Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Weststellingwerf

Mandaatregister Leefomgeving-milieu

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Weststellingwerf
Officiële naam regelingMandaatregister Leefomgeving-milieu
CiteertitelMandaatregister Leefomgeving-milieu
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-200829-04-2010Nieuwe regeling

05-06-2008

Officiële bekendmakingen, 2010, week 3

2008-000978/2

Tekst van de regeling

Artikel 1 Nieuw Artikel

 

Bevoegdheid Bevoegd orgaan Gedelegeerd bevoegd orgaanGemandateerde bevoegdheid
1. Het in het kader van de milieuwetgeving voorbereiden, nemen, en ondertekenen van besluiten tot: het verlenen, wijzigen, aanvullen, intrekken van vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, of het accorderen van meldingen en kennisgevingen (inclusief het stellen van nadere eisen of het toepassen van maatwerkvoorschriften).Burgemeester en wethouders  DirectieAfdelingshoofd
      
                
n.v.tn.v.tn.v.tn.v.tn.v.tW. Smitn.v.tn.v.t 
2. Het voorbereiden en nemen, alsmede het ondertekenen van besluiten tot: aanschrijvingen voor het treffen van voorzieningen ter voorkoming of het (doen) opheffen van met de milieuwetgeving strijdige activiteiten, zowel in eerste aanleg als bij herhaling (onder aankondiging van rechtsmaatregelen).Burgemeester en wethouders  DirectieAfdelingshoofd
      
                
n.v.tn.v.tn.v.tn.v.tn.v.tW. Smitn.v.t.n.v.t. 
3. Het aanwijzen van dagen of dagdelen waarop de voorschriften van het Besluit horecabedrijven milieubeheer niet gelden wegens het houden van collectieve festiviteiten.Raad Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t. 
4. Het aanwijzen van plaatsen in de gemeente waarin de voorschriften van het Besluit horecabedrijven milieubeheer buiten toepassing blijven wegens het houden van een collectieve festiviteit. Raad  Burgemeester en wethouders Directie Afdelingshoofd
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.tn.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t.  
5. Het ten minste vier weken vóór het begin van een nieuw kalenderjaar bekendmaken van de aanwijzingen van festiviteiten die worden aangemerkt als collectieve festiviteit. Raad Burgemeester en wethouders Directie Afdelingshoofd
      
               
n.v.t.n.v.t. n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t. 
6. Het terstond aanwijzen van een festiviteit die redelijkerwijs niet te voorzien was als collectieve festiviteit.  Raad   Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd
       
                
n.v.t. n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t.  
7. Het bevestigen van de ontvangst van een door de houder van een inrichting gedane kennisgeving wegens het houden van een (incidentele) festiviteit, waarbij de voorschriften van het Besluit horecabedrijven milieubeheer buiten toepassing blijven.Raad Burgemeester en wethoudersDirectie Afdelingshoofd
      
               
n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t. n.v.t. W. Smit n.v.t. n.v.t.  
8. Het verlenen van ontheffing van het verbod om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op zodanige wijze dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Raad Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t. 
9. Het verlenen van ontheffing van het verbod om een vrachtauto op zodanige wijze te laden of te lossen dat daardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt veroorzaakt.RaadBurgemeester en wethoudersDirectieAfdelingshoofd
      
BZ:Publcen:OW:WOS:W&I:LE:LE:PO&I: 
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t. 
10. Het aanwijzen van personen of instanties die belast zijn met het ter uitvoering van de milieuwetgeving afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.Raad Burgemeester en wethouders DirectieAfdelingshoofd
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t. 
11. Het verlenen van ontheffing van het verbod tot het, buiten een daarvoor bestemde plaats, te plaatsen, te storten, te werpen, uit te gieten, te laten vallen of lopen of te houden van afval, vuilnis of enige andere dergelijke stof of voorwerp, die/dat aanleiding kan geven tot verontreiniging van de openbare weg en van terreinen.RaadBurgemeester en wethoudersDirectie Afdelingshoofd
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.t. n.v.t. n.v.t.W. Smit n.v.t.n.v.t.  
12. Het verlenen van ontheffing van het verbod vee te houden in een veestalling, anders dan met inachtneming van nadere regels ter voorkoming van bodemverontreiniging ten gevolge van het houden van vee in veestallingen.    RaadBurgemeester en wethoudersDirectieAfdelingshoofd 
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t. 
13. Het sluiten van overeenkomsten voor de levering van diensten in verband met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen in het kader van de milieuwetgeving.Burgemeester en wethoudersBurgemeesterPortefeuillehouder DirectieAfdelingshoofd
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t. 
14. Het verlenen van vergunning voor het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen. RaadBurgemeester en wethoudersBurgemeesterPortefeuillehouderDirectieAfdelingshoofd
      
                
n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.n.v.t.W. Smitn.v.t.n.v.t.