Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Weert

Regeling Volkshuisvestingsfonds gemeente Weert 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieWeert
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Volkshuisvestingsfonds gemeente Weert 2005
CiteertitelRegeling Volkshuisvestingsfonds gemeente Weert 2005
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpVolkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Besluit Beheer Sociale Huursector

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2005Nieuwe regeling

15-12-2005

Land van Weert, 28 december 2005

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

REGELING VOLKSHUISVESTINGSFONDS GEMEENTE WEERT 2005.

De Raad der gemeente Weert;

Gezien het voorstel van burgemeester en Wethouders;

Besluit:

 • I.

  Vast te stellen de 'Regeling Volkshuisvestingsfond Gemeente Weert 2005'.

 • II.

  te bepalen dat deze regeling van kracht wordt op de derde dag waarop zij bekend is gemaakt;

 • III.

  in te trekken de”Regeling Volkshuisvestingsfonds Gemeente Weert 1997” bij het van kracht worden van de regeling genoemd punt I.

I Algemeen

Het beschikbare fonds zal worden ingezet voor volkshuisvestelijke doeleinden welke ten goede komen aan de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid, zoals deze met name omschreven zijn in het Besluit Beheer Sociale Huursector en het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente Weert.

II Doel en bereik van het Volkshuisvestingsfonds
Artikel 1

Met de aanwending wordt beoogd een financiële bijdrage te leveren aan de haalbaarheid van volkshuisvestelijke projecten welke ten goede komen aan de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid. Alleen toegelaten instellingen en de gemeente zelf kunnen hieruit putten.

Artikel 2

Door het College van Burgemeester en Wethouders kunnen financiële bijdragen worden verstrekt ten behoeve van:

 • 1.

  het bouwen en exploiteren van huisvesting voor de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid;

 • 2.

  investeringen in de woonomgeving en stads c.q. dorpsvernieuwing welke een herkenbare bijdrage kunnen leveren aan een adequate huisvesting van de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid;

 • 3.

  huurgewenning zijnde een bijdrage ineens. Dit bedrag kan beschikbaar worden gesteld indien er sprake is van een sociaal plan van een toegelaten instelling. Een bijdrage kan beschikbaar worden gesteld indien een huishouden moet verhuizen als gevolg van sloop van de woning of indien (tijdelijke) herhuisvesting noodzakelijk is in verband met ingrijpende woningverbetering;

 • 4.

  de financiering van de kosten als gevolg van de opstelling van beleidsnota’s ten behoeve van de doelgroepen van het volkshuisvestingsbeleid.

Artikel 4

Het subsidieplafond wordt vastgesteld op € 250.000 per jaar en kan jaarlijks worden herzien.

Artikel 5

Bij de subsidiëring van investeringen in de woonomgeving en de stads-c.q. dorpsvernieuwing zal alvorens tot subsidiering uit het volkshuisvestingsfonds wordt besloten, vastgesteld worden of een gemeentelijke bijdrage uit andere hiertoe meer geëigende budgetten voor de hand ligt.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van Weert in de openbare vergadering van 15 december 2005.

De griffier,

De voorzitter,