Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 2007
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpMilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-2008Nieuwe regeling

16-04-2008

Land van Weert, 23 april 2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 2007

De raad van de gemeente Weert;

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders;

Gelet op de Wet geurhinder en veehouderij;

besluit:

1. vast te stellen de Verordening geurhinder en veehouderij Gemeente Weert 2007;

2. te bepalen dat deze verordening in werking treedt met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • -

  dierenverblijf: al dan niet overdekte ruimte waarbinnen dieren worden gehouden;

 • -

  geurgevoelig object: gebouw bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt;

 • -

  geurhinder: gevolgen voor het milieu door de emissie van geur;

 • -

  veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;

 • -

  vergunning: milieuvergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer;

 • -

  Wet: de Wet geurhinder en veehouderij;

Artikel 2: Aanwijzing gebieden
 • 1.

  Als gebied als bedoeld in artikel 6 lid 1 en lid 3, van de Wet wordt aangewezen het gehele grondgebied van de gemeente Weert.

 • 2.

  Bij een beslissing betreffende de vergunning voor het oprichten of veranderen van een veehouderij betrekt het bevoegde gezag de geurhinder door de geurbelasting vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven, voor de daartoe aangewezen gebieden, uitsluitend op de wijze als aangegeven bij of krachtens artikel 3 en artikel 4 van deze verordening.

 • 3.

  Voor de gebiedsindeling zoals onderscheiden in artikel 3 van deze verordening wordt verwezen naar de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte “Gebiedsvisie wet geurhinder en veehouderij, gemeente Weert”, met bijbehorende kaarten.

Artikel 3: Waarden voor de geurbelasting

Binnen daartoe aangewezen gebieden die zijn aangeduid op de bij de gebiedsvisie behorende kaart is een andere waarde van toepassing dan de desbetreffende waarde genoemd in artikel 3, lid 1. van de Wet geurhinder en veehouderij. Het betreft de volgende gebieden:

Gebied

Norm in ou/m3 98 percentiel

bestaand woongebied in kernen Weert en Stramproy

3

bestaand woongebied in kernen Laar, Altweert, Tungelroy en Swartbroek,

toekomstig woongebied (inbreidings- en uitbreidingslocaties),

bestaand bedrijventerrein,

recreatieterreinen de Weerterbergen, Vosseven en Camping de IJzeren man

8

toekomstig bedrijventerrein,

buitengebied

14

Artikel 4: Waarden voor de afstand

In afwijking van artikel 4, lid 1 van de Wet bedraagt de minimale afstand voor de geurbelasting van een veehouderij met paarden en/of runderen, op een geurgevoelig object in het gebied als genoemd in artikel 2, lid 1 van deze verordening:

Gebied

Afstand

Bebouwde kom

50 meter

Buitengebied

25 meter

Artikel 5: In werking treding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking.

Artikel 6: Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Weert 2007.

Aldus besloten door de raad der gemeente Weert

in zijn openbare vergadering van 16 april 2008,

de griffier,

de voorzitter,