisvesting is toegankelijk voor publiek/onderwijs.

Subsidiecriterium IJsselacademie:

 • 1.

  de stichting zorgt voor onderzoek en publicaties waarmee de streekcultuur in Overijssel wordt behouden en/of versterkt.

Subsidiecriterium Molens:

 • 1.

  de vereniging beheert een molen die in bedrijf kan worden gezet.

Subsidiecriterium “Voormalige Synagoge”:

 • 1.

  de stichting zorgt dat het gebouw van de voormalige Synagoge in een goede staat van onderhoud blijft.

Subsidienormen:

 • 1.

  de subsidie voor de Historische Kring Dalfsen bedraagt € 9.522,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 2.

  de subsidie voor Ni’jluusn van vrogger bedraagt € 2.535,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 3.

  de subsidie voor het beheer van een molen in bedrijf bedraagt € 396,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 4.

  de subsidie voor IJsselacademie bedraagt € 8.249,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 5.

  de subsidie voor de “Voormalige Synagoge” bedraagt € 2.568,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 6.

  de projectsubsidie voor de Historische Kring bedraagt maximaal € 2.863,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 7.

  de projectsubsidie voor Ni’jluusn van vrogger bedraagt maximaal € 1.304,00 minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

4.6 Cultuureducatie

“Het onderwijs wordt de mogelijkheid geboden om een uitgebreider programma cultuureducatie op te stellen dat in samenwerking met anderen wordt uitgevoerd. Het doel hiervan is om kinderen te enthousiasmeren met als resultaat dat menig kind zich verder wil ontwikkelen op het terrein van cultuureducatie”.

Terugblik en ontwikkelingen

De directie van de scholen van het primair onderwijs hebben cultuurcoördinatoren aangesteld. Deze coördinatoren hebben een opleiding gevolgd via de stichting KCO waardoor zij handvatten kregen voor het vervullen van deze functie. De scholen hebben inmiddels beleidsplannen cultuureducatie opgesteld waarin wordt aangegeven wat ze belangrijk vinden voor de kinderen en hoe ze dat denken te realiseren. Hiermee hebben de scholen een stap gemaakt van aanbodgericht naar vraaggericht denken.

In de drie hoofdkernen zijn culturele commissies aangesteld, waarin de cultuurcoördinatoren van de scholen samenkomen om te overleggen over de uitvoerbaarheid en samenstelling van het programma. Hierbij is de stichting KCO, Muzerie en een ambtelijke vertegenwoordiging aanwezig.

In de afgelopen periode zijn onder andere de projecten Veldtocht, Sing Along, het Circus en probeerinstrumenten tot stand gekomen. Tijdens deze projecten hebben de scholen, Muzerie en locale verenigingen samengewerkt.

Het Agnietencollege heeft beperkt gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden. In 2008 werd geen subsidie gevraagd en in 2009 pas aan het eind van het jaar.

In hoofdstuk 4.2 Kunsteducatie is de activiteit kunstkwartet vermeld. Met het kunstkwartet wordt het primair onderwijs gedurende de schooljaren 2009/2010 en 2010/2011 tot 31 december een activiteit aangeboden waardoor de leerlingen niet alleen kennis maken met drie kunstdisciplines maar er zich ook in zullen verdiepen.

De provincie Overijssel stelt een totaalbedrag beschikbaar van € 4,00 per jaar per leerling (totaal € 12.412,- per jaar) van het primair onderwijs voor de schooljaren 2010/2011, 2011/2012 en 2012/2013. Dit betreft dus een incidentele subsidie. De gemeenten krijgen de vrijheid deze middelen in te zetten op het terrein van cultuureducatie. Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat de middelen die van gemeentewege worden ingezet voor cultuur gedurende deze periode blijven gehandhaafd.

Hoorzitting

Het Directie Overleg Nieuwleusen (DON) vindt het kunstkwartet op zich een mooi project om het bereik van het aantal leerlingen te vergroten. Echter het DON is van mening dat het kunstkwartet niet past/aansluit bij het cultuurbeleidsplan van de scholen. De scholen hadden graag betrokken willen zijn aan de voorkant van een nieuw te ontwikkelen project. Het DON wil samen met Muzerie een project ontwikkelen op basis van wensen en behoeften.

Het DON wil het budget ad € 2,10 dat via KCO wordt ontvangen blijven inzetten naar eigen wens. De scholen willen binnen cultuureducatie vooral inzetten op taalexpressie, beeldende kunst en erfgoed. Zij willen geen subsidie met een verplichting gebruik te maken van de eigen culturele infrastructuur.

Tenslotte vraagt het DON de subsidie voor het Agnietencollege te handhaven op € 1.000,-, maar nog liever te verhogen naar € 2.500,-.

