Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Weert

Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Weert
Officiële naam regelingVerordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007
CiteertitelVerordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201301-01-201301-05-2014Nieuwe regeling

12-12-2012

Gemeenteblad, 23-01-2013

RAD-000727

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007

De raad der gemeente Weert;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 oktober 2012;

gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de ‘Verordening stimuleringsfonds startersregeling gemeente Weert 2007

VERORDENING STIMULERINGSFONDS STARTERSREGELING GEMEENTE WEERT 2007

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  SVn: stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

 • b)

  Stimuleringsfonds Startersregeling: het fonds waaruit de gemeente, op grond van haar deelnemingsovereenkomst met SVn, Startersleningen kan toekennen, en waarin de rente en aflossingen over deze leningen worden teruggestort.

 • c)

  Starterslening: een lening die ten doel heeft om voor huishoudens met beperkte financiële mogelijkheden de ruimte te vergroten om een eigen woning te kopen, en die worden verstrekt op basis van de productspecificaties zoals vastgelegd in de SVn-informatiemap en de Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • d)

  Aanvrager: de aanstaande eigenaar die de aanvraag doet. Bij twee of meer aanstaande eigenaren gelden beiden gezamenlijk als aanvrager.

 • e)

  Huishouden: het huishouden van de aanvrager, bestaande uit een natuurlijk persoon en zijn niet duurzaam gescheiden levende echtgenoot of geregistreerd partner, of degene die met hem op de ontvangstdatum van de aanvraag voor de Starterslening een gezamenlijke huishouding voert of zal gaan voeren in de aan te kopen woning, niet zijnde kinderen of pleegkinderen. Er kunnen niet meer dan twee personen tot het aldus gedefinieerde huishouden behoren.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2

 • 1. De gemeenteraad van Weert heeft een Stimuleringsfonds Startersregeling ingericht waaruit aan in artikel 6, lid 1, sub a. bedoelde huishoudens Startersleningen kunnen worden toegekend voor de verwerving van in artikel 6, lid 1, sub b. bedoelde woningen.

 • 2. Het Stimuleringsfonds Startersregeling is ondergebracht bij SVn.

Artikel 3

 • 1. Op deze verordening is het bepaalde in de gesloten deelnemingsovereenkomst tussen de gemeente Weert en SVn van toepassing.

 • 2. De als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening maken deel uit van deze verordening.

Artikel 4

 • 1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om met inachtneming van het bepaalde in deze verordening een Starterslening toe te kennen.

 • 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de Starterslening vast op basis van de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening.

 • 3. De hoogte van de Starterslening bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning met een maximum van € 30.000,-.

 • 4. Zowel de hoofdlening als de Starterslening dient te worden verstrekt met Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

 • 5. Burgemeester en wethouders kunnen bij hun beslissing op grond van het eerste en tweede lid rekening houden met financiële steun die op grond van enige andere regeling is of kan worden toegekend.

 • 6. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toekenning van Startersleningen nadere voorschriften verbinden.

 • 7. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het derde lid genoemde bedrag aan te passen.

Artikel 5

 • 1. Uit het Stimuleringsfonds Startersregeling kunnen slechts leningen worden toegewezen tot het maximale budget ad € 1.940.000,- is bereikt. Terugontvangen rente en aflossing kan niet opnieuw worden ingezet.

 • 2. Alle aanvragen op voet van deze verordening worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld.

 • 3. Aanvragen welke in verband met het eerste en tweede lid niet kunnen worden toegekend, worden door burgemeester en wethouders afgewezen.

Hoofdstuk 3 Toepassingsbereik

Artikel 6

 • 1. Deze verordening is uitsluitend van toepassing op leningaanvragen:

  • a)

   Van in de gemeente Weert woonachtige verblijfsgerechtigde personen die op het moment van de aanvraag minimaal een jaar zelfstandig een huurwoning bewonen of minimaal een jaar inwonend zijn en die voor de eerste keer een woning willen kopen. In geval van twee aanstaande eigenaren dient tenminste één minimaal een jaar in de gemeente Weert te wonen. In geval van twee aanstaande eigenaren dienen beiden voor de eerste maal een woning te willen kopen.

  • b)

   Voor het verwerven van een bestaande koop- of huurwoning in de gemeente Weert, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 170.000,- exclusief kosten koper, verhoogd met 12% voor de bijkomende kosten, waarmee de totale verwervingskosten uitkomen op maximaal € 190.400,-.

  • c)

   Voor het verwerven van een nieuw te bouwen koopwoning in de gemeente Weert, waarvan de kosten voor het verkrijgen in eigendom van de woning niet hoger zijn dan € 170.000,- vrij op naam, verhoogd met een vaste opslag van 8%, waarmee de totale verwervingskosten uitkomen op maximaal € 183.600,-.

 • 2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het in het eerste lid, sub b en sub c. genoemde bedrag aan te passen.

Hoofdstuk 4 Aanvraag en toekenning

Artikel 7

 • 1. Huishoudens die, op grond van artikel 6 en gelet op artikel 1, lid e, in aanmerking komen voor een Starterslening kunnen bij burgemeester en wethouders om een op naam gesteld aanvraagformulier verzoeken.

 • 2. Burgemeester en wethouders toetsen of het in lid 1 bedoelde huishouden voldoet aan de in artikel 6, lid 1 opgenomen criteria en sturen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het verzoek het aanvraagformulier toe. Tegelijkertijd sturen burgemeester en wethouders SVn een kopie van het voorblad van dit aanvraagformulier.

 • 3. De verdere afhandeling vindt plaats conform de als bijlage opgenomen Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening en de Productspecificaties Starterslening die zijn vastgelegd in de SVn-informatiemap.

Hoofdstuk 5 Intrekken van de Starterslening

Artikel 8

 • 1. Burgemeester en wethouders kunnen een toewijzingsbrief waarin wordt voorzien in de toekenning van een Starterslening geheel of gedeeltelijk intrekken als:

  • a)

   Er niet is voldaan aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften en/of bepalingen;

  • b)

   De starterslening is toegekend of vastgesteld op grond van onjuiste gegevens.

 • 2. Burgemeester en wethouders trekken een toewijzingsbrief in ieder geval in als de koopovereenkomst wordt ontbonden.

 • 3. Bij de intrekking kunnen burgemeester en wethouders de contante waarde van het reeds genoten en/of toekomstig rentevoordeel geheel of gedeeltelijk (terug)vorderen, eventueel met de mogelijkheid van beslaglegging.

 • 4. In geval van overtreding van de voorschriften in deze verordening de eigenaar verschoonbaar is, kunnen burgemeester en wethouders besluiten de bovengenoemde sancties geheel of gedeeltelijk achterwege te laten.

Hoofdstuk 6 Aflossing van de Starterslening

Artikel 9

 • 1. Aflossingen worden verricht volgens het in de leningsovereenkomst met SVn bepaalde.

 • 2. Extra aflossing op de Starterslening is altijd zonder boete mogelijk.

 • 3. Bij verkoop van de woning wordt de restant schuld ineens en volledig afgelost.

Hoofdstuk 7 Hardheidsclausule, slot- en overgangsbepalingen

Artikel 10

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leidt ten gunste van de aanvrager af te wijken van deze verordening.

Artikel 11

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2013.

Artikel 12

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening Stimuleringsfonds Startersregeling gemeente Weert 2007’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Weert in de openbare vergadering van 12 december 2012.

de griffier, de voorzitter,

mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten,A.A.M.M. Heijmans