Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Purmerend

Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Purmerend 1996

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatiePurmerend
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Purmerend 1996
CiteertitelVerordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Purmerend 1996
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerpopenbare orde

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149a
  2. Gemeentewet, art. 176

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-10-1996nieuwe regeling

26-09-1996

gemeenteblad 1996, 31

96-75

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Purmerend 1996

De raad van de gemeente Purmerend;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 september 1996, nr. 96-75;

 

gelet op de artikelen 149a en 176 van de Gemeentewet;

 

overwegende dat het noodzakelijk kan zijn dat ter uitvoering van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift in woningen zonder toestemming van de bewoner wordt binnengetreden,

 

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Purmerend 1996

Artikel 1 Binnentreden in woningen in het kader van een noodverordening

Zij die belast zijn met de zorg voor de nakoming van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de derde dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 3 Aanhalingstitel

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening binnentreden in woningen ter uitvoering van noodverordeningen Purmerend 1996".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 1996

de secretaris, J. Dekker

de voorzitter, Th. van Dam