De Culturele Commissie Lemelerveld wenst de provinciale middelen ad € 4,- (waaronder de € 2,10) per leerling beschikbaar te stellen voor binnenschoolse activiteiten omdat daarmee een groter bereik wordt gewaarborgd. De kinderen kunnen namelijk niet verplicht worden gesteld om deel te nemen aan de buitenschoolse activiteiten. De Commissie wil zelf in de gelegenheid worden gesteld om het activiteitenprogramma samen te stellen.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

De gemeente Dalfsen wil regie voeren met inachtneming van visies in het veld. De gemeente hecht aan het gegeven dat kinderen in aanraking komen met meerdere disciplines van cultuureducatie. Ook de scholen gaan voor cultuureducatie maar willen soms de uitvoering koppelen aan andere doelstellingen, zoals taaleducatie en leesontwikkeling.

Met het kunstkwartet kunnen zowel de ambities van de scholen als de gemeente worden gerealiseerd. Muzerie (met inzet van een combinatiefunctionaris), KCO en de gemeente zullen gezamenlijk werken aan een concept dat tegemoet komt aan de gestelde doelen van de betrokken partijen.

Hiernaast kunnen de scholen per kern (via de culturele commissies Dalfsen, Nieuwleusen, Lemelerveld) een subsidie vragen voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie. Aan de te verlenen subsidie wordt de eis gesteld om één of meerdere activiteiten op het beleidsveld cultuureducatie te organiseren. Dat kan muziek zijn maar dat mag ook een activiteit op het gebied van het cultureel erfgoed zijn. De scholen zijn dus vrij te kiezen en kunnen zelf bepalen op welke wijze de activiteit cultuureducatie wordt gecombineerd met het realiseren van andere doelen. Bovendien wordt in dit kader geen verplichting opgelegd om samen te werken met welke organisatie dan ook, dus evenmin met een lokale organisatie.

Tenslotte zullen er buitenschoolse activiteiten plaatsvinden. Er is een “projectplan Buitenschoolse activiteiten” (bijlage 3) opgesteld. Voor het schooljaar 2010 – 2011 kunnen kinderen deelnemen aan workshops die aansluiten op het kunstkwartet. Daarnaast kan worden gedacht aan een kinderkunstmiddag en cursussen, zoals een jeugdtheaterklas, danswerkplaats en kinderatelier. Met Muzerie is afgesproken dat het aanbod aansluit op de vraag en daar kan nog niks over worden vermeld. Dat wordt namelijk duidelijk in de 1e helft van het schooljaar 2010 - 2011.

Het bedrag van € 2,10 per leerling dat de scholen via KCO ontvingen en naar eigen wens konden inzetten is opgenomen in het bedrag van € 4,- per leerling dat wordt ingezet voor deze buitenschoolse activiteiten. Hier tegenover staat dat met de provincie Overijssel een afspraak is gemaakt om de gemeentelijke middelen voor cultuureducatie op het primair onderwijs t/m het jaar 2013 te handhaven op het bestaande niveau. Dit impliceert dat de scholen kunnen rekenen op een subsidie van ruim € 3,- per leerling gedurende de periode 2011 t/m 2013. Dat bedrag is ruim hoger dan € 2,10.

De gemeente Dalfsen wil met het kunstkwartet en met buitenschoolse activiteiten een extra impuls geven aan cultuureducatie. Uiteraard kunnen de middelen worden toegekend aan de scholen en het hen laten uitzoeken, maar dat is niet van deze tijd. Het is gebruikelijk dat de subsidiegever voorwaarden stelt. Maar het is ook van deze tijd om in gezamenlijk overleg te komen tot de beste programma’s. En daarop zijn de inspanningen gericht.

De wens van het Agnietencollege voor een subsidie van € 2.500,- is te begrijpen. Aan deze wens wordt niet tegemoet gekomen omdat hiervoor de middelen ontbreken. Gezien de ambitie wordt de subsidienorm wel gewijzigd van € 500,- naar het oorspronkelijke bedrag van € 1.000,-. Het budget cultuureducatie van het primair onderwijs wordt als gevolg daarvan gecorrigeerd met € 500,-.

Wat willen we bereiken

Door deskundigen wordt gesteld dat kunst in ieder mens aanwezig is en uit de mens voortkomt. Mensen die kunstuitingen niet waarderen zijn de taal van de betreffende kunstuiting niet machtig. Ze begrijpen dus niet wat ze horen en/of zien. En dat is heel jammer want kunst of cultuureducatie is erg waardevol voor de persoonlijke artistieke ontwikkeling. Om onszelf goed te voelen en te leren kennen is het raadzaam om naast ons intellect bepaalde artistieke vaardigheden te ontwikkelen. Als bijvoorbeeld het ritme en gehoor zijn getraind/ontwikkeld dan hoort een mens niet alleen veel meer maar hoort het ook anders dan wanneer dit onderontwikkeld is gebleven. In deze context zijn meerdere elementen van belang zoals het creatieve element bij de improvisatie en de motorische drang die tot uiting komt in spel en dans. En het concentratie vermogen wordt versterkt bij het luisteren van muziek.

Het belang van persoonlijke/artistieke ontwikkeling wordt overigens niet los gezien van het maatschappelijk belang. Mensen die zich veelzijdig ontwikkelen voelen zich over het algemeen beter en kunnen daardoor beter functioneren in de samenleving.

