Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Westervoort

Aanwijzingsbesluit artikel 4.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Westervoort
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit artikel 4.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
CiteertitelAanwijzingsbesluit artikel 4.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De inwerkingtreding van deze regeling is bij benadering vastgesteld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006, art. 4.1.2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-03-200008-10-2009nieuwe regeling

07-03-2000

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit artikel 4.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Westervoort 2006

Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort;overwegende dat de gemeenteraad van Westervoort op 9 maart 1998 de Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Westervoort heeft vastgesteld, welke verordening voor het eerst is gewijzigd op 12 oktober 1998 en voor de tweede maal is gewijzigd op 8 november 1999;overwegende dat ter uitvoering van artikel 4.1.2, lid 4 van deze verordening het college van burgemeester en wethouders dagen kunnen aanwijzen als jaarlijks terugkerende collectieve festiviteiten;in aanmerking genomen dat het conceptbesluit gedurende zes weken ter inzage heeft gelegen en is toegestuurd aan belanghebbenden;overwegende dat er één schriftelijke reactie op het conceptbesluit is ontvangen en deze reactie ingaat op uitbereiding van het aantal collectieve festiviteiten met twee dagen;dat deze voorgestelde uitbereiding betrekking heeft op de dag waarop de carnavalsoptocht wordt gehouden en het weekend waarin de festiviteiten in het kader van "Westervoort in beweging" worden gevierd;dat het hier evenwel overwegend evenementen betreft die in de open lucht plaatsvinden;dat de festiviteiten in relatie met deze evenementen, voor zover deze plaatsvinden binnen deinrichting, primair een individueel en inrichting gebonden karakter hebben;derhalve geen sprake is van collectieve festiviteiten als bedoeld in voornoemd artikel 4.1.2, lid4;besluit:

Artikel 1

  • a.

    de volgende dagen aan te wijzen als collectieve festiviteit:a. Carnaval 4 dagen (zaterdag tot en met dinsdag) kerkelijk bepaaldb. Dag waarop verjaardag van koning(in) wordt gevierd: 1 dagc. Dag waarop nationaal de Bevrijding wordt herdacht: 1 dag (om de vijf jaar op 5 mei)d. Kermis Westervoort 4 dagen (zaterdag tot en met dinsdag)e. Viering jaarwisseling 1 dag (31 december/1 januari).

  • b.

    dat bovengenoemd aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag, die volgt op de bekendmaking daarvan.

Ondertekening

Westervoort, 7 maart 2000

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris,                                de burgemeester

A. Vink                                              J.A.F van Osch