Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Verordening Regiofonds Midden-Limburg

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Regiofonds Midden-Limburg
CiteertitelVerordening Regiofonds Midden-Limburg
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpEconomische aangelegenheden

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-03-2011Nieuwe regeling

15-12-2010

De Trompetter/Land van Weert, 30 maart 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Regiofonds Midden-Limburg

De raad van de gemeente Weert;

gezien het voorstel van 9 november 2010;

Gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet;

Besluit:

vast te stellen de Verordening Regiofonds Midden-Limburg

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  • a.

    Regiofonds Midden-Limburg: een virtueel fonds per regio ten behoeve van de (mede)financiering van majeure regionale projecten welke wordt beheerd door gedeputeerde staten;

  • b.

    deelnemende gemeenten: de gemeenten die een bijdrage leveren aan het regiofonds Midden-Limburg;

Artikel 2 Toepasselijkheid verordening

Deze verordening is van toepassing op subsidieverstrekking ten laste van het Regiofonds.

Artikel 3 Wie komen in aanmerking

Voor subsidie op grond van deze verordening komen slechts in aanmerking de deelnemende gemeenten en de provincie Limburg.

Artikel 4 Waarvoor kan subsidie worden verstrekt

Subsidie op grond van deze verordening kan worden verstrekt voor het initiëren en stimuleren van

kansrijke gebiedsontwikkelingen in de regio Midden-Limburg (GOML).

Artikel 5 Nadere regels

Gedeputeerde staten stellen nadere regels omtrent de te volgen procedure, de subsidiabele kosten, de op te leggen verplichtingen en voorwaarden, het subsidieplafond en de verantwoordings-systematiek.

Artikel 6 Wie beslist

Gedeputeerde staten beslissen mede namens de deelnemende gemeenten omtrent het verstrekken van subsidies, op basis van een bindend advies van de stuurgroep GOML.

Artikel 7 Staatssteun

Als met (een deel van) de subsidie staatssteun in de zin van artikel 107 VWEU wordt verleend aan

derden dient de ontvanger van de subsidie ervoor zorg te dragen dat deze steunverlening verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na publicatie.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2010

De Griffier, De voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten, mr. J.M.L. Niederer