Het gemeentelijk cultuureducatiebeleid wordt primair gericht op ontwikkeling van persoonlijke/artistieke vaardigheden en waarden en normen van leerlingen op het primair onderwijs en het Agnietencollege in Nieuwleusen.

Scholen kunnen kiezen voor het kunstkwartet maar ook voor andere programma’s, zoals het cultureel erfgoed.

Om het effect van de binnenschoolse activiteit te vergroten worden aansluitende buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Dat kan een schoolorkest worden van leerlingen van verschillende scholen, maar ook een danswerkplaats. De inhoud en/of de aanpak van deze activiteiten wordt afgestemd met de scholen, de amateurkunstvereniging en Muzerie. Deze vervolgactiviteiten worden gedurende drie jaar bekostigd uit de provinciale middelen van € 4,- per leerling per jaar.

Als voorwaarde aan de subsidieverlening kan de eis aan het onderwijs en/of vereniging worden gesteld dat medewerking moet worden verleend aan het ontwikkelen van een lesbrief. Deze afspraak is gemaakt met de provincie in verband met de provinciale bijdrage.

Wat gaat het kosten:

 • ·

  voor cultuureducatie dat binnenschool plaatsvindt is beschikbaar € 10.763,- minus € 2.680,- in 2014 (Afwijkend i.v.m. verplichting jegens de provincie);

 • ·

  voor cultuureducatie dat buitenschools plaatsvindt is beschikbaar € 12.412,- (t/m 2012).

Alternatieven

 • 1.

  De beschikbare subsidie kan worden verlaagd. Dit betekent dat minder jongeren kunnen deelnemen en/of de duur van de activiteiten korter wordt. Het betekent tevens dat de subsidie van de provincie wordt verlaagd of beëindigd.

Beleidsregels Cultuureducatie

Doelstelling: de persoonlijke/artistieke ontwikkeling en het besef van waarden en normen van de jeugd op het primair onderwijs en de Agnietencollege te Nieuwleusen bevorderen.

Subsidiebasis: nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009

Subsidiecriteria:

 • 1.

  De school van het primair en voortgezet onderwijs die is gevestigd in de gemeente Dalfsen;

 • 2.

  De school die een beleidsplan cultuureducatie heeft vastgesteld;

 • 3.

  De school die één of meerdere activiteiten op het beleidsveld cultuureducatie organiseert in binnenschoolverband met als doel de persoonlijke/artistieke ontwikkeling van kinderen en/of het besef van waarden en normen te bevorderen;

 • 4.

  Voor het organiseren van buitenschoolse activiteiten wordt een professionele organisatie ingehuurd;

 • 5.

  Een professionele organisatie voert het projectplan Buitenschoolse activiteiten uit dat door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld;

 • 6.

  De buitenschoolse activiteiten sluiten aan bij activiteiten die in het kader van het kunstkwartet plaatsvinden;

 • 7.

  De ouders van de kinderen die deelnemen aan buitenschoolse activiteiten dragen bij in de kosten.

Subsidienorm:

 • 1.

  De subsidie voor activiteiten cultuureducatie binnenschool bedraagt voor de scholen van het primair onderwijs € 9.763,- minus 12 ½ % voor de periode 2013 - 2014 gedeeld door het aantal kinderen per 1 september 2009 en wordt per hoofdkern (Dalfsen, Nieuwleusen of Lemelerveld) verleend;

 • 2.

  De subsidie voor activiteiten cultuureducatie binnenschool bedraagt voor het Agnietencollege afdeling Nieuwleusen € 1.000,- minus 12 ½ %voor de periode 2013 - 2014;

 • 3.

  De projectsubsidie voor buitenschoolse activiteiten bedraagt maximaal € 12.412,- tot en met het jaar 2012.

4.7 Streekomroep

“Een lokale omroepinstelling behouden die overal in de gemeente kan worden beluisterd”.

Terugblik en ontwikkelingen

De stichting Lokale Omroep Dalfsen, Ommen (LODON) heeft er voor gezorgd dat de luisterbereikbaarheid van Vechtdal FM in de gemeente is gewaarborgd. De stichting wenst de drie zendmasten te beperken tot twee, zodat de onderhoudskosten worden verlaagd. Financieel gezien is er sprake van te weinig reserves.

Door personeelsgebrek worden de commissievergaderingen van de raad niet uitgezonden. Via internet kunnen naast geluid beelden worden gezien van de raadsvergaderingen.

Het Commissariaat voor de Media heeft de stichting zendtijd toegewezen voor de periode 30 maart 2009 tot 30 maart 2014.

Vanaf het jaar 2010 zijn de gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor de lokale omroepen. Dit houdt in dat de bijdrage van het rijk ongewijzigd moet worden doorbetaald aan de lokale omroep.

Hoorzitting

Er heeft geen vertegenwoordiger van de Streekomroep gebruik gemaakt om in te spreken tijdens de hoorzitting.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

Het standpunt blijft ongewijzigd.

Wat willen we bereiken

Via radio Vechtdal FM is het doel dat de luisteraars een herkenbaar geluid horen, waarbij aandacht is voor culturele en educatieve programmaonderdelen. Het is bovendien een middel om lokaal nieuws te verspreiden en een middel voor organisaties om zich te manifesteren.

De luisterbereikbaarheid van Vechtdal FM dient gewaarborgd te blijven.

Wat gaat het kosten

 • ·

  Van het rijk wordt een bijdrage per woonruimte ontvangen van € 1,30 (norm 2009, die kan worden gewijzigd). In 2009 kent de gemeente Dalfsen 10.501 verblijfsobjecten. De uitgaven zijn daarom geraamd op € 13.651,30.

Alternatieven

Er is geen alternatief want vanaf het jaar 2010 is er een wettelijke basis om de rijksbijdrage volledig door te sluizen aan de lokale omroep.

Beleidsregels Streekomroep

Doelstelling: aan de stichting LODON een subsidie verlenen overeenkomstig de rijksbijdrage waardoor de stichting haar programma’s uitzendt via radio Vechtdal FM.

Subsidiebasis: nota Kunst en Cultuur 2011 – 2014 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  De organisatie beschikt over een zendmachtiging die door het Commissariaat voor de Media wordt verleend.

Subsidienorm:

 • 1.

  Een activiteitensubsidie overeenkomstig de rijksbijdrage van € 1,30 per woonruimte (rekening houdend met eventuele wijzigingen).

4.8 Festiviteiten

“Het organiseren van festiviteiten voor de locale bevolking wordt gewaardeerd c.q. gestimuleerd”.

Terugblik en ontwikkelingen

In de gemeente vinden veel festiviteiten plaats. Jaarlijks worden subsidies verleend aan de Oranjeverengingen, stichting Promotie Ongekend Talent (SPOT), stichting Brugconcerten, stichting Tuin der Lusten, stichting Landgoedconcerten en stichting Cultuurplatform. Hierbij wordt opgemerkt dat de Tuin der Lusten het ene jaar plaatsvindt in Dalfsen en het andere jaar in Ommen. In de praktijk houdt dit in dat eenmaal per twee jaar € 10.000,- wordt verleend voor het evenement in Dalfsen.

Daarnaast zijn projectsubsidies verleend voor: de Slag om Nieuwleusen, straatfestival Dalfsen, Ladies Tour, 200 jaar kanaal Dedemsvaart en Olé’s theater, muziek en cabaret show Lemelerveld. Met deze projectsubsidies werd het doel nagestreefd om aansprekende evenementen te ondersteunen.

Hoorzitting

Een vertegenwoordiger van de stichting Brugconcerten deelt mee dat de gemeente reeds heeft besloten om de subsidie voor de concerten te verhogen. Deze verhoging is niet tot uitdrukking gekomen in de conceptnota.

Een vertegenwoordiger van de stichting Kunst om Dalfsen stelt dat zij niet op de hoogte waren van het opstellen van een nieuwe beleidsnota Kunst en Cultuur. De stichting had dan mogelijk een bijdrage willen leveren. Er wordt daarom geadviseerd om het communicatieplan zodanig in te richten dat wordt voorzien in het betrekken van organisaties bij het formuleren van het beleid.

Vervolgens wordt gesteld dat in de nota slechts de activiteiten worden vermeld die geld kosten. De gemeente zou zich meer profileren als ook de andere activiteiten worden opgenomen.

Tenslotte wordt opgemerkt dat wordt gesproken over de reserve Beeldende Kunst, maar dat in de nota niet valt op te maken wat het saldo van deze reserve is.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

De stichting Brugconcerten heeft gewezen op besluitvorming die al heeft plaatsgevonden. Dat is een terechte opmerking. De hoogte van de subsidie is daarom gesteld op een bedrag van € 1.905,-, overeenkomstig het besluit en het bedrag dat in het jaar 2010 is uitbetaald. Uiteraard heeft deze verandering wel een financieel effect. De middelen voor de Incidentele welzijnsactiviteiten zijn nu berekend op € 6.721,70

Een gegeven is dat er met sommige organisaties regelmatig persoonlijk contact is maar dat die contacten er bij andere organisaties niet zijn. Aan de hand van een hoorzitting, waarvoor de organisaties allemaal zijn uitgenodigd, kan worden gereageerd op de voornemens. De reacties worden vervolgens betrokken bij de definitieve invulling van het beleid. Deze werkwijze leidt voor zover bekend niet tot ongewenste resultaten. We zijn daarom voornemens om “het communicatieplan” niet te wijzigen.

Het is niet zinvol om in de beleidsnota de activiteiten te vermelden die niet worden gesubsidieerd. De beleidsnota is namelijk geen middel om de gemeente te profileren, terwijl het opnemen van deze activiteiten tijd kost. (Via de gemeentegids kan een beeld worden gekregen van de vele activiteiten die in de gemeente Dalfsen plaatsvinden).

Bij paragraaf 4.3 Beeldende Kunst is onder het kopje “Wat gaat het kosten” alsnog het saldo van de reserve beeldende kunst per 1 januari 2010 vermeld.

Wat willen we bereiken

Het doel is om een levendige/vitale samenleving te bevorderen. Het is belangrijk dat de inwoners zich kunnen ontspannen en elkaar kunnen ontmoeten, buiten de mogelijkheden daartoe in de kulturhusen. Dat is goed voor een mens en goed voor het creëren van een gezonde samenleving. Veel organisaties/verenigingen onderkennen dit belang en nemen initiatieven voor het organiseren van activiteiten. Vaak wordt bij een jubileum extra uitgepakt.

Gezien de bescheiden middelen zijn de mogelijkheden beperkt. Dit betekent dat elke aanvraag om subsidie niet kan worden gehonoreerd. Bij het bepalen van het inzetten van middelen via een projectsubsidie wordt daarom gekozen voor het subsidiëren van minder grote evenementen. Wanneer de activiteit (mede) is gericht op jeugd dan is dat een pre voor subsidieverlening. Wanneer een activiteit is gericht op de inwoners maar buiten de gemeente plaatsvindt dan is er doorgaans onvoldoende reden een subsidie te verstrekken. Om zoveel mogelijk verschillende activiteiten te ondersteunen wordt een maximum bedrag verbonden aan de subsidieverlening.

Wat gaat het kosten

 • ·

  De structurele subsidies bedragen in totaal per jaar € 24.709,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

 • ·

  Voor projecten is beschikbaar € 6.721,- per jaar. (9.721,- minus € 3.000,- voor organisatiekosten van de Sportraad).

Alternatieven

 • ·

  De subsidies voor activiteiten gericht op volwassenen (Oranjeverenigingen, Brugconcerten, Landgoedconcerten) kunnen worden gestopt; Het vrijvallende bedrag van € 4.731,- kan bijvoorbeeld aan jeugd worden besteed voor opleiding Kunsteducatie.

 • ·

  Ook de subsidies voor het Cultuurplatform, de Tuin der Lusten en het straatfestival Dalfsen kunnen worden beëindigd. Besparing van respectievelijk € 4.931,-, € 5.000,- en € 10.000,-. Ook dit geld kan worden ingezet voor opleiding van de jeugd maar ook voor de financiering van huisvesting van de historische verenigingen.

Beleidsregels Festiviteiten

Doelstelling: een bijdrage leveren aan het behouden van een levendige/vitale samenleving door festiviteiten te subsidiëren.

Subsidiebasis: nota Kunst en Cultuur 2011 – 2013 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009.

Subsidiecriteria:

 • 1.

  De activiteit is gericht op de inwoners van de gemeente;

 • 2.

  De activiteit vindt plaats in de gemeente;

 • 3.

  De activiteit is gericht op ontspanning en ontmoeting;

 • 4.

  De activiteit is mede gericht op jeugd;

 • 5.

  Een organisatie/vereniging kan jaarlijks eenmaal in aanmerking komen voor een projectsubsidie.

Subsidienorm:

 • 1.

  de subsidie bedraagt voor een Oranjevereniging € 260,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 2.

  de subsidie bedraagt voor SPOT € 1.541,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 3.

  de subsidie bedraagt voor de stichting Brugconcerten € 1.905,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 4.

  de subsidie bedraagt voor de stichting Landgoedconcerten € 1.523,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 5.

  de subsidie bedraagt voor het Cultuurplatform € 4.931,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 6.

  de subsidie bedraagt voor de Tuin der Lusten € 5.000,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 7.

  de subsidie bedraagt voor het straatfestival € 10.000,- minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • 8.

  de projectsubsidie bedraagt per evenement 50% van de kosten maar maximaal € 2.000,-.

4.9 Archeologie

“Er wordt rekening gehouden met het verdrag van Malta”.

Terugblik en ontwikkelingen

In de Gerner Marke heeft, voordat de wijk bouwrijp werd gemaakt, archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek bleek dat er sporen uit de IJzertijd, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen in de grond zaten. Er is een indruk gekregen hoe de bewoners van dit gebied toen hebben geleefd.

Hoorzitting

Er heeft geen vertegenwoordiger van de Archeologie gebruik gemaakt om in te spreken tijdens de hoorzitting.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

Het standpunt blijft ongewijzigd.

Wat willen we bereiken

Gebieden waarvan het vermoeden bestaat dat ze van archeologische waarde zijn worden eerst onderzocht voordat ze worden ontwikkeld c.q. bouwrijp gemaakt.

Wat gaat het kosten

Er is geen algemene norm om te kunnen aangeven wat een archeologisch onderzoek kost. De kosten worden per project berekend. In de Gerner Marke heeft de provincie Overijssel financieel bijgedragen.

Alternatieven

Er is geen alternatief omdat er rekening gehouden moet worden met het verdrag van Malta.

Beleidsregels Archeologie

Voor dit onderdeel worden geen beleidsregels omschreven.

4.10 Overige activiteiten

“Voorwaarden scheppen waardoor cultuurorganisaties professioneel worden ondersteund bij het ontwikkelen van visie en het uitvoeren van activiteitenprogramma’s”.

Terugblik en ontwikkelingen

De stichting Kunst en Cultuur Overijssel (KCO) en de Vereniging Voor Kleine Kernen (VVKK) zijn overkoepelende organisaties, die ook in deze gemeente cultuurorganisaties ondersteunen bij beleidsontwikkeling en/of het uitvoeren van een passend programma.

De VVKK is betrokken (geweest) bij het ontwikkelen van een visie op het kleine kernenbeleid in Oudleusen. De KCO heeft het primair onderwijs ondersteund bij het ontwikkelen van een visie op de cultuureducatie en het invullen van het uitvoeringsprogramma. Bovendien is KCO betrokken bij de aankoop van kunst in de Gerner Marke en bij het ontwikkelen van een visie op “Kunstwegen”.

Hoorzitting

Namens de stichting Sterrenwacht wordt ingebracht dat de stichting in financiële moeilijkheden dreigt te geraken als de huidige huurovereenkomst per medio 2011 wordt opgezegd. Omdat de stichting mede op aandrang van de gemeente activiteiten organiseert wordt deze ontwikkeling nu kenbaar gemaakt. Het gaat mogelijk om een bedrag van ca. € 850,-.

Standpunt na de gehouden hoorzitting

De gemeente hecht aan de activiteiten van de stichting Sterrenwacht. Als de stichting een ander onderkomen moet zoeken die leidt tot hogere kosten dan zal op dat moment worden beoordeeld of de stichting in aanmerking kan komen voor een subsidie.

Wat willen we bereiken

Daar waar dit wordt gewenst moeten organisaties gemakkelijk de weg vinden om te worden ondersteund. KCO en VVKK zijn organisaties die in dit gebied opereren en kunnen helpen.

Het is trouwens waardevol dat ook de gemeente gebruik kan maken van de kennis en kunde van KCO en de VVKK.

Wat gaat dat kosten

In totaal gaat het om een bedrag van € 618,00 minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;.

Alternatieven

De stichting KCO en VVKK niet langer subsidiëren.

Beleidsregels Overige activiteiten

Doelstelling: voorwaardenscheppend zodat cultuurorganisaties gemakkelijker gebruik maken van deskundige ondersteuning.

Subsidiebasis: nota Kunst en Cultuur 2010 – 2013 en de Algemene subsidieverordening gemeente Dalfsen 2009.

Subsidiecriteria: beschikbaar zijn voor ondersteuning van cultuurorganisaties.

Subsidienormen:

 • ·

  de subsidie voor de stichting KCO bedraagt € 309,00, minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag;

 • ·

  de subsidie voor de vereniging Kleine Kernen bedraagt € 309,00 minus 2 ½ % per jaar van dit bedrag.

Hoofdstuk 5. De financiële paragraaf

In onderstaande tabel wordt per beleidsonderdeel in twee kolommen aangegeven welke uitgaven worden gedaan. In de ene kolom worden de bedragen vermeld die zijn berekend op grond van het “oude beleid” en in de andere kolom worden de bedragen vermeld die worden verleend op grond van het nieuwe beleid. Hierbij is de korting van 2 ½ % in 2011 in verband met de bezuinigingen in het overzicht betrokken. De kortingen in de jaren daarna zijn niet weergegeven.

Beleidsterrein

Uitgaven oud beleid

Uitgaven nieuw beleid

1. Bibliotheekwerk

Budgetsubsidie € 568.957,-

Projectsubsidie € 30.310,-

 

 

 

Totaal: € 599.267,-

Budgetsubsidie € 622.690,-

Korting € 15.567,- -/-

Projectsubsidie € 30.310,-

Projectsubsidie € 8.000,-

Totaal € 645.433,-

2. Kunsteducatie

Muzerie Kunstbende

 

 

Budgetsubsidie € 84.074,-

 

 

Activiteitensubsidie € 257,-

 

 

Budgetsubsidie € 72.058,-

Korting € 1.801,- -/-

Totaal € 70.257,-

Activiteitensubsidie € 257,-

3. Beeldende Kunst

- "Kunst in de kernen"

- "Kunst Langs de Vecht"

- "Kunstwegen"

 

 

 

Kunstwerk € 40.000,-

Kunstwerk € 20.000,-

Subsidie € 3.150,-

Kunstwerk € 00,-

Totaal: € 63.150,-

 

 

Kunstwerk € 00,-

Kunstwerk € 00,-

Subsidie € 10.750,-

Kunstwerk p.m.

Totaal: € 10.750,-

4. Amateurkunst

- muziekverenigingen

 

- accordeonverenigingen

- muziektheater Bel Canto

- muziek, dans, theater, beeldend

- jeugdafd. zang en jongenskoor

- jeugd, incidenteel (Cult.platform)

- zang

- dans en toneel

- stichting Safe

- 4 mei

 

 

 

Activiteitensubsidie € 16.865,-

 

Activiteitensubsidie € 620,-

Activiteitensubsidie € 1.018,-

Projectsubsidie € 500,-

Projectsubsidie € 1.110,-

Projectsubsidie € 3.125,-

Activiteitensubsidie € 1.522,-

Activiteitensubsidie € 333,-

Activiteitensubsidie € 3.595,-

Projectsubsidie € 469,-

 

Totaal: € 29.157,-

 

 

Activiteitensubsidie € 16.865,-

Subsidie hafabra € 12.016,-

Activiteitensubsidie € 620,-

Activiteitensubsidie € 1.018,-

Projectsubsidie € 5.950,-

Projectsubsidie € 1.110,-

Projectsubsidie € 3.125,-

Activiteitensubsidie € 00,-

Activiteitensubsidie € 00,-

Activiteitensubsidie € 00,-

Projectsubsidie € 469,-

Kortingen € 1.029,- -/-

Totaal: € 40.144,-

5. Cultureel erfgoed

- Historische Kring Dalfsen

- N’jluusn van vrogger

- "Voormalige Synagoge"

- Molens

- IJsselacademie

- Projecten

 

Activiteitensubsidie € 9.522,-

Activiteitensubsidie € 2.535,-

Activiteitensubsidie € 2.568,-

Activiteitensubsidie € 396,-

Activiteitensubsidie € 8.249,-

Projectsubsidie € 4.167,-

 

 

Totaal: € 27.437,-

 

Activiteitensubsidie € 9.522,-

Activiteitensubsidie € 2.535,-

Activiteitensubsidie € 2.568,-

Activiteitensubsidie € 792,-

Activiteitensubsidie € 8.249,-

Projectsubsidie € 4.167,-

Kortingen € 696,- -/-

Totaal: € 27.137,-

6. Cultuureducatie

- primair onderwijs

- voortgezet onderwijs

- projecten buitenschools

 

 

 

Activiteitensubsidie € 9.763,-

Activiteitensubsidie € 1.000,-

Projectsubsidie € 00,-

Totaal: € 10.763,-

 

 

Activiteitensubsidie € 9.763,- *

Activiteitensubsidie € 1.000,-

Projectsubsidie € 12.412,- **

Totaal: € 23.175,-

7. Streekomroep

 

Activiteitensubsidie € 10.263,-

Activiteitensubsidie € 13.651,-

8. Festiviteiten

- Oranjeverenigingen

- SPOT

- Brugconcerten

- Tuin der Lusten

- Landgoedconcerten

- Cultuurplatform/manifestatie

- Straatfestival Dalfsen

- Incidentele welzijnsactiviteiten

- Aanvullend incidentele welz.act.

 

 

 

Activiteitensubsidie € 1.303,-

Activiteitensubsidie € 1.541,-

Activiteitensubsidie € 411,-

Activiteitensubsidie € 5.000,-

Activiteitensubsidie € 1.523,-

Activiteitensubsidie € 4.931,-

Activiteitensubsidie € 10.000,-

Projectsubsidie € 15.000,-

 

 

Totaal: € 39.709,-

 

 

Activiteitensubsidie € 1.303,-

Activiteitensubsidie € 1.541,-

Activiteitensubsidie € 1.905,-

Activiteitensubsidie € 5.000,-

Activiteitensubsidie € 1.523,-

Activiteitensubsidie € 4.931,-

Activiteitensubsidie € 10.000,-

Projectsubsidie € 6.721,-

Kortingen € 655,- -/-

Totaal: € 31.783,-

 

9.Archeologie

 

 

p.m.

 

p.m.

10. Overige activiteiten

- stichting KCO

- VVKK

 

Activiteitensubsidie € 309,-

Activiteitensubsidie € 309,-

 

Totaal: € 618,00

 

Activiteitensubsidie € 309,-

Activiteitensubsidie € 309,-

Kortingen € 15,- -/-

Totaal: € 603,-

** t/m het jaar 2012

Toelichting op de financiële paragraaf

1. Bibliotheekwerk: de subsidie is per 2010 verhoogd conform de besluitvorming.

In 2014 loopt de korting in verband met de bezuinigingen op tot een bedrag van € 62.269,-. Het is de bedoeling om in 2011 te rapporteren over de gevolgen voor het te voeren beleid.

2. Kunsteducatie: de subsidie voor de kunsteducatie is met € 12.016,- verlaagd in verband met de overheveling van deze middelen naar de muziekverenigingen voor het verzorgen van de hafabra opleiding.

3. Beeldende kunst: de subsidie voor Kunstwegen wordt verhoogd tot een subsidie van € 10.750,00. Het verschil ad € 7.600,00 wordt gedurende vier jaar (t/m 2013) betaald uit de reserve Kunst & Cultuur, derhalve met incidentele middelen. In het overzicht zijn de uitgaven verder op € 00,- gesteld omdat er geen nieuwe opdrachten uitgaan voor aankoop van kunstwerken in de openbare ruimte.

4. Amateurkunst: het saldo is verhoogd met € 12.016,- voor hafabra onderwijs. Deze middelen zijn overgeheveld uit de post Kunsteducatie. Verder zijn de beschikbare middelen herverdeeld over de diverse disciplines.

5.Cultureel erfgoed: door een subsidie te verlenen aan de stichting Molen Massier zijn de middelen verhoogd met € 396,00. De financiering vindt plaats door een bedrag van € 396,- te onttrekken uit de post Incidentele Welzijnsactiviteiten.

6. Cultuureducatie: * De korting i.v.m. de bezuinigingen is niet opgenomen omdat deze pas in 2013 en 2014 wordt geëffectueerd.** De beschikbare middelen zijn met € 12.412,- verhoogd. Dit betreft de provinciale subsidie die voor de kalenderjaren 2010 t/m 2012 is toegekend.

7. Streekomroep: de subsidie voor de stichting LODON is op grond van een wettelijke verplichting verhoogd met € 3.388,30. De hoogte van de subsidie is berekend op € 13.651,-. Deze uitkomst wordt bereikt door het aantal woonruimten 2010 ad 10.501 te vermenigvuldigen met € 1,30.

Het benodigde bedrag van € 3.388,30 wordt eveneens onttrokken uit de post Incidentele Welzijnsactiviteiten.

8. Festiviteiten

Door respectievelijk € 396,- (molen Massier), € 3.388,30 (Streekomroep), € 3.000,- voor Sportraad en de hogere subsidie ad 1.494,- voor de Brugconcerten te onttrekken uit de post Incidentele Welzijnsactiviteiten wordt deze post van € 15.000,00 verlaagd tot € 6.721,70.

9. Archeologie

De uitgaven die betrekking hebben op dit beleidsterrein behoeven geen toelichting.

10. Overige activiteiten

De uitgaven die betrekking hebben op dit beleidsterrein behoeven evenmin een toelichting.

Hoofdstuk 6. Bijlagen

Bijlage 1 Nota “Bibliotheekbeleid 2010 – 2013” (pag. 6)

Bijlage 2 Projectplan Kunst Langs de Vecht (pag. 12)

Bijlage 3 Projectplan Buitenschoolse activiteiten (pag. 24)

Bijlage 1 Bibliotheekbeleid 2010-2013 ‘de beleefbibliotheek’

Bijlage 2 Projectplan Kunst langs de Vecht

 

Onderwerp: Kunst Langs de Vecht

in de gemeente Dalfsen

 

Met het vaststellen van de Cultuurnota is besloten om kunstwerken langs de Vecht te realiseren. Een project waar de geschiedenis van een gebied/plek wordt uitgebeeld met kunst. In dit verband heeft de Historische Kring Dalfsen (Ab Goutbeek) 29 locaties met de bijbehorende thema’s geïnventariseerd. De locaties zijn gemarkeerd op een plattegrond. Hieronder zullen de plekken, mogelijk iets afwijkend, worden vermeld met daarachter het thema.

 • 1.

  Tussen de Brinkweg en de Vecht: IJzerovens - 600 v. Chr.

 • 2.

  Tussen de Stokte en Keizersteeg: Boerderij - 0 v. Chr.

 • 3.

  Aan de Stokte nabij de Frankenweg: Romeinse nederzetting - 250 n. Chr. en Mercurius

 • 4.

  De Stokte nabij de oude Vecht - Vechtarm

 • 5.

  Tussen Broekhuizen en De Ruitenborg - oude meanders

 • 6.

  Ruitenborghweg, nabij huis De Ruitenborg - belegering

 • 7.

  Westerallee - eendenkooi

 • 8.

  Koepelallee, richting Vecht - Vechterweerd

 • 9.

  Tolhuisweg, nabij Madrid - VII raket

 • 10.

  Oude Vechtsteeg, nabij Millingen - 947 - Ierthe - Archem

 • 11

  Zuidelijke Vechtdijk, nabij Poppenallee richting Vecht - Los en laadplaats haven

 • 12

  Koepelallee/Verlengde Zuidelijke Vechtdijk - Schippersherberg

 • 13

  Oude Vechtsteeg, nabij Hoonhorst - Oorlog/bevrijding

 • 14

  Herfterweg/Marshoekersteeg - Halte spoor

 • 15

  Dalmsholterweg/Schaapskooiweg, zijde Rechterense veld - Wallen/Bestikking

 • 16

  Ruitenborghweg, nabij de Leemcule richting Vecht - Zichtlanen

 • 17

  Koelmansstraat nabij Logterweg - Romeinse waterput

 • 18

  Tolhuisweg, iets voorbij Markeweg - Boerderij bronstijd 2000 v. Chr.

 • 19

  Zuidelijke Vechtdijk, nabij Poppenalle - Zomp

 • 20

  Kasteel Rechteren, Spanjaard

 • 21

  Vechtdijk - Hanneke Maaiers/Kiepkerels

 • 22

  Hessenweg nabij Cubbinghe steeg - Hakhoutwallen

 • 23

  Oude Vechtsteeg, voorbij Heinoseweg - Duits vliegtuig

 • 24

  Heinoseweg - Klooster (is gemeente Raalte; dus vervalt)

 • 25

  Tibbensteeg, nabij Overijssels kanaal - Fam. Nijensteen

 • 26

  Bosrandweg - Jagers Middensteentijd

 • 27

  Rechterensedijk, halverwege nabij bocht - "t Hoge Loo

 • 28

  Mataramweg, tegen dorp Hoonhorst - Kogelvanger

 • 29

  Kruising Hessenweg/Dedemsweg - Galg

 

HdW

Bijlage 3 Projectplan Buitenschoolse activiteiten